دانلود پایان نامه ارشد: بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند کژدمي در زون ايذه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : زمین شناسی

گرایش : چينه شناسي و فسيل شناسي

عنوان : بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند کژدمي در زون ايذه

دانشگاه شهید بهشتی

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری

دانشگاه شهيد بهشتی

دانشکده علوم زمين

گروه آموزشی زمين شناسی

رساله جهت اخذ درجه دکتری Ph . D رشته زمين شناسي

(گرايش چينه شناسي و فسيل شناسي)

عنوان:

بايواستراتيگرافي و ليتواستراتيگرافي سازند کژدمي در زون ايذه

استاد راهنما:

دكتر عباس صادقي

اساتيد مشاور:

دكتر محمد حسين آدابي

دكتر هرمز قلاوند

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

بمنظور مطالعات دقيق بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازندکژدمی در ناحيه زون ایذه، پنج برش سطح الارضي (بترتیب از شمال غرب به جنوب شرق) شامل یال جنوبی تاقدیس پیون، یال شمالی تاقدیس منگشت، يال شمالی تاقديس بنگستان، یال شمالی تاقدیس میش و یال جنوبی تاقدیس آنه، انتخاب و مورد مطالعه دقیق قرار گرفته است.

در طي اين بررسي ها 1100 مقطع نازك مربوط به نمونه هاي سنگي سازند کژدمی، قسمت های رأسی سازند داریان و قسمت های قاعده ای سازند سروك، آماده سازي و مورد مطالعه قرار گرفت. سازند کژدمی در برش های  پیون، منگشت، بنگستان، میش و آنه بترتيب 5/152 ، 4/107 ، 3/263 ، 1/172 و 1/210  متر ضخامت دارد و مجموعه فسیلی موجود در این سازند، سن آپسین پیشین/ میانی تا آلبین پسین – آلبین انتهایی (Vraconnian) را نشان می دهد. مرز سازندهای داریان و کژدمی در برش های پیون، بنگستان و آنه به صورت همشیب، قاطع و پیوسته و در برش های منگشت و میش این مرز منطبق با مرز آپسین و آلبین و به صورت همشیب، قاطع و ناپیوسته می باشد.

در مطالعات ماکروپالئونتولوژی تعداد 21 گونه متعلق به 15 جنس از بی مهرگان (مربوط به 4 رده) مورد شناسایی و در مطالعات میکرواستراتیگرافی تعداد 103 گونه ی روزن دار متعلق به 51 جنس و 11 گونه غیرروزن دار متعلق با 9 جنس مورد شناسایی قرار گرفت که با کمک از آنها در مطالعات بایواستراتیگرافی، 4 زون زيستي (Interval Zone)، يك زیر زون زیستی (interval subzone)، یک زیرزون زیستی فراوانی (acme subzone) و یک زيرزون زیستی محدوده حضور (range subzone) در برش پیون، دو زون زيستي (Interval Zone)، سه زون زیستی تجمعی (assemblage zone) و يك زیرزون تجمعی (assemblage subzone) در برش منگشت، 7 زون زيستي (Interval Zone)، 3 زون زیستی محدوده حضور (Total and Partial range Zone)، دو زون زیستی تجمعی (assemblage zone)، 2 زیر زون زیستی (range subzone)، یک زیرزون زیستی فراوانی (acme subzone) در برش بنگستان، 7 زون زيستي (Interval Zone)، یک زون زیستی تجمعی (assemblage zone)، یک زیر زون زیستی تجمعی (assemblage subzone) و یک زیر زون زیستی فراوانی (acme Subzone) در برش میش و 3 زون زيستي (Interval Zone)، یک زون زیستی تجمعی (assemblage zone)، دو زیرزون زیستی فراوانی (acme subzone) و یک زیر زون زیستی تجمعی (assemblage subzone) در برش کوه آنه تعریف و تعیین گردیدند که سنی را از آپسین پیشین/ میانی تا سنومانین پسین تعیین کردند.

در مطالعات ایزوتوپی از 35 نمونه از زمینه میکرایتی سنگ های آهکی آلبین و سنومانین پیشین متعلق به کوه پیون، آنالیزهای ایزوتوپی اکسیژن و کربن بعمل آمد که مقادیر ایزوتوپ اکسیژن و کربن، نمایانگر قرار گیری  آنها در نزديكي محدودة آراگونيتي سازند ايلام و محدوده آراگونیتی سازند مزدوران می باشد، همچنین تغییرات ایزوتوپ اکسیژن نمونه های مورد مطالعه، بمراتب کمتر از مقادیر ایزوتوپ کربن بوده و این بیانگر تاثیر دیاژنز جوی یا متائوریکی در نمونه‎های مورد مطالعه بود.

در نمودار ایزوتوپ کربن 13 در برش پیون نیز، سیر منفی این نمودار در سازند کژدمی برش پیون و مقارن با نهشته شدن شیل های آهکی خاکستری تیره دارای رادیولر و روزن داران پلانکتونی و بخصوص بروز شیفت Heterohelix، نمایانگر وقوع حادثه بی هوازی اقیانوسی مربوط به قاعده آلبین پسین در این برش می باشد. شواهد مربوط به بروز این حوادث بی هوازی اقیانوسی در طی آپسین پسین تا آلبین پسین در سایر برش های مورد مطالعه نیز مورد بررسی قرار گرفت.  

همچنین در این مطالعه، مرزهای کرونواستراتیگرافی واقع در محدوده برش های مورد مطالعه، و تأثیر فازهای اواخر آپسین و فاز اتریشین مربوط به اواخر آلبین مورد مطالعه قرار گرفت که نشاندهنده شدت عملکرد بیشتر فاز اواخر آپسین در این برش ها بود، بطوریکه عملکرد این فاز باعث نبود چینه شناسی آلبین پیشین در برش های مورد مطالعه فوق گردیده بود.

فصل اول: کلیات

١- 1- حدود و موقعيت جغرافيايي مقاطع سطح الارضی مورد مطالعه

در این مطالعه، سازند کژدمی در 5 برش واقع در تاقدیس های پیون، منگشت، بنگستان، میش و آنه که همگی در زون ایذه واقع هستند، مورد بررسی قرار گرفت. در شکل 1-1 نقشه موقعیت زون ایذه در ناحیه دزفول و در اشکال2-1 و 3-1 موقعیت تاقدیس های ذکرشده در این زون دیده می شود.

١-١- الف:حدود و موقعيت جغرافيايي تاقديس پيون و برش قلعه کژدمک

تاقديس پیون در 1٠ كيلومتري شمال شرقی شهرستان ايذه در استان خوزستان، در جنوب تاقدیس های کمستان و مافارون، شرق ساختمان پرسیاه و شمال غربی منگشت و کوه سفید قرار دارد. (شكل 4-1). مختصات جغرافيايي اين تاقديس در دستگاه لامبرت در جدول a1 مشخص است. 

این تاقدیس به علت تأثیر گسل ایذه محوری شدیداً سینوسی دارد و ابعاد آن در رخنمون سطحی ایلام و سروک طول 39 و عرض 5/4 تا 7 کیلومتر است. شیب یال شمالی آن 30 تا 70 و در یال جنوبی 25 تا 55 درجه است. تاقدیس پیون تاقدیسی نامتقارن و دارای یک کوهان است که ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان 2134 متر از سطح دریا و ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان بر روی قدیمی ترین رخنمون (سازند فهلیان)، 914 متر از سطح دریا می باشد. سازندهای دارای رخنمون از قدیم به جدید در این ساختمان عبارتند از: سورمه، فهلیان، داریان، کژدمی، سروک، ایلام، گورپی، پابده و آسماری.

در جنوب و جنوب غرب این ساختمان، تراستی به طول 15 کیلومتر، آزیموت 120 درجه و با شیب کلی شمال- شمال غرب قرار دارد.

برش قلعه کژدمک در یال جنوبی تاقدیس پیون و در 8 کيلومتری شمال شرق شهرستان ايذه قرار دارد. برای دسترسی به اين مقطع پس از طی حدود 5 کيلومتر در مسيرجاده ايذه به اصفهان، به سه راهی روستای پرچستان رسيده و در سمت شمالي جاده مذكور، جاده اي به سمت روستای پرچستان گورويی جدا مي شود که اين جاده پس از 5 كيلومتر به روستای مذکور منتهي مي شود. برش مورد مطالعه در شمال اين روستا واقع است (اشكال 4-1 و برش شماره 1 در شکل 5-1).

1-1-ب: ويژگي هاي جغرافيايي و آب و هوای منطقه ايذه:

شهرستان ايذه در استان خوزستان، در 31 درجه و 50 دقيقه پهناي شمالي و 49 درجه و 52 دقيقه درازاي خاوري نسبت به گرينويچ و ارتفاعي معادل 835 متر از سطح دريا واقع شده است .ايذه از نظر آب و هوايي يکی از خنك ترين شهرهای استان خوزستان است كه علت آن را مي توان قرار گرفتن اين شهر در دشتي وسيع در دامنه رشته كوه زاگرس و بارش برف در برخي نقاط مرتفع مشرف بر شهر و نيز وجود وسيع ترين پوشش جنگلي استان خوزستان (180000 هكتار) در اين منطقه دانست. دماي شهر ايذه در زمستان گاهي به زير صفر درجه سانتي گراد مي رسد و ميانگين آن در فصل تابستان 30 درجه سانتي گـــراد است. ميانگين بارش ساليانه در ايذه 700 تا 800 ميليمتر مي باشد.

١-2- حدود و موقعيت جغرافيايي تاقديس منگشت

تاقديس منگشت تاقدیسی نامتقارن است که در1٠ كيلومتري جنوب شهرستان دهدز در استان خوزستان قرار دارد (شكل6-1). مختصات جغرافيايي اين تاقديس در جدول b1 مشاهده می‌شود. این تاقدیس در جنوب تاقدیس های گره، کوه سفید، لپه، غرب تاقدیس بادامستان، جنوب شرقی تاقدیس پیون، شمال تاقدیس های داله، سرطل و هفت چشمه، شرق تاقدیس های ابوالعباس و فلاش و همچنین در 25 کیلومتری شرق تا جنوب شرقی شهرستان ایذه و 40 کیلومتری غرب تا جنوب غربی شهرستان لردگان قرار دارد. ابعاد آن در رخنمون سطحی سازند آسماری طول 75 و عرض 15 کیلومتر است. شیب عمومی ساختمان در یال شمالی آن 50 و در یال جنوبی آن 40 درجه است. تاقــدیس منگشت تاقدیسی نامتقارن است که ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان از دیدگاه توپوگرافی 3550  متر از سطح دریا و ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان از دیدگاه ساختمانی بر روی قدیمی ترین رخنمون (سازند فهلیان)، 2850 متر از سطح دریا است. سازندهای دارای رخنمون از قدیم به جدید در این ساختمان عبارتند از: گروه خامی، کژدمی، سروک، ایلام، گورپی، پابده و آسماری و همچنین گروه بنگستان در این تاقدیس بیشترین سطح رخنمون را داراست. گسل های مهم و در ارتباط با تاقدیس در جدول c1 آورده شده است. رودخانه کارون نیز به موازات آن و از شمال این تاقدیس می گذرد.

١-2-الف: حدود و موقعيت جغرافيايي برش سطح الارضی چماء (يال شمالی تاقديس منگشت)

براي رسيدن به این برش مي توان از جاده اصلي باغملک به صیدون استفاده نمود. پس از طی حدود 30 کيلومتر در اين جاده به شهر صیدون می رسيم. با گذر حدود 5 کیلومتر از این شهر به سه راهی امامزاده عبدالله می رسیم. به سمت شمال سه راهی مذکور در طی یک جاده آسفالته پرپیچ و خم و مرتفع ادامه مسیر داده و پس از طی حدود 15 کيلومتر به امامزاده عبدالله می رسيم. و بعد از آن با طی مسیر حدود 30 کیلومتر به سمت شمال شرق و در طی يک راه خاکی (در انتهای مسیر سنگلاخی)  به منطقه چماء می رسيم. در فاصله اين منطقه تا برش مورد مطالعه فاصله حدود 1500 متری (به سمت شمال) وجود دارد که با طی پیاده اين مسير، به برش مورد نظر می رسيم (برش شماره 2 درشکل 5-1).

1-2-ب: ويژگي هاي جغرافيايي و آب و هوای منطقه باغملک و صیدون:

شهرستان باغملک در استان خوزستان، در31 درجه و 31 دقيقه­ پهنای شمالی و 49 درجه و 50 دقيقه­ درازای خاوری نسبت به نصف­النهار گرينويچ، و در يک منطقه­ی کوهستانی از سلسله جبال زاگرس واقع شده است این شهر در دامنه کوه بارنگون واقع شده و نام های دیگر آن انشان و اوربه ایلامی ‌است. این شهرستان تقریباً در شرق استان خوزستان واقع شده و ارتفاع مرکزی شهر ۹۱۷ متر از سطح دریا می‌باشدکه از شمال­ به شهرستان ايذه، از جنوب­ و جنوب شرقی به استان کهگيلويه ­و بويراحمد و از غرب به شهرستان هفتکل محدود می­شود. شهر صیدون در فاصله 30 کیلومتری جنوب شرقی این شهرستان قرار دارد. شهرستان باغملک دارای آب و هوایی معتدل و سرد در زمستان و تقریباً خنک و سرد کوهستانی در تابستان می‌باشد به همین دلیل در تابستان بسیاری از جمعیت استان خوزستان از این منطقه دیدن می‌کنند، به ویژه منطقه زیارتی چون رباط در بخش ابوالعباس و منطقه شاه منگشت، منطقه‌ای کوهستانی در 15 کیلومتری شهر صیدون که به دلیل وجود مرقد امامزاده عبدالله و دریاچه کوچک، باغ‌های بسیار بزرگ، چشمه‌های آب سرد و از همه مهم‌تر آب وهوای خنک مهم‌ترین منطقه توریستی در این شهرستان می‌باشد. میانگین دمای سالانه آن 27 درجه سانتی گراد و میزان بارش سالانه آن نیز  450 میلی متر می باشد.

١-3- حدود و موقعيت جغرافيايي تاقديس بنگستان

تاقديس بنگستان در 25 كيلو متري شمال غربی شهرستان بهبهان و ١٤٠ كيلومتري شمال

خاوري اهواز واقع است. اين تاقدیس در ناحیه جنوب غربی زون ایذه، در شمال شرقی میدان پارسی و بین ساختمان های خویز و منصورآباد در جنوب، کیان و پرنج در جنوب غربی، پارسی و کرنج در غرب، ماماتین و شاردین در شمال غرب و کوه سولک یا سفید در شمال  واقع شده است (شکل7-1).  مختصات جغرافيايي اين تاقديس در جدول d1 آورده شده است.

ابعاد این تاقدیس در رخنمون سطحی سازند سروک طول 70 تا 75 و عرض 4 تا 8 کیلومتر می باشد. محور تاقدیس دارای روند شمال غرب- جنوب شرق بوده و شیب آن در یال شمال شرقی 57  و در یال جنوب غربی50 درجه است. تاقدیس بنگستان تاقدیسی متقارن و دارای یک کوهان اصلی و سه كوهان مركزي فرسايش يافته است. عمده ترين رخنمونهاي آن متعلق به سازند سروک است و در آن سازندهاي داريان، کژدمی، سروک، گورپی، پابده، آسماری و گچساران از قدیم به جدید رخنمون دارند. ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان بر روی سازند سروک 2375 متر از سطح دریا می باشد. رودخانه مارون نیز از انتهای جنوب شرقی این تاقدیس عبور می نماید.

مجاورت این تاقدیس با میادین نفتیِ دارای نفت و گاز در سازندهای آسماری، سروک و ایلام وگروه خامی، اهمیت مطالعه این سازندها را در این تاقدیس دو چندان ساخته است. در جدول e1 میادین مجاور این تاقدیس که دارای هیدروکربور هستند مشاهده می شود.

ضمن اینکه چاه بنگستان-1 در این تاقدیس و با هدف افق دهرم حفاری شد ولی به علت پیچیدگی های تکتونیکی و تکرار طبقات به علت عملکرد گسل های ساختمانی در سازندهای نیریز و دشتک، و میزان هرزروی بالا در سازندهای گرو و گوتنیا، حفاری این چاه با موفقیت همراه نبود. بر روی این ساختمان و در نزدیکی آن نیز آثار هیدروکربور مشاهده شده است که در جدول f1 مشاهده می شود.

١-3-الف: حدود و موقعيت جغرافيايي برش تنگ ماغر (يال شمالی تاقديس بنگستان)

براي رسيدن به برش فوق الذكر مي توان از جاده اصلي اهواز به شهر بهبهان استفاده نمود. در ١٥ كيلومتري شهرستان بهبهان و در سمت شمالي این جاده، جاده‌اي به سمت شهر كوچك ليكك از توابع استان كهكیلويه و بويراحمد جدا مي‌شود. اين جاده پس از٢٠ كيلومتر به شهر ليكك منتهي مي‌شود و در ادامه پس از طي 15 كيلومتر در امتداد جاده ليکک به سرآسياب يوسفی، به تنگ ماغر می‌رسيم (برش شماره 3 درشکل 5-1).

1-3-ب: ويژگي هاي جغرافيايي و آب و هوای مناطق بهمئی و بهبهان:

شهرستان بهمئي‌ نوپاترين شهرستان استان کهکيلويه و بويراحمد است که در غرب اين استان واقع شده است. اين شهرستان از شمال به شهرستان ايذه (خوزستان)، از غرب به رامهرمز (خوزستان)، از شرق به کهگيلويه و از جنوب شرق به شهرستان بهبهان (خوزستان) محدود مي شود. اين شهرستان داراي يک بخش، شش دهستان و يک شهر است و مرکز اين شهرستان شهر ليکک است.  اين شهرستان در عرض جغرافيايی 30 درجـــه و 54 دقيقه شمالی و طول جغرافيايی 50 درجه و 5 دقيقه شرقی‌ نسبت به نصف النهار گــرينويچ و در  ارتفاع 673 متری از سطح آبهای آزاد قرار گرفته است. مهم ترين رودخانه هاي اين شهرستان که در شمال آن جريان دارند، عبارتند از: ليراب و صيدون که به هم مي پيوندد و به نام رودخانه اعلاء به رود جراحي مي‌ريزند. پيرامون ناحيه بهمئي را کوه هايي بلند پوشانيده که ارتفاع بلندترين آنها به 3124 متر نيز می رسد. در اطراف اين ناحيه معادن غني من جمله سيليس، گچ و سنگ قرمز (متعلق به سازند گچساران) وجود دارد. آب و هواي بهمئي نسبتاً معتدل و خشک است، ولي جنوب آن، آب و هواي گرم و خشک دارد. اين شهرستان در 40 کيلومتری شمال شرقی بهبهان

قرار گرفته است. شهرستان بهبهان با توجه به موقعيت جغرافيايي خود ، منطقه اي گرمسيري با آب و هواي نيمه بياباني تا کوهپايه ای است كه داراي تابستاني گرم و سوزان بوده و دوره گرمای آن 5 تا ۷ ماه طول مي كشد و زمستان آن معتدل مي باشد. حداکثر دمای مطلق بهبهان بيش از ۵۰ درجه در تير و مرداد و حداقل آن کمتر از صفر درجه در اواخر آذر و دی می‌رسد. بيشترين ميزان بارندگي در فصل زمستان و بقيه در پاييز و دو ماه اول بهار است. ميزان بارش ساليانه در اين شهرستان ٣١۹ ميلي ليتر مي باشد.

تعداد صفحه : 1000

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --