دانلود پایان نامه ارشد : بررسي تأثیراسكندر نامه ی نظامي گنجوي برآیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي

گرایش : زبان و ادبيات فارسي

عنوان : بررسي تأثیراسكندر نامه ی نظامي گنجوي برآیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج

دانشكده ی ادبيات و علوم انساني

پايان نامه ي دريافت درجه ي كارشناسي ارشدM.A

گرايش: زبان و ادبيّات فارسي

 عنوان:

 بررسي تأثیراسكندر نامه ی نظامي گنجوي برآیین اسکندری عبدی بیگ شیرازی

 استاد راهنما:

   دكتر محمد رضا ملك

 استاد مشاور:

دكتر  خالق زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب و عناوين

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                                               1

مقدّمه                                                                                                                              2

فصل اوّل: كليّات                                                                                         4

1-1.هدف تحقيق                                                                                                                       5

1-2.پيشينه ی تحقيق                                                                                                            5

1-3.روش تحقيق                                                                                                                6

فصل دوّم : نگرشي به آثار و احوال نظامي گنجوي                                          7

2-1. نگرشي به آثار و احوال نظامي گنجوي                                                                          8

2-2.محل و زمان تولّد                                                                                                         8

2-3.تحصيلات                                                                                                                10

2- 4.استادان و مربّيان                                                                                                       10

2-5 . همسر و فرزندان                                                                                                       11

2-6.افكار و انديشه ها                                                                                   12

2-7.زمان و مكان فوت                                                                                                     13

2-8 .پيروان و مقلّدان                                                                                                        13

2-9 .آثار نظامي گنجوي                                                                                                   14

2-9-1 .مخزن الاسرار                                                                                                      14

2-9-2 .خسرو و شيرين                                                                                                    14

2-9-3 .ليلي و مجنون                                                                                                        15

2-9-4 . بهرام نامه يا هفت پيكر                                                                        15

2-9-5 .اسكندر نامه                                                                                     15

فصل سوّم:  نگرشي بر آثار و احوال عبدي بيگ شيرازي                                  16

3-1 . نگرشي به آثار و زندگي خواجه زین العابدین علی(نویدی)عبدی بیگ شیرازی             17

فصل چهارم: نگرشي كوتاه  بر سيماي تاريخي و داستاني اسكندر مقدوني                23

4-1 . نگرشي كوتاه  بر سيماي تاريخي و داستاني اسكندر درشعر و ادب فارسي                       24

4-1-1. سيماي تاريخي اسكندر                                                                                          24

4-1-2. بازتاب سيماي اسكندر در ادبيّات فارسي                                                                  26

الف

فصل پنجم: بررسي و مقايسه ی اسكندر نامه ی نظامي گنجوي وآيين اسكندري     39

عبدي بيگ (نويدي  ) شيرازي

5-1. علل و انگيزه‌هاي عبدي بيگ شيرازي براي سرودن آيين اسكندري                                  40

5-2. علل وانگيزه‌ي نظامي گنجوي براي سرودن  اسكندر نامه                                                45

5-3- . پيروي عبدي بيگ شيرازي از نظامي در تقسيم كتاب خود                                           50

5-4.   شباهت درنيايش پروردگارو مدح پيامبر و معراج آن حضرت                                        52

5-5. گفتن داستان اسكندر در هر دو اثر  به طریق ایجاز                                                         56

5-6. ذكر مستندات  ومدارك داستان در هر دو اثر                                                                59

5-7. ذكرومقايسه  ی نسب اسكندر در دو اثر                                                                        60

5-8. دانش آموختن اسکندر از نقوماجس حکیم پدر  ارسطو                                                  63

5-9. مرگ فيلقوس و بر تخت نشستن اسكندر                                                                       64

5-10. گزارش آيين اسكندري و اسكندر نامه ی  نظامي در اصلاحات پس از جلوس اسكندر     65

5-11. گزارش حمله ی اسكندر به زنگبار                                                                             66

5-12. ساختن شهر اسكندريّه                                                                                              67

5-13. حمله‌ ی اسكندر مقدوني به ايران                                                                               69

5-14. كينه توزي اسكندر نسبت به زرتشتيان                                                                         71

5-15. به زن گرفتن اسكندر روشنك دختر دارا را                                                                 74

5-16. به پادشاهی نشستن اسکندر در استخر فارس                                                                74

5-17. بازگشت ارسطو به يونان و غارت ميراث معنوي ايرانيان                                                75

5-18. رفتن اسکندر به جانب مغرب و زیارت کعبه                                                                76

5-19. فتح ارمنستان و سرزمين هاي شمالي                                                                           77

5-20. داستان نوشابه پادشاه بردع  و اسكندر                                                                         78

5-21. سيماي انساني و عدالت جوي  اسكندر در اسكندر نامه ی نظامي                                    80

5-22. سيماي انساني و عدالت جوي  اسكندر در آيين اسكندري عبدي بيگ                            81

5-23. سيماي پيامبر گونه ِي اسكندر در آيين اسكندري                                                         81

5-24. رفتن اسکندر به کوه البرز                                                                                         82

5-25. يورش اسكندر به هندوستان                                                                                      83

5-26. گزارش نظامي گنجوي  در اسكندر نامه  از جنگ اسكندر با چين                                  86

ب

5-27. گزارش عبدي بيگ شيرازي از جنگ اسكندر و خان خانان                                          90

5-28. تعداد و صفت لشكر چين در برابر اسكندر به گزارش عبدي بيگ شيرازي                       93

5-29. پيش‌درآمدهاي توجيهي عبدي بيگ بر هر داستان                                                        95

5-30. تفاوت تعداد و محلّ ساقي نامه‌ها در اسكندر نامه ی نظامي و آيين اسكندري عبدي بيگ شیرازی            96

5-31. كيفيّت ميهماني كردن خاقان، اسكندر مقدوني را در اسكندرنامه ی نظامي                      99

5-32. كيفيّت ميهماني كردن خاقان، اسكندر مقدوني را در آيين اسكندري عبدي بيگ شیرازی 100

5-33. مناظره ميان نقّاشان چين و روم  در اسكندر نامه ی نظامي                                            102

5-34. مناظره ميان نقّاشان چين و روم  در آيين اسكندري                                                     103

5-35. پيكار اسكندر با روس ها در اسكندر نامه ی نظامي                                                     105

5-36. پيكار اسكندر با روس ها در آيين اسكندري عبدي بيگ شيرازي                                 110

5-37. افسانه‌ي رفتن اسكندر به ظلمات                                                                              111

5-38. داستان رفتن اسكندر به ظلمات به نقل از عبدي بيگ  شيرازي                                     114

5-39. داستان قوم يأجوج و مأجوج  و ساختن سد از نظر عبدي بيگ شیرازی                          115

5-40. داستان قوم يأجوج و مأجوج  و ساختن سد از نظر نظامي                                             117

5-41. رسيدن اسكندر به پيامبري در خردنامه ی نظامي                                                        118

5-42. رسيدن اسكندر به پيامبري در آيين اسكندري عبدي بيگ شيرازي                                120

5-43. رسيدن اسكندر به منتها اليه سرزمين‌هاي شمالي و دريافتن حقيقت                                121

رمز جهانگردي و پيامبري خود از سوي پروردگار به روايت نظامي

5-44. چگونگي مرگ اسكندر در خردنامه‌ي نظامي                                                            125

5-45. چگونگي مرگ اسكندر در آيين اسكندري عبدي بيگ                                              126

5-46. كناره گيري اسكندروس از سلطنت به گزارش نظامي                                                 128

5-47. كناره گيري اسكندروس از سلطنت به گزارش عبدي بيگ                                          128

5-48. آثار و ابنيه‌هايي كه اسكندر ساخت و بر پا كرد                                                         128

5-49. ساختن شهر بلغار                                                                                                   129

5-50. انتقام اسكندر از يـونانيان                                                                                        133

5-51. چهره‌ي ايراني اسكندر در  اسكندر نامه ها                                                                134

 فصل ششم :                                                                                                           136

بررسی و مقایسه ی صور خیال در هر دو اثر (نظامی و عبدی بیگ شیرازی )                                  137

فصل هفتم: نتيجه گيري                                                                                             149

6-1. نتيجه گيري                                                                                                            150

فهرست منابع                                                                                                              154

چکیده:

      اسكندر مقدوني با عمر كوتاه ولي  پرحادثه‌ و ماجراجويانه‌ي خود در ادبيّات فارسي جايگاهي بزرگ و قابل تأمّل  دارد. بيش از هفت اثر مستقل از قرن چهارم تا دهم در نظم ونثر پيرامون  زندگي افسانه‌اي اين شخصيّت تاريخي از سوي شاعران و نويسندگان ايراني با عنوان اسكندر نامه  تأليف گرديده است .  اسكندر نامه ی نظامي گنجوي   و آيين اسكندري عبدي بيگ شيرازي  از جمله تأليفات اقماري در اين زمينه هستند .

      اين بررسي به مقايسه ی محتوايي و شكلي اين  دو اثرپرداخته  و سير حوادث و رخدادهاي داستاني و هم چنين  زندگي ، رفتار ، گفتار و اعمال اسكندر را  مورد بررسي قرار داده است .در اين بررسي  نخست نگاهي به زندگي و آثار نظامي گنجوي ، نگاهي به آثار و زندگي  عبدي بيگ شيرازي ، نگرشي به سيماي اسكندر و چهره‌ي تاريخي و افسانه ای  او  انداخته شده و سپس دو اثر مذكور با هم مقايسه گرديده و  و تشابهات و اختلافات آنان نشان داده شده است .

         واژگان كليدي : اسكندر، اسكندر نامه ، آيين اسكندري ، نظامي ، عبدي بيگ ، مقايسه

مقدّمه :

    در ميان مهاجماني كه  در طول تاريخ به ايران حمله ور گريده‌اند و براي مدّتي خاك اين سرزمين را در چمبر قدرت خود درآورده‌ و بر مردم و سرزمين ‌هاي آن حكم رانده‌اند ، كمتر چهره‌اي توانسته است،چون اسكندر مقدوني اقبال آن را داشته باشد كه تا اين پايه مورد توجّه اديبان و نويسندگان اين سرزمين قرار بگیرد. ازآغازقرن چهارم تحت تأثیراساطیر و داستان هاي منابع عربي در ايران زمينه ی توجّه به اين فاتح مقدوني فراهم آمد و منظومه ها ي شعري و داستان هاي منثوری  تحت عناوين  هم معنايي  چون  اسكندر نامه  ، آيين اسكندري ، جام سكندر ، آيينه ی اسكندر ي و غيره  توسّط شاعران بزرگي  چون فردوسي ، نظامي ، و همين طور نويسندگان و شاعراني داراي پايگاهي متوسّط تر چون امير خسرو  و عبدي بيگ شيرازي  ساخته و پرداخته شده است.

   مقايسه و تطبيق  محتوايي ، شكلي  و ادبي اين آثار در ميان اهل نظر و پژوهشگران داخلي  و خارجي دير زماني است كه آغاز گرديده و در اين زمينه كارهاي  خوب و حایز اهميّتي انجام گرفته است كه در بخش پيشينه ي تحقيق به برخي از اين كارها اشاره شده است .

    در اين ميان اسكندر نامه ی نظامي ، آيينه‌ي اسكندري امير خسرو  و اسكندرنامه در شاهنامه‌ي فردوسي  بيشتر مورد توجّه پژوهشگران بوده‌اند.  آيين اسكندري عبدي بيگ شيرازي حتّي به نسبت اسكندر نامه‌هاي منثور  كمتر  مورد توجّه قرار گرفته است و تا كنون چندان كه بايد  به اين اثر توجّه نشده است.

     اين بررسي با توجّه به اين موضوع واحساس نيازي كه  در اين زمينه وجود داشت  اقدام به مقايسه ی  اين  دو اثر از نظر محتوايي و شكلي  در يك مقدّمه  و هفت فصل كرده است . 

     در فصل  نخست  نگارنده كليّات طرح را كه مشتمل بر پيكره بندي تحقيق است ارائه داده و  به ترتيب  هدف تحقيق ، پيشينه و  روش تحقيق را مشخّص كرده است .

    در فصل  دوّم  پژوهشگر به طور اجمال نگاهي به آثار ، افكار و سير حوادث  زندگي نظامي گنجوي  انداخته است . مباحثي چون  زادگاه  ، خانواده ، تحصيلات و پيروان  نظامي در اين فصل مطرح گرديده است.

     در فصل سوّم  آثار و احوال  عبدي بيگ  شيرازي  و مجموعه‌ي تحقيقات و پژوهش هاي مرتبط با او مورد بررسي  قرار گرفته است .

    در فصل چهارم نگارنده  ضمن اشاره به سير حوادث زندگي اسكندر مقدوني از نظر تاريخي و داستاني، با اشاره به علل رواج اسكندر نامه نويسي در ادبيّات فارسي، مقايسه‌اي بين اين اسكندر نامه ها انجام داده است .

در فصل پنجم كه بدنه‌ي اصلي اين پژوهش را تشكيل مي دهد ، نگارنده  مقايسه ا‌ي  تطبيقي ميان حوادث و رخدادها و  تبيين شباهت ها و اختلافات اين دو اثر  انجام داده است ،  و با آوردن شواهد و دلايلی  به روشن نمودن علل اختلاف و دلايل شباهت ها پرداخته است .

درفصل ششم به بررسی و مقایسه ی اجمالی صور خیال در هر دو اثر پرداخته شده است .  

در فصل هفتم  كه فصل  نتيجه گيري است . آراء پژوهنده و يافته‌هاي تحقيق  ارائه گرديده و نگارنده  نظريات خود را كه نتيجه‌ي بررسي است  بیان کرده است.

در ضمن با توجه به رسم الخط رایج زمان عبدی بیگ شیرازی که کلمات دو بخشی و حروف اضافه به متمم پیوسته نوشته می شدند سعی نگارنده بر آن بوده است که در حد توان به صورت رسم الخط امروزی و جدا نوشته شوند. 

 

 هدف تحقيق :

     در سال هاي اخير تحقيقات  نسبتاً  خوبی در رابطه با مقايسه و بررسي اسكندرنامه هاي منظوم و منثور از  سوي اساتيد فن به عمل آمده است. اين اسكندر نامه ها از قرن چهارم در ايران آغاز گرديده و قريب به هفت قرن ادامه يافته است. هدف از انجام اين بررسي، مقايسه ي محتوايي و شكلي اسكندر نامه‌ي نظامي گنجوي با آيين اسكندري مولانا عبدي بيگ (نویدی ) شیرازی است . در اين بررسي با يك مقايسه‌ي تطبيقي سير حوادث و رخدادهاي پيش آمده در داستان هاي مربوط به اسكندر مقدوني در اين دو اثر بررسي و تفاوت‌ها و شباهت های آن ها مورد بررسي قرار مي گيرد .   

  • پيشينه ی تحقيق:

      درباره ی اسکندر  و سير حوادث زندگي كوتاه و پر ماجراي  او از منظر تاريخي تا كنون آثار گوناگونی پدید آمده است ،که بخش قابل توجّهي از آن ها مربوط به حوزه ی اين بررسي          نمي گردد. 

        بنابر اين در اين قسمت تنها به آثاري اشاره  می شود که رویکردی ادبی به این موضوع داشته‌اند .

       یکی از مهم ترین آثاری که در پیوند با اسکندر در ادبیّات فارسی پدید آمد، کتاب «اسکندر و ادبیّات ایران» نوشته ی سیّد حسن صفوی است. نویسنده در این نشر کوشیده، به گونه ای مفصّل داستان اسکندر در شاهنامه ی فردوسی و اسکندر نامه ی نظامی را با یکدیگر مقایسه کند و تفاوت و شباهت های آن ها را بررسی نماید. در بخشی از این کتاب به چگونگی پیدایش داستان اسکندر و شخصیّت مذهبی او اشاره شده است. هم چنین در این کتاب بیشتر جنبه ی مثبت چهره ی اسکندر نمایانده شده و به تناقض های موجود در باره ی او در ساير آثار  توجّهی نشده است. اين كتاب در سال 1364  از سوي  انتشارات امير كبيرتهران  انتشار يافته است .

     اثر ديگري كه در اين جا مي توان به آن اشاره كرد كتاب  «اسکندر و اسکندرنامه ها»  تأليف حسین رزمجو مي باشد. رزمجو در اين بررسي به مقايسه ی چهره ی اسکندر در شاهنامه و اسکندر نامه ی نظامی پرداخته و برخلاف انتظاری که از عنوان کتاب برمی آید، جز معرّفی چند سطر آثاری که به پیروی از اسکندرنامه ی نظامی سروده شده، سخن دیگری نگفته است . اين اثر در سال 1380 از سوي انتشارات كاوش به بازار كتاب آمده است .

    «اسکندر ،ایران ، نظامی» عنوان اثري است   که محمّد حسین کرمی درباره ی سیما و شخصیّت اسکندر دراسکندرنامه و شاهنامه نوشته است. در این اثر  بیشتر بر چهره ی مثبت اسکندر تأکید شده است. اين كتاب در سال 1385 از سوي انتشارت  راه نو در تهران منتشر شده است .

     تا كنون تحقيقات گسترده‌اي از سوي پژوهشگران صاحب نام ايراني و بين المللي در باره‌ي نظامي گنجوي و آثار او به طور خاص منتشر شده است كه در اين جا مي توان به                « پير گنجه » اثر عبد الحسين زرّين كوب اشاره كرد.

     اين كتاب  درباره ی زندگي، احوال، آثار و انديشه ی “نظامي گنجوي “به رشته ی تحرير در آمده است . زرّين‌كوب در اين اثر ابتدا وضعيّت شهر “گنجه “را از نگاه تاريخي و قومي بررسي كرده و اين نكته را خاطر نشان ساخته كه شهر گنجه در عهد نظامي مرز ميان سرزمين‌هاي اسلامي و دنياي مسيحيّت بوده و همين امر حضور جنگيان و خونيان را در آن سرزمين بيشتر كرده است .در پي آن، شرحي از زندگي نظامي و عزلت ‌نشيني او به ميان آمده آن گاه هر يك از پنج گنج نظامي ( مخزن‌الاسرار، خسرو و شيرين، هفت پيكر، ليلي و مجنون و اسكندرنامه) شرح و تفسير شده است .مباحث بعدي كتاب به زبان نظامي و شيوه ی داستان سرايي او، هم چنين نقد و تحليل انديشه ی اين شاعر “(در جست و جوي ناكجاآباد “كه تعبير نويسنده از دغدغه‌هاي عرفاني نظامي است) اختصاص يافته است .اين كتاب در 360 صفحه تا كنون بارها تجديد چاپ گرديده است .

         در خصوص عبدي بيگ شيرازي وبررسي آثار او تا كنون اثر مستقلي تأليف نگرديده است و تنها در مقالاتي به طور پراكنده به آثار اين شاعر و مورِّخ عهد صفوي پرداخته شده است . گسترده ترين كار  در اين حوزه مربوط به ابوالفضل رحيموف مي باشد كه در مقدمه‌اي  بر نسخه ی خطّي اين شاعردر سال  1977. م  نگاشته  است .

    اين تحقيق در نوع خود تازه ترين كاري است كه به مقايسه‌ي دو اثر اسكندر نامه ی نظامي و عبدي بيگ شيرازي و نقاط تشابه و اختلاف اين دو اثر پرداخته و به طور گسترده‌اي به شرح و تحليل اشتراكات و افتراقات  اين دو اثر مي پردازد . 

روش تحقيق

         اين تحقيق به روش كتابخانه‌اي انجام گرفته و نگارنده کوشیده است برای شناخت           دقیق تر و جزئی تر چهره ی افسانه ای اسکندر، رفتار، گفتار و کردار اسکندر و دیگر شخصیّت ها درباره ی او و هم چنین دیدگاه های مؤلّفان آثار پدید آمده در پیوند با اسکندر بخش هايي را بياورد و بررسي مختصري از سيماي اسكندر در تاريخ  و اسكندرنامه‌هاي فارسي  ارائه داده و سپس به طور گسترده حوادث و رخدادهاي اين داستان را در دو اثر مورد بحث و بررسي قرارداده و واكاوي كند. 

   در این بخش ها تفاوت ها و شباهت های آثار یاد شده درباره ی اسکندر نیز بررسی می شود. گفتنی است در آغاز هر بخش برای آگاهی بیشتر به کوتاهی مطالبی تاریخی نیز درباره هر موضوع ارائه گرديده است . 

فصل دوّم

2-1. نگرشي به آثار و زندگي حكيم نظامي گنجوي

     جمال‌الدّین ابومحمّد الیاس بن یوسف نظامی معروف به نظامی گنجوی  (۵۳۷ – ۶۰۸ قمری) شاعر و داستان سراي بزرگ ايران و از افتخارات بزرگ زبان و ادب فارسي، يكي از بزرگ ترين اركان شعر و ادب فارسي به شمار مي رود . آثار او در مضمون پردازي  و تصوير سازي در ميان شاعران كهن بي مانند است . آثار نظامي هم از نظر كمّي و هم از نظر كيفي در ميان شاعران فارسي زبان از جايگاه ممتازي برخوردار بوده و به نظر بسياري از متخصّصان و محقّقان يكي از پنج پايه ی اصلي شعر فارسي بعد از  فردوسي ، مولوي ، سعدي و حافظ است. او  در حوالي سال 530 ه.ق در شهر گنجه از شهرهاي ولايت آذربايجان به دنيا آمد. از زندگي نظامي در كودكي و نوجواني اطّلاع چنداني در دست نيست ولي براساس اشعار خود او  پدرش يوسف بن زكي مؤيّد و مادرش از بزرگان كرد بوده است. ظاهرا نظامي در سال هاي اوليّه ی زندگي خويش به مطالعه ی عميق علوم و معارف زمان خود پرداخته و ره توشه هاي بسیاری  از علومي همچون ادبيّات فارسي، زبان و ادبيّات عرب،نجوم و هيئت، موسيقي، قرآن، حديث، حكمت و عرفان اندوخته است كه بعدها اين اطّلاعات را در لابه لاي اشعارخود به نمايش گذاشته است.

(نظامی ، 1388: پیشگفتار )

2-2 . محل و زمان تولّد

      برات زنجانی مي نويسد  :« نظامی به سال 530 یا 540 هجری در گنجه متولّد شد .نام پدرش یوسف و نام مادرش رئیسه بود. نام جدّش «زکی» و نام جدّ اعلایش «مؤیّد» بوده‌است. زادگاه نظامی شهر گنجه (واقع در جمهوری آذربایجان کنونی) بوده‌ و اجدادش را اهل تفرش (در استان مرکزی ایران) گفته‌اند. پدرش زاده ی تفرش و مادرش نیز کُرد ایرانی بوده‌است .او در سنین کم یتیم شد و دایی‌اش، بزرگش نمود.. برخی اصل او را از عراق، نواحی قم و تفرش می دانند. هر چند كه او از زادگاه خود خشنود نبود، امّا تمام عمر خود را در گنجه سپری كرده است»

 ( زنجانی ، ۱۳۸۴ : 45)

      در رابطه با پدر او، بهروز ثروتیان این بیت در لیلی و مجنون را شاهد می‌آورد :

                 دهقان فصیح پارسی زاد                               از حال عرب چنین کند یاد

و می‌نویسد: «دهقان فصیح پارسی زاد به توضیحی کنایی آراسته ‌است و شاعر با کنایه اشاره می‌کند که این بخش مربوط به خود اوست. از نظر تاریخ، تحقیق در زندگی و آثار نظامی از اهميّت برخوردار است و آن اینکه شاعر شغل و موقعیّت اجتماعی خود را که «دهقان» بوده‌است و هم چنین نژاد او که خود را «پارسی زاده» می نامد، به تصریح بیان داشته و هیچ گونه تردیدی در صحّت بیت و مطلب نیست و با تحقیق درباره ی دهقانان قرن ششم در آذربایجان و بررسی «پارسی» که آیا نظر او «ایرانی» است یا زبان «پارسی» و یا هر دو، گوشه هایی از حیات و موقعیّت اجتماعی شاعر آشکار می‌گردد.»

تعداد صفحه :164

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --