دانلود پایان نامه ارشد : بررسي تطبيقي ارزش­هاي دموكراتيك بين­ نسلي در شهر ساری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : جامعه شناسی

عنوان: بررسی تطبیقی ارزشهای دموکراتیک بین نسلی در شهر ساری

دانشگاه مازندران

دانشکده  علوم انساني و اجتماعي

پايان نامه دوره كارشناسي ارشد در رشته جامعه شناسي

 

موضوع:

بررسي تطبيقي ارزش­هاي دموكراتيك بين­ نسلي در شهر ساری 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكيده

موضوع تحقيق، «بررسي تطبيقي ارزش­هاي دموكراتيك بين­نسلي در شهر ساري» است. امروزه روشنفکران و برخی توده‌های مردم از دموکراسی حمایت می‌کنند. تصور می‌شود رواج فرهنگ سياسي دموكراتيك در ميان شهروندان لازمه ايجاد و تضمين بقاي دموكراسي در جامعه است. فصل اول این پژوهش به بررسي فرهنگ سیاسی دموکراتیک اختصاص یافته است. در قسمت بررسي منابع علمي، علاوه بر موضوع اصلي، به بررسي ديدگاه­ها در مورد موضوعات مرتبط مانند جامعه‌پذيري سياسي، فرهنگ سياسي ايران، دموكراسي و … پرداخته شد. در فصل دوم، ذیل بحث روش­شناسي، روش نمونه‌گيري و فرضيات تشریح شده است. فرهنگ سياسي در اين تحقيق با روش پيمايشي بررسی شده است. افراد جامعه با تجربيات تاريخي جنگ و انقلاب به سه نسل تقسيم شدند. نسل اول، 48 ساله به بالا كه هم تجربه انقلاب و هم جنگ را داشته‌اند. نسل دوم، 34 تا 47 ساله و دارای تجربه مشاركت فعال در جنگ و نسل سوم17 تا 33ساله تجربه­اي از جنگ يا انقلاب نداشته­اند. در اين پژوهش از ديدگاه اينگلهارت درباره‌نقش تجربه‌نسلی در پذيرش ارزش­هاي مادي و فرامادي و به تبع آن ارزش­هاي دموكراتيك فرضيه ساخته شده است. جهت بررسي فرهنگ سياسي از ديدگاه آلموند و وربا در سه بعد شناختي، عاطفي و ارزيابانه استفاده شد. نمونه‌گيري به صورت خوشه­اي در 16 حوزه انتخاب شد و پرسشگران افراد را در بلوك­هاي متفاوت، به صورت كاملا تصادفي انتخاب نمودند. در فصل سوم، يافته­هاي تحقيق، به صورت جداول و نمودار توصيف شده و فرضيات تحقيق با استفاده از آزمون­هاي مناسب، آزمون شده‌اند. یافته­ها‌ی تحقيق بدين قرار است: از لحاظ تمايل به ارزش‌هاي دموكراتيك بين سه نسل تفاوت ديده مي­شود، اما شكاف نسلي فقط بين دو نسل اول و دوم اتفاق افتاده است. ميزان تمايل به ارزش­هاي دموكراتيك در هر سه نسل بالا بوده است. هر سه نسل ارزيابي نسبتاً ضعيفي از وضعيت رعايت ارزش­هاي دموكراتيك در جامعه داشته‌اند. مهم‌ترين اولويت ارزشي افراد جامعه در همه نسل­ها «رشد اقتصادي» بوده است. دومين اولويت ارزشي كه نسل دوم بيشترين فراواني را در اين مورد داشته است، «آزادي بيان» و سومين اولويت در همه نسل­ها «اشتغال» بوده است. هم­چنين هرچه ميزان آگاهي سياسي افراد بالاتر باشد، دموكرات­تر نيز هستند.

واژه‌هاي كليدي: ارزش دموكراتيك، فرهنگ سياسي، آزادي سياسي، مشاركت سياسي، تساهل سياسي، دموكراسي، نسل.

 

فهرست مطالب

           موضوع                                                                                                                               صفحه

مقدمه. 1

طرح مسأله. 1

فصل اول. مروري بر منابع علمي.. 5

1-1- مرور تحقیقات تجربي.. 5

1-1-1- نسل و شكاف نسلي.. 5

1-1-2- فرهنگ سياسي و ارزش‌هاي دموكراتيك…. 7

1-2- مرور آثار نظری.. 13

1-2-1- جامعه‌پذيري سياسي.. .13

1-2-2- دموكراسي و ارزش­هاي دموكراتيك…. 15

1-2-3- فرهنگ سياسي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

1-2-4- جامعه مدني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

1-2-5- نسل و شكاف نسلي………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

1-2-6- فرهنگ سياسي و شكاف نسلي در ايران…………………………………………………………………………………………………………38

1-3- نتیجه‌گیری.. 43

فصل دوم. چارچوب نظري……………………………………………………………………………………………………44

2-1- سطوح نظري.. 44

2-2- تئوري نسلي.. 44

2-3- فرهنگ سياسي.. 45

2-3-1- شاخص­هاي ارزش دموكراتيك…. 47

فصل سوم. روش تحقيق.. 49

3-1- مقدمه. 49

3-2- عملياتي كردن مفاهيم.. 49

3-3- جامعه آماری و نمونه. 55

3-3-1- روش نمونه گيري.. 56

فصل چهارم. تحلیل داده‌ها 57

آمار توصيفي…………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

4-2 آمار استنباطي.. 74

فصل چهارم ـ نتيجه­گيري.. 84

 

فهرست جداول

            عنوان                                               صفحه                                                                         

جدول 1-1- وضعيت برقراري دموكراسي بر اساس ميزان تساهل سياسي و حمايت از نظام سياسي…………….11

جدول 1-2- انواع شهروند سياسي بر اساس ابعاد مختلف ارزيابي سياسي آلموند و وربا…………………………..24

جدول1-3-انواع مختلف فرهنگ سياسي بر اساس عوامل سياسي مختلف…………………………………………….25

جدول1-4-شكل سمت گيري افراد به موضوعات مختلف………………………………………………………………..29

جدول1-5- نقش جامعه مدني در مدل­هاي مختلف دموكراسي…………………………………………………………………….30

جدول 3-1- آزادي سياسي و شاخص­هاي ارزيابي آن……………………………………………………………………..50

جدول 3-2- تساهل سياسي و شاخص هاي ارزيابي آن…………………………………………………………………….52

جدول 3-3- ابعاد و شاخص‌هاي متغير وابسته (آگاهي سياسي و ارزش­هاي دموكراتيك)………………………..54

جدول 3-4- جامعه آماري مورد مطالعه به تفكيك گروه­هاي نسلي…………………………………………………….55

جدول 3-5- ميزان آلفاي كرونباخ معرف­هاي متغير………………………………………………………………………..56

جدول4-1- مشخصات فردي پاسخگويان (تعداد-380)…………………………………………………………………..58

جدول4-2- تفكيك ارزش مادي و غيرمادي با شماره گويه………………………………………………………………59

جدول4-2-1: الويت­هاي ارزش مادي يا فرامادي پاسخگويان به تفكيك متغيرها…………………………………..60

جدول 4-2-2 الويت هاي انتخاب شده در جامعه نمونه به طور كل…………………………………………………….60

جدول4-3- ميزان حمايت از وضعيت موجود در جامعه به تفكيك متغيرها………………………………………….61

جدول4-3-1- «وضعيت كنوني جامعه خوب است و بايد آن را همين طور حفظ كرد»………………………….62

جدول4ـ3ـ2ـ نگرش  شهروندان در مورد حفظ وضعيت كنوني جامعه به درصد با تفكيك نسلي……………..62

جدول 4-4– ميزان تمايل شهروندان به اصلاحات وضعيت موجود به درصد………………………………………..63

جدول4-5- ميزان تمايل به تغيير كلي وضعيت موجود…………………………………………………………………….63

جدول4-6- توصيف ميزان آگاهي سياسي شهروندان به تفكيك متغيرهاي زمينه­اي به درصد………………….64

جدول4-6-1- شاخص آگاهي سياسي در جامعه نمونه……………………………………………………………………64

جدول4-7- توصيف ميزان ارزيابي شهروندان از وضعيت آزادي در جامعه به درصد…………………………….65

جدول4-7-1- شاخص ارزيابي آزادي سياسي در جامعه………………………………………………………………….66

جدول 4-8- توصيف ميزان ارزيابي شهروندان از وضعيت تساهل سياسي در جامعه به درصد………………….66

جدول4-8-1- شاخص ارزيابي تساهل سياسي در جامعه………………………………………………………………….67

جدول4-9-درصد ارزيابي شهروندان از وضعيت مشاركت سياسي جامعه به تفكيك متغيرها به درصد……..67

جدول4-9-1- شاخص ارزيابي مشاركت سياسي در جامعه……………………………………………………………..68

جدول4-10- ميزان تمايل شهروندان به ارزش­هاي دموكراتيك (آزادي سياسي)به درصد……………………..68

جدول4-10-1 شاخص پذيرش ارزش­هاي دموكراتيك (آزادي سياسي)…………………………………………..68

جدول4-11- ميزان تمايل شهروندان به ارزش­هاي دموكراتيك (تساهل سياسي)به درصد…………………….69

جدول4-11-1- شاخص پذيرش ارزش­هاي دموكراتيك (تساهل سياسي)…………………………………………69

جدول4-12- ميزان تمايل شهروندان به ارزش­هاي دموكراتيك (مشاركت سياسي) به درصد…………………70

جدول4-12-1-شاخص پذيرش ارزش­هاي دموكراتيك (مشاركت سياسي)………………………………………70

جدول 4-13– شاخص پذيرش ارزش دموكراتيك به درصد…………………………………………………………..71

جدول4-14– شاخص ارزيابي ارزش دموكراتيك در جامعه……………………………………………………………72

جدول 4-15 – ميانگين نمره ارزش­هاي دموكراتيك در سه نسل بر حسب مقياس 1تا 100……………………73

جدول4-16 ـ ميانگين نمرات شهروندان به رعايت ارزش­دموكراتيك در سطح جامعه………………………….73

جدول4-17- ميزان پذيرش ارزش­هاي دموكراتيك در سه نسل……………………………………………………….75

جدول4-18- مقايسه زوجي نسل­ها از لحاظ پذيرش ارزش­هاي دموكراتيك………………………………………76

جدول4-19- رابطه ميان پذيرش ارزش دموكراتيك و انتخاب ارزش فرامادي……………………………………..76

جدول4-20- مقايسه ميزان پذيرش ارزش­هاي دموكراتيك برحسب جنس………………………………………….77

جدول 4-20-1- جدول توافقي پذيرش ارزش­هاي دموكراتيك مردان و زنان در سه نسل……………………….77

جدول 4-21- مقايسه ميزان پذيرش ارزش هاي دموكراتيك بر حسب تحصيلات………………………………….78

جدول 4-22 رابطه بين تحصيلات و ارزش دموكراتيك آزادي سياسي، تساهل سياسي، مشاركت سياسي….78

جدول4-23 رابطه آگاهي سياسي و تمايل به ارزش­هاي دموكراتيك…………………………………………………79

جدول4-24- مقايسه ميزان ارزيابي ارزش­هاي دموكراتيك در جامعه بر حسب جنس……………………………79

جدول4-25- مقايسه ارزيابي شهروندان از رعايت ارزش­هاي دموكراتيك در جامعه بر حسب تحصيلات…80

جدول4-26-  ارزيابي شهروندان از ميزان رعايت ارزش­هاي دموكراتيك جامعه برحسب هزينه خانوار…….80

جدول 4-27رابطه ميزان آگاهي سياسي و  پذيرش ارزش آزادي سياسي………………………………………………81

جدول4-27-1 رابطه ميزان آگاهي سياسي و  پذيرش ارزش تساهل سياسي…………………………………………..81

جدول 4-27-2 رابطه ميزان آگاهي سياسي و  پذيرش ارزش مشاركت سياسي…………………………………….81

 

فهرست نمودارها

        عنوان                                                                                     صفحه                

نمودار(4-1) مقايسه ميزان آگاهي سياسي در بين سه نسل………………………………………………………………….65

نمودار(4-2)- تمايل به ارزش­هاي دموكراتيك در بين سه نسل…………………………………………………………..71

نمودار(4-3) ـ ارزيابي وضعيت ارزش­هاي دموكراتيك در سطح جامعه………………………………………………..72

نمودار (4ـ4) ـميانگين تمايل به ارزش­هاي دموكراتيك به تفكيك نسل بر اساس مقياس 1 تا 100………………73

نمودار (4ـ 5)ـ ميانگين ارزيابي از وضعيت ارزش­هاي دموكراتيك در جامعه بر اساس مقياس 1 تا 100………..74

 

مقدمه

طرح مسأله

امروزه دموكراسي و ارزش­هاي ‌دموكراتيك مقبوليت جهاني پيدا كرده و ضرورت توجه به اين شيوۀ‌حكومتي، از سوي بسياري از دولت­ها و كشورهاي جهان پذيرفته شده است. از طرف‌ديگر دموکراسی به‌عنوان شاخصي در اندازه­گيري توسعه ‌سياسي شناخته مي­شود و به ‌همين دليل، بيشتر كشورها  مي‌كوشند تا خود را دموکراتیک معرفی کنند.

به طور كل، ارزش­های سیاسی به عنوان بخش مهمی از فرهنگ‌سياسي هر ملت يكي از مهم­ترين عوامل مؤثر در رفتارهاي ‌سياسي آنان است و سرنوشت حكومت و ملت نيز با همين عوامل پيوند ‌ناگسستني دارد. جهت رسيدن به توسعه سياسي، توجه به فرهنگ سياسي بسيار ضروري به نظر مي­رسد و اهميت آن زماني بيشتر مي­شود كه بدانيم فرهنگ سياسي سنتي در ايران به شكلي متفاوت با فرهنگ سياسي مدرن در ذهن افراد رسوب پيدا كرده و گاهي حتي با آن در تعارض مي­باشد. جهت روشن كردن اين موضوع و شناخت عوامل مؤثر بر آن، بهترين روش، بررسي فرهنگ سياسي در بين نسل­هاي متفاوت جامعه مي­باشد. در ضمن بررسی بین­‌نسلی ارزش­های فرهنگ سیاسی می­تواند شاخص مهمی درخصوص تغییرات اجتماعی جامعه در اختیار علوم اجتماعی قرار دهد.

با كمي تأمل در تاريخ ايران مي­توان ملاحظه نمود كه عليرغم اين كه گهگاه برخی زمينه­هاي عيني و نهادي فعاليت‌هاي مدني و سياسي مدرن فراهم مي­گردد، لیکن ظاهرا عدم تثبيت و دروني شدن فرهنگ ‌سياسي مدرن و ارزش­های دموکراتیک در بين مردم سبب مي­شود كه عملاً اين نهادها به اهداف خود دست پیدا نکنند و براي هميشه شعارگونه در بيانات سياسي باقي بماند. در حقيقت، بحث دموكراسي و دموكراتيزاسيون در ايران سابقه­اي يكصد ساله دارد و اولين دغدغه­هاي آن به انقلاب مشروطيت مي‌رسد، دومين مقطع زماني، دوره نهضت ملي با روي كار آمدن مصدق، سومين مقطع زماني با پيروزي انقلاب كه با تدوين قانون اساسي و متمم آن، خيزي براي محقق ساختن ارزش­هاي دموكراتيك برداشته شد ولي هرگز به شكل نهادي و پايا در نيامد و آخرين مقطع زماني بعد از دوم خرداد 1376 كه با روي كار آمدن محمد خاتمي در منصب رياست جمهوري با مسلط نمودن گفتمان دموكراتيك، افكار عمومي را به خود جلب نمود، اما با همه اين اوصاف، ظاهرا تاكنون ارزش­هاي دموكراتيك در بين اقشار جامعه دروني نشده است. مع‌الوصف، مي­توان گفت كه تنها مشكلات نهادي يا ساختاري در عدم استقرار دموكراسي اثرگذار نیست، بلكه متغير فرهنگي نیز از اهميت زيادي برخوردار است.

فرهنگ شكل دهنده بستري است كه سياست در چهارچوب آن رخ مي­دهد و لزوم توجه به ارزش­ها و نگرش­هاي سياسي، براي درك پديده­هاي سياسي به ويژه شكل گيري دموكراسي پايدار مورد تأكيد قرار مي­گيرد و به عنوان يك ابزار مفهومي شناخته مي­شود، كه بر اساس آن مي­توان رفتار و كنش سياسي افراد جامعه را پيش­بيني نمود.

در حال حاضر با توجه به گسترش رسانه­ها و پيشرفت تكنوژيكي آن وتبليغات جهاني، سطح آگاهي و اطلاعات افراد ارتقا يافته و دموكراسي به عنوان يك شيوه حكومتي، مقبوليت جهاني يافته است، در جوامع جهان سوم كه در مرحله گذار از سنتي به مدرنيته قرار دارد، ممكن است تغيير فرهنگ سياسي افراد جامعه به صورت يكپارچه و هماهنگ شكل نگرفته و گروهي با فرهنگ سياسي غير­دموكرات هنوز نتوانسته باشند، ارزش­هاي سياسي سنتي كه به شكلي عميق، در آن­ها دروني شده را تغيير دهند و بدين­صورت تفاوت ارزش­ها و نگرش­ها در اينگونه جوامع امري طبيعي محسوب شده و برقراري دموكراسي پايا، نياز به زماني طولاني­تر خواهد داشت، با توجه به اين كه دامنه فرهنگ ‌سياسي بسيار گسترده است و امكان مطالعه همه ابعاد آن در یک تحقیق ناممكن به نظر مي­رسد، بررسی ارزش­هاي ‌دموكراتيك در این تحقیق به ‌عنوان يكي از مؤلفه­هاي فرهنگ ‌سياسي انتخاب شده است. چرا كه تحقق دموکراسی شرایطی دارد که یکی از آن­ها داشتن فرهنگ ‌سیاسی دموکراتیک است و داشتن فرهنگ ‌سیاسی دموکراتیک منوط به ‌وجود ارزش‌­های ‌سیاسی‌دموکراتیک در بین مردم جامعه است. اما در خصوص چگونگي دسته­بندي نسل­ها، هيچ توافقي بين انديشمندان بر سر دسته­بندي آن وجود ندارد. از نظر مانهايم و همفكران وي اواخر نوجواني و اوايل جواني در حدود 17 سالگي، در واقع سال­هاي شكل­­گيري اصلي هستند كه طي آن، ديدگاه­هاي فردي مجزا و متمايز دربارۀ سياست و جامعه در سطح وسيعي شكل مي­گيرد تجربيات متفاوت افراد از وقايع مهم تاريخي مانند جنگ­ها و انقلاب با عث مي­شود در يك فضاي متفاوت قرار گيرد كه تفاسير او از دنيا و مسائل مختلف آن به شكلي متفاوت از ساير  نسل­ها باشد )اسكات و شومن، 1992، ص.361. مارشال، 1999، ص. 199 به نقل از توكل ، 1385، 103).

با توجه به اين كه ايران نيز درطول چند دهه گذشته درگير وقايع مهمي مانند انقلاب و جنگ بوده است، به همين دليل دسته‌بندي نسل­ها در اين پژوهش بر اساس ديدگاه مانهايم انجام شده است.در اين پژوهش ترغيب شده­ايم تا اثرات اين وقايع را در كنار ساير متغيرها در نسل­ها بررسی کنیم. در ضمن، با توجه به اين كه سن ورود رسمي افراد در فعاليت­هاي سياسي   (رأي دادن) از حدود 17 سالگي است، جامعه آماري ما نيز از اين سن شروع مي­شود.

با وجود آنكه ارزش­ها جهت­دهنده و استانداردهاي رفتارند و موجبات انسجام و يكپارچگي جوامع را فراهم مي­كند، از سويي ديگر ارزش­هاي متفاوت نسل­ها باعث فاصله افتادن بين آن‌ها مي­شود. تجربه هر نسل، گونه­هاي مختلف اجتماعي شدن و مجاري مختلف جامعه‌پذيري، به ويژه در دهه‌هاي اخير كه رسانه‌هاي فراملي افراد به خصوص اقشار جوان را احاطه نموده، جهان ذهني و افق‌هاي آينده آنها را رقم مي­زند. بعد از انقلاب، جنگ يا دگرگوني­هاي عمده سياسي – اجتماعي، هر گروه سني، تجربه­اي خاص از جهان پيرامون خود دارد كه او را از ساير نسل­ها جدا مي­كند. اين پديده اجتماعي زماني به صورت يك مسأله اجتماعي شناخته مي­شود كه از حد تعادل خارج شود و در اين صورت ذهن افراد متخصص را به خود جلب مي­نمايد. با توجه به ضرورت و اهميت رواج ارزش­هاي دموكراتيك در فرهنگ سياسي نسل‌هاي متفاوت جامعه، به عنوان شاخصي در تقويت دموكراسي و توسعه سياسي، محقق با انجام اين پژوهش در پي دستيابي به پاسخ اين سؤال است که آيا ميزان رواج ارزش­های دموکراتیک در بين سه نسل از جامعه ایران متفاوت است؟  در اين جا لازم است كه مروري اجمالي بر كل پايان نامه داشته باشيم:

فصل اول پژوهش، به مرور ادبيات تحقيق اختصاص يافته كه در دو قسمت به بررسي آثار تجربي و  مباني نظري در مورد موضوع پژوهش پرداخته شد. در بررسي آثار تجربي، ابتدا مروري بر آثار تجربي مربوط به نسل و شكاف نسلي صورت گرفته و سپس به مرور آثار تجربي در مورد فرهنگ سياسي و ارزش­هاي دموكراتيك اختصاص يافت، در بررسي مباني نظري،     ديدگاه­هاي انديشمندان در مورد ارزش­ دموكراتيك و موضوعات مرتبط با آن مانند: جامعه­پذيري سياسي، فرهنگ سياسي، دموكراسي، نسل و شكاف نسلي و فرهنگ سياسي و شكاف نسلي در ايران، مورد مداقه و بررسي قرار گرفت. در فصل دوم كه مربوط به چارچوب ­نظري مي‌باشد، به بيان ديدگاه­هايي اختصاص يافته كه پژوهش حاضر بر اساس همان ديدگاه­ها و در چهارچوب همان مباني انجام شده است. در اين پژوهش با توجه به موضوع آن در بررسي نسلي از ديدگاه اينگلهارت مبني بر ارتباط ارزش­هاي فرامادي و ارزش دموكراتيك و شكاف نسلي استفاده شده است. هم­چنين، برای تعریف فرهنگ سیاسی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن بر دیدگاه نظری آلموند و وربا درباره فرهنگ سیاسی تکیه می‌کند. آلموند و وربا فرهنگ سیاسی را بر اساس وجوه شناختی، عاطفی و ارزیابانه ذهنیت‌های مردم درباره نظام، فرایند و خروجی‌های نظام سیاسی تعریف کرده‌اند. فصل سوم كه به روش تحقيق اختصاص يافته، جهت دستيابي به ميزان رواج ارزش­ها و فرهنگ دموكراتيك بين نسلي، با توجه به حساسيت و اهميت موضوع از روش پيمايشي[1] استفاده شد تا بتوانيم به صورت مستقيم با افراد جامعه ارتباط برقرار نموده و از ديدگاه­ها و نگرش آنها در مورد موضوعات مختلف سياسي، بدون ابهام مطلع گرديم. بدين جهت لازم شد تا از پرسشگران ماهر و با تجربه استفاده شود تا به نتايج حقيقي و درست دست يابيم.

در اين تحقيق پس از تعيين متغيرهاي اصلي پژوهش، از مفاهيم مربوطه تعريف نظري و عملياتي به‌عمل آمده است. پس از تعيين گويه‌هاي هر مفهوم و آزمون مقدماتي پرسش‌نامه، با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ[2] روايي طیف‌های مورد استفاده مورد سنجش قرار گرفته و معناداري آنها آزمون شده است. پس از جمع‌آوري داده‌ها و ورود آنها به رايانه، با استفاده از برنامه SPSS و تحليل ‌هاي آماري مربوطه رابطه متغيرهاي اصلي پژوهش مورد بررسي و آزمون قرار گرفته‌اند.

با استفاده از فرمول نمونه‌گيري  با 04/0درصد خطا تعداد نمونه 380 نفر تعيين شد. افراد نمونه نيز بر حسب حوزه و بلوك به روش تصادفي انتخاب شده­اند.

فصل چهارم كه به تحليل داده­ها اختصاص دارد، ابتدا به توصيف اطلاعات و تشريح آنها با استفاده از جدول و نمودار پرداخته شده و سپس در قسمت آمار استنباطي به آزمون فرضيات با استفاده از روش­هاي آزموني مناسب پرداخته شد. بر اساس نتايج بدست آمده فرضيه اول و دوم، مبني بر تفاوت نسل­ها در پذيرش ارزش­هاي دموكراتيك پذيرفته شد. بر اساس آزمون كي دو مشخص گرديد كه تفاوت نسلي بين نسل اول (47 سال به بالا) و نسل دوم (34 تا 47 سال) معني­دار است. فرضيه سوم، در خصوص ارتباط مستقيم پذيرش ارزش­هاي فرامادي و ارزش­هاي دموكراتيك­، با استفاده از آزمون پيرسون  تاييد نشد. فرضيه چهارم مبني بر ارتباط بين تحصيلات، جنس، هزينه خانوار با پذيرش ارزش­هاي دموكراتيك مشخص شد كه هرچه ميزان تحصيلات بالاتر باشد، تمايل به ارزش­هاي دموكراتيك بيشتر است. هم­چنين مردان نسبت به زنان تمايل بيشتري به ارزش­هاي دموكراتيك دارند ولي بين ميزان هزينه خانوار و پذيرش ارزش دموكراتيك رابطه­اي وجود ندارد. بر اساس فرضيه پنجم تأييد شد كه هرچه آگاهي سياسي افراد بالاتر باشد، ميزان پذيرش ارزش دموكراتيك بيشتر است.

 

فصل اول. مروري بر منابع علمي

 

در این فصل ذیل دو بخش، برخی ادبیات تجربی و مجموعه‌ای از مهم‌ترین آثار نظری درباره فرهنگ سیاسی، ارزش‌های دموکراتیک و مقوله شکاف نسلی را بررسی می‌کنیم.

1-1- مرور تحقیقات تجربي

1-1-1- نسل و شكاف نسلي

کاشی و گودرزی جامعه ایران بعد از انقلاب را به پنج نسل بدون خاطره از جنگ و انقلاب، داراي خاطره از جنگ و انقلاب، نسل جنگ، نسل جنگ و انقلاب، قبل از جنگ و انقلاب تقسیم کرده و معتقدند هر چه از سنين جواني به بزرگسالي نزديك مي­شويم، الگوي رفتاري تابع ضوابط عام و كلي است. در مورد ارزش­هاي اخلاقي موجود در جامعه، نسل جوان پس از جنگ به ويژه نسل داراي خاطره از جنگ بيش از ساير نسل­ها بدبين هستند و نسل جنگ و انقلاب خوش­بين­ترين نسل­ها بوده­اند. در زمينه دين و سياست هرچه بر تحصيلات افراد افزوده مي­شد از تعلق مذهبي كاسته شده و تمايل به مسائل سياسي بيشتر  مي­شود (کاشی و گودرزی، 1384).

يكي ديگر از مطالعات تجربي در زمينه نسل­ها و ارزش­ها، پژوهشي است كه توكلي بر اساس ديدگاه نسلي اينگلهارت در چهارچوب نظام ارزشي بين دو نسل انجام داده است، يافته­هاي اين تحقيق نشان مي­دهد كه شكاف ‌نسلي ميان مادران و دختران وجود ندارد و تفاوت­هاي مشاهده شده معني‌دار نمي­باشد. تفاوت­هاي ارزشي دو نسل بيشتر در ارزش­هاي ‌معنوي و مذهبي مي­باشد و بالعكس، در ارزش­هاي مادي اين دو نسل، شباهت بيشتري را نشان مي­دهد (توکلی، 1378).

تحقيق ديگري كه در اين زمينه انجام شده است، بررسي تحولات فرهنگي اجتماعي در طول سه نسل خانواده تهراني (با تأكيد بر مقايسه مراسم آداب و كاركرد‌هاي اجتماعي) طاهره خزائي مي‌باشد. يافته­هاي اين تحقيق نشان مي­دهد كه، خانواده در اجراي آداب ‌و ‌رسوم ازدواج توانسته است كاركردهاي خود را حفظ كند و آن­ها را پايدار كند و به نسل­هاي بعدي منتقل كند. در نهايت، با اين كه خانواده­هاي تهراني در حال ‌گذار از خانواده سنتي به مدرن مي­باشد؛ اما با خانواده­هاي هسته­اي غرب متفاوت است و هنوز بسياري از كاركرد و سنت‌­هاي خود را از دست نداده است (خزائی،1380).

مريم قاضي­نژاد، در پي شناخت و تحليل پديده تفاوت يا شكاف نسل­ها در بعد ارزش­‌ها بوده است. هدف اصلي اين پژوهش شناخت درجة اهميت و اعتبار تحولات ارزشي در ميان سه نسل، بعد از انقلاب (29-15سال)، نسل انقلاب (45-30سال) و قبل از انقلاب (65-46سال) و شناسايي تفاوت­هاي معني­داري ارزشي در بين سه نسل به صورت مقطعي بوده است. داده­هاي به دست­آمده گوياي آن است كه هر چند برخي شباهت­هاي ارزشي مرتبط با سطوح ‌اجتماعي و ملي مانند نظم و امنيت، همكاري و توسعه و… در سه نسل وجود دارد، اما از لحاظ جهت­گيري­‌هاي ارزشي فرد­گرايانه و مجموعه ارزش­هاي ابزاري و شيوه­هاي رسيدن به غايات ارزشي، بين سه نسل ‌‌‌‌و ‌عمدتاً بين نسل سوم (جوان) و نسل دوم تفاوت جدي و معني­داري وجود دارد ولي اين تفاوت­ها به حدي بزرگ نيست كه از آن به شكاف يا گسست ­نسلي تعبير نمود (قاضي‌نژاد،1383).

[1]. Social survey

  1. 1. Cronbach

 

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --