دانلود پایان نامه ارشد : بررسي تاثير کود زيستي فسفات بارور-2 بر عملکرد گندم آبي رقم الوند

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسي تاثير کود زيستي فسفات بارور-2 بر عملکرد گندم آبي رقم الوند 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 دانشكده كشاورزي، گروه زراعت

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي کشاورزي (M.Sc.)

گرايش:  زراعت

عنوان:

بررسي تاثير کود زيستي فسفات بارور-2 بر عملکرد گندم آبي رقم الوند در منطقه پاتاوه

استاد راهنما:

دكتر عبدالصمد کليدري

استاد مشاور:

دكتر محمد مهدي رحيمي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست جداول

عنوان              صفحه

چکيده 1

فصل اول: مقدمه  2

 1-1-کليات   2

1-1- هدف از اجراي اين پژوهش    5

1-2- فرضيات پژوهش    5

فصل دوم: مروری بر تحقيقات انجام شده  6

 2-1- گندم و اهميت آن  6

2-2- گياهشناسي گندم  6

2-2-1- ريشه  7

2-2-2- برگ   7

2-2-3- ساقه  8

2-2-4- گل آذين  8

2-2-5- دانه  9

2-3- مراحل رشد و نمو گندم  9

2-4- اهميت اقتصادي و تغذيهاي گندم  10

2-5- سطح زير کشت و توليد گندم  11

2-6- نيازهاي آب و هوايي و سازگاري گندم  12

2-7- اهميت تغذيه در گياه 12

2-8- عنصر فسفر و اهميت آن در تغذيه گياه گندم  13

2-8-1- خسارات ناشي از مصرف کودهاي شيميايي فسفاته  13

2-8-2- فسفر در گياه 14

2-8-2-1-  مقدار و اشكال مختلف فسفر در گياه 14

2-8-2-2- نقش فسفر در گياه 15

2-8-3- علائم كمبود فسفر در گياه 16

2-8-4- فسفر در خاک: 16

2-8-5- تبديل فسفر آلي به فسفر معدني: 17

2-8-6- مقدار و نوع فسفر در خاک، و تاثير مصرف کود بر روي وضعيت فسفر در خاک   18

2-8-7- اثر pH بر روي قابليت جذب فسفر: 19

2-8-8- اثرات فسفر بر عملكرد و اجزاي عملكرد گندم  20

2-9- کودهاي زيستي: 21

2-9-1- تاريخچه  21

2-9-2- باکتريهاي سودموناس و باسيليوس: 23

2-9-3- تاثير باکتريهاي محرک رشد بر روي رشد گياهان : 23

2-9-4- کود زيستي فسفاته بارور – 2  25

2-9-5- مزاياي کود زيستي فسفاته بارور – 2  26

2-9-6- بررسي تاثير كود زيستي بارور-2  بر عملكرد گندم  28

2-9-7- نتايج استفاده از كود زيستي فسفاته بارور-2 در برنج  29

فصل سوم: مواد و روشها 33

 3-1- موقعيت جغرافيايي محل آزمايش    33

3-1-1- تغييرات درجه حرارت شبانهروزي ياسوج در طول دورهي رشد گندم  34

3-2- مشخصات هواشناسي منطقه  34

3-3- مشخصات خاک محل اجراي آزمايش    34

3-4- مشخصات طرح آزمايشي  35

3-5- عمليات زرا عي  35

3-6- صفات مورد بررسي  36

3-6-1- طول برگ پرچم  36

3-6-2- شاخص سطح برگ   36

3-6-3- ارتفاع گياه 36

3-6-4- طول سنبله  36

3-6-5- تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع) 36

3-6-6- تعداد دانه در سنبله  37

3-6-7- تعيين ميزان عملکرد بيولوژيک   37

3-6-8- تعيين ميزان عملکرد دانه  37

3-6-9- وزن هزار دانه  37

3-6-10- تعيين شاخص برداشت   37

3-6-11- تعيين ميزان گلوتن دانه  38

3-7- محاسبات آماري  38

فصل چهارم: نتايج و بحث و پيشنهادات    39

 4-1- طول برگ پرچم  39

4-2- شاخص سطح برگ   39

4-3- تعداد سنبله در متر مربع  41

4-4- تعداد دانه در سنبله  42

4-5- وزن هزار دانه  43

4-6- طول سنبله  44

4-7- ارتفاع بوته  44

4-8- عملكرد بيولوژيك   46

4-9- عملكرد دانه  46

4-10- شاخص برداشت   48

4-11- گلوتن دانه  49

4-12- فسفر دانه  50

4-13- همبستگي بين صفات مورد بررسي  50

4-14- نتيجه‌گيري  53

4-15- پيشنهادات   53

4-16- فهرست منابع  54

چکيده:

 به منظور بررسي تاثير کود زيستي فسفات بارور 2 بر عملکرد گندم آبي رقم الوند آزمايشي در سال زراعي 89-1388 در منطقه پاتاوه واقع در شهرستان دنا انجام گرديد. آزمايش در قالب طرح بلوك­هاي كامل تصادفي در چهار تكرار اجراء گرديد. تيمارها شامل، 1- كود بارور2 به روش بذرمال 2- كود بارور2 به روش محلول پاشي 3- كود بارور2 به روش بذرمال +كود فسفاته 4- كود بارور 2 به روش محلول پاشي + كود فسفاته 5- كود فسفاته بدون بارور 2 بعنوان شاهد بودند. صفات مورد ارزيابي شامل تعداد خوشه در واحد سطح (مترمربع)، طول سنبله، ارتفاع گياه، ميزان گلوتن دانه، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بيولوژيک، عملکرد دانه، وزن هزار دانه،‌ شاخص برداشت و فسفر دانه بود. نتايج نشان داد كه اثر تيمارها بر تمامي صفات به جزء شاخص برداشت معني­دار بود. در اکثر صفات مورد ارزيابي تيمار کودي کاربرد کود بيولوژيک فسفات بارور 2 به روش بذرمال به همراه مصرف کود سوپر فسفات تريپل نسبت به ساير تيمارهاي کودي برتري داشت. تيمار محلول­پاشي فسفات بارور 2 نيز در اکثر صفات کمترين مقدار بود.

واژه­هاي كليدي:

فارسي: عملكرد، گندم آبي الوند، كود زيستي، كود فسفات بارور 2.

فصل اول: مقدمه

1-1-کليات

شرايط امروز جهان از نظر توليد محصولات كشاورزي و تغذيه جهاني بيش از هر زماني در گذشته، پيچيده و بغرنج شده است. براي تأمين امنيت غذاي بشر بايد توليد محصولات كشاورزي افزايش يابد. افزايش توليد با افزايش سطح زير كشت يا با افزايش عملكرد در واحد سطح ميسر مي‌شود كه گزينه اول بسيار محدود است و اين امر سبب توجه هرچه بيشتر به افزايش عملكرد در واحد سطح گرديده است.

گندم بيش از همه­ي گياهان ديگر در جهان كشت مي­شود و در جهان درهيچ ماهي از سال وجود ندارد كه در آن محصول گندم بدست نيايد و يا كشت نشود. در دنياي امروز گندم نه تنها يك ماده غذايي اساسي و مهم است بلكه از لحاظ سياسي نيز از اهميتي هم پايه نفت وحتي برتر از آن برخودار است (بهنيا، 1373). در سطح دنيا نزديك به 52% زمين هاي قابل كشت دنيا به كشت غلات اختصاص دارد كه 3/1 اين مقدار زير كشت گندم است (امام، 1383). گندم مهمترين گياه زراعي روي زمين است (1976 Martin,). گندم از نظر ميزان توليد، مهمترين گياه زراعي در جهان بوده و توليد آن در سال 2010 به حدود 674 ميليون تن رسيده است (FAO,2010). ايده مصرف كودهاي شيميايي يكي از راهكارهاي افزايش عملكرد است. در سال‌هاي اخير مصرف كودهاي شيميايي به صورت غير معقول افزايش يافته است، به طوري كه در سال  1998 مصرف اين كودها به  365 ميليون تن در سال رسيده است، كه با رشدي 65/3 برابري نسبت به چهل سال پيش روبرو است. اگر روند مصرف كودهاي شيميايي به همين روال ادامه يابد، زندگي بشر در آينده‌اي نزديك با مشكلات عديده‌اي مواجه خواهد شد. اين معضل در كشورهاي جهان سوم بيشتر به چشم مي آيد.

كشور ما نيز به دليل شرايط آب و هوايي حاكم بر آن از جمله كمبود بارندگي و نوسانات زياد آن، داراي اكوسيستم شكننده­اي است. از ديگر سو بهره­برداري از اراضي كشاورزي به صورت غير اصولي در حال انجام است. يكي از راهكارهاي حل اين مشكل، تغيير مديريت كشاورزي غير اصولي رايج، به مديريت پايدار كشاورزي است. كشاورزي پايدار مديريتي است كه ضمن برخورداري از پويايي اقتصادي، مي تواند موجب بهبود وضعيت محيط زيست و استفاده بهينه از منابع موجود شود. علاوه بر اين كشاورزي پايدار با رعايت اصول اكولوژيكي مي‌تواند ضمن ايجاد توازن در محيط زيست، زمينه بهره وري طولاني‌تري را براي انسان فراهم سازد. يكي از اركان كشاورزي پايدار استفاده از كودهاي زيستي در بوم نظام‌هاي زراعي با هدف حذف يا كاهش مصرف كودهاي شيميايی است. كودهاي زيستي شامل مواد نگهدارنده‌اي با جمعيت متراكم يك يا چند نوع ارگانيسم مفيد خاكزي و يا به صورت فراورده‌هاي متابوليك اين موجودات است كه به منظور تأمين عناصر غذايي مورد نياز گياه در بوم نظام زراعي به كار مي‌روند. اولين كود زيستي درسال 1895 در آمريكا با نام نيتراژين[1] توليد شد. بعد از آن كودهاي بيولوژيكي متفاوتي به صورت عمومي و خاص جهت محصولات كشاورزي توليد گرديد. اما به دليل اثرات سريع­تر كودهاي شيميايي و سهولت كاربرد و قيمت نسبتاً ارزان، موجب كم توجهي به استفاده از كودهاي زيستي گرديد. اما در سي سال اخير آنچه ضرورت تغيير در نظام­هاي متداول را توجيه مي­كند و حركت به سوي نظام‌هاي كشاورزي پايدار، از جمله سيستم­هاي  جايگزين در راستاي كشاورزي پايدار و ارگانيگ را تسريع مي‌كند، شامل مواردي از جمله بروز مسائل زيست محيطي به دليل استفاده از مواد شيميايي و آثار سوء آنها بر كيفيت مواد غذايي، تخليه منابع غير تجديد شونده مثل انرژي فسيلي و منابع سنگ فسفات، آلودگي منابع آب به وسيله نهاده‌هاي شيميايي، كاهش تنوع زيستي، كاهش ميزان باروري خاك و افزايش فرسايش خاك مي‌‌باشد.

در مزارع، فسفات به شكل كودهاي آلي و يا كودهاي شيميايي فسفاته به خاك اضافه مي شود.ظرفيت تثبيت فسفر درخاكهاي مختلف با توجه به خصوصيات فيزيكي ،شيميايي،زيستي، اقليم ومديريت زراعي متغير است.(آستارايي، 1375).قابليت دردسترس بودن فسفر بستگي به عوامل زيادي چون PH ، تهويه خاك، رطوبت ، دما، ميزان ماده آلي، مقدارآهن، الومينيوم و منگنز محلول وغيرمحلول، نوع ماده حاوي اين عنصر، فعاليت ريزسازواره ها و روش هاي زراعي دارد. (باي بوردي، 1379). در اثر كمبود فسفر رنگ اندامهاي هوايي گياه سبز تيره گرديده و رشد آن كند خواهد شد و برگها از قسمت نوك به تدريج مي ميرند و اين وضعيت به طرف قاعده برگ پيشروي مي نمايد. (خدابنده، 1382). تثبيت فسفر در خاكهاي رسي نسبت به خاكهاي شني بيشتر است. اندازه ذرات كود شيميايي در تثبيت فسفر تاثير دارد، هر چه اندازه ذرات بزرگتر باشد ميزان تثبيت فسفر موجود در آن بيشتر است.

كودهاي زيستي، كودهاي حاوي ريزسازواره هاي مفيد در تغذيه گياه مي باشند كه مي توانند مشتمل بر گروههاي مختلف از قبيل باكتريها، قارچها، اكتينوميست ها و مانند آن باشند. امروزه استفاده از اين كودها در جهت گام برداشتن به سوي كشاورزي پايدار واستفاده از اثرات مفيد آنها رو به افزايش است. (آستارايي و كوچكي، 1375). در دسترس بودن فسفر براي گياهان تاحد زيادي به شرايط زيستي و شيميايي بستگي دارد كه در خاك رخ مي دهد . در عرصه عمل ،تثبيت سريع كودهاي شيميايي فسفره تحت شرايط موجود خاك به فرم هاي غير محلول مشكل جدي است. (Shekher et al, 2000).

در طبيعت گروهي از ريزسازواره هاي حل كننده ي فسفات وجود دارند كه رها سازي تدريجي فسفر و تبديل آن به شكل قابل جذب گياه نياز به كودهاي فسفاته شيميايي را كاسته و كارآيي آنرا بالا مي برند. (باي بوردي1379، آستارايي، 1375). يكي از سازوكارهاي تبديل فسفات به شكل معدني و محلول،ترشح اسيدهاي آلي مانند اسيدهاي استيك، پروپيونيك، لاكتيك، فوماريك، سوكسنيك است. (آستارايي 1375، Rodriguez and Fraga, 1999).

جداسازي باكتريهاي حل كننده فسفات واستفاده از آنها به عنوان كود به عنوان راهكاري براي كاهش مصرف كودهاي شيميايي و بنابراين كاهش آلودگي زيست محيطي به شمار مي رود.

در ايران توليد كودهاي زيستي با فاصله زماني حدود 100 ساله نسبت به كشورهاي توسعه يافته آغاز شده است، يكي از عناصر پر مصرف در گياهان فسفر است. با اينكه مقدار متوسط كل فسفر در اغلب خاك‌ها (12/0%) زياد است. اما به دليل تثبيت آن به علت تغييرات اسيديته خاك از حدود خنثي (كه داراي بيشترين حلاليت است) به صورت نا‌محلول در مي آيد. اغلب خاك هاي مناطق خشك و نيمه خشك ايران آهكي مي‌باشد كه در نتيجه تثبيت فسفر خاك افزايش مي يابد. عوامل ياد شده باعث كاهش قابليت جذب فسفر در خاك شده است كه به طبع آن سبب افزايش مصرف كودهاي شيميايي فسفره مي‌شود. افزايش مصرف كودهاي فسفره همراه با افزايش تثبيت آنها در خاك مي‌باشد، كه با وجود مصرف كودهاي فسفره كمبود آن در محصولات زراعي مشاهده مي‌شود. تنوع گياهي نيز از نظر قدرت جذب فسفر دخيل است به گونه‌اي كه گياهان داراي ريشه گسترده نسبت به گياهان داراي ريشه سطحي از نظر جذب فسفر كارآمد‍‍‌تر هستند. اکثر خاکهاي ايران داري کمبود فسفر مي­باشد که اين کمبود  به وسيله مصرف کودهاي شيميايي فسفاته مي­شود. ميزان مصرف کودهاي شيميايي فسفر در ايران در حدود 750 هزار تن در سال مي­باشدکه 250 هزار تن از اين مقدار در داخل توليد وبقيه آن با واردات اين کود جبران مي­شود

توليد كودهاي شيميايي فسفره به دليل هزينه‌هاي زياد توليد، كاهش منابع خاك فسفات، توليد مواد سمي انبوه در حين فرآوري كودهاي فسفره و عناصر سنگين سمي موجود در كود فسفره (مانند كادميم) عواملي هستند كه توليد كودهاي فسفره را محدود نموده است.

استفاده از كودهاي زيستي به عنوان مكمل يا جايگزين كودهاي شيميايي مي تواند بسياري از مشكلات ناشي از مصرف  كودهاي شيميايي را برطرف سازد. در سال‌هاي اخير منابع كود بيوفسفات (خاك فسفات، گوگرد، ماده آلي و ريزجاندارن) و بيوفسفر (ريز­جانداران و مواد نگه­دارنده) با كيفيت و قيمت نسبتا مناسب و عوارض زيست محيطي كمتر در دسترس قرار گرفته است. علاوه بر اين سهم عمده‌اي از كودهاي فسفره مورد استفاده در كشور، وارداتي بوده كه با توسعه‌ي مصرف كودهاي زيستي صرفه جويي ارزي قابل توجهي را فراهم مي‌سازد.

1-1- هدف از اجراي اين پژوهش

1- بررسي اثر كود فسفات بارور-2 بر عملكرد گندم رقم الوند

2- بررسي روشهاي مختلف كاربرد كود فسفات بارور-2 بر عملكرد گندم رقم الوند

3- بررسي اثر كود فسفات بارور-2 بر ميزان مصرف كودهاي شيميايي فسفاته

1-2- فرضيات پژوهش

 1- كود زيستي فسفات بارور-2 موجب افزايش عملكرد مي­شود.

2- كود زيستي فسفات بارور-2 موجب مقاومت به ورس در گياه مي­شود.

3- كود زيستي فسفات بارور-2 باعث كاهش مصرف كودهاي شيميايي فسفاته مي­شود.   

فصل دوم: مروری بر تحقيقات انجام شده

2-1- گندم و اهميت آن

گندم به عنوان يكي از غلات مهم در تغذيه مردم جهان محسوب مي­شود. توليد گندم در جهان در مرحله اول به منظور تغذيه انسان و در درجه دوم براي تغذيه دام و همچنين مصارف صنعتي مي­باشد. در دنياي امروز گندم نه تنها يك ماده غذايي اساسي و مهم است، بلكه از لحاظ سياسي نيز از اهميتي بالا، هم پايه نفت و حتي مهمتر از آن برخوردار است و بايد گفت كه سلاح گندم از سلاح نظامي قدرتمندتر و با اهميت­تر مي­باشد. كمبود مواد غذايي به دلايل مختلف از جمله افزايش جمعيت، پايين بودن كارايي توليد و توزيع و مصرف عادلانه غذا در كشورهاي در حال توسعه، چهره خود را بر افزايش جمعيت رو به افزايش كره زمين نشان داده است، به طوري كه بيش از 3/1 ميليارد نفر از مردم جهان، گرسنه و يا دچار سوء تغذيه هستند. اين در حالي است كه در هر ساعت بيش از 9 هزار نفر به جمعيت جهان افزوده مي­شود و بنا­به گزارش كنفرانس جهاني محيط زيست و توسعه، جمعيت كشورهاي در حال توسعه تا سال 2025 به 5/8 ميليون نفر خواهد رسيد و اين رقم 83 درصد از كل جمعيت كره زمين را شامل خواهد شد (خدابنده ، 1382). بر اساس مطالعات انجام شده جمعيت ايران نيز تا سال 14700 در محدوده­اي بين 87 تا 5/93 ميليون نفر خواهد بود. به اين ترتيب در سال­هاي آينده توليد غذا از نگراني­هاي اصلي بشر خواهد بود، زيرا در طي دو دهه آينده بشر بايد به اندازه كل تاريخ گذشته خود غذا تهيه كند (خدابنده ، 1382).

2-2- گياه­شناسي گندم

گندم گياهي است تك لپه، علفي و يك ساله از تيره غلات و گونه Triticum aestivum كه انواع خودرو و پرورش يافته دارد. گونه­هاي خودروي آن بيشتر علف­هرز هستند و ارزش خوراكي چنداني ندارند ( ايران­نژاد و شهبازيان، 1384).

2-2-1- ريشه

ريشه­هاي گندم افشان و سطحي است. ريشه­هاي اصلي و فرعي از محل طوقه خارج مي­شوند و همگي هم­قطر هستند. عمق فعاليت ريشه­هاي گندم در خاك حدود 30 سانتي­متر مي­باشد، و در خاك­هاي مناسب تا 100 سانتي­متر در عمق خاك نفوذ مي­نمايد. در هر حال  10 درصد ريشه در سطوح فوقاني، 60 تا 70 درصد در عمق 30 سانتي­متري و بقيه در عمق بيشتر مي­باشند (ايران­نژاد و شهبازيان، 1384). گندم دو گونه ريشه دارد: 1- ريشه هاي اوليه، ريشه هاي بذري يا جنيني كه همراه با ريشه­چه از محل اولين گره لپه­اي و دومين گره يا گره كلئوپتيلي خارج مي­شود، ريشه­هاي بذري گندم شامل ريشه­چه و يك تا هفت ريشه خارج شده از اولين گره مي­باشد 2- ريشه هاي ثانويه نابجا يا كاذب كه نقش اساسي و اصلي ريشه بر عهده اين نوع ريشه­هاست و از طوقه منشا مي­گيرند (سرمدنيا و كوچكي، 1376).

2-2-2- برگ

روي هر ساقه معمولا 7 تا 8 برگ وجود دارد كه از محل گره­هاي ساقه خارج مي­شوند و به طور متناوب در ارتفاع ساقه قرار مي­گيرند. هر برگ از دو بخش نيام و تيغه باريك و بلندي كه به منزله دمبرگ است، تشكيل شده است كه ساقه را به صورت غلافي در بين دو گره در بر مي­گيرد و به استحكام ساقه كمك مي­نمايد. حد فاصل برگ و دمبرگ زوايدي زبانه مانند به نام زبانك[2] و گوشوارك[3] وجود دارد. زبانك از محل اتصال برگ به دمبرگ خارج مي­شود. به ارتفاع 2 تا 3 ميلي­متر، شفاف و بي­رنگ است. گوشوارك از دو زبانه تشكيل شده، بخشي از ساقه را احاطه مي­كند و كرك­هاي ريزي دارد (امام، 1383).

 اهميت برگ انتهايي ساقه گندم كه جوان­تر از ساير برگ­هاست و ديرتر از بقيه به وجود مي­آيد، فوق­العاده زياد است؛ زيرا عمل آن تامين كربوهيدرات­هاي ذخيره­اي دانه است. بنابراين هر عاملي كه از ايجاد آن جلوگيري كند، اثر زيادي بر كاهش عملكرد دانه خواهد داشت. ضمنا ظهور آن براي كشاورزي كاربرد علمي دارد كه فرا رسيدن زمان آبياري را نشان مي دهد (تاج بخش و پور ميرزا، 1382).

2-2-3- ساقه

ساقه گندم همانند تمامي گياهان تيره غلات بند بند، توخالي و استوانه­اي است. به طوري كه شكل استوانه­اي و وجود دسته­هاي فيبر در آن موجب استحكام ساقه مي­شود. اين ويژگي، ساقه را در مقابل خوابيدگي يا ورس مقاوم مي­نمايد. علاوه بر ساقه اصلي، اغلب رقم­هاي گندم داراي ساقه­هاي ثانويه به نام پنجه مي­باشند. محل گره­ها در ساقه توپر و مغزدار مي­باشند. ساختمان گره­ها نيز به استحكام گره­های ساقه كمك مي­نمايد و از خوابيدگي گياه (ورس) جلوگيري مي­كند. ارتفاع، رنگ و ضخامت ساقه در رقم­هاي مختلف متفاوت است (ايران نژاد و شهبازيان، 1384).

2-2-4- گل آذين

در انتهاي هر ساقه گندم يك سنبله وجود دارد كه داراي يك محور اصلي است و روي محور اصلي سنبلك­ها يا سنبلچه­ها به وجود مي­آيند و هر يك داراي 3 تا 5 گل هستند كه بعد از لقاح معمولا  تعدادي گل در هر سنبلچه، بارور و به دانه تبديل مي­شود كه بستگي به نژاد، نوع خاك و شرايط محيط زيست دارد. هر گلچه شامل يك مادگي يا تخمدان، يك خامه و سه پرچم است. سنبلچه به وسيله دو زائده مقعر به نام پوشه (گلوم[4]) پوشيده مي­شود و در آن 3 تا 5 گل وجود دارد و هر گل به وسيله پوشينه (گلومل[5]) كه از دو لايه به نام پالئا و لما تشكيل شده از اطراف احاطه شده است. علاوه بر اين، در اطراف هر پرچم و مادگي، سه زائده كوچك به نام پوشينك (گلوملول[6]) وجود دارد.

سنبله­دهي گندم در نژادهاي مختلف به حالت فشرده، نيمه فشرده، سست يا نيمه سست هستند. رنگ سنبله نيز در رقم­هاي مختلف از سفيد تا قرمز تغيير مي­نمايد. گندم گياهي است خودگشن؛ ولي در شرايط خاص4 تا 5 درصد دگرگشني دارد و برخي از نژادهاي گندم در انتهاي لما داراي تيغه­اي باريك و گاهي بلند به نام ريشك و برخي ديگر فاقد آن هستند. رنگ و اندازه و شكل ريشك در رقم­هاي مختلف، متفاوت است. ارقام ريشك­دار در مناطق خشك در مقايسه با ارقام بدون ريشك محصول بيشتري مي­دهند (ايران نژاد و شهبازيان، 1384).

تعداد صفحه :73

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --