دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت سیستم و بهره وری

عنوان : ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

دانشگاه شمال

 

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

رشته :مدیریت سیستم و بهره وری

 

عنوان :

ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساری

 

استاد راهنما:

دكتر حمید رضا رضوی

 

استاد مشاور:

دکتر سعید امامقلی زاده

 

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                              شمارهصفحه

فصل اول ;كليات تحقيق

1-1- مقدمه…………………………………….. 3

1-2 – بيان مساله ………………………………. 4

1-3-  اهميت وضرورت تحقيق………………………… 5

1-5 – اهدف تحقيق……………………………….. 6

1-6-سوالات تحقیق………………………………… 7

1-7-قلمرو تحقیق………………………………… 7

1-8- تعريف واژه ها……………………………… 7

 

فصل دوم; ادبيات وپيشينه تحقيق

2-1-مقدمه …………………………………….. 10

2-2-1-بخش اول : ادبیات نظری غنی سازی شغلی…………. 11

2-2-2-طرح ریزی شغل……………………………… 11

2-2-3-تئوری های در زمینه ی ویژگی های کار………….. 11

2-2-4-طرح ریزی مجدد شغل…………………………. 12

2-2-5-غنی سازی شغلی…………………………….. 12

2-2-6-ابعاد غنی سازی شغلی……………………….. 13

2-2-7-چگونگی غنی سازی شغل……………………….. 13

2-3-بخش دوم : ادبیات نظری رضایت شغلی……………… 14

2-3-1-رضایت شغلی……………………………….. 14

2-3-2-عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان… 15

2-3-3-انواع رضایت شغلی………………………….. 16

2-3-4-نظریه های رضایت شغلی………………………. 16

2-3-5-ابعاد رضايت شغلي………………………….. 18

2-3-6-افزایش رضایت شغلی…………………………. 19

2-3-7-تعیین رضایت شغلی………………………….. 20

2-3-8-آثار وجود رضایت شغلی………………………. 21

2-4-بخش سوم : ادبیات نظری تعهد سازمانی……………. 23

2-4-1-تعاریف و مفاهیم تعهد سازماني……………….. 23

2-4-2-مراحل توسعه تعهد سازماني…………………… 25

2-4-3-اجزاء تعهد سازمانی………………………… 26

2-4-4-اهمیت تعهد سازمانی………………………… 27

2-4-5-عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………………. 28

2-4-6-نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی……………… 29

2-4-7-تعهد سطح پایین……………………………. 30

2-4-8-تعهد متوسط……………………………….. 33

2-4-9- تعهد سطح بالا…………………………….. 34

2-4-10- شاخص هاي تعهد…………………………… 36

2-4-11-ابعاد تعهد سازمانی……………………….. 38

2-4-12-دیدگاه‌های تعهد سازمانی……………………. 40

2-4-13- مدل‌ها و الگوهاو نظريات تعهد سازمانی……….. 41

2-4-بخش دوم پيشينه تحقيق ……………………….. 47

الف-پيشينه داخلي……………………………….. 47

ب-پيشينه خارجی…………………………………. 51

2-5- نتيجه گيري………………………………… 52

 

فصل سوم  ؛ روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………. 56

3-2-روش تحقيق …………………………………. 57

3-3- جامعه آماري و نمونه………………………… 57

3-4- ابزار گرد آوري اطلاعات………………………. 58

3-5- روایی پرسشنامه ……………………………. 58

3-6- پایایی پرسشنامه …………………………… 59

3-7- روش تجزيه وتحليل…………………………… 60

 

فصل چهار;تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-مقدمه……………………………………… 62

4-2-بررسی جمعیت شناختی……………………………. 63

4-3-آمار توصیفی………………………………….. 67

4-4-آزمون نرمالیته……………………………….. 68

4-5-آمار استنباطی………………………………… 69

4-5-1بررسی فرضیه اول تحقیق………………………… 69

4-5-2 بررسی فرضیهفرعی دوم تحقیق……………………. 72

4-5-3بررسی فرضیهفرعی سوم تحقیق…………………….. 75

4-5-4بررسی فرضیهاصلی……………………………… 78

 

فصل پنجم; نتيجه گيري

5-1-مقدمه……………………………………….. 80

5-2- یافته های تحقیق……………………………… 80

5-3-محدودیت های تحقیق…………………………….. 83

5-4-پيشنهادات……………………………………. 83

5-5-توصيه براي پژوهشهاي آتي……………………….. 85

منابع و پیوست ها…………………………………. 84

چكيده پايان نامه به زبان انگليسي…………………… 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                            شماره  صفحه

جدول شماره 2-1 -نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد……….. 31

جدول شماره 2-2 -تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد……. 38

جدول شماره 2-3-جمع بندی پیشینه داخلی و خارجی………… 53

جدول شماره 3-1 -تفكيك سوالات پرسشنامه……………….. 58

جدول شماره 3-2 – محاسبه آلفای کرونباخ………………. 60

جدول4-1-بررسي وضعيت جنسيت…………………………. 63

جدول4-2-بررسي وضعيت سن……………………………. 64

جدول4-3-بررسي وضعيت سابقه…………………………. 65

جدول4-4-بررسي وضعيت سطح تحصيلات…………………….. 66

جدول4-5-آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول……………… 67

جدول4-6-آمار توصیفی مربوط به فرضیه دوم……………… 67

جدول4-7- آمار توصیفی مربوط به فرضیه سوم…………….. 67

جدول 4-8-آزمون کولموگوروف-اسمیرنف………………….. 68

جدول 4-9-آزمون فرضیه فرعی اول  ……………………. 69

جدول 4-10-برازش مدل رگرسیونی تعهد سازمانی و رضایت شغلی.. 70

جدول 4-11-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 70

جدول 4-12-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 71

جدول 4-13- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضريب رگرسيون…… 71

جدول 4-14-بررسی همبستگی فرضیه فرعی دوم……………… 72

جدول 4-15-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و رضایت شغلی.. 73

جدول 4-16-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 73

جدول 4-17-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 74

جدول 4-18- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضريب رگرسيون…… 74

جدول 4-19-بررسی همبستگی فرضیه فرعی سوم……………… 74

جدول 4-20-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و تعهد سازمانی 76

جدول 4-21-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 76

جدول 4-22-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 77

جدول 4-23- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضريب رگرسيون…… 77

جدول 4-24-نتایج فرضیات تحقیق………………………. 78


فهرست اشکال

 

عنوان                                                            شماره  صفحه

شکل2-1-دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی… 27

شکل2-2-مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت ديگران نسبت به تعهد او……………………………………………… 27

شکل2-3-اشكال تعهد سازماني…………………………. 39

شکل2-4 عوامل مؤثر و نتايج ناشي از تعهد سازماني………. 45

شکل2-5-عوامل ضروري، عوامل همبسته و پيامدهاي تعهد سازماني 46

شکل2-6-مدل مفهومی تحقیق…………………………… 54

شکل4-1-بررسي وضعيت جنسيت………………………….. 63

شکل4-2-بررسي وضعيت سن…………………………….. 64

شکل4-3-بررسي وضعيت سابقه………………………….. 65

شکل4-4-بررسي وضعيت سطح تحصيلات……………………… 66


 

چکیده :

غنی سازیشغل مفهومیاستکهاینروزهادربسیاریازسازمانها،شرکتها،مؤسسات مطرحاست غنیسازیشغلدرجستوجویبهبودعملکردورضایتکارمندبااستفادهازگستردهتر کردنحوزۀفعالیتفردودادنفرصتبیشتربرایموفقیتورشدفردیدرشغلکارمندمیباشد.تحقیق حاضر به بررسی وتبیین رابطه بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)پرداخته نوع پژوهش از نوع توصيفي ، پیمایشی است جامعه آماری تحقیق شامل 150 نفر از کارکنانسازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)بوده که از این میان 126 نفر بر اساس روش نمونه گیری ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزارهای این پژوهش، پرسشنامه­های استاندارد غنی سازی شغلی،تعهد سازمانی و رضایت شغلی می باشند.  پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0.908 ، 0.878 و محاسبه شد. برای تعیین روایی این ابزارها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، نرمال بودن توزیع داده ها بررسی شد و سپس با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی معناداری فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفت.نتایج حاصل نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ، و بین غنی سازی شغل با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

 

کلید واژ ه : غنی سازی شغل ، تعهد سازمانی ، رضایت شغلی،سازمان تامین اجتماعی(شهرستان ساری)

تعداد صفحه :  118

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --