دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و تحلیل پروژه ها ي پيچيده فناوري اطلاعات با رويكرد تحليل اختيارات حقيقي

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی صنایع

گرایش :مديريت سيستم و بهره وري

عنوان :  ارزیابی و تحلیل پروژه ها ي پيچيده فناوري اطلاعات با رويكرد تحليل اختيارات حقيقي

دانشگاه شمال

پايان نامه كارشناسي ارشد

رشته مهندسي صنايع- گرايش مديريت سيستم و بهره وري

عنوان پايان نامه:

ارزیابی و تحلیل پروژه ها ي پيچيده فناوري اطلاعات با رويكرد تحليل اختيارات حقيقي

استاد راهنما:

محمد محمد پور عمران

 استاد مشاور:

احمد جعفرزاده افشاري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

حرکت رو به رشد و سریع جوامع امروزی جهت کسب و بهره برداری از اطلاعات، موجب گسترش روز افزون اجرای پروژه های مختلف در زمینه فناوری اطلاعات (IT) در سطوح سازمانی و ملی شده است. با توجه به سرعت چشمگیر نوآوری های تکنولوژیکي، پروژه هاي فناوري اطلاعات (به خصوص پروژه های نرم افزاری) با چالشها و ریسکهای متعددی مواجه می باشند. روش تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي، ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه وجامعه آماري، خبرگان حوزه فناوري اطلاعات مي باشد. در اين پژوهش با شناسایی فاکتورهای ریسک و اختيارات موجود در پروژه، رابطه میان استراتژی اتخاذ شده توسط مدیران با تجربه فناوري اطلاعات برای مدیریت ریسک های گوناگون با اختيارات حقيقي موجود در پروژه بررسی شده است. نتايج يافته ها نشان داد در اکثر موارد همبستگي قوي بين جفت ريسك- گزينه موجود وجود داشت. همچنین در این پژوهش با روش اختیارات حقیقی به ارزش گذاری سرمایه گذاری پروژه ERP با در نظر گرفتن 2 اختیار گسترش و کوچک سازی پروژه پرداخته شده است. نتايج یافته ها نشان داد كه در روش اختيارات حقيقي با در نظر گرفتن انعطاف پذيري در مديريت، يعني در نظر گرفتن اختياراتي كه بتوان در پروژه اعمال كرد ارزش برآورد شده متفاوت با ارزش برآورد شده با روش DCF بدست آمد. چرا كه در  تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار گسترش، ارزش فعلي دارايي براي عمليات جاري 199.8 ميليون تومان برآورد شده است. اگر عمليات امروز گسترش داده شود ارزش دارايي برابر با 308.6568 ميليون تومان  برآورد خواهد شد. كه اين مقدار از ارزش دارايي بدون اعمال اختيار گسترش، بزرگتر است در نتيجه اعمال اختيار گسترش ارزش مازادي معادل 188.85ميليون تومان به همراه خواهد داشت و همچنين تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار كوچك سازي نشان داده است كه ارزش اعمال اختيار كوچك سازي با استفاده از روش اختيارات حقيقي برابر 118.273 ميليون تومان است. در نتيجه اعمال اختيار كوچك سازي ارزش مازادي براي پروژه نخواهد داشت. بنابراين اين پروژه فضايي براي كوچك سازي ندارد. در نهايت از طريق ارزش گذاري اختيار انتخاب اختياري كه حداكثر ارزش را براي دارايي در بر داشته باشد در نظر گرفته شده نهايتاً يك نقشه راهبردي براي پروژه در طول يك سال عمر اختيارات در نظر گرفته شده است.

كليد واژه: اختيارات حقيقي،  سرمايه گذاري، فناوري اطلاعات، مديريت ريسك

فهرست مطالب:

عنوان            صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه: 2

1-2 بيان مسئله. 2

1-3 ضرورت تحقيق.. 3

1-4  هدف تحقيق.. 3

1-4-1 اهداف كلي.. 3

1-4-2  اهداف جزئي.. 3

1-5  سوالات تحقيق.. 4

1-6  متغیرهای تحقیق: 4

1-6-1  متغیر مستقل: 4

1-6-2 متغیر وابسته: 4

1-7  فرضيات تحقيق: 4

1-8  روش گرد آوري داده هاي تحقيق.. 4

1-9 قلمرو تحقيق.. 5

1-9-1 قلمرو مكاني تحقيق.. 5

1-9-2  قلمرو زماني تحقيق.. 5

1-9-3  قلمرو موضوعي تحقيق.. 5

1-10 جنبه هاي كاربردي تحقيق.. 5

1-11 نوآوري تحقيق.. 5

1-12 واژه های کلیدی و تعریف عملیاتی واژه ها: 5

1-13 جمع بندی: 6

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 8

2-2  نظريهي اختيارات مالي.. 8

2-2-1  تعاريف: (1973،(Black& Scholes. 10

2-3  تحليل اختيارات حقيقي.. 10

2-3-1 اختيارات حقيقي در مقابل اختيارات مالي.. 13

2-4  انواع اختيارات: 14

2-4-1 اختيارات ساده. 14

2-4-2 اختيارات مركب… 16

2-5  روش هاي ارزش گذاري اختيارات حقيقي.. 16

2-5-1 مرسوم ترين مدل هاي ارزش گذاري اختيارات حقيقي.. 17

2-5-1-1 معادله Black–Scholes. 17

2-5-1-1-1  ارزش‏گذاري خنثي نسبت به ريسك و بلك- شولز. 20

2-5-1-2  مزايا و محدوديت‌هاي بلك- شولز. 20

2-5-1-3  معادله Black – Scholes اصلاح شده. 20

2-5-2  روش دوجمله‏اي.. 22

2-5-2-1 مزايا و محدوديت‌هاي مدل دوجمله اي.. 23

2-5-2-2 همگرايي بين مدل Black-Scholes و روش دوجمله‏اي.. 23

2-5-3  شبيه سازي  مونت كارلو. 25

2-6   متغییرهای ورودی و نحوه ی تخمین آن ها در ارزش گذاری اختیارات… 26

2-6-1  ارزش دارایی مورد بررسی(S0): 26

2-6-2  تغییر پذیری در ارزش دارایی.. 27

2-6-2-1 تغییر پذیری چیست؟. 27

2-6-2-1-1 روش های تخمین تغییرپذیری: 27

2-6-3  قیمت اعمال اختیار. 27

2-6-4  عمر اختیار. 28

2-6-5  تعداد بازه های زمانی.. 28

2-7  اختيارات و عدم قطعيت… 28

2-8   مقایسه اختیارات حقيقي با  درخت تصميم.. 31

2-9  تحليل اختيارات حقيقي در چه زماني ارزشمندتر است؟. 31

2-11 سرمايه‏گذاري.. 32

2-12  پيچيدگي.. 33

2-13 الگوهاي اجراي پروژه‌هاي IT.. 33

2-14 روش‌هاي سنتي ارزيابي سرمايه‏گذاري.. 35

2-15 تحليل ريسك سرمايه‏گذاري‏هاي فناوري اطلاعات… 36

2-16 ويژگيهاي خاص سرمايه‏گذاريهاي فناوري اطلاعات… 37

2-17  نواقص روشهاي سنتي براي ارزيابي ريسك سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات… 38

2-18  فاکتورهای تعیین کننده ارزش اختيارات حقيقي در سرمایه گذاری IT.. 39

2-19 الگوي اختيارات آشيانه اي: 39

2-20 روش Real Options و تصميمات سرمايه‏گذاري IT: 39

2-21  نقدها و دفاع ها ROT.. 40

2-22 پيشينه تحقيق: 41

2-23 گزينه هاي بکارگرفته شده براي هريک از ريسکهاي سرمايه‏گذاري IT در تحقيقات گذشته. 46

2-24 جمع بندي : 49

فصل سوم:روش تحقیق

3-1  مقدمه. 51

3-2 روش تحقیق.. 51

3-3  هدف تحقيق.. 53

3-3-1 اهداف كلي.. 53

3-3-2 اهداف جزئي.. 53

3-3-3  فرضيات تحقيق: 53

3-5  جامعه و نمونه آماري تحقیق.. 53

3-6  روش گردآوري داده هاي تحقیق.. 54

3-7  ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش: 54

3-7-1 فرم راهنما: 54

3-7-2 پرسشنامه: 56

3-7-2-1مراحل طراحی پرسشنامه. 57

3-8  مطالعات کتابخانه اي: 58

3-9 جمع بندی: 58

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-2روش تجزيه و تحليل اطلاعات… 61

4-2-1 نتايج يافته های توصیفی: 61

4-2-2  تحليل رگرسيون: 63

4-2-3  نتايج يافته هاي حاصل از سوال باز پرسشنامه: 65

4-3  تكنيك مرحله اي مبتني بر Real Options براي سرمايه‏گذاري پروژه ERP: 68

4-3-1  ارزش يابي پروژه ERP با استفاده از مدل تحقيق: 68

4-4 ارزش گذاري اختيارات در نظر گرفته شده در پروژه با استفاده از روش درخت دوجمله اي.. 69

4-4-1 تعريف پارامترهاي ورودي.. 69

4-4-2  محاسبه منافع و هزينه‌هاي سرمايه‏گذاري.. 69

4-4-3  ارزشيابي سرمايه گذاري با روش NPV… 70

4-5  محاسبه پارامترهاي ساخت درخت دوجمله اي.. 71

4-5-1 ساخت درخت دوجمله اي و محاسبه ارزش انتظاري در هر گره از درخت… 71

4-5-2  ارزش گذاري اختيار گسترش: 71

4-5-3  ارزش گذاري اختيارات… 73

4-5-3-1 محاسبه ارزش گره با روش پسرو: 73

4-5-4  تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار گسترش…. 74

4-6  ارزش گذاري اختيار كوچك سازي.. 74

4-6-1 تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار كوچك سازي.. 77

4-7  ارزش گذاري اختيار انتخاب… 77

4-7-1 تحليل نتايج ارزش گذاري اختيار انتخاب… 78

4-8  مقايسه نتايج تحليل جريان هاي نقدينگي تنزيل يافته و روش اختيارات حقيقي.. 79

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 82

5-2  جمع بندي: 82

5-3  پاسخ به سوالات تحقيق: 83

5-4 يافته هاي تحقيق: 84

5-5  محدوديت‏ و كمبودهاي تحقيقات پيشين.. 84

5-6  نوآوري‏ها و مزيت‏هاي اصلي پژوهش…. 85

5-7  محدوديت‏هاي انجام تحقيق.. 85

5-8 پيشنهادات جهت تحقيقات آتي.. 86

5-8 پیشنهادات برای  شرکت طرفه نگار: 86

منابع و ماخذ:

منابع و ماخذ ……….. 89

پیوست ها…………….. 95

– مقدمه:

حرکت رو به رشد و سریعی که جوامع امروزی جهت کسب اطلاعات هر چه بیشتر از خود نشان می دهد موجب افزایش روز افزون اجرای عملیات پروژه های مختلف در زمینه های فناوری اطلاعات در سطوح سازمانی و ملی شده است. سرمايه گذاري فناوري اطلاعات مزيت هاي بالقوه متعددي براي سازمان ها فراهم مي سازد، با اين وجود، متاسفانه دستاوردهاي توليد حاصل از سرمايه گذاري هاي فناوري اطلاعات ممكن است به دليل ريسك بالاي مربوط به پروژه هاي فناوري اطلاعات خنثي يا حتي منفي باشند(1994،Arthur). به طور سنتي مديران فناوري(IT) اطلاعات از روش هاي كلاسيك تحليل سرمايه‏گذاري مانند ارزش فعلي خالص[1] براي انتخاب پروژه ها استفاده مي كنند. چارچوب هاي كلاسيك تصميم گيري براي انتخاب پروژه هاي فناوري اطلاعات (IT) از مقادير مشخص و ايستا براي تخمين هزينه‏ها و منافع پروژه استفاده مي كنند و در نتيجه تأثير عدم‏قطعيت به طور كلي ناديده انگاشته مي شود. با توجه به نوآوريهاي روزافزون در حوزه فناوري اطلاعات اهميت دخيل كردن عدم‏قطعيت در تصميم گيري هاي سرمايه گذاريهاي اين فناوري آشكار مي گردد. هدف اين پژوهش معرفي تحليل RO[2] به عنوان تكنيكي برتر براي تصميم گيري در سرمايه‏گذاري پروژه هاي فناوري اطلاعات است. اين روش تكنيكي نوين براي ارزش يابي سرمايه گذاري است كه از يك طرف محدويت هاي موجود در روشهاي قبلي را ندارد و از طرف ديگر داراي انعطاف بالايي است كه امكان استفاده از انتخاب هايي را پيش روي مديريت سرمايه‏گذاري قرار مي‏دهد. بنابراين اين تحقيق درباره کاربرد تئوری اختيارات حقيقي در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری فناوري اطلاعات می باشد و همچنین نظریه اختیارات حقيقي را به عنوان رویکردی به روز و قابل کاربرد در تحلیل های اقتصادی معرفی مي نماید.

1-2- بيان مسئله

رشد سريع سرمايه گذاري فناوري اطلاعات (IT) فشارهايي را بر بخش مديريتي اعمال نموده است تا ريسك ها و بازدهي هاي موجود در سرمايه گذاري هاي خود را در تصميمات خود مدنظر قرار دهند (2002،Kim &Yong). براي كاهش ريسك، بايد به تصميم گيرندگان اجازه داده شود تا هر زمان كه اطلاعات جديدي در حوزه قيمت ها، هزينه ها و ساير شرايط بازار موجود مي باشد بتوانند تصميمات مربوط به سرمايه گذاري تغيير دهند. اين موضوع مفهوم اصلي انعطاف پذيري در زمينه وجوه سرمايه گذاري شده است، و به موسسات اجازه مي دهد تا در سرمايه گذاري IT از ارزش گذاري اختيارات حقيقي استفاده نمايند. به دليل ماهيت بسيار نامطمئن سرمايه گذاري فناوري اطلاعات، ارزيابي اختيارات حقيقي توسط محققان سيستم هاي اطلاعاتي(IS) پيشنهاد شده است كه به عنوان روشي براي درك و تسهيل تصميمات سرمايه گذاري محسوب مي شود (1986،Kumar).

اگر چه نظريه اختيارات حقيقي يك روش اميد بخش براي ارزيابي سرمايه گذاري IT مي باشد، اما نداشتن دانش در مورد انتخابهاي واقعي مانع اين مي شود تا مديران از اين روش برجسته براي ارزيابي سرمايه گذاري هاي خود استفاده نمايند (1997،Busby).

این پژوهش درباره کاربرد تئوری اختيارات حقيقي در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری فناوري اطلاعات می باشد و همچنین نظریه اختیارات حقيقي را به عنوان رویکردی به روز و قابل کاربرد در تحلیل های اقتصادی معرفی مي نماید. این روش تکنیکی نوین برای ارزش یابی سرمایه گذاری است که به دلیل انعطاف پذیری بالا امکان استفاده از انتخاب هایی را پیش روی مدیریت سرمایه گذاری قرار می دهد، حتي زماني كه ارزش اقتصادي مورد انتظار كمتر از صفر است، سازمان ها مشتاقانه تصميم به سرمايه گذاري در يك فناوري خاص مي گيرند.

-3-1 ضرورت تحقيق

با توجه به شرایط کشور ما و در حال گذار بودن از حالت نیمه توسعه یافته به توسعه یافتگی، شرایط تحریم های  بین المللی که اوضاع طرح های کلان را بیش از پیش پیچیده و دشوار می سازد انجام این نوع تحلیل که رویکرد نوینی در سطح بین المللی برای تحلیل اقتصادی با در نظر گرفتن عوامل ریسک زا می باشد و آشنایی عمیق با آن برای کارشناسان بخش تحلیل اقتصادی، امری ضروری است. اين نظريه در حالي موضوع قرار گرفته است كه در حال حاضر در ايران به جزء چند تحقيق دانشگاهي وكارگاه آموزشي پراكنده، تلاش منسجم و سازماندهي شده ي دانشگاهي در جهت بكارگيري اين نظريه ندارد. در اين تحقيق، سعي شده تا حد امكان و بضاعت علمي وزمان، روحيه ايجاد نوآوري در حوزه مورد تحقيق، حفظ گردد از آنجا كه نظريه اختيارات در حال ايجاد تحولي در دنياي ارزيابي اقتصادي طرح هاست كاربردي كردن آن در ارزيابي طرح هاي حوزه فناوري اطلاعات بسيار ضروري به نظر مي رسد.

این  پایان نامه تلاشی است در جهت این نیاز عمیق و ضمن معرفی این رویکرد و بیان برخی کاستی ها و موارد ابهام در آن و تلاش در جهت زدودن این ابهامات، سعی می کند مواردی عملی از کاربرد این رویکرد را نیز مورد توجه قرار دهد.

 -4-1هدف تحقيق

1-4-1- اهداف كلي

تدوین چارچوبی جهت ارزیابی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد [3]ROT می باشد که پروژه های پیاده سازی سیستمهای ERP به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.

1-4-2- اهداف جزئي

  1. شناسايي ريسك هاي پروژه هاي فناوري اطلاعات.
  2. شناسایی انعطاف‏پذيري ها و اختيارات حقيقي براي کاهش ريسک‌هاي شناسايي شده بطوریکه براي سرمايه‏گذاري ايجاد ارزش نمايد.
  3. بررسی فراگيري نظريه اختيارات حقيقي وبيان آن به شيوه علمي.
  4. سازماندهي و طبقه بندي مطالعات انجام گرفته در حوزه كاربرد اختيارات حقيقي در پروژه هاي فناوري اطلاعات .

-5-1 سوالات تحقيق

  1. نظريه اختيارات حقيقي كه با توجه به پيچيدگي و عدم قطعيت حاكم بر سازمان ها و نيز انعطاف پذيري مديريتي لازم طراحي شده اند آيا در تحليل طرح هادر حوزه فناوري اطلاعات كارا مي باشند؟
  2. چگونه بر اساس نظریه اختیارات حقیقی می توان  سرمایه گذاریهای حوزه فناوری اطلاعات را طراحی و مدیریت نمود بگونه ای که همسو با استراتژی سازمان باشد؟

16– متغیرهای تحقیق:

1-6-1- متغیر مستقل:

متغيير مستقل فاكتورهاي ريسك مي باشند كه مقدار هر شاخص ريسك مقدار عددي بين 0 و10 مي باشد(عدد صفر به معني عدم وجود ريسك و عدد 10 به معني ريسك به شدت بالا).

1-6-2- متغیر وابسته:

متغییر وابسته در این تحقیق  گزينه ها (option ها) مي باشند. اگر گزينه در يك پروژه وجود داشته باشد مقدار آن برابر 1 است و در غير اين صورت صفر مي باشد.

1-7- فرضيات تحقيق:

اين تحقيق داراي يك فرضيه مي باشد:

بين تمامي جفت ريسك- گزينه موجود در پروژه رابطه وجود دارد.

-18- روش گرد آوري داده هاي تحقيق

برای گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر از مطالعات کتابخانه ای-میدانی استفاده می شود. بخش اول، مطالعات کتابخانه ای است که شامل منابع و مراجع مرتبط، تعریف و شناسایی مفاهیم و شاخص ها و بررسی چگونگی تاثیر بین آنها با استفاده از نظریه های صاحب نظران، مقالات معتبر علمی، سایت ها و پایان نامه ها می باشد و بخش دوم میدانی است که اطلاعات مورد نیاز تحقیق با بررسی وضعیت سازمان، مصاحبه با خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات جمع آوری می گردد.

-9-1 قلمرو تحقيق

1-9-1-  قلمرو مكاني تحقيق

قلمرو مكاني اين تحقيق شركت طرفه نگار در استان تهران مي باشد. شركت طرفه نگار از سال 1375 با هدف نهادینه نمودن استفاده از تكنولوژی اطلاعات در روندهای شغلی گام به عرصه طراحی و تولید نرم افزار نهاد. این شركت با مساعی كارشناسان و مدیریت قوی و علمی، توانسته ضمن فرهنگ سازی در راستای استفاده از تكنولوژی نرم افزار درعرصه ها و سطوح مختلف مشاغل و صنایع، سهم چشمگیری از بازار نرم افزار كشور را به خود اختصاص دهد.

1-9-2- قلمرو زماني تحقيق

انجام اين تحقيق از نيمه دوم سال 91 شروع شده و در آذر 92 به اتمام رسيد.                                       

1-9-3 – قلمرو موضوعي تحقيق

موضوع تحقيق ارزیابی و تحلیل پروژه ها ي پيچده فناوري اطلاعات با رويكرد تحليل اختيارات حقيقي مي باشد.

-10-1 جنبه هاي كاربردي تحقيق

نظریه اختیارات حقيقي کاربردهای بسیار متنوع و فراوانی دارد که به طور کلی هر جا طرحی وجود داشته باشد که نیازمند تحلیل و ارزیابی اقتصادی بوده و شرایط لازم را برای استفاده از این نظریه داشته باشد(مانند موارد عدم قطعیت، انعطاف پذیری مدیریتی، بازگشت ناپذیر بودن سرمایه و…..) می توان از این روش تحلیل بهره برد. اختیارات حقيقي کاربرد خود را بیشتر در صنایعی که با خصوصیات سرمایه گذاری گسترده، عدم قطعیت و انعطاف مشخص می شود بویژه صنایع نفت و گاز، معدن، صنایع دارویی و فناوری زیستی می یابد.

 -11-1نوآوري تحقيق

مطالعه داخلي در خصوص مديريت پروژه ها ي فناوري اطلاعات با رويكرد تحليل اختيارات حقيقي تا کنون بطور جدي صورت نگرفته است بنابراين  نقاط مبهم و خاکستری زیادی در ابعاد آن وجود دارد. دراین پژوهش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات علاوه بر ویژگیهای عمومی تابعی از مختصات خاص هر کشور نیز می باشد و در تحلیل این پروژه ها شرایط خاص کشور از قبیل ضوابط تامین مالی ، قوانین و مقررات دولتی، فرهنگ بهره گیری از فناوری اطلاعات، شاخصهای آمادگی الکترونیک …… نیز در نظر گرفته می شود و تصميم به  ارائه روش جدید تحلیل اقتصادی با رویکرد اختیارات حقيقي با توجه به پیچیدگی و عدم قطعیت حاکم در زمینه های فناوری اطلاعات دارد.

-12-1 واژه های کلیدی و تعریف عملیاتی واژه ها:

فناوري اطلاعات، مديريت ريسك IT، تحليل اختیارات حقيقي (Real Options)، سرمايه گذاري

فناوری اطلاعات: مجموعه ای از سخت افزار ، نرم افزار وفکرافزار است که گردش و بهره برداری از اطلاعات را امکان پذیرمی سازد.

مدیریت ریسک: مديريت ريسك فرآيندي است كه بايد با شروع پروژه آغاز شده و تا تكميل يا خاتمه پروژه ادامه يابد. به منظور حصول اطمينان از قبول ريسك هاي پروژه و تعيين اينكه به چه شخص يا بخشي مربوط مي شود، مديريت ريسك بايد در طرح توجيهي لحاظ شود. بنابراين، تصويب طرح توجيهي توسط حامي پروژه با آگاهي از ريسكهاي بيان شده و با پذيرش عواقب شكست در مديريت مؤثر ريسك هاي شناخته شده انجام مي شود. كاهش اثر منفي ريسك در سازمان و رسيدن به يك مبناي درست تصميم گيري، دلایلي هستند كه سازمان را وادار به اجراي روند مديريت ریسک در سیستم های مبتنی بر IT مي سازند.

اختیارات حقيقي: در تحليل RO تئوري اختيار معاملات مالي براي دارايي هاي غيرمالي توسعه داده شده است و روشي براي برقراري ارتباط بين امور مالي سازمان (غالباً كمي) و برنامه ريزي استراتژيك (غالباً كيفي) مي باشد. فاكتورهاي كمي را مي توان به صورت اعداد و رقم نشان داد، در حاليكه فاكتورهاي كيفي يا قابل سنجش نيستند و يا به صورت مبهم مي توان آنها را مورد سنجش قرار داد. در هر دو صورت فاكتورهاي انتخاب شده لزوماً فاكتورهاي درست و دقيقي نيستند. تصميم گيرندگان هم داده هاي كمي و هم داده هاي كيفي را در تصميماتشان دخالت مي‏دهند و تحليل گزينه‏هاي واقعي مي تواند اين انواع داده ها كه با يكديگر سازگاري ندارند را در كنار هم قرار دهد تا تصوير كاملي را براي تصميم گيري فراهم آورد. تنها زماني Option (اختيار و نه اجبار) اعمال مي شود كه پروژه كاملاً سودآور باشد. تصميم گيرندگان مي توانند انواع اختيارات را در اختيار داشته باشند تا قدرت انتخاب داشته باشند. همين‏طور مي توانند اين اختيارات را به صورت موازي يا متوالي در تصميم گيري استفاده كنند. گسترش، كاهش، پايان و تعويق گزينه‏هاي معمول در تصميم گيري هستند كه تصميم‏گيرنده مي تواند آنها را اجرا كند. اين تكنيك ارزشي را بدست مي دهد كه هيچيك از روش هاي NPV سنتي، نرخ بازگشت سرمايه و يا تحليل نسبت ايجاد نمي كنند.

سرمایه گذاری: سرمایه گذاری به انگلیسی (investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظورمنفعت برگشتهای سودمند ومفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است.

1-13- جمع بندی:

در این فصل ابتدابه بیان مقدمه، مسئله تحقیق و بررسی ضرورت تحقیق پرداخته شد. سپس اهداف تحقیق و سوالات آن مطرح گردید. در ادامه جنبه های کاربردی و نوآوری تحقیق بیان شد و در نهایت قلمرو تحقیق و فرایند انجام تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه در فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق و در فصل سوم روش تحقیق بیان می شود، در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود و در فصل پنجم نتایج حاصل از انجام تحقیق بیان می شود.

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --