دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي عمران

گرایش زلزله

عنوان :

ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

اساتید راهنما :

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

دکتر سید علی رضویان امرئی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده.. 1

فصل اول « مفاهیم پایه و کلیات »

1-1- مقدمه.. 3

1-2- ضرورت ارزیابی خطرپذیری لرزه ای.. 5

1-3- انتخاب روش و نرم افزار.. 6

1-4- اهداف.. 6

1-5- ساختار کلی تحقیق.. 7

فصل دوم « تاریخچه تحقیق »

2-1- مقدمه.. 10

2-2- معرفی شهرضا.. 11

2-3- وضعیت لرزه خیزی شهرضا.. 12

2-3-1- دسته بندی زلزله های شهرضا.. 12

2-3-2- بررسی گسل های اطراف شهرضا.. 13

فصل سوم « روش تحقیق »

3-1. مقدمه.. 18

3-1- 1- معرفی سازه ها.. 18

3-2- معرفی انواع کاربری ها.. 21

3-3-تعیین منحنی تقاضای سازه.. 22

3-3-1- پارامتر های طیف پاسخ استاندارد طبق IBC-2006. 22

3-3-2- طبقه بندی خاک بر اساس سرعت موج برشی.. 24

3-4- منحنی ظرفیت.. 27

3-5- عملکرد سازه تحت بارهای لرزه ای .. 30

3-6- تابع آسیب.. 31

3-6-1- سطوح آسیب سازه ای.. 32

3-7- برآورد خسارات اقتصادی .. 38

3-8- ارزیابی تلفات .. 40

3-9- محاسبه نسبت خسارت متوسط (MDR) 44

3-10- آماده سازی داده ها .. 46

3-10-1- زیربنای ساخت .. 49

3-10-2- جمعیت .. 53

3-10-3- نوع خاک و پارامتر های لرزه ای .. 56

3-11- ارزیابی یک منطقه نمونه .. 62

فصل چهارم « بحث و بررسی نتایج ارزیابی خطر پذیری لرزه ای شهر شهرضا در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 »

فصل پنجم « نتیجه گیری و پیشنهادات »

5-1- نتیجه گیری.. 83

5-2-ارائه پیشنهادات.. 84

منابع .. 86

پیوست الف )معرفی نرم افزار SELENA..

تاریخچه..

پیوست ب ) نتایج تحلیل خطر پذیری لرزه ای شهر شهر ضا..

فهرست جداول

جدول (3-1): انواع سازه های شهر شهرضا.. 18

جدول (3-2): طبقه بندي خاك براساس موج برشي.. 24

جدول (3-3): ضرايب بازتاب خاك براي شتاب طيفي كوتاه و بلندIBC-2006 25

جدول (3-4): پارامترهاي منحني ظرفيت براي سطح طراحي Low code  30

جدول (3-5): پارامترهاي منحني ظرفيت براي سطح طراحيModerate Code  37

جدول (3-6): پارامترهاي منحني ظرفيت براي سطح طراحيLow Code  37

جدول (3-7): توزيع جمعيت در محل مورد مطالعه در زمان هاي مختلف طبقHazus  42

جدول (3-8): زيربناي سازه ها در مناطق 9 گانه شهر شهرضادر سال 1392 ( مترمربع)  49

جدول (3-9):جمعیت مناطق نه گانه شهرضا در سال 1392  53

جدول (3-10): شتاب طيفي 0,3 و 1,0 ثانيه مطابق استاندارد 2800  57

جدول (3-11): هزينه ساخت يك مترمربع سازه برحسب نوع كاربري   57

جدول (3-12): هزينه بازسازي يك مترمربع سازه برحسب نوع كاربري برحسب آسيب گسترده 58

جدول (3-13): هزينه بازسازي يك مترمربع سازه برحسب نوع كاربري برحسب آسيب كامل .. 59

جدول (3-14): هزينه بازسازي يك مترمربع سازه برحسب نوع كاربري برحسب آسيب متوسط 60

جدول (3-15): هزينه بازسازي يك مترمربع سازه برحسب نوع كاربري برحسب آسيب خفيف 61

جدول (3-16): پارامترهاي لرزه اي زمين در منطقه نمونه 62

جدول (3-17): زيربناي سازه هاي نمونه براساس نوع سازه وكاربري 62

جدول (3-18): اطلاعات جمعيتي منطقه نمونه 64

جدول (3-19): آسيب جاني در اثر زلزله طرح 2800 در ساعت هاي مختلف در منطقه نمونه 64

جدول (3-20): نسبت متوسط خسارت به ازاي هرسازه ونسبت متوسط خسارت منطقه 65

جدول (3-21): زيربناي سازه هاي منطقه نمونه براساس نوع آسيب 65

جدول (4-1): تلفات زلزله مناطق 9 گانه شهرضا براثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران(سال 1392) 74

جدول (4-2): خسارت اقتصادي بر اثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران (سال 1392) 78

فهرست شکل‌ها

شكل (2-1): تصوير ماهواره اي پردازش شده ي محدوده اي به شعاع 100 كيلومتردراطراف.. 13

شكل (2-2): تصوير ماهواره اي پردازش شده ازمحدوده مورد مطالعه همراه با گسل هاي فعال اصلي شناسایی شده .. 14

شكل (2-3): گسل شهرضاوشاخه هاي گسلي آن.. 16

شكل (2-4): نقشه هاي مغناطيس هوايي محدوده اي به شعاع صد كيلومتردراطراف شهرضا همراه با گسل های اطراف اصلی.. 16

شكل (3-1): طيف پاسخ استاندارد.. 22

شكل (3-2): مقايسه طبقه بندي خاك براساس سرعت موج برشي.. 24

شكل (3-3): منحني ظرفيت سازه.. 29

شكل (3-4): طیف پاسخ شتاب- جابجایی (ADRS).. 31

شكل (3-5): منحنی شکنندگی.. 31

شكل (3-6): منحني شكست سازه قاب خمشي بتني متوسط براي آسيب گسترده   38

شكل (3-7): موقعيت جغرافيايي شهرضا.. 47

شكل (3-8): نقشه مرزبندي نواحي 9 گانه شهرضا.. 48

شكل (3-9): زيربناي سازه هاي بنايي.. 50

شكل (3-10): زيربناي سازه هاي بتنی.. 51

شكل (3-11): زيربناي سازه هاي فولادي.. 52

شكل (3-12): تراكم جمعيتي طبق سرشماري سال 1392.. 56

شكل (4-1): نسبت خسارت متوسط زلزله طرح استاندارد 2800 ايران به تفكيك مناطق.. 68

شكل (4-2): زيربناي آسيب سازه اي ضعيف در سازه هاي بتني ديواربرشي 3-1 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران.. 69

شكل (4-3): زيربناي آسيب سازه اي ضعیف درسازه هاي فولادي بادبندی 8-4 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران.. 70

شكل (4-4): زيربناي آسيب سازه اي متوسط درسازه هاي فولادي باديوار برشي بتني 8-4 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران.. 71

شكل (4-5): زير بناي آسيب سازه اي گسترده در سازه هاي بتني با قاب خمشي 3-1 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران.. 72

شكل (4-6): زير بناي آسيب سازه اي كامل در سازه هاي فولادي قاب خمشي 3-1 طبقه در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران.. 73

شكل (4-7): تلفات ساعت 2:00 بر اساس آمارسال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران.. 75

شكل (4-8): تلفات ساعت 10:00 بر اساس آمار سال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران.. 76

شكل (4-9): تلفات ساعت 17:00 براساس آمار سال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران.. 77

شكل (4-10): خسارت اقتصادي وارده براساس آمار سال 1392 در اثر زلزله طرح استاندارد 28 ايران.. 79

شكل (4-11): تاثير زير بناي سازه هاي بنايي در افزايش آسيب هاي ناشي از زلزله طرح استاندارد 2800 ايران.. 80

شكل (4-12): تاثير زيربناي سازه هاي فولادي در افزايش آسيب ها در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران.. 80

شكل (4-13): تاثير زيربناي سازه هاي بتني در افزايش آسيب ها در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ايران.. 81

شكل (پ- ب- 1) : موقعيت جغرافيايي شهرضا..

شكل(پ- ب- 2): مناطق شهرداري شهرضا..

شكل(پ- ب- 3): توزيع جمعيت شهرضا..

شكل(پ- ب- 4): زيربناي سازه هاي بنايي..

شكل(پ- ب- 5): زيربناي سازه هاي بتني..

شكل(پ- ب- 6): زيربناي سازه هاي فولادي..

شكل(پ- ب- 7): نسبت متوسط خسارت (MDRT)..

شكل(پ- ب- 8): تعدادتلفات ساعت 2:00 دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران..

شكل(پ- ب- 9): تعدادتلفات ساعت 10:00 دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران..

شكل(پ- ب- 10): تعدادتلفات ساعت 17:00 دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران..

شكل(پ- ب- 11): زيربناي بدون آسيب سازه اي سازه فولادي قاب خمشي 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران ..

شكل(پ- ب- 12): زيربناي آسيب سازه اي خفيف سازه فولادي قاب خمشي 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران ..

شكل(پ- ب- 13): )زيربناي آسيب سازه اي متوسط سازه فولادي قاب خمشي 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران ..

شكل(پ- ب- 14): زيربناي آسيب سازه اي گسترده سازه فولادي قاب خمشي 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران ..

شكل(پ- ب- 15): زيربناي آسيب سازه اي كامل سازه فولادي قاب خمشي 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران ..

شكل(پ- ب- 16): زيربناي بدون آسيب سازه اي سازه فولادي قاب خمشي 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران ..

شكل(پ- ب- 17): )زيربناي آسيب سازه اي خفيف سازه فولادي قاب خمشي 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران ..

شكل(پ- ب- 18): زيربناي آسيب سازه اي متوسط سازه فولادي قاب خمشي 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران ..

شكل(پ- ب- 19): زيربناي آسيب سازه اي گسترده سازه فولادي قاب خمشي 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران ..

شكل(پ- ب- 20): زيربناي آسيب سازه اي كامل سازه فولادي قاب خمشي 4-8 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران ..

شكل(پ- ب- 21): زيربناي بدون آسيب سازه اي سازه فولادي بادبندي 1-3 طبقه دراثرزلزله طرح استاندارد 2800 ايران ..

فهرست نمودارها

نمودار (3-1): توزیع سازه های بتنی.. 54

نمودار (3-2): توزیع سازه های فولادی.. 54

نمودار (3-3): توزیع سازه های بنایی.. 55

نمودار (3-4): جمعیت مناطق نه گانه شهر شهرضا در سال 1392   55

چکیده
برآورد تلفات وخسارات زلزله محتمل جهت کاهش خسارات وتلفات دریک منطقه همیشه حائزاهمیت بوده است.کشورهای مختلف روش های مختلفی را برای تحلیل لرزه پذیری برگزیده اند.اغلب این روشها آسیب سازه رابراساس شدت زلزله پیش بینی می کنند. تابع آسیب به دست امده دراین روش ازآزمایش هاوسوابق سازه ای درزلزله های قبلی بدست می آید.این روش اگرچه روش معتبری است ولی مشخصات مهندسی سازه درتحلیل خطرپذیری بطور کامل وارد نمی شود.دراین مطالعه ازروش HAZUS استفاده شده است، سطوح آسیب سازه بدست می آیدوازسطح آسیب بدست آمده تعداد تلفات وخسارات اقتصادی محاسبه می گردد.دراین مطالعه صرفاً  تلفات وخسارات مربوط به آسیب های سازه ای بررسی شده است.نظربه اینکه تحلیل خطرپذیری ماهیت عددی وتکراری داردازنرم افزار SELENA به عنوان ابزار محاسبه استفاده شده است.

1-1. مقدمه

زلزله لرزش وجنبش زمین است که به علت آزادشدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوسته زمین در مدت کمی رخ می دهد. زلزله شاخص ترین بلای طبیعی باخسارت وهزینه های بسیارجانی و مالی است که فکر آن هم کافی تا انسان رادچارنگرانی واضطراب کند، بخصوص اگردرمنطقه زلزله خیز هم باشد. زلزله می تواند منجربه تخریب ودرهم شکستن ساختمانها و پلها و نشت گاز شهری و اختلال درشبکه برق وتلفن گردد. به همین دلیل درزلزله علاوه برعوارض مستقیم ناشی ازتخریب باید منتظرعواقبی چون آتش سوزی وخفگی ناشی از گاز و انفجار باشیم.

خسارات اقتصادی اشکارترین عواقب ناشی از زلزله است که خود به دودسته خسارات مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می شود. خسارتهای از قبیل خرابی ساختمانها، راهها وخطوط انتقال تاسیسات خسارات مستقیم هستند. وخسارات غیر مستقیم به خسارتهای گفته میشودکه به راحتی قابل  اندازه گیری نیست مانند افت رونق اقتصادی در منطقه، و یا خسارات وارد به آثار وسازه های باستانی که حقیقتاً نمی توان مقدار آن را اندازه گیری کرد. البته زلزله تنها آزادشدن انرژی زمین است و به خودی خود فاجعه نیست ولی با توجه به رشد بی رویه شهرها وجمعیت مناطق، زلزله درمناطق پرجمعیت به یک فاجعه واقعی تبدیل می شودومسئله تراکم جمعیت درخسارات زمین لرزه بصورت مستقیم دخالت دارد. بطور متوسط درسراسرجهان سالانه دست کم یک زلزله بیش از 8 ریشتر رخ می دهد. به عنوان مثال درسال 2008 هیچ زلزله بالای 8 ریشتررخ نداد. ولی در سال 2007 میلادی 4 زلزله 8 ریشتری رخ داد. متاسفانه ویران کننده ترین زلزله ها معمولا در مناطق پرجمعیت رخ داده که هزینه های فاجعه را بالا برده است. بزرگترین زلزله های جهان در چند سال اخیر رخ داده است از سال 1900 تا 1990 بیش از 1100 زلزله کشنده در جهان رخ داده است که فجایع انسانی را بوجود آورده است . ایران از جمله کشورهای زلزله خیزاست که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، اقلیمی و مکانی خوددرمعرض زمین لرزه های متعدد وشدید قراردارد ودرطول دوران های مختلف تاریخی زلزله های مهیب باخسارت بالارا شاهد بوده است. زمین لرزه رودبار و منجیل و زمین لرزه بم ازمخرب ترین زمین لرزه های ایران در چند دهه اخیراست. اولین زلزله ثبت شده در تاریخ برای تهران مربوط به 400 سال پیش از میلاد است که باقدرت 6.7 ریشترمنطقه ری وایوانکی را لرزانده است. لذا مطالعات، کارشناسی وتمهیدات  و  آموزش های لازم دراین امر بیش از بیش ضروری می نماید. آیین نامه های ساختمانی در جهت بهبود مقاومت لرزه ای سازه ها همگام با پیشرفت دانش بشری درحال تکمیل است ، که این امردرآیین نامه ها ومقررات ملی ساختمانی ایران نیزدیده می شود. البته مکانیزم خرابی ونحوه شکست برخی ازسازه هایی که ضوابط آیین نامه ای در مورد آن اجرا شده است، نیز تجربه های ارزشمندی برای مهندسین وطراحان به همراه آورده ومنجربه تغییر وتحولاتی عمیق در آیین نامه های طراحی شده است. ازطرف دیگر باتوجه به این واقعیت که تعداد کثیری ازساختمانهای موجود نیز در هنگام ساخت ضوابط آیین نامه های جاری درهمان زمان رارعایت نکرده اند، موضوع آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای موجود می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. نتیجه این بررسی کمک بسیاربزرگی درزمان پس از زمین لرزه خواهد بود. پیش بینی های شدت آسیب در مناطق مختلف واولویتهای امداد باعث تسریع درامرکمک رسانی خواهد شد. در ایران علی الخصوص درشهرهای کوچک باتوجه به قدمت ساخت سازه های بنایی یا آجری که باسیستم دیوار باربر ساخته می شود زیاد به چشم می خورد و باتوجه به اینکه عمده فروریزش ها درساختمانهای سازه بنایی اتفاق می افتد، لذا اهمیت ارزیابی خطرپذیری سازه ها مشخص می شود. البته باتوجه به ساخت وسازهای جدید سازه های بنایی کم کم جای خودرابه سازه های بتنی وفولادی می دهند. این سازه ها با توجه به رعایت بیشترضوابط آیین نامه احتمال فروریزش کمتری نسبت به سازه های بنایی دارند. البته باید توجه داشت که در صورت فروریزش این سازه ها تلفات به مراتب بیشترخواهد بود. پس ارزیابی خطرپذیری لرزه ای برای کلیه سازه های موجودکمک بسیار بزرگی خواهد بود. تخمین آسیب های آینده برای کسانی که با مدیریت شهری در مناطق زلزله خیز سروکاردارند ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

تعداد صفحه : 143

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --