دانلود پایان نامه ارشد: ارزيابي شاخص هاي کيفيت زندگي شهري در کرمانشاه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : ارزيابي شاخص هاي کيفيت زندگي شهري در کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

عنوان:

ارزيابي شاخص هاي کيفيت زندگي شهري در کرمانشاه

 (مطالعه موردي منطقه2شهرداري کرمانشاه)

استاد راهنما:

دکتر مسلم رستمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کليات طرح تحقيق

مقدمه…………………………………… 3

1- 1- بيان مسئله……………………………………. 3

1-2- اهميت و ضرورت انجام تحقيق……………………………. 5

1-3- مرور ادبيات و سوابق مربوطه………………………………. 6

1-4- اهداف (شامل اهداف كلي و كاربردي)……………………… 9

1-4-1- هدف کلي…………………………………….. 9

1-5- کاربرد نتايج تحقيق…………………………………….. 10

1-6- سؤالات تحقيق…………………………………….. 10

1-7- فرضيه ‏هاي تحقيق…………………………………….. 10

1-8- مشكلات و محدوديتهاي تحقيق……………………………. 10

1-9- تعاريف واژگان و مفاهيم……………………………………. 11

1-9-1- محله……………………………………. 11

1-9-2- شاخص ها ……………………………………11

1-9-3- کيفيت……………………………………… 11

1-9-4- کيفيت زندگي…………………………………….. 11

1-9-5- شهر کرمانشاه ……………………………………12

فصل دوم: مباني نظري

مقدمه……………………………………. 14

2-1- پيدايش شهر و شهرنشيني…………………………………….. 15

2-1- 1- مرحله اول دگرگوني و رشد شهرها سال1300 تا 1320………….. 15

2-1- 2- مرحله دوم دگرگوني و رشد شهرها سال 1320 تا 1341…………… 16

2-1- 3- مرحله سوم رشد شتابان شهر نشيني تا انقلاب اسلامي…………. 17

2-1- 4- مرحله چهارم ادامه شدت شتابان شهرنشيني بعد از انقلاب اسلامي…..17

2-2- فضاي شهري و ابعاد آن……………………………………. 18

2-2-1- تأثير فضاهاي شهري بر وجوه مختلف يک شهر…………. 19

2-2-2- تاثير فضاهاي شهري بر سيما و کالبد يک شهر…………. 19

2-2-3- تاثير فضاهاي شهري بر وجوه فرهنگي و اجتماعي يک شهر………… 20

2-3- فرايند بازساخت و شکل گيري مناطق کلانشهري…………….. 20

2-3-1- سنت زيبايي شناسي بصري در طراحي شهري……………. 22

2-3-2- سنت ايجاد مکان شهري…………………………………….. 22

2-4- تعريف کلان شهر……………………………………. 23

2-4-1- تاريخچه پيدايش کلان شهر……………………………………. 24

2-4-2- خصلت‌هاي کلان شهرها…………………………………… 24

2-4-2-1- سلطه عقلانيت و حسابگري در شهرها…………………24

2-4-2-2- پيچيدگي کلان شهرها…………………………………… 25

2-4-2-3- دلزدگي و يکنواختي…………………………………….. 25

2-4-2-4- احتياط، محافظه کاري در کلان شهري………………… 25

2-4-2-5- کلان شهر، مرکز تحول فرهنگ مدرن………………….. 25

2-4-2-6- عدم تجانس و ناهمگوني شهرها…………………….. 26

2-4-2-7- تراکم و آلودگي محيط……………………………………. 26

2-4-2-8- تأخر فرهنگي و عدم هماهنگي انسان و ماشين……….. 26

2-5- تاريخچه پيدايش مفهوم كيفيت زندگي…………………….. 26

2-5-1-كيفيت زندگي شهري…………………………………….. 28

2-5-2- مفهوم کيفيت زندگي…………………………………….. 30

2-6- نظريه هاي كيفيت زندگي…………………………………….. 33

2-6-1- كيفيت زندگي ناشي از برخورداري………………………. 33

2-6-2- كيفيت زندگي ناشي از ارتباطات………………………. 34

2-6-3- كيفيت زندگي ناشي از كيفيتِ بودن…………………….. 34

2-6-4- كيفيت زندگي شهري و برنامه ريزي…………………….. 34

2-7- ديدگاه هاي کيفيت زندگي…………………………………….. 36

2-7-1- مکتب ساختارگرايي…………………………………….. 36

2-7-2- مکتب اصلاح گرايي…………………………………….. 37

2-7-3- نظريات طراحان شهري معاصر در باب کيفيات محيطي…………. 37

2-7-4- مدلهاي طبقه بندي کيفيت محيط شهري……………….. 38

2-7-4- 1- مدل لنگ: نيازهاي انساني…………………………. 38

2-7-4-2- مدل اپليارد:  حالت هاي ادراك انساني…………….. 39

2-7-4- 3- مدل «کانتر» : مولفه هاي « مکان »………………… 39

2-8- ابعاد اساسي در مدلهاي سنجش کيفيت زندگي شهري……..39

2-8-1- کيفيت زندگي و ابعاد سه گانه آن………………………….. 41

2-8-2- شاخص هاي سنجش کيفيت زندگي شهري……………. 43

2-9- برنامه ريزي…………………………………….. 46

2-10- ديدگاههاي توسعه پايدار شهري با توجه به محيط زيست…………46

2-10-1- تعريف سازمان خواربار جهاني (فائو) ………………………47

2-10-2- تئوريهاي توسعة منطقه‌اي…………………………………. 47

2-10-3- روش منطقه‌اي‌کردن……………………………………. 48

2-10-4- مناطق همگن…………………………………….. 48

2-10-5- مناطق عملکردي…………………………………….. 49

2-10-6- مناطق برنامه‌ريزي…………………………………….. 49

2-10-7- نظريه سيستمها ……………………………………51

2-11- تعريف و مفهوم ارزيابي عملکرد محيط………………. 51

2-11-1- مفهوم ارزيابي محيط………………………………. 53

2-11-2- اهداف، عملکرد و معيارهاي ارزيابي………………… 53

2-11-3- ارزشيابي محيط……………………………………… 54

2-11-4- مفهوم ارزشيابي…………………………………….. 55

2-12- مديريت شهري و مشارکت مردمي……………………. 57

2-12-1- مشارکت و توسعه شهري……………………………. 58

2-12-1-1- مفهوم مشارکت……………………………………… 58

2-12-1-2- سطوح مشارکت……………………………………… 59

2-12-1-3- ضرورت و اهميت مشارکت در توسعه……………… 60

2-13- نظريه برنامه‌ريزي ارتباطي………………………………… 62

2-13-1- برنامه ريزي فضايي…………………………………….. 63

2-13-2- ساختار فضايي…………………………………….. 64

2-13-3- ساماندهي فضايي…………………………………….. 64

فصل سوم: مواد و روش ها

مقدمه……………………………………. 66

3-1- ويژگي‌هاي جغرافيايي کرمانشاه……………………………….. 66

3-1-1- ويژگي‌هاي کلي زمين شناسي و تکتونيکي زاگرس…………… 68

3-1-2- ويژگيهاي توپوگرافي و ژئومورفولوژيکي شهر کرمانشاه………….. 70

3-2- وضعيت منابع آبي استان كرمانشاه…………………………………… 71

3-2-1- وضعيت هيدرولوژي شهر کرمانشاه…………………………………. 72

3-2-1-1- رودخانه قره سو……………………………………. 72

3-2-2- ويژگيهاي اقليمي وجوي…………………………………….. 73

3-2-3- درجه حرارت و تغييرات آن……………………………………. 74

3-2-4- بارندگي و ميزان آن……………………………………. 75

3-2-5- باد……………………………………. 77

3-2-6- تبخير……………………………………. 78

3-2-7- تعداد روزهاي يخبندان……………………………………. 79

3-3- مسائل زمين شناسي…………………………………….. 79

3-3-1- خاک شناسي شهر کرمانشاه و اطراف آن………………. 79

3-3-2- آلودگي هوا…………………………………… 81

3-3-3- بررسي خصوصيات تکتونيکي زمين (وضعيت لرزه خيزي منطقه)……..81

3-3-4- تأثير آب و هوا بر سيماي طبيعي و انساني استان…………….. 82

3-5- ويژگيهاي انساني و تاريخي منطقه…………………………… 83

3-5-1- شهر کرمانشاه…………………………………… 84

3-5-2- جمعيت استان……………………………………. 85

3-6- توسعه کالبدي کرمانشاه در دوران جديد شهرنشيني در ايران………87

3-6-1- زندگي شهري…………………………………….. 88

3-6-2- نژاد……………………………………. 89

3-6-3- زبان گويش………………………………………. 89

3-6-3-1- گويش کردي کلهري…………………………………….. 90

3-6-3-2- گويش کردي اورامي……………………………………. 90

3-6-3-3- گويش کردي سوراني…………………………………….. 90

3-6-3-4- گويش لکي…………………………………….. 90

3-7- هنرهاي سنتي کرمانشاه…………………………………… 90

3-7-1- گليم بافي…………………………………….. 91

3-7-2- موج بافي…………………………………….. 91

3-7-3- جاجيم بافي…………………………………….. 92

3-7-4- قالي بافي…………………………………….. 92

3-7-5- نمد مالي…………………………………….. 92

3-8- وضعيت اقتصادي استان کرمانشاه‏ ……………………………………93

3-8-1- صنعت و توليد……………………………………. 93

3-8-1- مذهبي و فرهنگي…………………………………….. 93

3-8-1- بهداشت و درمان…………………………………… ‏ 94 

3-9- روش شناسي تحقيق…………………………………….. 94

3-9-1- شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجرا………..94

3-9-2- بيان متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي…………….. 94

3-9-3- روشهاي گردآوري داده ها…………………………………… 95

3-9-4- روش و طرح نمونه برداري…………………………………….. 95

3-10- بررسي اعتبار و روايي ابزار اندازه گيري……………………… 96

3-10-1- روايي پرسشنامه……………………………………. 96

3-10-2- پايايي پرسشنامه……………………………………. 97

3-11- روش تجزيه و تحليل اطلاعات……………………………………… 97

فصل چهارم: تجريه و تحليل داده ها

مقدمه……………………………………. 100

4-1- اطلاعات و آمار توصيفي جامعة آماري………………………….. 100

4-1-2- توزيع پاسخ‌دهندگان بر حسب سن……………………………. 100

4-1-3- توزيع پاسخ‌دهندگان برحسب جنس……………………….. 101

4-1-4- توزيع پاسخ دهندگان بر حسب شغل…………………………. 101

4-1-5- توزيع پاسخ دهندگان برحسب ميزان تحصيلات…………………. 102

4-1-6- توزيع پاسخ دهندگان برحسب مالکيت خانه (نوع سكونت ساختمان)…….102

4-1-7- توزيع پاسخ دهندگان برحسب وضعيت تأهل……………………. 103

4-2- شاخص هاي سنجش………………………………………. 104

4-2-1- شاخص ها…………………………………… 104

4-3- يافته هاي استنباطي…………………………………….. 105

4-3-1- شاخص هاي عيني کيفيت زندگي شهري…………… 105

4-3-2- شاخص هاي ذهني کيفيت زندگي شهري……………. 108

4-3-2- 1- شاخص هاي ذهني در بعد فيزيکي…………………… 109

4-3-2-2- شاخص هاي ذهني در بعد اقتصادي……………………. 109

4-3-2-3- شاخص هاي ذهني در بعد اجتماعي………………….110

4-3-3- مقايسه شاخص هاي ذهني کيفيت محيط شهري در ابعاد مختلف……..111

4-4- بررسي عوامل مؤثر با استفاده از تحليل عاملي…………….. 111

4-4-1- روش تحليل عاملي…………………………………….. 111

4-4-2- تحليل کاوشي عامل ها…………………………………… 113

4-4-3- اعتبار تحليل عاملي…………………………………….. 115

4-4-4- تهيه ماتريس داده ها…………………………………… 116

4-4-5- محاسبه ماتريس همبستگي………………………… 116

4-4-6- استخراج عامل ها…………………………………… 116

4-4-7- چرخش عامل‌ها…………………………………… 118

4-4-8- نام گذاري عامل ها…………………………………… 119

4-4-8-1- عامل اول……………………………………. 120

4-4-8-2- عامل دوّم……………………………………. 120

4-4-8-3- عامل سوم……………………………………. 121

4-4-8-4- عامل چهارّم……………………………………. 122

 فصل پنجم: آزمون فرضيات و نتيجه گيري

مقدمه……………………………………. 125

5-1- يافته هاي بدست آمده از فرضيه هاي پژوهش…………… 125

5-1-1- فرضيه اول پژوهش………………………………………. 125

5-1-2- فرضيه دوم پژوهش………………………………………. 127

5-2- نتيجه گيري و پيشنهادها…………………………………… 128

چکیده:

کيفيت زندگي به عنوان مفهومي براي نشان دادن ميزان رضايتمندي فرد از زندگي و به عبارتي معياري براي تعيين رضايت و عدم رضايت افراد و گروه ها، از ابعاد مختلف زندگي است. کيفيت زندگي شهري يکي از مهمترين حوزه هاي مطالعات شهري در کشورهاي مختلف است. اين مهم به دليل اهميت روزافزون مطالعات کيفيت زندگي در پايش سياست هاي برنامه ريزي شهري و نقش آن به عنوان ابزاري کارآمد در مديريت و برنامه ريزي شهري است. بنابراين شهر به عنوان بستر زيست انسان شهرنشين، نيازمند تامين استانداردهايي است که در يک نگاه مي توان آن را استانداردهاي کيفيت زندگي ناميد. واژه کيفيت زندگي بيشتر با محيط طبيعي و شرايط خارجي زندگي افراد از قبيل آلودگي، کيفيت مسکن، جنبه هاي زيبايي شناسانه، تراکم، شيوع جرم و مانند اين ها مرتبط است. هدف اين پژوهش بررسي و ارزيابي کيفيت زندگي شهري در منطقه2 شهرداري کرمانشاه مي باشد. روش تحليل از نوع توصيفي– تحليلي است. براي گردآوري اطلاعات از روش کتابخانه اي و پيمايشي با استفاده از پرسشنامه و براي سنجش کيفيت زندگي در منطقه استفاده گرديده است. به منظور تحليل داده‌ها و آزمون فرضيات از روش‌ های آماري آزمون T-test تك نمونه اي و تحليل عاملي و نرم‌افزار SPSS بهره گرفته شد. كيفيت زندگي شهري معمولاً از طريق شاخص هاي ذهني حاصل از پيمايش و ارزيابي ادراكات و رضايت شهروندان از زندگي شهري و يا با استفاده از شاخص هاي عيني اندازه گيري مي شود. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که ميزان رضايت شهروندان از کيفيت محيط زندگي خود در ابعاد فيزيکي درحد مطلوبي قرار ندارد. در پايان نيز پيشنهاداتي جهت بهبود وضعيت اين منطقه ارائه گرديده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه اهميت محيط هاي مسکوني شهري به عنوان سکونتگاه هاي اصلي مردم، روز به روز در حال افزايش است. به طوري که اين محيط ها در وهله اول ابزار مهمي براي توسعه انواع شاخص هاي زندگي نظير سلامت، خانواده، کار يا فراغت و… را فراهم مي آورند. دوم اينکه، جمعيت زيادي در نواحي به شدت شهرنشين شده زندگي مي کنند و يا در آينده اي نزديک زندگي خواهند کرد که مي بايست به کيفيت محيط سکونت آنها توجه ويژه شود (رفيعيان،10:1391). کيفيت محيط نه تنها به حوزه برآورده سازي نيازهاي مادي انساني توجه دارد، بلکه تامين و ارتقاي ظرفيت هاي اجتماعي و توسعه اي اجتماعات براساس الگوهاي رفتار اجتماعي را در نظر دارد. بنابراين بهبود و ارتقاي کيفيت محيط مسکوني، به مثابه يکي از اهداف اصلي سياست گذاران و برنامه ريزان شهري در پايش سياست هاي عمومي تبديل شده است (خادم الحسيني و ديگران، 1389: 1) كيفيت محيط سکونت شهري معمولاً از طريق شاخص هاي ذهني حاصل از پيمايش و ارزيابي ادراكات و رضايت شهروندان از زندگي شهري و محيط سکونتي آنان؛ يا با استفاده از شاخص هاي عيني حاصل از داده هاي ثانويه، اندازه گيري مي شود؛ تا بدين وسيله سنجشي سيستماتيک در خصوص ميزان رضايتمندي و بهره مندي شهروندان از ويژگي هاي محيطي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و کالبدي محيط سکونت به دست آيد. برهمين اساس، در اين پژوهش برآنيم تا برنامه ريزي شهري را با مفهومي ميان رشته اي پيوند دهيم و از طريق افزايش ارتباط با شهروندان، تصويرذهني آنان را در خصوص کيفيت محيط سکونت شان جويا شويم. لذا ابتدا معيارها و مولفه هاي کيفيت محيط سکونت شهري با تاکيد بر تصوير ذهني شهروندان منطقه2 شهرداري کرمانشاه مورد بازشناسي قرار گرفته است.

1-1- بیان مسأله

کيفيت محيط شهري سنجشي است براي ارزيابي شرايطي از محيط مسکوني که براي زندگي شهري حداقل مطلوبيت را به همراه دارد و از عوامل مؤثر بر آن مي توان از ميزان و نحوه خدمات رساني اجتماعي، چگونگي سلسله مراتب در کاربري هاي عمده و خدماتي شهر، امنيت اجتماعي در فضاهاي شهري، نحوه دسترسي به فضاهاي شهري، مکان قرار گيري کاربري ها و فضاهاي اصلي شهر در بستر شهر، محيط زيست شهري، عملکرد بخش هاي مختلف در شهر، فعاليت هاي در جريان در محيط شهري، توجه به هويت و فرهنگ بومي ساکنان و غيره را نام برد. دليل مهم براي چنين توجه اي به (مفهوم) کيفيت با توجه به برنامه ريزي و طراحي شهري به طور هم زمان و تعاملي از جمله راهكارهايي است كه مي تواند ارتقاي كيفيت عملكردي در فضاهاي شهري را محقق كند . پارامترهاي كيفيت محيط شهري براي بررسي نتايج مو رد انتظارطراحي از فرايند برنامه ريزي، پس از مقايسه نظريات مختلف و تحليل آن ها و لحاظ كردن وجوه اشتراك و افتراق ميان عناصر تشكيل دهنده كيفيت محيط شهري مانند نظريات جين جيكوبز، لينچ، بنتلي، دي اي تي آر، كرمونا و جان پانتر، در نهايت شش شاخص در نظر گرفته شد. اين شاخص ها عبارتند از نفوذپذيري[1] ، تنوع[2] ، ايمني و امنيت[3]، انعطاف پذيري[4]، همه شمول بودن[5] و سرزندگي[6]. كيفيت هاي محيط شهري مطابق با مدل كانتر از كيفيت هاي مربوط به كالبد، فعاليت و تصورات تشكيل مي شود. از امتزاج كيفيت هاي كالبدي و فعاليتي، كيفيت عملكردي پديد مي آيد (گلكار،1380: 56).  به هرحال ميان برنامه ريزان شهري و سياست گذاران درباره ي تدقيق معناي کيفيت زندگي، اجزاي منفردي که کيفيت زندگي را در بردارند (کيفيت زندگي از مجموع و تعامل آ نها بدست مي آيد) و روشي که از طريق آن برنامه هاي ويژه، کيفيت زندگي را بهبود مي بخشند، توافق اندکي وجود دارد. در عين حال درگزارشات و پروژه هاي برنامه ريزي شهري بسياري به مفهوم کيفيت زندگي شهري اشاره مي شود، چه به عنوان نتيجه و حاصل پروژه و چه به عنوان بررسي وضعيت موجود (لطفي، 68:1388 ).

استراتژي شهري بانک جهاني (1999) براي شهرهاي جهان سوم، بر روي چهار مشخصه اساسي قابليت سکونت، رقابت پذيري، حکمراني خوب و ورشکستگي ها متمرکز شده است؛ اين چهار عامل را نيز در افزايش رفاه ساکنين اين شهرها دخيل مي داند(باسخا و همکاران، 98:1389).  در جديد ترين رتبه بندي با توجه به شاخص کيفيت زندگي بين کشور هاي جهان درسال2014 متاسفانه کشور ايران در رتبه 51 جهان قرار گرفت که در جايگاه بسيار نامناسبي هم در قاره اسيا نيز قرار دارد. (رجوع شود به جدول رتبه بندي کشور هاي جهان از لحاظ شاخص هاي کيفيت زندگي سال2014 در سايت www.economic.com) و استان کرمانشاه درميان استانهاي ايران در سال 91با رتبه کيفيت زندگي 48/1- در رتبه کيفيت زندگي پايين قرار گرفته است و در ميان 25 استان مورد بررسي رتبه22 را به خود اختصاص داده است (موذن139:1391). به طور کلي، باتوجه به تحقيات ميداني و اطلاعات گرفته شده از شهرداري و مراجع زيربط و مقايسه آن با استاندارهاي معرفي شده از سوي منابع معتبر کيفيت زندگي در محله هاي منطقه 2شهرداري کرمانشاه، بنا به دلايل مختلف در سطح پاييني قرار دارد ولازم است تحقيقات جامعي در همه تخصص ها صورت گيرد تا جهت برنامه ريزي هاي توسعه شهري در خدمت مديران و برنامه ريزان شهري قرار گيرد.

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مطالعات کيفيت زندگي مي تواند به شناسايي نواحي مساله دار، عدم نارضايي مردم، اولويت هاي شهروندان در زندگي، تاثيرفاکتورهاي اجتماعي  جمعيتي بر کيفيت زندگي و پايش وارزيابي کارايي سياست ها و اترتژي ها در زمينه کيفيت زندگي کمک کند(صديقه لطفي،  66:1388) کيفيت زندگي از موضوعاتي است که امروزه در مطالعات شهري، از منظر علوم اجتماعي، روانشناسي، اقتصاد، مديريت، علوم سياسي و…. مورد توجه قرار گرفته است، کيفيت زندگي براي تعيين رضايت و عدم رضايت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگي است. امروزه کيفيت زندگي هدف اصلي تمام برنامه ريزي هاست که توسط انديشمندان و برنامه ريزان تهيه مي شود(قاليباف و همکاران، 31:1390).

ميزان کيفيت زندگي ساکنين شهرها با توسعه ي پايدار شهرها ارتباط تنگاتنگي دارد. توسعه ي پايدار، همه جوانب توسعه(محيط زيست، اقتصاد و اجتماع) در جامعه ي انساني را مورد تاکيد قرار مي دهند. باتوجه به پيچيدگي ذاتي شهرها و ابعاد مختلف تاثيرگذاري آن ها، شناخت عوامل اصلي و کليدي در جهت دستيابي به پايداري شهري ضروري به نظر ميرسد. در اين راستا، رضايتمندي شهرنشينان از وضعيت موجود شهرها، توجه به خواسته ها و نيازهاي آنان مي تواند مديران شهري را در دستيابي  به پايداري بيشتر شهرها به ويژه پايداري اجتماعي ياري رساند(حسين زاده دلير  و همکاران2:1388). شهر سالم با انسانهاي سالم معنا مي يابد و هر دو موجب به وجود جامعه اي سالم و پويا خواهند شد. شهرنشيني به عنوان يکي از عوامل مهم تاثير گذاربر سلامت فردي و اجتماعي شهروندان، محسوب مي شود به گونه اي که، سلامت انسان ها، تاحد زيادي تحت تاثير وضعيت اجتماعي اقتصادي و محيطي آنها و در گرو برنامه ها و اهدافي است که شهر براي آن ها در نظر گرفته است و ارتقاي سطح کيفيت زندگي شهري نيز، درگرو سلامت است. ارتقاي سطح سلامت، به مثابه محور توسعه جوامع پذيرفته شده و باتوجه به اهداف منشور اوتاوا، هدف نهايي همه دولت هاست. يافته هاي کيفيت زندگي مي تواند براي بازشناسايي استراتژي هاي سياسي قبلي و طراحي سياست هاي برنامه ريزي آينده استفاده شود. بهبود کيفيت زندگي در هر جامعه اي، يکي از مهمترين اهداف سياست هاي عمومي آن جامعه است(قدمي و معتمد1392 :50-33). مرور بر ادبيات تحقيق نشان مي دهد که توافق عمومي در ميان محققان، سياستگذاران و برنامه ريزان در خصوص نياز به مطالعه کيفيت زندگي در نواحي شهري وجود دارد. اين مطالعات غالبا وظايف کليدي از قبيل آگاه کردن شهروندان، گروه هاي اجتماعي و سياستگذاران از روند هاي کيفيت زندگي را بر عهده دارند. از اين رو، تحقيق انجام شده مي تواند اطلاعات مفيدي را در زمينه بهبود روش شناسي مطالعه کيفيت زندگي در نواحي منطقه 2 شهرداري کرمانشاه و برنامه ريزي توسعه به منظور ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان شهر کرمانشاه را فراهم نمايد.

[1] – Permeability

[2] – Variety

[3] – Safety & Security

[4] – Robustness

[5] – Universal design

[6] -Viability                                                                      

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --