دانلود پایان نامه ارشد : برآورد ضريب زبري مانينگ دررودخانه ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران 

گرایش : آب

عنوان : برآورد ضريب زبري مانينگ دررودخانه ها

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد یاسوج

دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی آب

پايان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسي‌ارشد«M.A»

عنوان

برآورد ضريب زبري مانينگ دررودخانه ها

(مطالعه موردي : رودخانه فهليان )

 استاد راهنما

دکتر محمد صدقي اصل

استاد مشاور

دکتر منصور پرويزي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                   صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیّات… 2

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهداف و ضرورتهای انجام پژوهش…. 4

1-4- ساختار پایان نامه. 5

فصل دوم: پیش زمینه و سابقۀ پژوهش…. 7

2-1- مقدمه. 7

2-2- انواع زبری جریان.. 8

2-3- عوامل مؤثر بر زبری هیدرولیکی.. 10

2-4-1- اثر قطر دانه های رسوب، عمق جریان و لزجت جریان.. 102-4-  بررسی عوامل مؤثر بر زبری هیدرولیکی.. 10

2-4-2- اثر شکل بستر. 11

2-4-3- اثر ناهمواری سطح آبراهه. 13

2-4-4- اثر تغییرات اندازه و شکل مقاطع رودخانه. 13

2-4-5- اثر موانع.. 14

2-4-6- اثر پوشش گیاهی.. 14

2-4-7- اثر پیچانرودی.. 15

2-4-8- اثر غلظت جریان.. 15

2-5- انواع روابط تعیین ضریب زبری.. 16

2-5-1- رابطۀ شزی (1768) 16

2-5-2- رابطۀ دارسی ویسباخ (1845) 17

2-5-3- رابطۀ مانینگ (1891) 17

2-6- روشهای مختلف تعیین ضریب زبری مانینگ… 17

2-6-1- روابط نیمه تجربی.. 18

2-6-2- روابط تجربی.. 21

2-6-3- جداول.. 22

2-6-3-1- جدول U S G  S (سازمان زمینشناسی آمریکا) 22

2-6-3-2- جدول تورنر و چانمیسری(1957) 23

2-6-3-3- جدول چاو (1959) 23

2-6-3-4- جدول سازمان برنامه و بودجه. 26

2-7- تعیین زبری ناشی از شکل بستر. 30

2-7-1- تعیین زبری ناشی از شکل بستر با در نظر گرفتن نوع شکل بستر. 31

2-7-1-1- رابطۀ شکل بستر با توان جریان و قطر متوسط دانه های رسوب… 32

2-7-1-2- روابط تعیین زبری هیدرولیکی شکلهای مختلف بستر. 33

2-7-2- تعیین زبری ناشی از شکل بستر بدون در نظر گرفتن نوع شکل بستر. 33

2-8- تعیین زبری ناشی از پوشش گیاهی.. 34

2-8-1- روابط تجربی و نیمه تجربی.. 35

2-8-2 – رابطۀ پتریک و باسماجیان (1975) 35

2-8-3- روابط گرین و گارتن (1978) 36

2-8-4- روابط رهمیر  (1969) . 35

2-9- تعیین ضریب زبری مانینگ بر اساس داده های اندازه گیری شده آبسنجی.. 44

2-9-1- واسنجی ضریب مانینگ با استفاده از نیمرخ طولی تراز آب… 44

2-9-2- تعیین ضریب زبری مانینگ با استفاده از منحنی دبی- اشل جریان.. 45

2-10- تعیین ضریب زبری مانینگ به روش کاون (1956) 45

2-11- انتخاب روش مناسب برای برآورد ضریب زبری مانینگ… 46

2-12- خصوصيات مدل Hec-Ras.. 46

2-13- بیان پارامترها و اصطلاحات… 48

2-14- سابقۀ پژوهش…. 49

فصل سوم: مواد و روشها 58

3-1- مقدمه. 58

3-2- مواد اجرای طرح.. 58

3-2-1- انتخاب رودخانه‌ مورد مطالعه. 58

3-2-2- رودخانۀ فهليان.. 64

3-2-3-تحليل رژيم جريان رودخانه فهليان : 66

3-2-3-1-رژيم سيلابي رودخانه : 66

3-2-3-2- رژيم دائمي رودخانه : 66

3-2-3-3- رژيم رسوبي رودخانه : 67

3-3- روشهای اجرای طرح.. 68

3-3-1- کارهای میدانی و آزمایشگاهی.. 68

3-3-1-1- آزمایش دانه بندی.. 68

3-3-2- محاسبۀ ضریب مانینگ از روشهای مختلف… 84

3-3-3- پروفيل سطح آب : 91

3-3-3-1- نتايج مطالعات هيدرولوژي وهيدروليكي : 94

3-3-3-2- نتايج بررسي هيدروليكي : 95

3-3-4- اجرای نرمافزار H e c-R a s برای ترسیم پروفیل سطح آب… 97

3-3-4-1- انتقال اطلاعات به نرمافزار H e c-R a s. 99

3-3-5- انتقال منحنیهای دبی اشل به Excel. 105

3-3-6- محاسبۀ خطاها به روش آماری R M  S E. 105

فصل چهارم: نتایج و بحث…. 106

4-1- مقدمه. 106

4-2- نتایج.. 106

4-2-1- نتایج حاصل از روابط تجربی.. 107

4-2-2- نتایج حاصل از روشهای نیمه تجربی.. 118

4-2-3- نتایج حاصل از جداول.. 122

4-2-4- نتایج حاصل از روشهای متأثر از مجموعۀ عوامل.. 126

5-1- مقدمه. 134فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 134

5-2- نتیجه گیری.. 134

5-3- پیشنهادها 137

مراجع ومنابع.. 139

منابع فارسي.. 139

منابع لاتين.. 140

چكيده

اين تحقیق با شناخت شرايط حاكم بر رودخانه فهليان به تعيين ضريب زبري مانينگ در محدوده مورد مطالعه با استفاده از روش هاي مختلف تجربي ، نيمه تجربي و جداول جهت استفاده در طراحي ها مي پردازد . و بهترين و مطمئن ترين روش تعيين ضريب زبري را با استفاده از مطالعات صحرايي و تلفيق با روابط تجربي ارائه مي نمايد و در پايان نيز تعدادي روابط پيشنهادي ارائه مي گردد . به همين منظور محدوده مورد مطالعه به طول 23 كيلومتر به 5 بازه تقسيم گرديد ودر هر بازه آزمايش دانه بندي مصالح بستر صورت گرفته و با استفاده از روش هاي ذكر شده n مربوط به هر بازه بدست آمد. سپس جهت  بررسي نتايج مقدار n بدست آمده به نرم افزار HEC- RAS  وارد گرديد ومنحني هاي دبي اشل حاصل از نرم افزار با منحني هاي دبي اشل واقعي ايستگاهاي رودخانه  مورد مقايسه قرار گرفت . نتايج حاصل از اين مطالعه نشان ميدهد روشهاي تجربي ونيمه تجربي بري به دليل شني بودن بستر رودخانه از دقت بالاتري نسبت به ساير روشها برخوردار است . همچنين جهت صحت سنجي، پروفيل طولي رودخانه با استفاده از نرم افزار HEC-RAS وضريب n  روش منتخب ترسيم گرديد و ارتفاع سطح آب حاصل از اين پروفيل با ارتفاع اندازه گيري شده توسط دوايستگاه بالادست و پايين دست مقايسه ومقدار خطاي 4 سانتي متر مشاهده گرديد . ودر پايان مقدار ضريب زبري مانينگ 037/0 براي اين رودخانه بدست آمد .

واژه هاي كليدي : ضريب زبري مانينگ ، منحني دبي اشل ، نرم افزار HEC-RAS ، آزمايش دانه بندي ، فهليان

 1-1- مقدمه

اهمیّت موضوع برآورد صحیح ضریب زبری مانینگ ، بیان مسئله ، اهداف و ضرورت­های انجام پژوهش حاضر و تشریح ساختار پایان نامه مواردي است كه دراين فصل بيان خواهدشد.

به­­منظور تحلیل شرایط حاکم بر جریان­های یکنواخت و نیز طراحی سازه­های هیدرولیکی و مهندسی رودخانه روابط متعددی وجود دارد که از این میان رابطۀ مانینگ از اهمیّت بیشتری برخوردار بوده و عمومیت بسیاری دارد. در این رابطه تخمین مقدار مناسب ضریب زبری مانینگ در برآورد میزان تراز آب نقش بسزایی داشته و از اهمیّت ویژه­ای برخوردار است. با توجه تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته می­توان نتیجه گرفت که تفاوت­های بسیار کوچک چند صدمی در تعیین مقادیر ضریب زبری مانینگ می­تواند برآورد مساحت اراضی سیل­گیر را ده­ها هزار مترمربع تغییر داده و در نتیجه در برآورد میزان خسارات وارده تأثیر بسزایی داشته باشد. این امر نیز بر برنامه­ ریزی­های مدیریتی و ساماندهی رودخانه تأثیرگذار می­باشد. بنابراین چنین طرح­ها و اقداماتی که مستقیماً در ارتباط با مدیریت و سامان­دهی رودخانه­ها هستند، نیازمند دقّت زیاد در انتخاب روش تعیین ضریب زبری مانینگ می­باشند. ضریب زبری مانینگ کلیّه عوامل مؤثر در مقاومت بستر کانال در مقابل جریان را در خود مستتر دارد و همچنین این ضریب شدّت افت انرژی را در یک جریان نشان می دهد. راه مناسب در تخمین صحیح­تر ضریب مانینگ، شناخت عوامل مؤثر در این ضریب می­باشد. این عوامل عبارتند از زبری بستر کانال، جنس کانال، نامنظمی سطح مقطع، پوشش گیاهی(نوع و میزان تراکم آن)، شکل مسیر(مستقیم یا مارپیچی بودن مسیر)، وجود موانع در مسیر جریان و حتّی عمق و دبی جریان که علاوه بر تأثیر در افت طولی در مسیر جریان تا حدودی دربرگیرندۀ افت­های ناشی از تغییر شکل جریان(افت­های موضعی) نیز می­باشند.

1-2- بیان مسئله

در کلیّه مطالعات مهندسی رودخانه و طراحی سازه­های متقاطع رودخانه نظیر پل­ها، سدهای انحرافی و یا دهانه­های آبگیر، تعیین عوامل هیدرولیکی نظیر عمق و سرعت جریان، ضروری است. متداول­ترین رابطه در تعیین میزان سرعت، رابطۀ مانینگ بوده و برای استفاده از این رابطه، تعیین ضریب زبری مانینگ اجتناب­ناپذیر است. برای محاسبۀ ضریب زبری مانینگ، روش مطمئنی برای همۀ رودخانه­ها وجودندارد و برای هر رودخانه باید با توجه به شرایط همان رودخانه، بهترین روش تعیین شود.

مقدار زبری یکی از پارامترهای عمدۀ افت انرژی در کانال­ها و رودخانه­هاست که تغییرات آن حتی به اندازه چند صدم باعث ایجاد ده­ها هزار مترمربع تفاوت در سطح سیل­گیری اراضی می­شود. لذا با برآورد دقیق مقدار آن که متأثر از عوامل مختلفی نظیر جنس بستر، پوشش گیاهی، دانه­بندی و اندازه ذرات بستر، نحوۀ تغییر مقطع رودخانه و… است، می­توان علاوه بر پیشگیری غیرسازه ای از سیل، به­کمک پهنه­بندی خطر سیل، که از توجیه اقتصادی بیشتری برخوردار است، به نتایج محاسبات هیدرولیکی نیز اطمینان بیشتری داشت. از سوي ديگر از آنجا كه دقّت تعيين عمق جريان در تعيين دقيق مشخصه­هاي فنّي و حقوقي نظير حدود بستر و حريم رودخانه­ها، مؤثر مي­باشد ، برآورد دقيق ضريب زبري هيدروليكي علاوه برارزش فنّي ، اهميّت حقوقي نيز پيدا مي­کند. همچنین با علم به تأثیر ضریب زبری مانینگ بر فرسایش و انتقال رسوب، با انتخاب مناسب این ضریب می­توان شاهد تأثیرات مهم و مثبت آن بر حفاظت خاک و مدیریت آب­خیزداری بود.

رودخانۀ فهلیان یکی از رودخانه های بزرگ جنوب غرب کشور می باشدکه در شمال غرب استان فارس درشهرستان های ممسنی ورستم واقع شده است كه از به هم پيوستن رودخانه هاي شور وشيرين تشكيل مي گردد و یکی از سرشاخه­های اصلی رودخانۀ زهره است که ازبه هم پیوستن رودخانه های شیو، کتی وخیرآباد تشکیل شده و به خلیج فارس می ریزد.بر روی این رودخانه­ ابنیه و سازه­های هیدرولیکی متعددی احداث شده­اندوهم اکنون نیز سد پارسیان(گورک) نیز دربالادست رودخانه برروی یکی از سرشاخه های آن واقع دربخش دشمن زیاری ممسنی دردست اجرا می باشد. مدیریت سیلاب و همچنین پهنه­بندی جریان سیلاب می­تواند در طراحی و حفاظت و سامان­دهی طرح­های مهندسی رودخانه و تعیین حریم ایمن این رودخانه مهم و مؤثر باشد. یکی از کلیدی­ترین پارامترهای مهم در مهندسی رودخانه، ضریب زبری مانینگ است که نتایج مدل­های هیدرولیکی رودخانه وابستگی زیادی به این پارامتر دارد.

لذا این تحقیق با هدف تعیین مناسب­ترین رابطه جهت محاسبۀ ضریب زبری مانینگ در رودخانه فهلیان، به­دلیل عبور از میان مناطق مسکونی ،زمین های کشاورزی وجود تأسیسات فراوان در اطرافش از اهمیّت ویژه­ای برخورداراست، به بررسی روابط موجود در این زمینه، در رودخانه­ مورد نظر خواهد پرداخت و باعث بهبود برنامه­ ریزی­های مدیریتی و ساماندهی محدوده­های مذکور خواهد شد.

1-3- اهداف و ضرورت­های انجام پژوهش

 1. با توجه به اهمیّت و حساسیّت موجود در امر تخمین ضریب زبری مانینگ در رودخانه­ها و با توجه به این­که پیش از این مطالعاتی دراین خصوص بر روی رودخانه فهلیان صورت نگرفته است، محاسبۀ ضریب زبری مانینگ در این رودخانه با استفاده از روش­های مختلف، مقایسۀ این روش­ها و تخمین مقدار خطا در هر رابطه ضروری احساس شد.
 2. مقایسۀ نتایج حاصل از روش­های مختلف و تحلیل آن­ها به انجام مطالعات بعدی در همین زمینه در رودخانه­های دیگر و نیز مطالعات در زمینه­های مختلف هیدرولیکی کمک خواهد کرد.
 3. در شرکت­های مشاوره تنها روش معمول در تخمین ضریب مانینگ در رودخانه­ها، روش کاون می­باشد. انجام این روش مستلزم تحقیقات وقت­گیر و هزینه­بر بوده و در عین حال در بسیاری از رودخانه­ها اعم از رودخانه­های دارای بستر ماسه­ای، با تخمین اعداد بزرگ­تر از حد واقعی موجود در این رودخانه­ها سبب تحمیل هزینه­های اضافی خواهد شد. لذا با تعیین بهترین روش محاسبۀ ضریب زبری مانینگ برای رودخانه­ مورد مطالعه با استفاده از روش حل معکوس و نرم­افزار Hec-Rasدر این تحقیق به ساخت دقیق­تر سازه­های هیدرولیکی بر روی این رودخانه­ها و همین­طور صرفه­جویی در وقت و هزینه­های ساخت این سازه­ها کمک خواهد شد. در این تحقیق خطای موجود در هر روش  به­کمک رابطۀ جذر میانگین مجموع مربعات خطاها محاسبه شده است.

1-4- ساختار پایان نامه

کلیۀ مطالب این پایان نامه در پنج فصل بصورت کلی ارائه خواهند شد که مباحث کلیدی هر یک از این پنج فصل به اختصار در زیر ارائه شده است:

 • فصل اول: کلیّات

در این فصل اهمیّت و حساسیّت موجود در تخمین ضریب زبری مانینگ ونیز ضرورت پرداختن به این موضوع بیان شد. بیان مسئله و اهداف و ضرورت­های انجام پژوهش از دیگر بخش­های این فصل است.

 • فصل دوم: پیش­زمینه و سابقۀ پژوهش

با توجه به گستردگی بسیار زیاد و تنوع روش­های برآورد ضریب زبری مانینگ در رودخانه­ها، در ابتدای این فصل سعی می‌شود که دسته بندی­های موجود در این زمینه ارائه شود. در ادامه پس از بیان تعدادی از پارامترها و اصطلاحات به­کار برده شده در این تحقیق، به بررسی و مرور نتایج حاصل از پژوهش‌های سایر محقّقین در این زمینه، پرداخته خواهد شد.

 • فصل سوم: مواد و روش­ها

در این فصل رودخانه­ مورد مطالعه معرفی شده و با استفاده از اطلاعات گردآوری شده، بازه­های مورد مطالعه از این رودخانه­ به زیربازه­های مختلف تقسیم شده و به تشریح روش­های مهم و مورد استفاده در این تحقیق پرداخته خواهد شد. در ادامه توضیح داده می­شود که چگونه به کمک نرم­افزار Hec-Ras، و استفاده از روش آماری جذر میانگین مجموع مربع خطاها (RMSE)، مناسب­ترین ضریب زبری مانینگ محاسبه خواهد شد. همچنين روشهاي تجربي پيشنهادي جهت محاسبه اين ضريب در رودخانه فهليان ارائه خواهد شد .

 • فصل چهارم: نتایج و بحث

در این فصل پس از ارائۀ نتایج، شکل‌ها و نمودارهای حاصل از محاسبۀ ضریب زبری مانینگ به روشهای مختلف برای رودخانه‌ مورد مطالعه و مقایسۀ نتایج حاصل از آن­ها با آمار واقعی موجود، نکات قوّت و ضعف هر کدام از روش­ها بیان و بهترین روش انتخاب و سرانجام روش یا روشهایی به­عنوان روش­های بهینه در محاسبۀ ضریب زبری مانینگ در اين رودخانه پیشنهاد می‌شود.

 • فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

در این فصل نتایج کلی حاصل شده از تحقیق به­همراه پیشنهاداتی برای سایر پژوهشگران ارائه خواهند شد.

2- پیش ­زمینه و سابقۀ پژوهش

2-1- مقدمه

ضريب زبري هيدروليكي رودخانه كه در فصل حاضر به اختصار تحت عنوان ضريب زبري به­كار رفته است به درجۀ مقاومت در مقابل جريان گفته مي­شود. بعد و واحد ضريب زبري به نوع رابطۀ جريان بستگي دارد.

در این فصل به معرفی انواع ضرايب زبري متداول، از جمله ضریب زبری مانینگ در رودخانه­ها، که پرکاربردتر از دیگر روش­ها در تخمین ضریب زبری است پرداخته می­شود و دسته­بندی­های موجود در این زمینه ارائه خواهد شد. انتخاب روش مناسب برآورد ضریب زبری مانینگ از بین روش­های مختلف، بخش بعدی این فصل می­باشد. در ادامه به معرفی خصوصیات نرم­افزار Hec-Ras که مهم­ترین نرم­افزار مورد استفاده در این تحقیق است، در حد مورد نیاز، پرداخته خواهد شد.  پس از آن پارامترها و اصطلاحات بکار رفته در روش­های مختلف در حد کفایت توضیح داده می‌شوند. سپس در ادامۀ فصل به مرور برخی از مهم­ترین منابع موجود در زمینۀ روش­های تخمین ضریب زبری مانینگ پرداخته می­شود. در این مرحله سعی می‌شود نتایج به­دست آمده از هر پژوهش در حد لزوم مورد بررسی قرار گیرد.

2-2- انواع زبری جریان

زبري جريان در رودخانه­ها را مي­توان در هشت نوع زير تقسيم بندي نمود[راهنمای تعیین ضریب زبری رودخانه­ها، وزارت نیرو]:

 • زبري جدارۀ رودخانه ناشي از زبري دانه­هاي رسوب موجود در جدارۀ آبراهه و سيلاب­دشت
 • زبري ناشي از موانع
 • زبري ناشي از بي نظمي جداره آبراهۀ اصلي و سيلاب­دشت
 • زبري ناشي از تغييرات ابعاد و شكل مقاطع
 • زبري ناشي از پيچان­رودي رودخانه
 • زبري ناشي از شكل بستر ناشي از امواج ماسه­اي[1]
 • زبري پوشش گياهي موجود در بستر آبراهه و سيلاب­دشت
 • زبري ناشي از غلظت رسوبات جريان

تماس جريان آب با دانه­هاي رسوب موجود در محيط تر شدۀ آبراهه موجب مي­شود كه اصطكاك جداره­اي ايجاد شده و مقاومت در مقابل جريان ايجاد گردد كه تحت عنوان اصطكاك جداره [2]يكي از انواع زبري جريان در آبراهه­هاي طبيعي است. زبري حاصل از رسوبات جداره، تابعي از اندازه رسوبات و شرايط جريان بوده و بسته به شرايط جريان يك رودخانه، نوع ديگري از زبري جريان در اثرامواج ماسه اي بستر ايجاد مي شود. در رودخانه­هاي با بستر آبرفتي، تنش برشي جريان در بستر موجب جابجايي مواد بستر شده و امواج ماسه­اي ايجاد مي­شود كه بسته به مقدار تنش برشي و اندازۀ مواد بستر به­صورت تلماسه[3]و دندانه[4] نمايان مي­شود. اين امواج ماسه­اي نيروي مقاوم[5] ايجاد مي­كنند كه به جريان و در جهت مخالف جريان اعمال شده و موجب زبري جريان مي­گردد. شكل بستر تابع اندازۀ دانه­ها و شرايط جريان بوده بنابراين اين نوع زبري جريان تابعي از شرايط جريان براي يك رودخانۀ معين است.

موانع مقابل جريان نظير موانع طبيعي و مصنوعي، بي نظمي جدارۀ آبراهۀ اصلي و سيلاب­دشت، تغييرات ابعاد و شكل مقاطع عرضي، شكل پيچان­رودي رودخانه در پلان مقاومت­هايي را در مقابل جريان شكل مي­دهند كه به زبري جريان مي­افزايد. [راهنمای تعیین ضریب زبری رودخانه­ها، وزارت نیرو]

درصورت وجود پوشش گياهي در بستر آبراهۀ اصلي و سيلاب­دشت، نوع ديگر زبري جريان نمايان مي­شود. پوشش گياهي به­عنوان مانع در مقابل جريان، موجب مي­شود نيروي مقاوم شكل گرفته و اين نيرو به جريان اعمال شود. مقدار اين نيرو به شرايط جريان، ابعاد پوشش گياهي و انعطاف­پذيري آن­ها بستگي داشته و بنابراين زبري جريان حاصل از پوشش گياهي تابعي از شرايط جريان محسوب مي شود. [راهنمای تعیین ضریب زبری رودخانه­ها، وزارت نیرو]

نوع ديگري از زبري جريان ناشي از غلظت رسوبات حمل شده در جريان مي­باشد. اين نوع زبري در غلظت­های كم نسبت به ساير انواع زبري ناچيز بوده ولي در جريان­هاي گلي و واريزه­اي مقدار آن قابل صرف­نظر كردن نيست. [راهنمای تعیین ضریب زبری رودخانه­ها، وزارت نیرو]

وجود هر يك از زبري جريان­هاي گفته شده به شرايط رودخانه و جريان بستگي دارد. براي مثال زبري جريان در يك رودخانۀ مستقيم و يكنواخت و فاقد پوشش گياهي با بستر شني و قلوه­سنگي در شرايط غيرسيلابي ممكن است محدود به زبري جدارۀ جريان شود. درحالي­كه زبري جريان اين رودخانه در شرايط سيلابي ممكن است شامل زبري ناشي از شكل بستر و يا غلظت جريان گردد. [راهنمای تعیین ضریب زبری رودخانه­ها، وزارت نیرو]

به­همين دليل تعيين ضريب زبري نيازمند شناخت كافي از شرايط رودخانه و جريان بوده و ضريب زبري جريان تعيين شده محدود به شرايط تعيين آنها خواهد بود.

تعداد صفحه :162

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --