دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران

گرایش زلزله

عنوان :

ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

استاد راهنما :

دکتر سید مهدی حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول « طرح مسئله »

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهداف تحقیق.. 22

1-4- تعريف واژه‌ها و مفاهيم پيش نياز 23

1-4-1- اصطلاحات مربوط به شبكه‌ي جمع آوري فاضلاب… 23

1-4-2- اصطلاحات مربوط به آسيب پذيري شبكه‌ي جمع آوري فاضلاب تحت اثر زلزله. 25

1-4-3- اصطلاحات مربوط به زمين لرزه 27

فصل دوم « مروري بر ادبيات موضوع »

2-1- مروري بر عملكرد شبكه‌هاي خطوط لوله مدفون در زلزله‌هاي پيشين.. 33

2-2- عوامل موثر بر آسيب ديدگي خطوط لوله تحت اثر زلزله. 42

2-2-1- عوامل مربوط به زمين لرزه در آسيب پذيري شبكه‌هاي خطوط لوله‌ي مدفون تحت اثر زلزله. 42

2-2-2- عوامل مربوط به خاك محل در آسيب پذيري شبكه‌هاي خطوط لوله‌ي مدفون تحت اثر زلزله  50

2-3- روش‌های بررسی رفتار لرزه ای خطوط لوله. 62

3-3- بررسی لرزه ای سیستم خاک – لوله برای لوله‌های مدفون پیوسته. 68

2-4- خطوط لوله مدفون دارای خم تحت اثر انتشار امواج.. 82

فصل سوم « روش تحقیق »

3-1- روش و طرح تحقیق.. 92

3-1-1- بررسی مدل آسیب پذیری لرزه ای خطوط لوله مدفون(hazus.sr2) 92

3-1-2- روش شاخص آسیب پذیریv.i: 93

3-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها 96

3-3- جامعه آماری.. 102

3-4- نمونه و روش نمونه گیری و حجم نمونه. 104

2-4-3- نقشه شبکه فاضلاب شهر: 106

فصل چهارم « تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج »

4-1-توصیف متغیر‌ها 109

4-2- بررسی فرضیه‌های تحقیق و ارائه نتایج.. 112

فصل پنجم « بحث و نتیجه گیری »

5-1- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق.. 117

5-2- بحث و نتیجه گیری.. 117

5-3- پیشنهاد‌های برگرفته از یافته‌های پژوهش…. 117

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی.. 118

منابع.. 119
فهرست شکل‌ها

شكل 1-1- نمايش شريان‌هاي حياتي.. 4

شکل 1-2- گسترش آتش سوزی ساعاتی پس از زلزله سانفرانسیسکو در سال 1906 میلادی.. 6

شكل 1-3- شمايي از مولفه‌هاي خطي و ايستگاهي شبكه فاضلاب… 8

شكل 1-4- دسته بندي خطوط لوله‌ي شبكه‌ي فاضلاب… 9

شكل 1-5- نحوه اتصال لوله انشعاب فاضلاب به شبكه جمع آوري فاضلاب… 25

شكل 1-6- گروه بندي گسل‌ها 29

شکل 2-1- مدل سازه ای ایده آل شده در هنگام گسل.. 47

شکل 2-2- مدل سازه ای ایده آل شده لوله در هنگام رانش…. 49

شكل 2-3- خرابي تكيه گاه لوله در اثر روانگرايي در زلزله 1994 تورثريچ.. 56

شكل 2-4- جداشدگي و شكستگي در اتصال 56

شكل 2-5- نيروي كششي در اتصال تحت اثر زلزله. 57

شكل 2-6- نيروي فشاري در اتصال تحت اثر زلزله. 57

شكل 2-7- نيروي خمشي در اتصال تحت اثر زلزله 58

شكل 2-8- نيروي برشي در اتصالات منهول‌ها تحت اثر زلزله 58

شكل 2-9- مفصل‌های پیشنهادی ایسبرگ و ریچاردسون با ظرفیت تغییر شکل زیاد 60

شكل 2-10- يك نمونه اتصال لرزه‌اي.. 60

شكل 2-11- شكست لوله ضعيف مهار شده در محل اتصال  به لوله‌ي مهار نشده (ALA2002) 61

شكل 2-12- شكست لوله متصل به مخزن (ALA2002) 61

شكل 2-13- فاصله نامناسب لوله‌ها 62

شکل 2-14- نمایی شماتیک از مسیر حرکت موج و برخورد آن با سطح زمین.. 64

شکل 2-15- بررسی موج برشی و رایلی در طراحی لوله. 65

شکل 2-16- انتشار ظاهری موج برشی.. 66

شکل 2-17- انتشار ظاهری موج رایلی کرنش زمین و انحنا ناشی از انتشار امواج.. 66

شکل 2-18- نمایی شماتیک از انتشار ظاهری موج برشی.. 67

شکل 2-19- مدل اجزا محدود المان پوسته در برخورد با گسل.. 72

شکل 2-20- مدل پوسته تاکادا با شرایط مرزی معادل.. 73

شکل 2-21- شرایط مرزی معادل تاکادا برای خطوط لوله مدفون.. 74

شکل 2-22- مقایسه مدل اجزا محدود با مرزهای متفاوت… 76

شکل 2-23- تجزیه برداری برخورد موج با زاویه تمایل در راستای محوری و عمود بر محور 77

شکل 2-24- نمایی شماتیک از هندسه و شرایط مرزی مدل سه بعدی.. 77

شکل 2-25- نیروی عمل کننده در نزدیکی یک خم 83

شکل 3-1- مدل داده برداری و رستری.. 97

شکل 3-2- سطوح  ArcGIS. 100

شکل 3-3- الگوریتم تعیین مقداد خرابی تحت اثر موج زلزله در GIS. 102

شکل 3-4- موقعیت بروجن.. 103

شکل 3-5- نقشه شتاب روی سنگ بستر (PGA) با 20 و  10 درصد احتمال رویداد در 50 سال برای شهر بروجن  105

شکل 3-6- نقشه‌های خام فاضلاب شهری.. 106

شکل 3-7- نقشه شبکه فضلاب بروجن (قطر لوله ها) 107

شکل 4-1- نقشه PGA10 و شبکه فاضلاب شهر. 110

شکل 4-2- نقشه PGA2  و شبکه فاضلاب… 111

شکل 4-3- تعداد خرابی HAZUS SR2تحت PGA10%… 112

شکل 4-4- تعداد خرابی تحت    PGA2%  SR2-%HAZUS. 113

شکل 4-5- میزان خرابی تحت PGA2%درروشVI 114

شکل 4-6- میزان خرابی تحت زلزله با PGA10%درروش VI 115
فهرست جداول

جدول 1-1- تقسيم بندي ايستگاهي و خطي سامانه فاضلاب… 8

جدول 2-1 و 2-2- نرخ خرابي بر اساس قطر در زلزله‌ي كوبه 1995. 37

جدول 2-3 – اهميت پارامتر خوردگي تهيه شده توسط ايمني لوله ها(RSPA/OPS) 55

جدول 3-1- روابط hazus مربوط به نرخ خسارت خطوط لوله مدفون.. 93

جدول 3-2- ضریب وزنی عامل قطر لولهcd [30] 94

جدول 3-3- ضریب وزنی عامل جنس لوله ،cp[30] 94

جدول 3-4- ضریب وزنی عامل شرایط زمین: cg[30] 94

جدول 3-5- ضریب وزنی عامل شدت زلزله، Ci [30] 95

جدول 3-6- ضریب وزنی عامل عبور لوله از گسلCF [30] 95

جدول 3-7- ضریب وزنی عامل روانگرایی منطقهC[30]I 95

جدول 3-8- ضریب وزنی عامل پتانسیل زمین لغزشCS ضریب CS. 95

جدول 3-9- طبقه بندی آسیب پذیری لرزه ای شبکه. 95
فهرست نمودارها

نمودار 2-1- نمودار نرخ خرابي خطوط لوله از لحاظ جنس در زلزله نيوزلند. 35

نمودار 2-2- نرخ تعميرات خطوط لوله‌ي آب را در هر 1000 فوت بر اساس ماكسيمم سرعت زمين در زلزله 1995 كوبه  37

نمودار 2-3- تغييرات تنش‌هاي محوري و خمشي نسبت به تغيير زاويه برخود موج برشي به خط لوله  44

نمودار 2-4- تغييرات تنش‌هاي محوري و خمشي نسبت به تغيير زاويه برخود موج طولي به خط لوله  44

نمودار 2-5- تغييرات مقادير حداكثر تنش‌هاي خمشي در طول خط لوله با شرايط انتهايي متفاوت  52

نمودار 2-6- تغييرات مقادير حداكثر تنش‌هاي محوري در طول خط لوله با شرايط انتهايي متفاوت 53

نمودار 2-7- تغييرات مقادير حداكثر تنش‌هاي محوري در طول خط لوله با شرايط انتهايي متفاوت… 53

نمودار 2-8- عوامل موثر در انتخاب بهترين جنس خط لوله فاضلاب توسط روش AHP   55

چکیده
ایران کشوری زلزله خیز می‌باشد یکی از سیستم‌های که در اثر وقوع زلزله آسیب می‌بیند شبکه فاضلاب شهری می‌باشد. در این تحقیق سعی شده به بررسی آسیب‌های وارده بر شبکه فاضلاب شهری به صورت موردی شبکه شهر بروجن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل اول این تحقیق تعاریف شبکه از جمله شریانهای شبکه فاضلاب و اصلاحات مربوط به آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل دوم این تحقیق به بررسی عملکرد شبکه‌های خطوط لوله مدفون از زلزله گذشته و نیز بررسی تحقیقات صورت گرفته در خصوص روابط حاکم بر آسیب پذیری می‌پردازیم نیز تعدادی از این روابط مورد بررسی قرار می‌دهیم. در فصل سوم این تحقیق به بررسی جامعه آماری روش‌های مورد استفاده در این تحقیق و معرفی نرم افزار مورد استفاده می‌پردازیم. در فصل چهارم به تحلیل داده‌های نتایج خروجی می‌پردازیم. نتایج حاصل این تحقیق شامل نقشه‌های خروجی نرم افزار GIS می‌باشد که آسیب‌های داده را به صورت کامل واضح و کاربردی نشان می‌دهند. در پایان پیشنهادهای جهت استفاده از این نتایج توسط محققان و مسئولان بویژه ستاد بحران ارائه شده است

1-1- مقدمه
کشور ایران سرزمینی است که در یکی از مناطق زلزله خیز جهان واقع شده این زلزله خیز بودن از یکسو ایران را سرزمینی غنی از لحاظ منابع معدنی بسیار غنی می‌باشد ورشته کوه‌های آن آب و هوایی چهار فصل را رغم زده اند و از سوی دیگر این زمین لرزه‌ها باعث خسارات جانی ومالی به ساکنین این سرزمین شده است.

یکی از سیستم‌هایی که در زلزله‌های گذشته بسیار آسیب دیده لوله‌های مدفون است ، این خطوط به علت گستردگی و عبور از نواحی مختلف در معرض خطرات زیادی قراردارند آسیب دیدن این شبکه‌ها باعث وقفه در زندگی امروزی شده ومشکلات فراوانی را به بار می‌آورد و بررسی آسیب پذیری شبکه جمع آوری فاضلاب به عنوان یکی از این شریان‌ها علاوه بر مشخص کردن میزان آسیب‌های احتمالی ونشان دادن نقاط ضعیف شبکه اولین قدم جهت برنامه ریزی اقدامات نوسازی ، مقاوم سازی وبرنامه ریزی برای مدیریت شرایط اضطراری می‌باشد.

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --