دانلود پایان نامه ارشد: بررسي خشكسالي و ارايه راهكارها به منظور به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از آن بر مديريت آبي استان گيلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :كاربرد اقليم در برنامه ريزي محيطي

عنوان :بررسي خشكسالي و ارايه راهكارها به منظور به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از آن بر مديريت آبي استان گيلان 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشكده علوم انساني

گروه آموزشي جغرافيا

پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

رشته:

 كاربرد اقليم در برنامه ريزي محيطي

عنوان:

بررسي خشكسالي و ارايه راهكارها به منظور به حداقل رساندن آسيب هاي ناشي از آن بر مديريت آبي استان گيلان

استاد راهنما:

دكتر بهمن رمضاني گورابي

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان    ………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

چكيده      1

فصل اول:كليات تحقيق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مسأله. 4

1-3- پرسش اصلي تحقيق (مسائله تحقيق) 6

1-4- اهداف تحقيق.. 6

1-5- فرضيه. 6

1-6- هدف كاربردي.. 6

1-7- جنبه نوآوري.. 6

1-8- محدوديت هاي تحقيق.. 6

فصل دوم:مرور منابع. 7

2-1- نكات مهم در تعريف خشكسالي.. 8

2-2- تعاريف خشكسالي.. 9

2-3- تعريف مفهومي خشكسالي.. 11

2-4- تعريف عملي خشكسالي.. 12

2-5- انواع خشكسالي.. 12

2-5-1- خشكسالي هواشناسي.. 13

2-5-3- خشكسالي هيدرولوژيكي.. 15

2-5-4- خشكسالي اجتماعي ـ اقتصادي.. 16

2-6- پيامد اثرات خشكسالي.. 16

2-7- شدت و وسعت خشكسالي.. 17

2-8- ملاحظات خشكسالي در رابطه با ايران. 18

2-9- تفاوت خشكي و خشكسالي.. 19

2-10- سوابق تحقيق.. 19

فصل سوم:روش اجراي تحقيق.. 25

3-1- روش كار. 26

3-1-1- نوع روش تحقيق.. 26

3-1-2- روش گردآوري اطلاعات (ميداني، كتابخانه اي و …) 26

3-1-3- ابزار گردآوري اطلاعات… 26

3-1-4- روش تجزيه و تحليل اطلاعات… 26

3-2- موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه. 26

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق.. 29

4-1- سابقه پديده خشكسالي در اروپا 46

4-2- تجزيه و تحليل پديده خشكسالي.. 47

4-3- شاخص هاي مختلف اندازه گيري اثرات خشكسالي.. 47

4-4- اركان مديريت منابع آب… 48

4-5- راهبردهايي در زمينه مديريت منابع آب در شرايط خشكسالي.. 51

4-6- موانع برنامه ريزي كارآمد براي خشكسالي.. 52

4-7- راهكارهاي اصلي در مديريت آبي.. 55

4-8- چارچوب اصلي جهت برنامه ريزي.. 58

4-9- منابع آب استان گيلان. 58

4-10- بهره برداري از منابع آب استان. 59

4-11- مسائل آب استان. 61

4-12- تدوين برنامه مديريت منابع آب استان گيلان. 62

4-13- مديريت مصرف آب… 62

4-14- نكات مهم در حل بحران آب… 62

4-15- روش هاي صحيح مديريت خشكسالي در بخش كشاورزي استان گيلان. 64

4-16- اقدامات بلندمدت كشاورزي پايدار در سطح استان. 64

4-17- مقابله با محدوديت منابع آبي استان گيلان. 64

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات… 67

5-1- بحث… 68

5-2- نتيجه گيري.. 68

5-3- آزمون فرضيات… 70

5-4- پيشنهادات… 70

منابع          72

 

 

فهرست جداول

عنوان   …………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول شماره 4-1: منابع آب استان گيلان (به ميليون مترمكعب) 59

جدول شماره 4-2: سطح زيركشت استان و مقايسه آن با كشور و امكان توسعه. 60

جدول شماره 4-3: تعداد مشتركين و ميزان مصرف آب دراستان گيلان (ارقام به مترمكعب) 61

جدول شماره 4-4: عاملها و متغيرهاي مربوط به مسائل و محدوديت هاي منابع آب… 65

جدول شماره 4-5: جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات به منظور مديريت خشكسالي.. 66

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان   …………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل 1- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه چوبر در ایستگاه هیدرومتری بالا محله. 31

شکل 2- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه لمیر در ایستگاه هیدرومتری قربانعلی محله. 31

شکل 3- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه چلوند در ایستگاه هیدرومتری خان حیاطی.. 32

شکل 4- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه حویق در ایستگاه هیدرومتری صفر محله. 32

شکل 5- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شیرآباد در ایستگاه هیدرومتری اوستاقاسم محله. 33

شکل 6- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ناورود در ایستگاه هیدرومتری خرجگیل اسالم. 33

شکل 7- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه کرگانرود در ایستگاه هیدرومتری ماشین خانه. 34

شکل 8- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه خاله سرا در ایستگاه هیدرومتری کله سرا 34

شکل 9- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شفارود در ایستگاه هیدرومتری پونل.. 35

شکل 10- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه بهمبر در ایستگاه هیدرومتری آقامحله. 35

شکل 11- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه چافرود در ایستگاه هیدرومتری روبارسرا 36

شکل 12- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه مرغک در ایستگاه هیدرومتری کتمجان. 36

شکل 13- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه خالکایی در ایستگاه هیدرومتری طاسکوه 37

شکل 14- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه کلسر در ایستگاه هیدرومتری کلسر. 37

شکل 15- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری چومثقال. 38

شکل 16- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری کمادل. 38

شکل 17- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شاخرز در ایستگاه هیدرومتری لاکسار. 39

شکل 18- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه گشت رودخان در ایستگاه هیدرومتری پیرسرا 39

شکل 19- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ماسوله رودخان در ایستگاه هیدرومتری نوخاله. 40

شکل 20- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سیاهرود در ایستگاه هیدرومتری پل سازمان. 40

شکل 21- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سفیدرود در ایستگاه هیدرومتری پل آستانه. 41

شکل 22- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه ذیلکی رود در ایستگاه هیدرومتری شهربیجار. 41

شکل 23- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سفیدرود در ایستگاه هیدرومتری راه رودبار. 42

شکل 24- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه توتکابن در ایستگاه هیدرومتری توتکابن.. 42

شکل 25- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شلمانرود در ایستگاه هیدرومتری کلچال. 43

شکل 26- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شلمانرود در ایستگاه هیدرومتری شلمان. 43

شکل 27- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه شمرود در ایستگاه هیدرومتری توتکی.. 44

شکل 28- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه پلرود در ایستگاه هیدرومتری درازلات… 44

-شکل 29- تغییرات آبدهی سالانه و میانگین متحرک 5ساله رودخانه سموش در ایستگاه هیدرومتری هراتبر. 45

 

چكيده

از ابتداي تاريخ، خشكسالي بخشي از تغييرات آب و هوايي محيط ما بوده است. كمبود آب از يك طرف و استفاده بي رويه و غلط از منابع آب از طرف ديگر، تهديدي جدي براي محيط زيست و منابع آب در كشوري مثل ايران كه از جمله مناطق خشك و نيمه خشك جهان است، از اهميت ويژه اي برخوردار است؛ با توجه به اينكه در حال حاضر مناطق شمالي كشور را هم تحت تأثير قرار داده است. وضعيت بارندگي و محدوديت منابع آبي و شرايط اقليمي كشور اين واقعيت را نشان مي دهد كه بايد براي پديده خشكسالي برنامه داشت و به صورت جدي در زمان وقوع با آثار و پيامدهاي آن مقابله نمود. علاوه بر اين لزوم افزايش راندمان استفاده از آب در كشاورزي، اصلاح الگوي مصرف و مديريت آبياري و توجه به بهره برداري آب بايد مدنظر قرار گيرد.

خشكي و خشكسالي هر دو نتيجه اثرات متقابل بين محيط زيست طبيعي و اجتماع مي باشد. پديده خشكسالي بيانگر اثرات مختلف محيط زيست بر روي موجودات زنده، موجودات، ميكرو، حيوانات و انسان ها بوده حال آن كه خشكي داراي مفهوم كلي بوده و براي عناصر محيط زيست به كار نمي رود.

توجه به اعمال مديريت صحيح و كاهش پيامدهاي خشكسالي در توسعه مناطق، نيازمند برنامه ريزي و اجراي اقدامات پيشگيرانه در مقابله با پديده خشكسالي است، كه خود مستلزم به كارگيري دانش كافي در پيش بيني خشكسالي مي باشد.

واژگان كليدي: الگوي مصرف، مديريت آبياري، محدوديت منابع آبي، خشكي و خشكسالي، گيلان

 

فصل اول:كليات تحقيق

 

فصل اول

كليات تحقيق

1-1- مقدمه

نگاهي به تاريخ زيست در روي كره زمين حاكي از اين است كه بشر همواره در معرض انواع بلاياي طبيعي بوده است. بخشي از اين بلايا مربوط به عوامل و نوسانات اقليمي مي باشدف مانند خشكسالي ها كه در زمان هاي قديم مختلف رخ داده و اثرات مهلكي بر جاي گذاشته است.

آب، كه ركن اساسي توسعه پايدار است، مايه حيات بشري بوده و همانند بسياري از نعمت هاي الهي ماهيت دوگانه خير و شر در آن نهفته است. آب از طرفي عامل ايجاد سيل و در پي آن خرابي و خسارات مالي و جاني فراواني مي شود و از طرف ديگر كمبود آن (خشكسالي) باعث نابودي و تغيير اساسي در اكوسيستم ها مي شود. توجه به مسئله پيشگيري و كاهش پيامدهاي خشكسالي در توسعه مناطق، نيازمند برنامه ريزي و اجراي اقدامات پيشگيرانه است كه خود مستلزم بكارگيري دانش كافي در پيش بيني خشكسالي است.

خشكسالي به عنوان يكي از پديده هاي محيطي شناخته شده و در واقع بخش جدايي ناپذيري از تغييرات اقليمي است كه مي تواند در هر منطقه جغرافيايي حادث شود و تأثيرات عمده اي بر آن منطقه بگذارد. اين پديده به لحاظ گستردگي، شدت، مدت و ميزان آسيب رساني به بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي، يكي از بزرگترين بلاياي طبيعي محسوب مي گردد كه سالانه در سراسر دنيا ميلياردها دلار خسارت را به بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي جوامع، به ويژه بخش كشاورزي وارد مي كند.

از آنجائي كه كشور ما در سال هاي اخير با خشكسالي مواجه بوده است، لذا تحقيقات در خصوص پايش همزمان و دقيق شرايط پوياي خشكسالي جهت كاهش اثرات مخرب اين بلاياي اقليمي حائز اهميت است. در مطالعات پايش خشكسالي، به عبارتي ارزيابي ساده از سه ويژگي خشكسالي يعني شدت، تداوم، گستردگي مكاني و همچنين مقايسه خشكسالي از منطقه اي به منطقه ديگر در زمان هاي مختلف نياز به كاربرد نمايه اي خشكسالي مي باشد. نمايه هاي مختلفي جهت پايش خشكسالي توسط محققين ارائه شده است (جوانمرد و همكاران، 1387).

 

تعداد صفحه : 84

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --