دانلود پایان نامه ارشد : بررسي تأثير تکليف گرايي بر کارآمدي سياسي در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

عنوان :بررسي تأثير تکليف گرايي بر کارآمدي سياسي در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران

 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبان هاي خارجه

 

پايان نامه دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 

 

موضوع:

بررسي تأثير تکليف گرايي بر

 کارآمدي سياسي در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر محمد باغستاني کوزه گر

 

 

استاد مشاور:

دکتر محمد رضا جواهري

 

 

سال تحصیلی 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

کارآمدي سياسي از مهمترين مسائل نظامهاي سياسي است که ارتباط مستقيمي با بهبود کل نظام اجتماعي، توسعه کشور، جلب اعتماد مردم، افزايش مشروعيت و تداوم حکومت ها دارد. پيرامون ماهيت کارآمدي سياسي، عوامل تأثير گذار بر آن، ميزان ارتباط و نحوه تأثيرگذاري آن بر ساير موضوعات سياسي و چگونگي ارزيابي و سنجش آن، ديدگاههاي مختلفي در ميان انديشمندان سياسي وجود دارد. در اين پژوهش با بررسي و تحليل محتواي آثار و انديشه هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، كارآمدي حكومت از ديدگاه ايشان مورد بررسي قرار مي گيرد. پرسش اصلي تحقيق اين است که؛ « در انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي تکليف گرايي چه تأثيري بر کارآمدي سياسي و ارزيابي آن دارد؟» و در پاسخ، اين فرضيه مورد بررسي است که امام خميني(ره) از منظر جهان بيني توحيدي و ارزشهاي ديني به مقوله حکومت داري، اهداف نظام سياسي و روشهاي تحقق آن نگريسته، و کارآمدي سياسي در گرو پايبندي فکري و عملي به تعاليم اسلامي است. از اين رو: «تکليف گرايي تأثير مهمي در تحقق کارآمدي سياسي و ارزيابي ميزان تحقق آن دارد.» اين پژوهش از نوع تحقيقات اسنادي و توصيفي- تحليلي است. و به صورت مختصر نتايج حاصل شده عبارتند از اينکه؛ کارآمدي سياسي و تلاش براي تحقق اهداف نظام سياسي مورد تاکيد بنيانگذار جمهوري اسلامي است. ايشان در کارآمدي سياسي همواره بر لزوم انجام وظايف و تکاليف الهي که بر عهده کارگزاران و دولتمردان و بخشهاي مختلف جامعه است، تأکيد دارند.کارآمدي سياسي مورد نظر ايشان مبتني بر ارزشها و جهان بيني اسلامي در ابعاد مختلف فردي و اجتماعي است و در حوزه مديريت سياسي، نظام سياسي مکلف به رعايت شاخصه هايي نظير علم و آگاهي، عقلانيت و اجتهاد، مقتضيات زمان و مکان، آرمانگرايي واقع بينانه، مديريت شايسته سالار، برنامه ريزي، حسن تدبير، نظارت و انتقاد پذيري، مشورت و … مي باشد که نقش بسيار مهمي در کارآمدي سياسي و موفقيت نظام اسلامي در تحقق اهداف خويش دارد. تکليف گرايي امام نيز، تابعي از مباني فلسفي، فقهي، کلامي و عرفاني ايشان است؛ همه ابعاد وجودي انسان را در بر گرفته و تنها در مسائل معنوي و آن جهاني خلاصه نمي شود. و با توجه به اهميت دادن به اطلاعات، دانش، تجربه و کارشناسي، انعطاف پذيري و ايجاد نظام تصميم سازي عقلاني و عقلايي و برنامه ريزي بر اساس مصالح و مقتضيات زمان و مکان, در دو مرحله تشخيص و اجراي تکليف، باعث ارتقاء سطح کارآمدي سياسي مي گردد. از اين منظر تکليف گرايي بر کارآمدي سياسي و مولفه هاي سنجش آن (اهداف، امکانات و موانع) تاثير مستقيم داشته و ضمن استفاده اين نظريه از نکات مثبت ساير نظريات، نمي توان کارآمدي نظام اسلامي را بر اساس ساير الگوهاي رقيب نظير رضايت شهروندان، توفيق و تئوري سيستمي سنجيد. بر اين اساس کارآمدي نظام سياسي اسلام تنها با نظريه ترکيبي با محوريت انجام تکليف قابل انطباق است. ميزان کارآمدي سياسي, تابعي است از ميزان پايندي اعتقادي و عملي به تکاليف الهي. ارتقاء سطح کارآمدي سياسي نيز، اثبات صحت و اتقان ايدئولوژي اسلامي در پاسخگويي به نيازهاي جامعه، استحکام اعتقادي بيشتر جامعه و اهتمام بيشتر به رعايت تکاليف الهي را به دنبال خواهد داشت.

 

واژگان کليدي

کارآمدي سياسي، تکليف گرايي، دين و سياست، نظام سياسي اسلام، امام خميني، بنیانگذار جمهوری اسلامی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

مقدمه)طرح تحقيق)………………………………………………………………………………………………….. 1

 1. طرح مساله ، بيان هدف و ضرورت آن ……………………………………………………………………. 1
 2. پرسش هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………… 2
 3. فرضيه هاي پژوهش …………………………………………………………………………………………… 3
 4. مفاهيم و متغيرها…………………………………………………………………………………………………. 3

5 .سابقه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 4

 1. 5. انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي …………………………………………………………… 4
 2. 5. مباحث نظري پيرامون کارآمدي سياسي ………………………………………………………………. 5
 3. 5. کارآمدي از منظر اسلام يا بنيانگذار جمهوري اسلامي ………………………………………………. 5
 4. 3. 5 .کتاب ها ………………………………………………………………………………………………….. 5
 5. 3. 5. مقالات مرتبط …………………………………………………………………………………………… 6
 6. 5. پايان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 7
 7. روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 7
 8. سازمان دهي پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 8

بخش يکم (مفاهيم و کليات)

فصل اول. بررسي مفهوم کارآمدي ………………………………………………………………………………. 10

1.معناي لغوي و اصطلاحي کارآمدي……………………………………………………………………………. 11

 1. 1. کارآمدي در ادبيات فارسي ……………………………………………………………………………….. 11

2 . 1. کارآمدي در ادبيات لاتين ………………………………………………………………………………… 11

3 . 1 . کارآمدي درعلم اقتصاد ………………………………………………………………………………….. 12

 1. 1. کارآمدي در علم مديريت………………………………………………………………………………….. 13
 2. 1. کارآمدي در علم سياست…………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم . كارآمدي نظام سياسي………………………………………………………………………………… 15

 1. مفهوم نظام سياسي………………………………………………………………………………………………. 15
 2. روش تحليل سيستم ها…………………………………………………………………………………………. 16
 3. 2. ورودي نظام ………………………………………………………………………………………………… 17
 4. 1. 2. تقاضاها…………………………………………………………………………………………………… 17
 5. 1. 2. حمايت ها……………………………………………………………………………………………….. 17
 6. 2. 1. 2. كم و كيف داده ها…………………………………………………………………………………. 18
 7. 2. 1. 2. فرآيند سياسي كردن……………………………………………………………………………….. 19
 8. 2. فرآيند تبديل …………………………………………………………………………………………………. 20
 9. 2. خروجي ها …………………………………………………………………………………………………… 20
 10. 2. وضعيت محيط ………………………………………………………………………………………………. 20
 11. 2. نتايج …………………………………………………………………………………………………………… 20
 12. 2. بازخورد ………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل سوم. تحليل كارآيي و كاركردهاي نظام سياسي………………………………………………………… 22

 1. كارويژه تبديل و استحاله……………………………………………………………………………………….. 22
 2. كارويژه تطابق به صيانت و سازگاري……………………………………………………………………….. 23
 3. كارويژه هاي قابليتي…………………………………………………………………………………………….. 23

فصل چهارم. عناصر کارآمدي نظام سياسي…………………………………………………………………….. 25

 1. نقش اهداف در تعيين کارآمدي يک نظام…………………………………………………………………… 26
 2. نقش امکانات در تعيين کارآمدي يک نظام…………………………………………………………………. 27
 3. 2. امکانات مادي………………………………………………………………………………………………… 27

2 . 2 . امکانات کيفي و معنوي…………………………………………………………………………………… 28

 1. نقش موانع در تعيين کارآمدي يک نظام…………………………………………………………………….. 28

۱. 3 . موانع داخلي………………………………………………………………………………………………….. 28

 1. 3. موانع خارجي…………………………………………………………………………………………………. 29

فصل پنجم. نکات تکميلي در شناخت کارآمدي………………………………………………………………. 29

 1. نسبي بودن کارآمدي…………………………………………………………………………………………….. 29
 2. نقش مراحل در کارآمدي………………………………………………………………………………………. 30
 3. نقش اجزاء يک سيستم در کارآمدي…………………………………………………………………………. 30
 4. حکومت کارپرداز يا برنامه دار……………………………………………………………………………….. 31

5 . مردم و كارآمدي نظام سياسي………………………………………………………………………………… 32

فصل ششم. جايگاه کارآمدي در نظام هاي سياسي…………………………………………………………… 32

 1. اثبات صحت و اتقان يك ايدئولوژي………………………………………………………………………… 34
 2. رابطه كارآمدي و مشروعيت…………………………………………………………………………………… 34

2-1. تعريف مشروعيت ………………………………………………………………………………………….. 34

1 . 2 .1. انواع مشروعيت…………………………………………………………………………………………. 35

2-2. رابطه كارآمدي و مشروعيت………………………………………………………………………………. 37

 1. كارآمدي و اعتماد سياسي………………………………………………………………………………………. 42
 2. كارآمدي و اقتدار ملي…………………………………………………………………………………………… 42

4-1. تعريف اقتدار…………………………………………………………………………………………………. 42

4-2. رابطه كارآمدي و اقتدار ملي……………………………………………………………………………….. 43

 1. كارآمدي و توسعه……………………………………………………………………………………………….. 44

5-1. رابطه كارآمدي و توسعه……………………………………………………………………………………. 44

 1. كارآمدي در انقلاب ها………………………………………………………………………………………….. 45

6-1. تعريف انقلاب……………………………………………………………………………………………….. 45

6-2. رابطه انقلاب با نظام سياسي……………………………………………………………………………….. 46

فصل هفتم. پيامدهاي ناکارآمدي………………………………………………………………………………….. 46

بحران هاي ناشي از ناكارآمدي……………………………………………………………………………………. 47

 1. بحران هويت …………………………………………………………………………………………………….. 47
 2. بحران مشروعيت ……………………………………………………………………………………………….. 48
 3. بحران توزيع ……………………………………………………………………………………………………… 49
 4. بحران مشاركت …………………………………………………………………………………………………. 49
 5. بحران نفوذ ……………………………………………………………………………………………………….. 51
 6. بحران يكپارچگي و ادغام …………………………………………………………………………………….. 52

فصل هشتم. شاخصه های کارآمدي……………………………………………………………………………… 53

بخش دوم ( اصول انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل يکم. روش شناسي انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران………………………………. 59

 1. روش تحليل سيستمي…………………………………………………………………………………………… 60
 2. روش بحران……………………………………………………………………………………………………… 61
 3. روش مفهومي…………………………………………………………………………………………………….. 62
 4. روش تحليل گفتماني…………………………………………………………………………………………… 64
 5. روش راهبردي……………………………………………………………………………………………………. 67
 6. روش ميان رشته اي……………………………………………………………………………………………… 68

فصل دوم. زندگينامه علمي – سياسي  بنيانگذار جمهوري اسلامي………………………………………… 69

 1. تحولات دوران کودکي و نوجواني (1300-1281) …………………………………………………… 69
 2. تحولات دوران تحصيل (1339-1300) ………………………………………………………………… 71
 3. 2 .آثار علمي……………………………………………………………………………………………………… 71

2 . 2. پيامدهاي جنبش مشروطه…………………………………………………………………………………. 73

3 . 2. به قدرت  رسيدن رضا خان …………………………………………………………………………….. 74

 1. 2. حکومت محمدرضا شاه…………………………………………………………………………………….. 75
 2. تحولات دوران مرجعيت ديني (1357- 1339) ………………………………………………………. 78

1-3.جهت گيري هاي امام در سال هاي 1339 تا 1343………………………………………………… 79

2-3. جهت گيري هاي امام در سال هاي 1343 تا 1356……………………………………………….. 82

3-3. جهت گيري هاي امام در سال هاي 1356 تا 1357……………………………………………….. 85

 1. تحولات دوران رهبري نظام سياسي (1368- 1357) ………………………………………………… 87

فصل سوم؛ بنيادهاي نظري انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران…………………………….. 88

 1. مباني فلسفي؛ معرفت شناسي و هستي شناسي……………………………………………………………. 89
 2. مباني انسان‏شناسي و جامعه‏شناسي…………………………………………………………………………… 90
 3. مباني کلامي و اعتقادي…………………………………………………………………………………………. 93
 4. مباني فقهي – اصولي…………………………………………………………………………………………… 94

فصل چهارم؛ اصول انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي…………………………………………….. 98

 1. ضرورت بر پايي حکومت……………………………………………………………………………………… 99
 2. ماهيت حکومت………………………………………………………………………………………………….. 99
 3. ابزاري بودن حکومت براي تحقق ارزش هاي اسلامي…………………………………………………… 100
 4. ضرورت تشکيل حکومت اسلامي در عصر غيبت………………………………………………………… 100
 5. ضرورت حفظ نظام اسلامي…………………………………………………………………………………… 101
 6. جايگاه مردم در حکومت اسلامي…………………………………………………………………………….. 102
 7. اختيارت حاکم اسلامي………………………………………………………………………………………….. 102
 8. انعطاف پذيري و تدريجي بودن………………………………………………………………………………. 103

نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………. 104

بخش سوم (کارآمدي سياسي و تکليف گرايي در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 108

فصل يکم. بررسي کارآمدي سياسي از منظر بنيانگذار جمهوري اسلامي ………………………….. 108

 1. اهداف حکومت………………………………………………………………………………………………….. 109
 2. 1 . اهداف غايي…………………………………………………………………………………………………. 110
 3. 1. اهداف متوسط………………………………………………………………………………………………… 111
 4. 2 . 1. تعليم و تربيت…………………………………………………………………………………………… 111
 5. 2 . 1. آزادي……………………………………………………………………………………………………… 112
 6. 2 . 1.حاكميت قانون اسلام…………………………………………………………………………………… 113
 7. 2 . 1. عدالت، امنيت و رفاه………………………………………………………………………………….. 114

1 . 4. 2 . 1. برقراري عدالت هدف ارسال پيامبران…………………………………………………………. 114

2 . 4. 2 . 1. عدالت، امري فطري و عقلاني…………………………………………………………………. 114

3 . 4. 2 . 1. عدالت صفت الهي است و احکام اسلام نيز مبتني بر آن…………………………………. 114

4 . 4. 2 . 1. عدالت، ارزشي برتر و تغيير نا پذير و شاخص حکومت اسلامي………………………. 114

5 . 4. 2 . 1. اجراي عدالت، زمينه ساز توسعه معنوي و ايجاد محيط امن……………………………… 115

6 . 4. 2 . 1. اجراي عدالت، تکليفي انساني و ديني……………………………………………………….. 115

 1. 2 . 1. استقلال و خودکفايي………………………………………………………………………………….. 117
 2. امکانات کارآمدي………………………………………………………………………………………………… 118

1 . 2 . اصول…………………………………………………………………………………………………………. 118

 1. 1. 2 . مشروعيت الهي…………………………………………………………………………………………. 119
 2. 1. 2 . مباني اعتقادي و فقهي…………………………………………………………………………………. 119
 3. 1. 2 . رعايت مصلحت عمومي……………………………………………………………………………… 120
 4. 1. 2 .توجه به مقتضيات زمان و مکان………………………………………………………………………. 121
 5. 1. 2 . مردمسالاري ديني………………………………………………………………………………………. 122
 6. 1. 2 . خدمتگزاري……………………………………………………………………………………………… 122

2 . 2 . ابزار…………………………………………………………………………………………………………… 123

 1. 2. 2 . نظارت و کنترل همگاني………………………………………………………………………………. 123
 2. 2. 2 . نيروي انساني متعهد و متخصص……………………………………………………………………. 124
 3. 2. 2 . مشارکت و همکاري…………………………………………………………………………………… 125
 4. 2. 2 . قواعد و مقررات مناسب………………………………………………………………………………. 125
 5. 2. 2 . حسن تدبير و مديريت………………………………………………………………………………… 126
 6. 2. 2 . جلب اعتماد و رضايت مردم………………………………………………………………………… 126
 7. موانع کارآمدي سياسي………………………………………………………………………………………….. 127

1 . 3. انحراف از ارزش هاي اسلامي…………………………………………………………………………… 128

2 . 3.انحراف فکري، مفاسد اخلاقي و سياسي……………………………………………………………….. 128

3 . 3.  تجمل پرستي، اسراف و کاغذبازي در ادارات………………………………………………………. 128

4 . 3. جدايي دولت ها از مردم و انزواي روحانيت………………………………………………………… 129

5 . 3. سختگيري و فشار بر مردم……………………………………………………………………………….. 129

6 . 3.  رابطه سالاري……………………………………………………………………………………………….. 130

7 . 3. دولت فراگير و تداخل مسئوليت ها……………………………………………………………………. 130

8 . 3. غفلت از اصلاحات………………………………………………………………………………………… 130

9 . 3. اختلاف و قانونگريزي…………………………………………………………………………………….. 130

10 . 3. وابستگي و پذيرش سلطه بيگانگان…………………………………………………………………… 131

جمع بندي…………………………………………………………………………………………………………….. 131

فصل دوم. تکليف گرايي از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي ………………………………………. 133

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 133

 1. مفهوم تکليف مداري……………………………………………………………………………………………. 133
 2. 1. تعريف لفوي تکليف………………………………………………………………………………………… 133
 3. 1. تکليف از نظر اصطلاحي…………………………………………………………………………………… 134
 4. 1. تکليف در ادبيات لاتين…………………………………………………………………………………… 134
 5. 1. تکليف گرايي کانت…………………………………………………………………………………………. 135
 6. 1. جمع بندي ……………………………………………………………………………………………………. 136
 7. چيستي تکليف و تکليف گرايي………………………………………………………………………………. 137
 8. 2. انگيزه هاي سياست ورزان…………………………………………………………………………………. 137
 9. 1 . 2. پاسخ به غرايز طبيعي …………………………………………………………………………………. 137
 10. 1 . 2. تأمين نيازهاي انساني………………………………………………………………………………….. 138
 11. 1 . 2. وظيفه الهي و ديني ……………………………………………………………………………………. 139
 12. 3. 1 . 2.جمع بندي …………………………………………………………………………………………… 140
 13. تکليف گرايي درآموزه هاي اسلامي ………………………………………………………………………… 141

1 . 3. تکليف گرايي در قرآن …………………………………………………………………………………… 141

2 . 3 .تکليف گرايي در سيره و سنت معصومين(ع) ……………………………………………………….. 143

 1. تبيين مفهوم تکليف گرايي از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي………………………………………. 144
 2. متعلق تکليف از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي………………………………………………………. 147
 3. انواع تکليف از ديدگاه بنيانگذار جمهوري اسلامي……………………………………………………….. 149

1 . 6. تكليف الهي و شرعي……………………………………………………………………………………… 150

2 . 6. تكليف عقلي و وجداني…………………………………………………………………………………… 150

2 . 6. تكليف ملي، اجتماعي و عمومي ……………………………………………………………………….. 150

 1. مراحل تکليف گرايي……………………………………………………………………………………………. 151

1 . 7. تكليف شناسي………………………………………………………………………………………………. 151

2 . 7. عمل به تكليف………………………………………………………………………………………………. 151

3 . 7. انگيزه الهي در انجام تكليف……………………………………………………………………………… 151

 1. شاخصه هاي تکليف گرايي…………………………………………………………………………………… 151
 2. تکليف گرايي در سيره سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي……………………………………………… 152

1 . 9. تكليف گرايي در قيام……………………………………………………………………………………… 152

2 . 9. تکليف گرايي در حفظ اسلام……………………………………………………………………………. 152

3 . 9. تکليف گرايي در نهضت انقلاب اسلامي……………………………………………………………… 152

 1. 9. تکليف گرايي در تشکيل حکومت ديني………………………………………………………………. 153

5 . 9. تکليف گرايي در ولايت فقيه……………………………………………………………………………. 153

6 . 9. تکليف گرايي در دفاع مقدس…………………………………………………………………………… 154

7 . 9. تکليف گرايي در برنامه ريزي مدبرانه………………………………………………………………….. 154

8 . 9. تکليف گرايي در حفظ نظام اسلامي…………………………………………………………………… 155

9 . 9. تکليف گرائي در تأمين مصالح کشور………………………………………………………………….. 155

10 . 9. تکليف گرايي در دفاع از سرزمينهاي اسلامي………………………………………………………. 156

11 . 9. تکليف گرايي در تشکيل هسته هاي حزب الله…………………………………………………….. 156

12 . 9. تکليف گرايي در صدور انقلاب و سياست خارجي……………………………………………… 157

13 . 9. مامور به وظيفه نه نتيجه…………………………………………………………………………………. 158

 1. آثار و نتايج ديدگاه تکليف گرايانه…………………………………………………………………………. 159
 2. 10. اطمينان و آرامش روحي…………………………………………………………………………………. 160
 3. 10 . احساس پيروزي در همه حالات……………………………………………………………………… 160
 4. 10 . استقبال از خطر و عدم توجه به ميزان کاميابي……………………………………………………… 160
 5. 10 . قاطعيت و طرد مسامحه…………………………………………………………………………………. 161
 6. 10 . جديت بيشتر در انجام وظيفه………………………………………………………………………….. 162
 7. 10 . شرعي شدن همه رفتارهاي سياسي…………………………………………………………………… 162
 8. 10 . اهتمام به احکام شرعي در عرصه اجتماع……………………………………………………………. 163
 9. جمع بندي………………………………………………………………………………………………………. 163

بخش چهارم(مقايسه کارآمدي سياسي در انديشه بنيانگذار جمهوري اسلامي با ساير نظريات)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 166

فصل يکم. مروري بر نظريه هاي کارآمدي……………………………………………………………………… 167

 1. نظريه توفيق……………………………………………………………………………………………………….. 167
 2. 1. نقد و بررسي ………………………………………………………………………………………………… 168
 3. نظريه سيستم …………………………………………………………………………………………………….. 168
 4. 2. نقد و بررسي ………………………………………………………………………………………………… 169
 5. نظريه رضايت مردم …………………………………………………………………………………………….. 169
 6. 3. نقد و بررسي ………………………………………………………………………………………………… 169
 7. نظريه تكليف ‌مداري …………………………………………………………………………………………… 170
 8. 4. نقد و بررسي ………………………………………………………………………………………………… 170

. نظريه عملي كارآمدي ……………………………………………………………………………………………. 171

 1. 5 . نقد و بررسي ……………………………………………………………………………………………… 171

فصل دوم. تطبيق نظريه هاي کارآمدي با ديدگاههاي بنيانگذار جمهوري اسلامي …………………….. 172

 1. نظريه ترکيبي با محوريت انجام تکليف ……………………………………………………………………. 172
 2. 1. تکليف محوري ……………………………………………………………………………………………… 172
 3. 1. جامعيت؛ ……………………………………………………………………………………………………… 173
 4. 1. ارتقاء سطح کارآمدي؛ …………………………………………………………………………………….. 174

فصل سوم. کاربرد نظريه سيستمي در تکليف گرايي…………………………………………………………. 176

 1. مشروعيت…………………………………………………………………………………………………………. 177
 2. کارويژه هاي نظام سياسي……………………………………………………………………………………… 178

1 .2 . كارآيي نظارت………………………………………………………………………………………………. 179

2 .2 . كارآيي استخراجي…………………………………………………………………………………………. 180

3 .2 . كارآيي توزيعي……………………………………………………………………………………………… 181

4 .2 . كارآيي پاسخگويي ………………………………………………………………………………………… 181

5 .2 . كارآيي نمادين و سمبليک ………………………………………………………………………………. 182

 1. ورودي ها (مشارکت مردمي) ……………………………………………………………………………….. 183
 2. 3. بيان تقاضا ها و منافع ……………………………………………………………………………………… 183

2 . 3. تأليف منافع و خواسته ها ……………………………………………………………………………….. 183

يکم. نقش مردم در مقبوليت و مشروعيت جامعه شناختي …………………………………………………. 184

دوم. نقش مردم در کارآمدي انقلاب و نظام اسلامي ……………………………………………………….. 185

1.انتخابات و تعيين نوع نظام، رهبران و کارگزاران …………………………………………………………. 185

 1. نظارت بر مسئولين نهادهاي حکومتي، انتقاد سازنده، تذکر و برخورد با تخلفات ………………… 185
 2. حفاظت و پاسداري از نظام اسلامي ………………………………………………………………………… 185
 3. تلاش براي تحقق اهداف …………………………………………………………………………………….. 186
 4. تأمين امنيت ……………………………………………………………………………………………………… 186
 5. مشارکت اقتصادي ……………………………………………………………………………………………… 186

4.خروجي ها (قواي سه گانه) …………………………………………………………………………………… 187

 1. 4. قانونگذاري ( قوه مقننه) …………………………………………………………………………………… 188

1 . 1. 4 . کارکرد قانونگذاري…………………………………………………………………………………… 188

 1. 1 . 4 . کارکرد نظارتي………………………………………………………………………………………… 189

2 . 4.  اجراي قوانين ( قوه مجريه) ……………………………………………………………………………. 190

 1. 2 . 4 . ويژگي هاي دولتمردان کارآمد …………………………………………………………………… 191
 2. 2 . 4 . وظايف و کارکردها …………………………………………………………………………………. 192

3 . 4 . ضمانت اجراي قوانين(قوه قضائيه) …………………………………………………………………… 193

 1. 3 . 4. انتظارات از قوه قضائيه ………………………………………………………………………………. 194
 2. 4 . جمع بندي ………………………………………………………………………………………………….. 195

فصل چهارم. شاخصه هاي کارآمدي سياسي بر اساس نظريه تکليف گرايي …………………………… 197

 1. مرحله تشخيص تکليف ………………………………………………………………………………………. 197

1 .1. اهميت دادن به اطلاعات ………………………………………………………………………………….. 197

 1. 1 . اهتمام به کارشناسي ………………………………………………………………………………………. 198
 2. 1. تدوين استراتژي کلان …………………………………………………………………………………….. 198
 3. 1. اهتمام به برنامه ريزي ……………………………………………………………………………………… 198
 4. 1. ايجاد نظام تصميم سازي …………………………………………………………………………………. 198
 5. 1. رعايت دو اصل اساسي …………………………………………………………………………………… 198
 6. در مرحله انجام تکليف ……………………………………………………………………………………….. 198
 7. 2 . ايجاد ساز و کار مناسب ………………………………………………………………………………… 198
 8. 2. استفاده متناسب و متوازن …………………………………………………………………………………. 198
 9. 2. احراز ابتکار عمل …………………………………………………………………………………………… 198
 10. 2. مواجهه جدي ……………………………………………………………………………………………….. 198
 11. 2. تلاش و تدبير ……………………………………………………………………………………………….. 197
 12. 2. توجه مستمر به غايت تربيتي …………………………………………………………………………….. 199

ساير شاخصه هاي كارآمدي نظام اسلامي از منظر تکليف گرايي ………………………………………… 199

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………………………… 199

بخش پنجم (نتيجه گيري و راهکارهاي پيشنهادي)

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 203

فصل اول. تأثيرات تکليف گرايي بر کارآمدي سياسي ……………………………………………………… 210

 1. مشروعيت نظام سياسي ……………………………………………………………………………………….. 211
 2. انگيزه …………………………………………………………………………………………………………….. 212
 3. اهداف …………………………………………………………………………………………………………….. 212
 4. برنامه ريزي ……………………………………………………………………………………………………… 213
 5. سعي و تلاش عملي……………………………………………………………………………………………. 213

فصل دوم. راهکارهاي پيشنهادي…………………………………………………………………………………. 216

 1. در مرحله تبديل………………………………………………………………………………………………….. 217
 2. 1. دريافت و انتقال اطلاعات. ……………………………………………………………………………… 217
 3. 1. تحليل اطلاعات …………………………………………………………………………………………….. 217
 4. 1. تدوين سياست ها و استراتژي هاي کلان …………………………………………………………….. 217
 5. در مرحله تطبيق …………………………………………………………………………………………………. 218
 6. 2. شناخت دقيق تر محيط داخلي و بين اللمللي ……………………………………………………….. 218
 7. 2. آسيب شناسي نظام ………………………………………………………………………………………… 218

3 . 2. گسترش راهکارهاي نظارتي  ……………………………………………………………………………. 218

 1. 2. برخورد قاطع با تخلفات ………………………………………………………………………………….. 218
 2. 2. نهادينه سازي فرهنگ پاسخگويي ………………………………………………………………………. 218
 3. 2. روزآمد کردن شيوه ها …………………………………………………………………………………….. 218
 4. در مرحله تطابق …………………………………………………………………………………………………. 218
 5. 3. معرفي صحيح کارآمدي نظام اسلامي ………………………………………………………………….. 218
 6. 3. ايجاد همگرايي ……………………………………………………………………………………………… 219
 7. 3. پرهيز از عوامل تنش زا ……………………………………………………………………………………. 219
 8. 3. استفاده از فرصت ها ………………………………………………………………………………………. 219

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 220

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

 

 1. 1. نمودار ايستون براي سيستم سياسي ……………………………………………………………………………………………………………. 16
 2. نمودار نظام سياسي و کارويژه هاي آن ………………………………………………………………………………………………………… 21
 3. نمودار ساختار و کارکرد نظام سياسي اسلام ………………………………………………………………………………………………… 21
 4. نمودار سيستم سياسي و سطوح کارکرد ها از نظر آلموند ……………………………………………………………………………… 24
 5. نمودار مشروعيت و کارآمدي ……………………………………………………………………………………………………………………. 38
 6. نمودار رابطه مشروعيت و کارآمدي ……………………………………………………………………………………………………………. 40
 7. نمودار رابطه مشروعيت الهي و کارآمدي …………………………………………………………………………………………………….. 41
 8. نمودار چرخه کارآمدي و وفاداري دولت و ملت ………………………………………………………………………………………….. 42
 9. جدول شاخصه هاي کارآمدي نظام سياسي ………………………………………………………………………………………………….. 54
 10. جدول آثار علمي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران …………………………………………………………………………………… 72
 11. نمودار عمل به تکليف …………………………………………………………………………………………………………………………… 145
 12. نمودار نظريه ترکيبي با محوريت تکليف گرايي …………………………………………………………………………………………. 175
 13. نمودار عملکرد سيستم سياسي ………………………………………………………………………………………………………………… 176
 14. نمودار رابطه تکليف گرايي با کارآمدي سياسي …………………………………………………………………………………………. 214

15. نمودار رابطه متقابل تکليف گرايي با کارآمدي سياسي             215

مقدمه)  طرح تحقيق)

 

 1. طرح مساله ، بيان هدف و ضرورت آن

يکي از مهمترين مسائل نظامهاي سياسي و انقلاب ها، موضوع کارآمدي سياسي و موفقيت در دستيابي به اهداف است که ارتباط مستقيمي با بهبود کل نظام اجتماعي، توسعه کشور، جلب اعتماد مردم، افزايش مشروعيت و تداوم حکومت ها دارد. از گذشته هاي دور، متفکران و انديشه ورزان جامعه بشري در کنار بررسي انواع نظام هاي سياسي و حقانيت آنها، چگونگي تحقق کارويژه هاي نظام سياسي در جهت تحقق اهداف، تأمين نيازها و خواسته هاي مردم را مد نظر داشته اند. امروزه اين موضوع يکي از کانون هاي مباحث سياسي  بوده و روز به روز بر اهميت آن افزوده مي شود. در دوران جديد به علت گستردگي و عمق تأثيرات نظام سياسي بر سرشت و سرنوشت جامعه و وابستگي شديد و اجتناب ناپذير سعادت، رفاه و امنيت امروز و فرداي اقشار و آحاد جامعه به نوع ساختار و شيوه هاي حکومتي، اين موضوع از جايگاه ويژه اي برخوردار است. از اين رو پيرامون ماهيت کارآمدي سياسي، عوامل تأثير گذار بر آن، ميزان ارتباط و نحوه تأثيرگذاري آن بر ساير موضوعات سياسي و چگونگي ارزيابي و سنجش آن، ديدگاههاي مختلفي در ميان انديشمندان سياسي وجود داشته و رهيافت هاي متنوعي – نظير «تئوري سيستمي»، «تئوري توفيق»، «تئوري رضايت مردم»، «تئوري انجام تکليف»- ارائه گرديده است.

امروزه پس از گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي با چالش کارآمدي سياسي مواجه و يكي از سؤالات اساسي مطرح در ميان نخبگان داخلي و خارجي، بحث كارآمدي نظام سياسي اسلام مي باشد. بي‌ترديد ميان صحت و اتقان يك انديشه سياسي و كارايي و توانايي نظام سياسي برآمده از آن در پاسخگويي به مسائل و مشكلات جامعه و تحقق اهداف خويش، رابطه مستقيمي برقرار است. و در کارآمدي نظام هاي سياسي لازم است مباني نظري و انديشه اي بوجود آورنده آن و سازوکارهاي تحقق اهداف، مورد کنکاش و دقت نظر قرار گيرد.

در بررسي انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، با اصل تکليف گرايي و عمل بر اساس وظيفه شرعي مواجه مي باشيم که در مواضع و تصميم گيري هاي متعدد خويش از زمان شروع نهضت انقلابي خويش تا فرايندهاي مختلف انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، همواره بر رعايت اين اصل تأکيد داشته و تصريح کرده‌اند که تمامي رفتارهاي ايشان بر اساس عمل به تکليف بوده است: « ما بنا داريم به تکليف عمل کنيم»(صحيفه نور، 1383، ج 6: 220).

به همين دليل در اين پژوهش تلاش مي شود با بررسي و تحليل محتواي آثار و انديشه هاي امام خميني (ره) به عنوان بنيانگذار و طراح نظام جمهوري اسلامي، كارآمدي حكومت از ديدگاه ايشان و سازوکار تحقق آن خصوصاً از جنبه تکليف گرايي مورد کنکاش و دقت نظر قرار گيرد. در اين راستا ضمن توضيح و تحليل «كارآمدي سياسي» و نظريه هاي مربوطه به بيان مباني انديشه سياسي بنيانگذار جمهوري اسلامي پيرامون مکانيسم تحقق کارآمدي سياسي در حكومت اسلامي، و ارتباط تکليف گرايي با کارآمدي سياسي از ديدگاه ايشان مي پردازيم.

تعداد صفحه : 192

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --