دانلود پایان نامه ارشد : بررسي اثر کازيمير با در نظرگرفتن شرايط مرزي به عنوان قيود ديراک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

عنوان : بررسي اثر کازيمير با در نظرگرفتن شرايط مرزي به عنوان قيود ديراک

دانشگاه صنعتي اصفهان

دانشکده ‌‌‌فيزيك

بررسي اثر کازيمير با در نظرگرفتن شرايط مرزي به عنوان قيود ديراک

  پايان نامه‌ کارشناسي ارشد

استاد راهنما :

دكتر احمد شيرزاد

آذرماه 88

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

فهرست مطالب هشت

چكيده 1

پيش گفتار 2

0-1    پيدايش اثر كازيمير. 2

0-2    هدف كلي.. 3

0-3    محتواي پايان نامه. 4

فصل اول  مقدمه 7

1-1   تاريخچه و مفهوم خلاء کوانتومي.. 7

1-2   نيروهاي وان در والس…. 8

1-3   مفهوم نيروي کازيمير. 10

1-4    نيروي کازيمير. 11

1-5  رهيافت هاي نيروي کازيمير. 11

1-5-1   رهيافت انرژي نقطه صفر. 12

1-5-2   رهيافت فشار تابشي نقطه صفر. 13

1-6      نيروي کازيمير و شرايط مرزي.. 14

1-7     درک شهودي مقادير نيروي کازيمير. 14

1-8     نيروي کازيمير و هندسه اجسام. 15

1-9     اندازه گيري اثر کازيمير. 16

1-10     نيروهاي کازيمير و افت و خيزها 18

1-10-1    نيروهاي مربوط به افت و خيزهاي کوانتومي.. 18

1-10-2     نيروي کازيمير مربوط به افت و  خيزهاي گرمايي   20

1-11      معرفي اثر ديناميک کازيمير. 20

1-11-1    اثر ديناميک کازيمير و شرايط مرزي.. 21

1-11-2     اثر ديناميک کازيمير و شکل سطح مرزها 22

1-11-3     آزمايش هايي در مورد اثر ديناميک کازيمير. 22

1-12    مانسته اثر کازيمير در فيزيک کلاسيک…. 23

1-13    نقش اثر کازيمير در شاخه هاي مختلف فيزيک…. 23

فصل دوم   کوانتش ميدان هاي اسکالر و الکترومغناطیس با استفاده از قیود دیراک… 25

مقدمه. 25

2-1    معرفي دستگاه هاي مقيد. 26

2-1-1     دستگاه هاي تکين و قيود. 26

2-1- 2    قيود نوع اول و نوع دوم. 29

2-1-3    کروشه ديراک…. 30

2-2    کوانتش سيستم هاي مقيد. 30

2-3     کوانتش ميدان کلين گوردون در حجم محدود با استفاده از قيود ديراک     32

2-3-1    حل معادله ميدان کلين گوردون. 32

2-3-2    کوانتش دستگاه بدون حل معادلات حرکت… 33

2-3-3     محاسبه ميدان کلين گوردون با شرط مرزي نويمان  37

2-4    کوانتش ميدان الکترومغناطيس با استفاده از قيود ديراک در حجم محدود  37

2-4-1   اصول کار. 37

2-4-2   کوانتش ميدان الکترومغناطيسي.. 38

2-4-3    تعريف شرايط مرزي و محاسبه قيود. 39

2-4-4    اعمال قيود بر بسط مولفه هاي ميدان. 41

فصل سوم  خلاء الکترومغناطيسي.. 42

3-1     معرفي.. 43

3-2     نوسانگر هارمونيک…. 43

3-3     رابطه مدهاي ميدان و نوسانگر هارمونيک…. 45

3-4    کوانتش مدهاي ميدان. 46

3-5     ميدان در فضاي آزاد. 47

3-6     ضرورت ميدان خلاء. 49

3-7     اثر کازيمير. 50

فصل چهارم  نيروي کازيمير براي ميدان هاي اسکالر و الکترومغناطيس.. 54

4-1       ميدان اسکالر کوانتيده در  فاصله محدود. 55

4-1-1     منظم سازي ميدان اسکالر با تابع نمايي.. 56

4-1-2     منظم سازي ميدان اسکالر با تابعی دیگر. 58

4-2      نيروي کازيمير براي ميدان الکترو مغناطيس…. 59

4-2-1       صفحات رساناي موازي.. 59

4-2-2      به دست آوردن نيروي کازيمير ميدان الکترو مغناطيسي با استفاده از روش بررسي سازگاري قيود  62

4-3    فشار تابشي خلاء: توضيح فيزيکي نيروي کازيمير. 66

فصل پنجم  نيروي کازيمير براي يک ريسمان باز 68

5-1    ريسمان باز در حضور ميدان مغناطيسي B.. 69

5-2   معادلات ميدان، شرايط مرزي و قيود ريسمان. 70

5-3    انرژي نقطه صفر ريسمان. 75

5-4   منظم سازي انرژي نقطه صفر و محاسبه نيروي کازيمير. 76

5-5   حالت کلي ديگر. 77

5-6    نتيجه گيري.. 78

مراجع. 79

 

چكيده

هدف اصلي اين پايان نامه پيوند بين دو مبحث دستگاههاي مقيد و اثر كازيمير مي باشد. نقطه مشترك اين دو مبحث مهم را مي توان در شرايط مرزي يافت. در اين تحقيق برای به دست آوردن نیروی کازیمیر ميدان هاي كلين گوردون، الكترومغناطيس و ريسمان باز، از روش كوانتش سيستم هاي مقيد با در نظر گرفتن شرايط مرزي به عنوان قيود استفاده شده است. براي اين منظور پس از محاسبه سازگاري قيود مذكور با هاميلتوني کل و اعمال زنجيره کامل قيود بر بسط فوريه مولفه هاي ميدان  مد هاي غير فيزيکي حذف شده  و به فضاي فاز کاهش يافت دست مي يابيم. سپس با تبديل كروشه ديراك مدهاي باقي مانده به جابه جا گر، سيستم را  كوانتومي مي کنيم و عملگر انرژي را بر حسب مدهايي فيزيکي بيان مي کنيم. منشا اثر کازيمير در مقايسه مدهاي حاضر در عملگر انرژي دستگاه داراي شرايط مرزي با دستگاه بدون مرز است. به بيان ديگر نشان مي دهيم که اعمال قيود ناشي از شرايط مرزي منجر به حذف برخي از مدها و ظهور نيروي کازيمير مي شود.

کلمات کلیدی: اثرکازیمیر، دستگاه های مقید، شرایط مرزی، کروشه دیراک.

 

پيش گفتار

  

0-1    پیدایش اثر كازيمير

از زمان انتشار مقاله معروف كازيمير[1] مشخص گرديده است كه تغيير در طيف افت و خيزها (چه کوانتومي و چه گرمايي) توسط مرزهاي خارجي سبب ايجاد نوعي بر هم كنش مي شود. اثر كازيمير، در ساده ترين حالت، نيروي جاذبه بين دو صفحه صاف رساناي موازي است كه منشاء آن تغيير حالت خلاءالكترومغناطيسي توسط مرزها مي باشد. اگر بخواهيم در يك عبارت ساده منشاء ايجاد نيروي كازيمير را شرح دهيم بايد بگوييم كه: شرايط مرزي،‌ طيف ميدان كوانتومي ‌خلاء را تغيير مي دهد و اين تغيير طيف سبب پيدايش نيروي كازيمير مي شود.

اثر كازيمير يكي ازنتايج اصلي الكتروديناميك كوانتومي (QED) است. توجيه اين نيرو فقط در قالب الكتروديناميك كوانتومي امکان پذير است و هيچ گونه تفسير كلاسيكي از آن نمي توان يافت، به عبارت ديگر در حد كلاسيك(0ħ→) نيروي كازيمير برابر با صفر مي شود[2].

اين اثر شامل نيرويي مي شود كه نه مي توان آن را اثر بار، ‌نه گرانش و نه رد وبدل كردن ذرات بين دو جسم دانست. يك كميت فيزيكي مهم در بحث نيروي كازيمير فشار تابش ميدان است. در غير از حالت تشديد،‌ فشار تابش داخل حفره كوچك تر از بيرون است و صفحه ها به طرف يكديگر جذب مي شوند و چون ثابت شده است كه در حالت تعادل ، مولفه هاي جاذبه كمي قوي تر از مولفه هاي دافعه هستند بنابراين براي دو

 

صفحه تخت كاملا موازي نيروي كازيمير از نوع جاذبه است.

گر چه اين نيرو فقط در فاصله هاي چند ميكروني قابل اندازه گيري است و مقدارش خيلي كوچك است ولي در فاصله هاي زير ميكرومتر، ‌قوي ترين نيروي بين دو جسم طبيعي به شمار مي رود. هر چند ما در زندگي خود به طور مستقيم با اين قبيل فاصله هاي كوچك سروكار نداريم اما اهميت اين فاصله ها در نانوساختارها و سيستم هاي ميكروالكترومكانيكي (MEMS) مشخص مي شود[3]. MEMS قابليت هاي فراوان كاربردي در علوم مهندسي دارد و يكي از عمده ترين موارد استفاده آن در حال حاضر در سنسورهاي فشار كيسه هواي اتومبيل ها است. از آن جا كه قطعات MEMS در ابعاد ميكرون و زير ميكرون ساخته شده اند، ‌نيروي كازيمير باعث اتصال عناصر كوچك اين قطعات خواهد شد. اين اثر را مي توان به نوعي از طريق فرضيه انرژي نقطه صفر (Zero Poin Energy) يا انرژي خلاء نيز بيان كرد. انرژي نقطه صفر به كوچك ترين انرژي امكان پذير در يك سيستم مكانيك كوانتومي گفته مي شود واگر بخواهيم رابطه آن را با نيروي كازيمير بيان كنيم بايد بگوييم كه : نيروي كازيمير مشهورترين اثر مكانيكي نوسانات خلاء است.

تعداد صفحه : 94

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --