دانلود پایان نامه ارشد :ارزیابی کارایی وتخمین بازده به مقیاس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع 

گرایش : صنایع

عنوان : ارزیابی کارایی وتخمین بازده به مقیاس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمان

دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع (M.Sc)

گرایش: صنایع

 عنوان:

ارزیابی کارایی وتخمین بازده به مقیاس دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده های فازی

 استاد راهنما:

دکتر محمد خوینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان              شماره صفحه

چکيده 1

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مساله. 3

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقيق.. 5

1-4- هدف از انجام تحقيق.. 6

1-5- اهداف کاربردي تحقيق.. 6

1-6- جنبه نوآوری تحقیق.. 6

1-7- روش انجام تحقيق.. 6

1-8- روش تجزيه وتحليل و ابزار گرد آوري داده ها 7

1-9- مراجع استفاده کننده از نتايج پايان نامه. 7

فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه. 9

2-2- تاريخچه و مدل هاي مرسوم در DEA.. 10

2-2-1 تاريخچه تحليل پوششي داده ها 10

2-2-2 مباني ابتدايي در مدل DEA.. 12

2-2-2-1 تعريف کارايي.. 12

2-2-2-2 تعريف بهره وري.. 12

2-2-2-3 تعريف ورودي.. 13

2-2-2-4 تعريف خروجي.. 13

2-2-2-5 تعريف واحد تصميم گيرنده 13

2-2-2-6 تعريف واحد تصميم گيرنده متجانس…. 14

2-2-3 مفاهيم DEA.. 14

2-2-3-1 تعريف مرز کارايي.. 15

2-2-3-3  اصول موضوعه. 16

2-2-3-4 مجموعه مرجع.. 17

2-2-4 به دست آوردن يک مدل خطي DEA با استفاده از مفهوم کارايي.. 17

2-2-4-1 انواع کارايي از ديدگاه فارل. 17

2-2-4-2 اندازه گيري کارايي.. 18

2-2-4-3 مدل رياضي اوليه جهت محاسبه کارايي.. 19

2-2-5 مدل هاي متداول در DEA.. 20

2-2-5-1 مدل CCR.. 20

2-2-5-1-1 برنامه ريزي رياضي کسري مدل CCR.. 20

2-2-5-1-2 تبديل مدل کسري CCR به برنامه ريزي خطي.. 21

2-2-5-1-3 قضيه استقلال از واحد اندازه گيري.. 21

2-2-5-1-4 کاراي –CCR.. 21

2-2-5-1-5 مجوعه امکان توليد در مدل CCR.. 21

2-2-5-1-6 مساله دوگان مدل CCR.. 22

2-2-5-1-7 دلايل استفاده از DLP براي حل مدل CCR.. 22

2-2-5-2 مدل BCC.. 23

2-2-5-2-1 تعريف مدل BCC.. 23

2-2-5-2-2 مدل برنامه ريزي خطي مدل BCC.. 24

2-2-5-2-3 مدل دوگان برنامه ريزي خطي BCC.. 24

2-2-5-2-4 کارايي مدل BCC.. 24

2-2-5-2-5 مجموعه امکان توليد مدل BCC.. 25

2-2-5-3 مدل هاي جمعي.. 25

2-2-5-3-1 تعريف مدل هاي جمعي.. 25

2-2-5-3-2 مجموعه امکان توليد در ADD.. 26

2-2-5-3-3 مدل برنامه ريزي خطي مدل ADD.. 26

2-2-5-3-4مدل برنامه ريزي خطي دوال ADD.. 26

2-2-5-3-5 کارايي درADD.. 27

2-3- بازده به مقياس… 27

2-3-1 تعريف بازده به مقياس… 27

2-3-2 مفهوم رياضي بازده به مقياس… 27

2-3-3 بازده به مقياس در مدل CCR.. 28

2-3-4 بازده به مقياس در مدل BCC.. 28

2-3-5 بازده به مقياس در مدل ADD.. 29

2-3-6 تعريف نقطه MPSS. 29

2-4- منطق فازي.. 30

2-4-1 مقدمه. 30

2-4-2 مجموعه هاي کلاسيک… 31

2-4-3 مجموعه هاي فازي.. 32

2-4-4 تابع عضويت مجموعه هاي فازي.. 33

2-4-5 خواص مجموعه هاي فازي.. 33

2-4-6 عملگر هاي فازي.. 34

2-4-6-1 اجتماع دو مجموعه فازي.. 34

2-4-6-2 اشتراک دو مجموعه فازي.. 34

2-4-6-3 ماکزيمم روي اعداد فازي.. 34

2-4-6-4 مينيمم روي اعداد فازي.. 34

2-4-7 اعداد فازی.. 34

2-4-7-1 تعريف رياضي عدد فازي.. 34

2-4-7-2 اعداد فازي خاص…. 35

2-4-7-2-1 اعداد فازي مثلثي.. 35

2-4-7-2-1-1 اعمال جبري بر روي اعداد فازي مثلثي.. 35

2-4-7-2-2 اعداد فازي ذوزنقه اي.. 36

2-4-7-2-2-1 اعمال جبري بر روي اعداد ذوزنقه اي.. 36

2-4-8 آلفا- برش عدد فازي.. 37

2-4-9 رتبه بندي اعداد فازي.. 37

2-4-10 برنامه ريزي خطي فازي.. 37

2-4-10-1 تعريف برنامه ريزي خطي.. 38

2-4-10-2 تعريف مساله برنامه ريزي خطي.. 38

2-5- مروري بر نظام هاي رتبه بندي دانشگاه هاي جهان. 38

2-5-1 مقدمه. 38

2-5-2 ارزيابي عملکرد و رتبه بندي دانشگاه ها 39

2-5-3 نظام های رتبه بندي دانشگاه هاي جهان. 40

2-5-3-1 نظام رتبه بندي کامگي.. 40

2-5-3-2 روش رتبه بندي تايمز. 40

2-5-3-3 نظام رتبه بندي شانگهاي(ARWU) 41

2-5-3-4 روش رتبه بندي کيواس… 41

2-5-3-5 نظام رتبه بندي موسسه بين المللي سايماگو. 42

2-5-3-6 نظام رتبه بندي URAP. 42

2-5-3-7 نظام رتبه بندي دانشگاه هاي جهان اسلام. 42

2-5-3-8 ارزيابي عملکرد دانشگاه ها براساس تکنيک تحليل پوششي داده ها 42

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

3-1- مقدمه. 46

3-2- مدل BCC.. 47

3-2-1 تعريف واحد کارا در مدل BCC.. 47

3-2-2 مدل دوال مدل BCC.. 47

3-2-3 تعيين بازده به مقياس در مدل BCC.. 47

3-3- مدل هاي جمعي.. 48

3-3-1 تعيين بازده به مقياس با استفاده از مدل ADD.. 48

3-4- مدل پيشنهادي.. 49

3-4-1 تعيين MPSS در مدل پيشنهادي.. 51

3-5- رويکرد فازي براي مدل پيشنهادي.. 52

3-5-1 تعريف واحد کاراي فازي.. 52

3-5-2 تعيين بازده به مقياس در مدل هاي فازي.. 53

3-6- مدل CCR فازي.. 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 56

4-2- معرفي صندوق رفاه دانشجويان. 56

4-3- داده ها 57

4-4- فازي سازي داده ها 58

4-5- نتايج حاصل از تعيين کارايي وبازده به مقياس… 58

4-5-1 خروجي هاي بازده به مقياس در GAMS. 59

4-5-2 خروجي هاي تعيين کارايي در GAMS. 64

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- جمع بندي.. 70

5-2- پيشنهادات… 71

منابع و مآخذ. 72

فهرست منابع فارسی.. 72

فهرست منابع انگلیسی.. 73

پیوست… 75

واژه نامه تخصصی.. 75

چکیده انگلیسی.. 76

چکيده

امروزه با توجه به محدود شدن بودجه هاي دولتي و همچنين افزايش فضاي رقابتي بين شرکت ها و        سازمان هاي خصوصي ودولتي، استفاده بهينه از تمام امکانات و ظرفيت ها را در هر سازمان را به امري بديهي واجتناب ناپذير تبديل کرده است به طوريکه بررسي عملکرد وکارايي واحد هاي زير مجموعه يک سازمان  را به يک نياز اساسي تبديل کرده  است. يکي از بهترين  ابزار براي بررسي  عملکرد واحد ها تکنيک تحليل  پوششي داده ها  است. تکنيک تحليل پوششي داده ها ابزاري است براي رتبه بندي و شناسايي واحد هاي کارا و ناکارا. يکي از مهمترين مباحث در تحليل پوششي داده ها بررسي ميزان تاثير تغيير عوامل توليد بر خروجي آن واحد توليدي است که از آن به عنوان بازده به مقياس ياد مي شود. در اين تحقيق بازده به مقياس سي و سه دانشگاه کشور از طريق تکنيک خيراللهي و خدا بخشي که تعميم يافته مدل های جمعی است برآورد مي شود. و در نهايت نيز با  استفاده از تکنيک[1] CCR فازي به تعيين کارايي دانشگاه ها مي پردازيم. با توجه به اين که داده هاي ورودي وخروجي به صورت فازي در نظر گرفته شده است. نتايج به دست آمده داراي دقت و صحت بيشتري هستند وبه همين دليل داراي قابليت استفاده توسط مسولين صندوق رفاه دانشجويان و وزارت علوم و تحقيقات را دارد.

کليد واژه: تحليل پوششي داده هاي فازي، بازده به مقياس، رتبه بندي، کارايي

 1-1- مقدمه

    در سال هاي اخير با توجه به محدود شدن بودجه ها در دانشگاه هاي دولتي وهمچنين با در نظر گرفتن اين موضوع که معيار مناسبي براي هزينه کرد اين بودجه در ميان دانشگاه ها و دانشجويان وجود ندارد، حاکي از اين است که نياز به يک ابزار و تحقيق براي تعيين ميزان  کارايي دانشگاه ها وجود دارد. از طرفي در تمامي کشور هاي توسعه يافته به آموزش عالي به عنوان يکي از عوامل موثر در تحقق سياست هاي توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي توجه مي شود (محمدی 1384، 21).

     بايد در نظر داشت که دانشگاه ها ي کشور را مي توان از جنبه ها وگونه ها ي مختلفي مورد بررسي قرار داد. يکي از اين جنبه ها بحث خدمات رفاهي و آسايشي براي دانشجويان است. يکي از مهمترين  بخش هايي که در وزارت علوم وتحقيقات براي ايجاد رفاه وآسايش بين دانشجويان وجود دارد صندوق رفاه دانشجويان است که به منظور تامين مالي و نيز کمک به وضعيت تحصيلي و معيشتي دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و در جهت اهداف مشخص شده در قانون اساسي که همانا خودکفايي در آموزش عالي کشور است در سال 1353 تاسيس شد.

 1-2- بيان مساله

    براي بررسي وضعيت کارايي دانشگاه ها با توجه به بررسي هاي صورت گرفته مي توان از دو تکنيک تحليل پوشش داده ها[2] و روش تحليل مرز تصادفي[3] استفاده کرد. روش تحليل مرز تصادفي روش مناسبي براي پردازش داده ها با سطح معيني از عدم اطمينان است. اما زمانيکه تعداد ورودي ها وخروجي ها زياد مي شود، امکان استفاده از اين روش را مشکل مي کند. به عبارت ديگر روش تحليل پوششي داده ها براي بررسي وضعيت کارايي موسسات غير انتفايي نظير بيمارستان ها، دانشگاه ها که داراي چندين ورودي وخروجي هستند و اولويت پولي در آن ها وجود ندارد، روش مناسبي است. از روش تحليل پوششي داده ها به عنوان يک روش غير پارامتريک[4] براي ارزيابي کارايي نسبي[5] واحد هاي تصميم گيرنده [6]که داراي چندين ورودي و خروجي مشابه هستند، استفاده مي شود.

دو مدل اساسي تکنيک DEA:

1) مدلCCR: اين مدل براي ارزيابي کارايي واحدهاي تصميم گيرنده اي با بازده به مقياس ثابت به کار  مي رود.

2) مدلBCC: اين مدل زماني به کار مي رود که N واحد تصميم گيرنده با بازده به مقياس هاي متفاوت وجود دارد. اين مدل براي اولين بار توسط بانکر، چارنز، وکوپر براي حل مشکل مدل CCR ارايه شد.

بازده به مقياس

بازده به مقياس یک بحث بسيار مهم در اقتصاد خرد و کلان است و مي تواند اطلاعات مفيدي راجع به وضعيت واحد هاي تصميم گيرنده در اختيار ما بگذارد.

 يک تعريف از بازده به مقياس به اين صورت است که بازده به مقياس ميزان تاثير عوامل توليد بر روي توليد است.

بازده به مقياس بر سه نوع تقسيم مي شود:

 1)بازده به مقياس افزايشي (IRS): به اين معناست که با افزايش ميزان ورودي ها، خروجي ها بيشتر افزايش پيدا کنند.

 2)بازده به مقياس کاهشي (DRS): به اين معناست که با افزايش ميزان ورودي ها، خروجي ها کمتر افزايش پيدا کنند.

 3)بازده به مقياس ثابت (CRS): به اين معناست که با افزايش ميزان ورودي ها، خروجي ها نيز به همان اندازه افزايش پيدا کنند.

منطق فازي وکاربرد آن در DEA

   منطق فازي[7] که در مقابل منطق کريسپ يا همان منطق (0و1) است براي اولين بار توسط يک دانشمند ايراني به نام پروفسور لطفي زاده[8] ارائه شد. اين منطق از منظر در نظر گرفتن بعد کلامي به صورت در نظر گرفتن بعد خاکستري بين صفر ويک براي زبان هاي محاوره اي بسيار مناسب است. پروفسور لطفي زاده در آن زمان رياست دانشکده مهندسي برق دانشگاه برکلي را بر عهده داشتند ومي توان گفت که شاخه جديدي از رياضيات را ارائه کردند. با توجه به اين که ورودي ها و خروجي ها در مدل DEA داراي ماهيت قطعي نيستند براي به دست آوردن جواب هايي با کيفيت بالاتر از داده هاي فازي استفاده کرديم.

  به مدل DEA که از داده هاي فازي براي حل مساله استفاده مي کند اصطلاحا مدل تحليل پوششي داده هاي فازي(FDEA) مي گويند.

  در اين پژوهش قصد بر اين است که از مقاله ای که دکتر خدابخشی در آن با استفاده از يک متد جديد به تعيين نوع بازده به مقياس پرداخته، برای تعيين نوع بازده به مقياس 33 دانشگاه دولتی استفاده کنيم. همچنين با تعميم اين روش به روش CCR، يک مدل CCR فازی به دست آوريم وبا استفاده از اين مدل به تعيين کارايي اين 33 دانشگاه دولتي بپردازيم.

 1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقيق

   تحليل پوششي داده ها تکنيکي است که توسط يک مدل برنامه ريزي رياضي که براي ارزيابي کارايي واحد هاي تصميم گيرنده که چندين ورودي و چندين خروجي دارند مورد استفاده قرار مي گيرند. تکنيک تحليل پوششي داده ها براي اولين بار توسط چارنز و کوپر و رودز معرفي شد. مدلي که آنها ارائه کردند به مدل CCR  معروف شد. بعد از آن بنکر و همکارانش در سال 1984 مدلي که تعميم يافته مدل CCR  بود ارائه کردند که به مدل BCC [9] معروف شد. در سال هاي بعد با توجه به قدرت تکنيکDEA  در ارزيابي و رتبه بندي واحد ها مقالات و تحقيقات بسيار زيادي راجع به اين مطلب منتشر شد.

   ضرورت انجام اين تحقيق از دو منظر قابل توجه است. اول اينکه ساير تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه از داده هاي قطعي استفاده مي کنند و با توجه به اين که در محيط واقعي ماهيت داده ها اغلب قطعي نيستند، در اين تحقيق از داده هاي فازي استفاده شده است. دوم اينکه در اکثر تحقيقات ومقالاتي که براي تعيين بازده به مقياس و رتبه بندي واحد هاي دانشگاهي وموسسات آموزش عالي نوشته شده اند، اين موسسات را غالبا از منظر معيار هاي تخصصي آموزشي و پژوهشي مورد ارزيابي قرار داده اند. ليکن در اين تحقيق براي ايجاد يک نواوري، همچنين ابراز نياز سازمان ها وموسسات خدمت رساني در دانشگاه ها نظير صندوق رفاه دانشجويان تصميم به تعيين بازده به مقياس ورتبه بندي دانشگاه ها ومراکز آموزش عالي دولتي با معيار هاي خدماتي و رفاهي دانشجويان گرفته شد.

 1-4- هدف از انجام تحقيق

  هدف از انجام اين تحقيق، تعيين بازده به مقياس براي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و رتبه بندي  آن ها با استفاده از تکنيکDEA   است و در راستاي اهداف آرماني در جست وجوي راه حلي براي رسيدن به اهداف زير هستيم:

1)تفکيک واحدهاي کارا و ناکارا از يکديگر.

2) مشخص کردن خط مشي سازمان ها به سوي کارايي وبهره وري بيشتر.

3) ارائه يک روش جديد فازی جهت تعيين کارايي واحدها (CCR فازی).

 1-5- اهداف کاربردي تحقيق

    تمامي سازمان­ها و نهادهاي خدماتي که به صورت غيرانتفايي اداره مي شوند به طور خاص معاونت هاي دانشجويي دانشگاه هاي کشور و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم مي توانند از نتايج اين تحقيق استفاده کنند. ضمنا محققان در زمينه رتبه بندي مي توانند از مدل بازده به مقياس ارائه شده استفاده کنند.

 1-6- جنبه نوآوری تحقیق

      همانطور که گفته شد استفاده از داده های فازی يک جنبه نو وجديد وکمتر کار شده است. زيرا در اکثر مقالات و تحقيقات ورودی ها و خروجی ها در تکنيک تحليل پوششی داده ها ثابت وشناخته شده در نظر گرفته شده است, در حاليکه در عمل ما برای تصميم گيری با زبان محاوره ای خود, مثل: خوب, متوسط و بد رو به رو هستيم که در اينجا اهميت استفاده از منطق فازی مشخص می گردد.

 1-7- روش انجام تحقيق

١) مرور ادبيات موضوع با هدف آشنايي با مساله و نيز بررسي پژوهش هاي موجود در اين رابطه.

2) طرح و توضيح مفاهيم تحليل پوششي داده ها و برنامه ريزي خطي و مدل هاي ناپارامتري.

3) به بيان مدل بازده به مقياس خود پرداخته و آن را مورد بحث قرار مي دهيم. همچنين مدلCCR فازی خود را نيز ارائه می دهيم.

4) با استفاده از داده هاي واقعي به بررسي عملکرد مدل رياضي خود مي پردازيم.

5) در نهايت به بررسي مطالعات آينده  تحليل پوششي داده ها در رابطه با دانشگاه ها مي پردازيم.

1-8- روش تجزيه وتحليل و ابزار گرد آوري داده ها

   در اين پژوهش روش تجزيه وتحليل داده توسط کار با نرم افزلر هاي رايانه اي مربوطه که در ادامه ذکر مي شود صورت مي گيرد و همچنين در اين تحقيق گرد آوري داده ها از طريق وزارت علوم وتحقيقات وصندوق رفاه دانشجويان صورت مي گيرد. نرم افزار هاي مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از:

GAMS, EXCEL ,VISUAL BASIC

 1-9- مراجع استفاده کننده از نتايج پايان نامه

  • دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي
  • وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري
  • صندوق رفاه دانشجويان
  • محققين وپژوهشگران

 2-1- مقدمه

   در سده اخير با توجه به گسترش صنايع و واحد هاي خدماتي، مديران صنايع به اين امر پي بردند که ديگر نمي توان  روش هاي سنتي را به عنوان عاملي مناسب براي ارزيابي واحد هاي صنعتي وخدماتي به کار برد و آن ها براي تصميم گيري در مورد واحد هاي زير مجموعه خود نياز به اطلاعاتي صحيح ودرست و به دور از حدس وگمان نياز دارند. يکي از روش هاي مقبول در اين زمينه، براي ارزيابي واحدها روش تحليل پوششي داده هاست. درسال هاي اخير در اغلب کشور هاي جهان براي ارزيابي عملکرد نهادها و ديگر فعاليت هاي رايج در زمينه هاي مختلف، کاربرد هاي متفاوتي از تحليل پوششي داده ها ديده شده است. علت اين استقبال از روش DEA نسبت به ساير روش ها، امکان بررسي روابط پيچيده و اغلب نامعلوم بين چندين ورودي و چندين خروجي است که در اين فعاليت ها وجود دارند.

   تحليل پوششي داده ها  همچنين به عنوان روش شناسايي ومحک زني واحد هاي ناکارآمد نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. براي مثال امکان محک زني و ارائه نگرش جديد با استفاده از DEA به شناسايي منابع ناکارايي در شرکت هاي خيلي سود آور، منجر شده است.

   تاکنون تحقيقات بيشماري در دانشگاه هاي مختلف جهان درباره تحليل پوششي داده ها ارائه شده است.سادگي فهم و در کنار آن دقت بالا و کاربرد وسيع آن در زمينه هاي مختلف سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي باعث شده بسياري از محققان از اين روش براي رسيدن به اهداف خود استفاده کنند. فارل در سال (1957) با استفاده از تکنيک برنامه ريزي خطي[10] و تحليل پوششي داده ها روش مناسبي را براي ارزيابي تابع توليد تجربي براي چند ورودي و چند خروجي تعريف کرد (جهان شاهلو، حسين زاده و نيکومرام 1384، 35).

     اين فصل را به چهار قسمت تقسيم کرديم. در بخش اول به بيان تاريچه کلي و مدل هاي موجود وارائه شده مرسوم از تحليل پوششي داده ها مي پردازيم. در بخش دوم به بيان مدل هاي بازده به مقياس موجود مي پردازيم ودر بخش سوم به بيان تئوري فازي وکاربرد آن در تحليل پوششي داده ها خواهيم پرداخت و در پايان نيز مروري برادبيات ارزيابي عملکرد دانشگاه ها وروش هاي رتبه بندي آن ها خواهيم داشت.

تعداد صفحه :91

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --