دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای

عنوان : ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی برنامه ریزی توسعه منطقه ای

ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون

استاد راهنما:

دکتر محمود جمعه پور

استاد مشاور:

دکتر علی خاکساری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

کارآفرینی روستایی فعالیتی است که به مردم روستایی کمک می کند تا فرصت های اقتصادی  را در جوامع محلی بشناسند و یاد بگیرند که چگونه این فرصت ها را به فعالیت های اقتصادی سود آور تبدیل کنند.امروزه کارآفرینی به عنوان راهبردی در توسعه،شکوفایی و رشد جوامع انسانی تبدیل گشته است،که از طریق آن همه عوامل ،منابع و امکانات یک جامعه به صورت خودجوش و در مسیر یک روند تکاملی در جهت نیل به آرمان های بلند اجتماعی قرار می گیرد و منشاء بسیاری از آثار و پیامدهای مثبت    اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی   می شوند .در این پژوهش تلاش شده است که تاثیر سرمایه گذاری کارآفرینی بخش خصوصی را در ایجاد و روند توسعه روستایی در روستای کندلوس و مناطق پیرامون آن،مورد مطالعه قرار داده ایم.

 

Contents

فصل اول: 1

کلیات… 1

مقدمه. 2

طرح مسئله. 2

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 2

هدف… 3

پرسشهای اساسی: 3

روش شناسی تحقیق.. 3

روش گردآوری داده ها 4

فصل دوم: 5

مبانی نظری تحقیق.. 5

مقدمه. 6

مبانی نظری.. 6

توسعه. 6

توسعه روستایی.. 7

توسعه پایدار. 9

مولفه های توسعه پایدار روستایی.. 12

کارآفرینی.. 13

مفهوم واژه کارآفرین.. 15

سیرتحول و تطور مفهوم کارآفرینی.. 15

اهمیت و ضرورت کارآفرینی.. 18

کارآفرینی روستایی… 18

انواع کارآفرینی.. 23

عوامل موثر در موفقیت کارآفرینی روستایی.. 27

عوامل اجتماعی.. 29

عوامل محیطی.. 30

عوامل نهادی(سازمانی). 30

دیدگاه های موجود در کارآفرینی روستایی.. 31

دیدگاه جامعه شناختی و جمعیت شناختی.. 32

دیدگاه روان شناختی.. 32

دیدگاه اقتصادی(کارآفرینی درون نظریه اقتصادی). 33

توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی.. 38

دیدگاه توسعه ای و محیطی.. 38

جایگاه فضا در کارآفرینی روستایی.. 39

محیط زیست و کارآفرینی.. 41

کار آفرینی روستایی و پایداری منطقه ای.. 41

رویکرد قلمروی (سرزمینی) و توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی.. 42

دیدگاه نهادی.. 44

دولت و توسعه کارآفرینی در روستاها 45

سابقه کارآفرینی در ایران. 47

کارآفرینی روستایی در ایران. 48

سیاست ها و راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی.. 51

کارآفرینی روستایی و تجارب کشورهای مختلف… 54

موقعیت جغرافیایی روستای کندلوس… 58

فصل سوم: 60

روش شناسی پژوهش…. 60

مقدمه: 61

روش تحقیق.. 61

جامعه ی آماری.. 63

روش نمونه گیری و حجم نمونه. 63

حجم نمونه: 64

روش تعیین حجم نمونه. 64

روش نمونه گیری.. 65

ابزار جمع آوری داده ها 65

پرسشنامه. 66

مطالعات کتابخانه ای.. 66

روایی تحقیق.. 67

پایایی پرسش نامه. 68

فصل چهارم. 71

تجزیه و تحلیل داده ها 71

مقدمه. 72

آمار توصیفی.. 72

آمار استنباطی.. 79

فصل پنجم: 90

نتیجه گیری.. 90

نتیجه گیری نهایی.. 95

محدودیت ها 96

منابع.. 97

مقدمه

این تحقیق به بررسی و مطالعه ارزیابی تاثیرکارآفرینی روستایی در توسعه ی روستای کندلوس و  منطقه ی پیرامون آن می پردازد. اهمیت توسعه روستایی به دلیل تاثیر و رابطه آن با رشد اقتصادی و نیز برقراری امنیت اجتماعی است. کشورهایی که از توسعه روستایی برخوردار نیستند، رشد ناهمگون اقتصادی دارند. در واقع از ساختار اقتصادی مناسبی برخوردار نبوده و فاقد عدالت اجتماعی اند و شاهد مهاجرت روزافزون روستاییان به شهرها و در پی آن مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی هستند. یکی از مهمترین راهکارها در جهت توسعه روستایی پایدار رشد و توسعه کارآفرینی روستایی است.  بنابراین بررسی و تحقیق دربار این موضوع امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

بنابراین در فصل اول این تحقیق کلیاتی پیرامون تحقیق، ضرورت و اهمیت بررسی آن، اهداف، سوالات تحقیق بیان شده است.

طرح مسئله

نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهری گردیده است ( ازکیا و غفاری، 1386: 19 ). به طور کلی یکی از عوامل موثر بر توسعه روستایی، کارآفرینی است، زیرا کارآفرینی می تواند با خلق فرصت های جدید اشتغال و درآمد زایی نقش موثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها داشته باشد. کارآفرینی روستایی در اصل هیچ تفاوتی با مفهوم عام کارآفرینی ندارد، فقط شرایط خاص مناطق روستایی از جمله بالاتر بودن ریسک، کمبود امکانات و ضعف مدیریت در این نواحی باعث می شود که زمینه کارآفرینی در این نواحی متفاوت با سایر نواحی و فعالیت ها باشد.

تعداد صفحه : 116

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --