دانلود پایان نامه ارشد: بررسي مباني فقهي وجوب حفظ خون مسلمان با تأكيد برآيات وروايات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسي مباني فقهي وجوب حفظ خون مسلمان با تأكيد برآيات وروايات

دانشگاه قم

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسي مباني فقهي وجوب حفظ خون مسلمان با تأكيد برآيات وروايات

استاد راهنما:

خانم دكترعبدالهي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

كليات……………………… 1

1)تعريف مسأله و بيان سئوال هاي  تحقيق. 2

2)سابقه و پيشينه تحقيق……………………………. 3

3) ضرورت حرمت خون مسلمان درنظام كيفري اسلام…………. 3

4)ضرورت انجام تحقيق………………………………….. 5

5)فرضيه ها  ……………………………………………….. 5

6)تعريف اصطلاحات…………………………………………. 6

7)نگاهي به فصول پايان نامه……………………. 8

8)شيوه نگارش پايان نامه ………………………… 8

فصل اول:كرامت انساني وحرمت خون ………….. 9

1)جرم وعدم بقاي كرامت انساني………………… 11

2)آيه اعطاي كرامت به انسان……………………. 12

1-2)تكريم وتفضيل……………………………………….. 12

2-2)تفضيل انسان برسايرموجودات………………. 13

3-2)مظاهرتكريم……………………………………………. 14

1-3-2)عقل……………………………………………………… 14

2-3-2) نعمت هاي لذت بخش………………………….. 16

3-3-2)برتري انسان نسبت بر ساير موجودات…… 16

3)كرامت درروايات……………………………………….. 17

1-3)حرمت انسان مومن………………………………….. 17

2-3)شيوه راه رفتن ازمظاهركرامت انسان… 18

3-3)گوناگون بودن مظاهركرامت انساني…….. 18

4-3)چهره زيبا ازمظاهركرامت انسان………… 19

5-3)شروط برتري انسان برملائكه………………… 19

فصل دوم:علا ئم ودلایل حرمت خون مسلمان…………………………………..22

بخش اول:علت اهميت حرمت خون مسلمان………. 23

1)علائم حرمت خون مسلمان…………………………………………………….24

1-1) عدم تضييع خون مسلمان……………………… 24

1-1-1)قصاص…………………………………………………… 24

2-1-1)حدود…………………………………………………… 26

3-1-1)ديات…………………………………………………… 27

4-1-1)كفاره……………………………………………………………………….29

2)ارزش برابرخون…………………………………………. 32

3)برتري خون مسلمان برغيرمسلمان……………. 35

بخش دوم:دلايل حرمت خون مسلمان درآيات وروايات………. 37

آيه اول:……………………………………………………………………………..37

1)تعدّي به حرمت خون مسلمان درقتل عمد….. 37

1-1)شناخت قتل عمد دربي حرمتي به خون مسلمان…………. 38

2-1)اختلاف درتوصيف تعدّي به خون مسلمان… 38

3-1)انواع بي حرمتي به خون مسلمان درقتل عمد…………. 39

مباشرت وتسبيب براي تعدّي به خون مسلمان درقتل عمد.. 39

4-1)بازدارندگي مجازات اخروي ازارتكاب قتل عمدوحفظ حرمت خون مسلمان  ..……………………………………………………………………………………..43

5-1)نهي ازكشتن انسان محقون الدم………….. 44

6-1)حرمت نداشتن خون قاتل مسلمان ………… 46

7-1)استيفاي حق قصاص،جبران خون مسلمان… 47

8-1)ممنوعيت زياده روي درقتل متعدّيان….. 48

2)تعدّي به خون مسلمان وشيوه جبران خون درروايات قتل عمد:          50

1-2)ابزارها وشيوهاي تعدّي به خون مسلمان درقتل عمد. 50

2-2)شديدبودن عذاب آخرت  قاتل دربي حرمتي به خون مسلمان 52

3-2)ممنوعيت زياده روي استيفاي قصاص درروايات جبران خون مسلمان      53

آيه دوم:……………………………………………………………………………56

1)جبران خون مسلمان بابرابري قصاص نفس درحريت ورقيت،مونث ومذكربودن56

1-1)عدم منافات ديه درعفو باحرمت خون مسلمان……………………….58

2)حفظ حرمت خون مسلمان درروايات مساوات قصاص وعفو…………………61

1-2)حفظ حرمت خون مسلمان بامساوات درقصاص نفس………………………..61

2-2)جايگزين كردن عفو باديه به جاي قصاص درحفظ حرمت خون مسلمان……62

3-2)عفو قاتل مسلمان نشانگر برتري احكام اسلام برساير اديان………………….63

آيه سوم:………………………………………………………………………………...65

1)حفظ حرمت خون بابرابري درانواع قصاص………………………………………..65

1-1)عفو,كفاره گناهان بخشنده علاوه برجبران خون مسلمان……………………71

2)قصاص ومساوات  دراجراي آن عامل جبران خون درروايات…………………..73

1-2)حق قصاص براي ولي دم عامل جبران خون مسلمان………………………..73

2-2)مساوات درروايات قصاص جبران خون………………………………………..74

آيه چهارم:………………………………………………………………………………77

1)جوازجنگ ومقابله به مثل درصورت حرمت شكني دشمنان برحريم مسلمانان….77

2)حفظ حرمت خون مسلمان درروایات رعايت حرمت ها………………………..83

1-2)چگونگي حفظ حرمت خون مسلمان درتزاحم باحرمت ها. .….83

2-2)مقدم بودن برخی حرمت هابرمجازات متعدّیان به خون مسلمان…………….85

3-2)نهي ازمثله دراحياي خون مسلمان………. …..87

آيه پنجم :………………………………………………………………………………88

1)بي حرمتي به خون مسلمان درقتل غيرعمد. …..89

1-1)شناخت بي حرمتي به خون مسلمان درقتل غيرعمد…… ..…90

2-1)عدم جوازبي حرمتي به خون مسلمان درقتل خطايي…. .….90

3-1)ديه قتل خطايي حافظ تضييع خون مسلمان…. .….92

4-1)تشريع ديه براي حمل مسلمان………………. ……95

2)ديه ،كفاره وسكونت دردارالإسلام حافظ حرمت خون مسلمان درروايات………97

1-2)خطاي درفعل وقصدو بي حرمتي به خون مسلمان………………………           ..…97

2-2)حفاظت خون  انسان بااسلام وسكونت دردارالإسلام…… ……99

3-2) پرداخت كفاره قتل خطايي حاكي ازتوجه شارع به خون مسلمان  .…100

4-2)ديه حمل مسلمان نشانه توجه دقيق شارع به حيات مسلمانان     ….101

آيه ششم:………………………………………………………………………………103

1)به خطرافتادن خون مسلمان ازطريق محاربه…. ….103

1-1)شناخت شروط محاربه سبب آگاهي ازشيوه بي حرمتي به خون مسلمان  ….104

2-1)مجازات شديد محارب عامل بازدارنده ازبي حرمتي به خون مسلمان  …107

2)مجازات محارب عامل حفظ حرمت خون مسلمان درروايات. …112

1-2)توجه به حرمت خون مسلمان درشأن نزول آيه محاربه            111

2-2)امنيت خون باتناسب بين جرم ومجازات …… 113

آيه هفتم:……………………...116

1)اهميت حفظ حرمت خون هادرفلسفه مجازات قصاص…………. 116

1-1)حفاظت ازخون مسلمان به سبب حيات درقصاص 117

2-1)مساوات بي حرمتي به خون يك مسلمان بابي حرمتي به خون تمام مسلمين…………………………………120

3-1)تأثيراحترام خون وإحياي آن………………. 120

2)بازدارندگي مجازات متعدي  به خون مسلمان واهميت حرمت خون اودرروايات…………………………………………………………………………………………..122

1-2)ترس ازقصاص عامل بازدارنده ازتعرّض به خون مسلمين…………….…122

2-2)مجازات قصاص عامل حفظ حرمت خون مسلمان.. .123

3-2)بازدارندگي مجازات اخروي قاتل، ازبي حرمتي به خون مسلمان  .124

4-2)اهميت حرمت خون مسلمان……………………… 126

5-2) مجازات اخروي تعرّض به خون يك مسلمان برابر بامجازات تعرّض به خون همه مسلمانان…………….. .128

6-2)عموميت داشتن احترام خون انسانها….. .130

فصل سوم:استثنائات حرمت خون مسلمان………. 132

عوامل حرمت نداشتن خون مسلمان………………… 133

بخش اول :حرمت نداشتن خون مسلمان درتتّرس…… 133

1)انواع تتّرس……………………………………………….. 137

1-1)تتّرس كفاربه مسلمين وحكم آن……………. 138

2)حفظ حرمت خون مسلمان درروايات تترس….. 143

1-2)حفظ حرمت خون مسلمان با اصول پسنديده جنگ دراسلام         141

2-2)جنگ باكفاربالغ براي حفظ حرمت خون مسلمانان…… 144

3-2)تقدّم اهميت غلبه بردشمن، برحرمت خون مسلمانان.. 145

بخش دوم:حرمت نداشتن خون مسلمان مهاجم دردفاع مشروع            146

1)اقسام دفاع……………………………………………….. 147

1-1)دفاع فردي……………………………………………… 147

2-1)دفاع اجتماعي……………………………………….. 148

3-1)دفاع ازكيان اسلام……………………………….. 148

2)شرايط حمله……………………………………………….. 150

3)شرايط دفاع……………………………………………….. 150

4)عدم احترام خون متعدي به جان مسلمان درروايات دفاع مشروع     152

1-4)جواز ريختن خون دزددردفاع ازجان ومال…. 152

2-4)عدم احترام خون متجاوزبرجان وناموس مسلمان…….. 155

3-4)برتري دفاع ازجان دردفاع ازمال………. 156

4-4)قدرت مدافع ،شرط دفاع ازخون……………. 156

بخش سوم:حرمت نداشتن خون مسلمان مهدورالدم.. 157

1)عدم مباح بودن خون مسلمان درإباحه ثانويه 158

2)علل إباحه قتل…………………………………………. 157

3)مواردإباحه قتل……………………………………….. 160

4)انواع مهدورالدم……………………………………… 161

1-4)كفر…………………………………………………………. 161

2-4)ارتداد…………………………………………………… 162

3-4)زاني محصن ولائط………………………………………………………..163

4-4)قتل مستحق قصاص………………………………………………………..165

5-4)سابّ النبي…………………………………………………………………..165

5)انواع مهدورالدم درروايات……………………. 167

1-5)هدرشدن خون ازباب دفاع……………………… 167

2-5)مواردمهدور الدم……………………………….. 169

نتيجه …………………………………………………………… 172

فهرست منابع ومآخذ   177

چكيده:

حرمت خون مسلمان موردتأكيدآيات وروايات است. پايان نامه درسه فصل تدوين شده است.فصل اول  كرامت انساني وارتباط آن با جان انسان ها مورد بررسي قرارگرفته است واينكه  انسان كريم است وبايدخون،مال وآبرويش  محفوظ بماند.درفصل دوم حرمت خون مسلمان  با دلالت آيات وروايات حدود،قصاص وديات موردبررسي قرارگرفت وبیان شدکه اگر شخصي متعرض  خون مسلمان  شود وآن رابه ناحق بريزدبايد ازطريق قصاص ،حدودوديات به طورعادلانه مجازات شود.مجازات متعدي ازراه هاي جبران خون مسلمان است و مجرمين را از تعدي به خون مسلمان منع مي كندوموجب  حفظ خون  وامنيت حيات مسلمان مي شود.درفصل سوم مستثنيات خون مسلمان بيان شده است واينكه  به سبب مصلحت هايي چون تترس كشتن مسلمان واجب مي شود. هرچند که درتترس خون اسيران مسلمان هدر نيست درمواردی چون دفاع مشروع و مهدور الدم هم خون مسلمان احترام ندارد. واسلام هيچ حمايتي از خون آنان نمي كند وقصاص ،ديه وكفاره  برعهده قاتلان مهاجم ومهدورالدم نيست.

تعداد صفحه : 203

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --