دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران

گرایش زلزله

عنوان :

ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکيده 1

فصل اول « کلیات دستورالعمل بهسازی لرزهای »

1-1- مقدمه. 3

1-1-1- مبانی ومراحل بهسازی.. 3

1-1-2- هدف بهسازی.. 4

1-1-3- سطوح عملکرد ساختمان.. 4

1-1-3-1- سطوح عملکرد اجزای سازهای.. 5

1-1-3-2- سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای.. 5

1-1-4- تحلیل خطر زلزله و طیف طراحی.. 5

1-1-4-1- تعریف‌های بنیادی.. 6

1-1-4-1-1- شتاب طیفی.. 6

1-1-4-1-2- بیشینه شتاب مؤثر. 6

1-1-4-2- طیف طرح استاندارد. 7

1-2- مبانی و ملزومات بهسازی لرزهای.. 8

1-2-1- اطلاعات وضعیت موجود ساختمان.. 8

1-2-2- روش تحلیل.. 9

1-2-2-1- محدوده کاربرد روش‌های خطی.. 9

1-2-2-2- محدوده کاربرد روش‌های غیر خطی.. 9

1-2-3- رفتار اجزای سازه 9

1-3- روشهای تحلیل در بهسازی لرزه ای.. 12

1-3-1- تحلیل استاتیکی خطی (LSP) 13

1-3-2- تحلیل دینامیکی خطی (LDP) 14

1-3-3- تحلیل استاتیکی غیرخطی (NSP) 15

1-3-3-1- ملاحظات خاص مدل سازی و تحلیل.. 15

1-3-3-2-  نقطه کنترل.. 15

1-3-3-3- توزیع بار جانبی.. 16

1-3-3-4- مدل رفتار دو خطی نیرو- تغییر مکان سازه 17

1-3-3-5- محاسبه زمان تناوب اصلی مؤثر. 18

1-3-3-6- برآورد نیروها و تغییر شکل ها 18

1-3-3-6-1- ساختمان با دیافراگم صلب… 19

1-3-3-6-2- ساختمان با دیافراگم نیمه صلب… 21

1-3-3-6-3- ساختمان با دیافراگم نرم. 21

1-3-4 تحلیل دینامیکی غیرخطی (NDP) 26

1-4- معیارهای پذیرش…. 27

1-4-1- روش‌های خطی.. 27

1-4-1-1- برآورد نیروها و تغییر شکل‌های طراحی.. 27

1-4-1-1- معیارهای پذیرش برای روش‌های خطی.. 28

1-4-2- روش‌های غیرخطی.. 29

1-4-2-1- برآورد نیروها و تغییر شکلهای طراحی.. 29

1-4-2-2- معیارهای پذیرش برای روشهای غیرخطی.. 29

1-5- بهسازی سازه‌های فولادی.. 30

1-5-1- ملزومات و فرضیات طراحی.. 30

1-5-1-1- سختی.. 30

1-5-1-1-1- روشهای خطی.. 30

1-5-1-1-2- روشهای غیرخطی.. 31

1-5-1-2- مقاومت… 33

1-5-1-2-1- رفتار کنترل شونده توسط تغییر شکل.. 34

1-5-1-2-2- رفتار کنترل شونده توسط نیرو 34

1-5-1-3- معیارهای بهسازی.. 34

1-5-2- قابهای خمشی فولادی.. 34

1-5-2-1- قابهای صلب… 35

1-5-2-1-1- سختی.. 35

1-5-2-1-1-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 35

1-5-2-1-1-1- روش استاتیکی غیرخطی.. 35

1-5-2-1-1-1- روش دینامیکی غیرخطی.. 36

1-5-2-1-2- مقاومت… 36

1-5-2-1-2-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 36

1-5-2-1-2-2- روش استاتیکی غیرخطی.. 38

1-5-2-1-2-3- روش دینامیکی غیرخطی.. 38

1-5-2-1-3- معیارهای پذیرش…. 38

1-5-2-1-3-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 39

1-5-2-1-3-2- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی.. 42

1-5-2-2- قابهای مهاربندی شده با محورهای متقارب… 43

1-5-2-2-1- سختی.. 43

1-5-2-2-1-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 43

1-5-2-2-1-2- روش استاتیکی غیرخطی.. 43

1-5-2-2-1-3- روش دینامیکی غیرخطی.. 44

1-5-2-2-2- مقاومت… 44

1-5-2-2-2-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 44

1-5-2-2-2-2- روش استاتیکی غیرخطی.. 45

1-5-2-2-2-3- روش دینامیکی غیرخطی.. 45

1-5-2-2-3- معیارهای پذیرش…. 46

1-5-2-2-3-1- روش استاتیکی و دینامیکی خطی.. 46

1-5-2-2-3-2- روش استاتیکی و دینامیکی غیرخطی.. 46

1-5-2-2-4- معیارهای بهسازی.. 47

1-6- معرفی مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) 48

فصل دوم « بررسي آناليز استاتيکي غير خطي و آنالیز دینامیکی فزاینده غیرخطی »

2-1- مقدمه. 53

2-2- مروری بر روشهای تحلیل لرزهای سازه ها 55

1-2-1- تحلیل استاتیکی معادل.. 55

2-2-2- تحلیل دینامیکی خطی.. 56

2-2-2-1- تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل مودال.. 56

2-2-2-1-1- تعداد مودهای مورد نیاز جهت ترکیب… 57

2-2-2-2- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی.. 57

2-2-2-2-1- خصوصیات شتاب نگاشتهای انتخاب شده جهت تحلیل.. 58

2-2-3- تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی.. 58

2-3- تحليل پوش آور مرسوم. 59

2-3-1- مطالعه مقایسه‌ای آنالیز استاتیکی غیر خطی با آنالیز دینامیکی غیر خطی.. 59

2-3-2- اساس تحليل استاتيکي فزاينده غير خطي.. 60

2-3-3- مزايا و نتايج قابل حصول از آناليز پوش آور 62

2-3-4- روش انجام تحليل پوش آور مرسوم. 63

2-3-5- ارکان اصلي در انجام آناليز استاتيکي غير خطي.. 65

2-3-5-1- تعيين مشخصات غير خطي اجزاء 65

2-3-5-2- الگوي بارگذاري جانبي.. 65

2-3-5-2-1- الگوی بارگذاری مطابق با آئین نامه2800 ایران.. 67

2-3-5-3- منحنی رفتاری.. 68

2-4- پوش آور مودي.. 71

2-4-1- تحليل استاتيكي فزاينده غيرخطي چند مودي.. 71

2-5- مقدمه‌ای بر آناليز پوش آور تطبيقي.. 74

2-5-1- آناليز پوش آور تطبيقي (APA) 74

2-5-1-1- تحليل پوش آور تطبيقي مبتني بر نيرو (FAP) 78

2-5-1-2- تحليل پوش آور تطبيقي مبتني بر تغيير مکان (DAP) 84

2-5-1-2-1- مقياس بر اساس تغيير مکان جانبي طبقات… 85

2-5-1-2-2- مقياس بر اساس تغيير مکان نسبي داخلي طبقات… 85

2-5-1-2-3- جمع بندی مطالعات… 87

2-6- نتيجه گيري.. 94

فصل سوم « بررسی ضریب رفتار و اجزاء تشکیل دهنده آن »

3-1- مقدمه. 96

3-2- تاريخچه مطالعاتي ضريب رفتار 97

3-3- روشهاي محاسبه ضريب رفتار 98

3-3-1- روشهاي آمريکايي.. 99

3-3-1-1- روش طيف ظرفيت فريمن.. 100

3-3-1-2- روش شکل پذيري يوانگ…. 102

3-3-2- روشهاي اروپايي.. 105

3-3-2-1- روش تئوري شکل پذيري.. 105

3-3-2-2- روش انرژي.. 106

3-4- تشريح اجزاي ضريب رفتار 107

3-4-1- شکل پذيري.. 107

3-4-1-1- ضريب شکل پذيري کلي سازه 107

3-4-1-2- ضريب کاهش نيرو توسط شکل پذيري.. 108

3-4-1-2-1- نيومارک و هال.. 110

3-4-1-2-2- کراوينکلر و نصر. 111

3-4-1-2-3- ميراندا و برترو 113

3-4-1-2-4- القادمس و محرز 113

3-4-1-2-5- ريدل وهيداگل و کروز 114

3-4-1-2-6- آرايز و هيدالگو. 115

3-4-2- مقاومت افزون.. 116

3-4-2-1- عوامل مؤثر در مقاومت افزون.. 117

3-4-2-2- چگونگي محاسبه مقاومت افزون.. 118

3-4-2-3- استفاده از ضريب مقاومت افزون در ترکيبهاي بارگذاري آيين نامهها 119

3-4-2-3- تاريخچه اعدادي محاسبه شده براي مقاومت افزون.. 120

3-4-3- درجه نامعيني.. 121

3-4-3-1- تئوري قابليت اعتماد در سيستم‌هاي سازه‌اي.. 122

3-4-3-2- اثر نامعيني سازه‌اي در آيين نامه‌هاي مختلف… 125

3-4-3-3- آثار درجه نامعيني بر پاسخ لرزه‌اي سازه ها 127

3-5- محاسبه ضریب رفتار توسط آنالیز تاریخچه زمانی.. 128

3-5-1- معیار‌های عملکرد در آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی.. 128

3-5-1-1- معیار تغییر مکان نسبی بین طبقات… 129

3-5-1-1-1- معیار تغیر مکان نسبی طبقات طبق آئین نامه 2800. 129

3-5-1-1-2- آئین نامه ساختمانی بین المللی IBC-2000. 129

3-5-1-2- معیار پایداری.. 131

3-6- نتیجه گیری.. 132

فصل چهارم « معرفي مدلها و نرم افزار به کار رفته »

4-1- مقدمه. 134

4-2- جهت انجام آناليزهای خطی و غیر خطی و طراحي قابها مفروضات زير در نظر گرفته شده است… 135

4-3- مدل سازی المان BRB.. 137

4-4- مدل سازی المان تیر و ستون.. 138

4-5- توزیع بار 138

4-6- مشخصات مدل‌ها 139

4-6-1- قابهاي 4 طبقه. 139

4-7- نتیجه گیری.. 140

فصل پنجم « نتیجه گیری »

5-1- مقدمه. 142

5-2- تشريح مشخصات جزئيات تحليل ها 143

5-2-1- جزئيات تحليل‌هاي پوش آور مرسوم. 143

5-2-2- جزئيات تحليل‌هاي پوش آور تطبيقي.. 144

5-2-2-1- آناليز پوش آور تطبيقي مبتني بر نيرو(FAP) 145

5-2-2-2- آناليز پوش آور تطبيقي مبتني بر جابجايي(DAP) 145

5-2-3- جزئيات تحليل ديناميکي فزاينده غير خطي(IDA) 147

5-3- گرافهاي مربوط به قاب 4 طبقه. 150

5-3-1- گرافهاي مقايسه منحني ظرفيت قاب 4 طبقه. 150

5-4- نتیجه گیری.. 152

5-5- پیشنهاد. 153

منابع.. 154

 

فهرست جداول

شکل (1-1) طیف بازتاب (B) ارائه شده در استاندارد2800 ایران.. 7

شکل (1-2) منحنی رفتار عضو شکل پذیر. 10

شکل (1-3) منحنی رفتار عضو نیمه شکل پذیر. 11

شکل (1-4) منحنی رفتار عضو شکننده 11

شکل (1-5) منحنی ساده شده نیرو- تغییر مکان.. 18

شکل (1-6): طیف ارتجاعی در دستگاه مختصات تغییر مکان و شتاب… 23

شکل (1-7) تعیین میرایی مؤثر با استفاده از تقریب منحنی ظرفیت سازه به صورت دو خطی.. 23

شکل (1-8) ترسیم طیف نیاز کاهش یافته. 25

شکل (1-9) بدست آوردن نقطه عملکرد در روش طیف ظرفیت… 26

شکل (1-10) منحنی نیرو- تغییر شکل تعمیم یافته برای اجزای فولادی.. 31

شکل (1-11) تعریف چرخش عضو. 32

شکل (1-12) اجزای مهاربند کمانش ناپذیر شامل هسته فولادی و محفظه نگهدارنده 49

شکل (1-13) مدل رفتاری مهاربند معمولی.. 50

شکل (1-14) مدل رفتاری مهاربند کمانش ناپذیر. 51

شکل (2-1) مراحل اعمال بار جانبي به سازه، از ايجاد تغييرشکلهاي ارتجاعي تا آستانه فرو ريزش در آناليز پوش‌آور 61

شکل (2-2) منحني پوش آور 64

شکل (2-3) دسته بندی رفتار خطی و غیرخطی اجزا، (الف): رفتار غیرخطی کنترل شونده توسط نیرو، (ب): رفتار خطی، (ج): رفتار غیرخطی کنترل شونده توسط تغییر شکل.. 70

شکل (2-4) نيروهاي بهنگام شده طبقات در آناليز پوش آور تطبيقي.. 76

شکل (2-5) اصلاح الگوي بارگذاري در هر گام بر اساس سختي جاري سازه و طيف ساختگاه 77

شکل (2-6) اثر طيف پاسخ در نتايج پوش آور تطبيقي مبتني بر نيرو 79

شکل (2-7) نمايش گرافيکي محاسبه بردار نيروي بار تطبيقي به روش بهنگام افزايشي.. 81

شکل (2-8) نمايش گرافيکي محاﺳﺒﮥ بردار نيروي بار تطبيقي به روش بهنگام کلي.. 81

شکل (2-9) ويژگي‌هاي هندسي سازه‌هاي منظم، نامنظم و سيستم دوگانه. 82

شکل (2-10) مقايسه منحني‌هاي پوش آور متداول و FAP  در برابر پوش آناليز ديناميکي.. 82

شکل (2-11) مقايسه نتايج روش تقريبي FAP با روش دقيق ديناميکي و خطاي حاصل از آن براي تغيير شکل‌هاي متفاوت   83

شکل (2-12): نتايج DAP بدست آمده با پوش آور تطبيقي مقياس مبتني بر دريفت و مقياس مبتني بر جابجايي براي دو ساختمان مورد مطالعه. 86

شکل (2-13) تغيير شکلهاي يک ساختمان 8 طبقه؛ (a) آناليز ديناميکي، (b) پوش آور متداول مبتني بر نيرو (الگوي بار مثلثي) و(c)  پوش آور متداول مبتني بر جابجایی.. 88

شکل (2-14) منحني‌هاي پوش آور متداول و پوش ديناميکي براي ساختمان.. 89

شکل (2-15) نتايج DAP بدست آمده با و بدون طيف طرح.. 89

شکل (2-16) منحني‌هاي ظرفيت بدست آمده از پوش آور تطبيقي مبتني بر جابجايي با (a) بهنگام کردن کلي و (b) افزايشي  90

شکل (2-17) مقايسه منحني‌هاي پوش آور متداول و تطبيقي مبتني بر جابجايي در برابر پوش آناليز ديناميکي  90

شکل (2-18) پروفيل دريفت طبقات تحت آناليزهاي مختلف براي ساختمان 9 و 20 طبقه فلزي.. 91

شکل (2-19) مقايسه منحني‌هاي پوش آور متداول و DAP در برابر پوش آناليز ديناميکي در سازه a1 92

شکل (2-20) مقايسه منحني‌هاي پوش آور متداول وDAP  در برابر پوش آناليز ديناميکي در سازه a2  92

شکل (2-21) مقايسه منحني‌هاي پوش آور متداول و DAP در برابر پوش آناليز ديناميکي در سازه a3 92

شکل (3-1) نمودار منحني ظرفيت يک سازه متعارف… 102

شکل (3-2) مدل رفتاري ساده شده براي سيستم يک درجه آزاد. 106

شکل (3-3) طيف ارتجاعي و غير ارتجاعي با شکل پذيري ثابت… 109

شکل (3-4) ضريب کاهش مقاومت به دست آمده طي محاسبات روش نيومارک و هال.. 111

شکل (3-5) ضريب کاهش مقاومت به دست آمده طي محاسبات روش کراوينکلر و نصر. 112

شکل (3-6) ضريب کاهش مقاومت به دست آمده طي محاسبات روش القادمس و محرز 114

شکل (3-7) ضريب کاهش مقاومت به دست آمده طي محاسبات روش ريدل وهيداگل و کروز [34]. 115

شکل (3-8) ضريب کاهش مقاومت به دست آمده طي محاسبات روش آرايز و هيدالگو 115

شکل (3-9) حالت‌های کلی ناپایداری.. 131

شکل (4-1) نمایش مدل غیر خطی آرماتور استفاده شده در آنالیز استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی  136

شکل (4-2) نمایش مدل غیر خطی بتن پوسته (بتن محصور نشده) استفاده شده در آنالیز استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی.. 136

شکل (4-3) نمایش مدل غیر خطی بتن هسته (بتن محصور شده) مربوط به مقطع ستون 45*45 استفاده شده در آنالیز استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی.. 137

شکل (5-1) طيف 2800 ايران براي خاک تيپ 2. 144

شکل (5-2) طيف السنترو 146

شکل (5-3) طيف لوما پريتا 146

شکل (5-4) طيف نورثريج.. 147

شکل (5-5) شتاب نگاشت السنترو هم پایه شده بر مبناء 0.35g. 148

شکل (5-6) شتاب نگاشت لوما پريتا هم پایه شده بر مبناء 0.35g. 149

شکل (5-7) شتاب نگاشت نورثريج هم پایه شده بر مبناء 0.35g. 149

شکل (5-8) مقايسه نمودارهاي منحني تغییرمکان مهاربند کمانش ناپذیرو مهاربند ساده 150

شکل (5-9) نمونه‌ای از منحنی ایده آل شده منحنی ظرفیت قاب 4 طبقه. 151

 

جدول (1-1) دامنه انتخاب سطوح مختلف عملکرد در دستورالمل بهسازی.. 4

جدول (1-2) ضریب آگاهی.. 8

جدول (1-3) نحوه دسته بندی رفتار اجزای مختلف یک قاب خمشی.. 12

جدول (1-4) مقدار ضریب C0. 19

جدول (1-5) مقادير ضريب Cm. 20

جدول (1-6) مقادیر ضریب C2. 20

جدول (1-7) انواع رفتار سازه‌ای.. 24

جدول (1-8) مقادیر اصلاح اندازه میرایی.. 24

جدول (1-9) حداقل مقادیر مجاز SRA  و SRV 25

جدول (1-10) پارامترهای مدلسازی معیارهای پذیرش در روشهای غیر خطی – اجزا سازه فولادی.. 47

جدول (1-11) پارامترهای مدلسازی معیارهای پذیرش در روشهای غیر خطی – اجزا سازه فولادی.. 48

جدول (3-1) ضرايب پيشنهادي کراوينکلر و نصر براي محاسبه ….. 112

جدول (3-2) مقادير ضرايب نامعيني در ATC-19 و مقادير محاسبه شده از پيشنهاد موسز. 125

جدول (4-1) مقاطع قاب 4 طبقه با مهاربند کمانش ناپذیر. 139

جدول (4-2) مقاطع قاب 4 طبقه با مهاربند ضربدری معمولی.. 140

جدول (5-1) محاسبه ضریب رفتار و پارامترهای حاصل از آنالیز پوش آور 152

جدول (5-2) ضریب رفتارقاب ساده با مهاربند ضربدری و قاب ساده با مهاربند کمانش ناپذیر. 152

چکيده
سازه‌های مسلح به مهاربندهای کمانش ناپذير از جمله معدود سازه‌های مقاوم در برابر زلزله هستند که دو خصوصيت سختی جانبی بالا و قابليت فوق العاده‌ای در استهلاک انرژی زلزله را بطور همزمان دارا می‌باشند. این سازه‌ها علاوه بر ساختمان‌های جديد در بهسازی سازه‌های فولادی و بتنی موجود نيز کابرد فراوانی دارند. با توجه به لرزه خيزی کشور و کاربرد روزافزون اين سازه‌ها در جهان، استفاده و بومی سازی اين نوع سيستم مهاربندی در ايران اجتناب ناپذير بوده و ورود اين سيستم باربر جانبی به آئين نامه‌های طراحی خصوصا آئین نامه زلزله ایران الزامی است. این نوع سیستم مهاربندی علاوه بر بهبود چشمگیر عملکرد لرزه ای، موجب کاهش ابعاد مقاطع اعضای سازه و همچنین کاهش هزینه‌های تعمیر سازه‌های مسلح به این اعضا پس از رخداد زلزله می‌شود. در این تحقیق نشان داده می‌شود که مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) دارای عملکرد لرزه‌ای بهتری نسبت به مهاربند ضربدری را دارا  می‌باشد. حالت بهینه و ابتکاری این سیستم مهاربندی، استفاده تمامی قابلیت مهاربند و همچنین اطمینان بیشر و عملکرد بهتر در برابر نیروهای جانبی می‌باشد. مزیت این سیستم، افزایش ضریب رفتار، شکل پذیری و محدود کردن جابجایی طبقات تحت انواع زلزله‌های خفیف تا شدید می‌باشد.. در این راستا، این پایان نامه به بررسی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر نسبت به مهاربند ضربدری است و پارامترهای عملکرد لرزه‌ای از جمله ضریب مقاومت افزون، ضریب شکل پذیری، ضریب کاهش مقاومت وابسته به شکل پذیری و ضریب رفتار این سازه‌ها را به روش تحلیل استاتیکی غیر خطی تطبیقی (پوش آور تطبیقی) برآورد می‌نماید. سپس عملکرد این سازه‌ها تحت تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA) مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مطالعات انجام شده و یافته‌های این پایان نامه، مشخص شد که مهاربند کمانش نا پذیر نسبت به مهاربند  ضربدری دارای عملکرد بهتری می‌باشد. این مهاربند باعث افزایش شکل پذیری سازه وتغیر مکانهای کمتری نسبت به مهاربند ضربدری خواهد بود

1-1- مقدمه
دستورالعمل بهسازی به منظور ایجاد ابزار عملی برای ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود وبهبود عملکرد آنها هنگام زلزله تا رسیدن به سطح عملکرد مطلوب ارائه شده است.

1-1-1- مبانی ومراحل بهسازی
بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها برای رسیدن به سطح عملکرد مطلوب باید بر مبنای مفاد دستورالعمل بهسازی انجام شود.مراحل مختلف بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجودعبارتند از: بررسی ویژگی‌های ساختمان، انتخاب هدف بهسازی،جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان، بررسی نیاز یا عدم نیاز به بهسازی و نهایتا ارائه طرح بهسازی وارزیابی آن.

نیاز یا عدم نیاز به بهسازی ساختمان باید با استاندارد 2800 کنترل شود. در صورتیکه نیاز به بهسازی توسط استاندارد 2800 مورد تأیید بوده و یا تأمین سطح عملکرد خاصی تحت خطر زلزله معینی مورد نظر باشد که در استاندارد 2800 پیش بینی نشده است نیاز به بهسازی با ضوابط مندرج در دستورالعمل بهسازی، مورد بررسی قرار می‌گیرد. طراحی برای بهسازی باید به شرح دستورالعمل بهسازی برحسب مورد مطابق فصول 5 تا 9 آن انجام شود.

تعداد صفحه : 173

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --