دانلود پایان نامه ارشد: ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش : سيستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان : ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشكده مهندسي صنايع

پايان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسي صنايع

گرايش سيستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان:

ارائه يک مدل جديد جايابی و تخصيص در محيط غيرقطعی

استاد راهنما:

دكتر کامران شهانقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعريف و اهميت موضوع 2

1-3- هدف تحقيق 3

1-4- روش تحقيق 3

1-5- معرفي فصل‌ها 4

فصل 2: مروري بر منابع 5

2-1- مقدمه 6

2-2- تعاريف، اصول و مباني نظري 6

2-2-1- مروري بر فضاي ترکيبي 6

2-2-2- معيارهاي رتبه‌بندي 8

2-2-3- شبيه‌سازي ترکيبي 9

2-3- مروري بر ادبيات موضوع 9

2-3-1- مدل‌هاي برنامه‌ريزي ترکيبي 9

2-3-1-1- مدل کلي 10

2-3-1-2- مدل برنامه‌ريزي ارزش انتظاري 10

2-3-1-3- برنامه‌ريزي با محدوديت شانس 11

2-3-1-4- برنامه‌ريزي وابسته به شانس 12

2-3-2- مسأله جايابي -ميانه 13

2-4- نتيجه‌گيري 15

فصل 3: روش تحقيق 17

3-1- مقدمه 18

3-2- علت انتخاب روش 18

3-3- تشريح كامل روش تحقيق 19

3-3-1- مقدمات 19

3-3-2- طراحي مدل جديد جايابي -ميانه در محيط ترکيبي 21

3-3-3- روش حل 23

3-3-4- الگوريتم ژنتيک 26

3-3-4-1- معرفي کروموزوم‌ها 26

3-3-4-2- جمعيت اوليه 27

3-3-4-3- تست شدني بودن 28

3-3-4-4- تابع ارزيابي 29

3-3-4-5- فرآيند انتخاب والد 29

3-3-4-6- عمليات تقاطع 29

3-3-4-7- عمليات جهش 32

3-3-4-8- فرآيند تخصيص مجدد 32

3-3-4-9- فرآيند انتخاب جمعيت 33

3-3-4-10- معيار توقف 33

فصل 4: نتايج و تفسير آنها 34

4-1- مقدمه 35

4-2- محتوا 35

4-2-1- اجراي الگوريتم بر روي داده‌هاي قطعي 35

4-2-2- اجراي مدل در محيط احتمالي 37

4-2-3- اجراي مدل در محيط ترکيبي 40

4-2-4- خلاصه 51

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها 52

5-1- مقدمه 53

5-2- محتوا 53

5-2-1- جمع‌بندي 53

5-2-2- نوآوري 55

5-2-3- پيشنهادها 55

مراجع 57

پيوست‌ها 60
فهرست اشکال

شکل (3-1) نمونه‌ای از کروموزوم الگوريتم ارائه شده 27

شکل (3-2) نحوه عملکرد عمليات تقاطع تک نقطه 30

شکل (3-3) نحوه عملکرد عمليات تقاطع دو نقطه 30

شکل (3-4) نحوه عملکرد عمليات تقاطع سه والد 31

شکل (3-5) نحوه عملکرد عمليات جهش دو نقطه‌ای 32

شکل (4-1) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال احتمالی ليو 39

شکل (4-2) مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در ليو 39

شکل (4-3) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال ون و ايوامورا 41

شکل (4-4) مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در ون و ايوامورا 42

شکل (4-5) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال ليو 44

شکل (4-6) مختصات نقاط تقاضا و تسهيلات در مدل ارائه شده و مدل‌های معرفی شده در ليو 45

شکل (4-7) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مثال ونگ و واتادا 47

شکل (4-8) نمودار تغييرات  و  نسبت به  در مسأله 26 استان 49

شکل (4-9) جايابی انبار در مسأله 26 استان 50
فهرست جداول

جدول (2-1) مقاله‌های موجود در زمينه جايابی در محيط‌های غيرقطعی 15

جدول (4-1) نتايج حاصل از الگوريتم ارائه شده و نرم‌افزار جايابی داسکين بر روی داده‌های گالوائو 36

جدول (4-2) نتايج حاصل از الگوريتم ارائه شده و نرم‌افزار جايابی داسکين بر روی داده‌های گالوائو با تعيين تقاضا 36

جدول (4-3) مختصات و تقاضای نقاط نقاضا در مسأله ليو 37

جدول (4-4) جواب مسأله ليو به ازاء  های مختلف 38

جدول (4-5) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ون و ايوامورا 40

جدول (4-6) جواب ون و ايوامورا به ازاء  های مختلف 41

جدول (4-7) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ليو 42

جدول (4-8) جواب مسأله ليو به ازاء  های مختلف 43

جدول (4-9) مسافت بين نقاط تقاضا و نقاط کانديد استقرار در مسأله ونگ و واتادا 45

جدول (4-10) مکان و تقاضای نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 45

جدول (4-11) جواب مسأله ونگ و واتادا به ازاء  های مختلف 46

جدول (4-12) تخصيص تسهيلات به نقاط تقاضا در مسأله ونگ و واتادا 47

جدول (4-13) مراکز استان‌ها و تقاضای تصادفی فازی آن‌ها 48

جدول (4-14) جواب مسأله 26 استان به ازاء  های مختلف 49

چکيده

مسأله جایابی و تخصیص در تحقیقات بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. در یک مسأله جایابی و تخصیص، تعدادی نقطه تقاضا و تعدادی نقطه کاندید استقرار وجود دارد و سعی می‌شود تسهیلاتی در نقاط کاندید استقرار قرار داده و به نقاط تقاضا تخصیص داده شود. از این کار، اهداف بسیاری می‌توان داشت از جمله کمینه‌سازی تعداد تسهیلاتی که می‌توانند تمام نقاط تقاضا را سرویس بدهند، حداکثر کردن تقاضایی که می‌تواند توسط تسهیلات برآورده شود، کمینه‌سازی بیشترین مسافت یا کمینه کردن جابجایی بین نقاط تقاضا و تسهیلات، کمینه‌سازی هزینه نهایی و … .

گاهی اوقات، تقاضای نقاط ظاهراً از یک توزیع پیروی می‌کنند اما با آن توزیع به طور مناسب انطباق ندارند. یکی از دلایل این امر می‌تواند این باشد که تقاضا یک متغیر ترکیبی است. در این پایان‌نامه، به بررسی یکی از مدل‌های جایابی تسهیلات به نام مدل -میانه در محیط ترکیبی پرداخته شده است. همچنین از دو مدل برنامه‌ریزی وابسته به شانس و برنامه‌ریزی با محدودیت شانس استفاده کرده و یک مدل دوسطحی ترکیبی توسعه داده شده، طوری‌که در این مدل، دخالت تصمیم‌گیر به حداقل رسیده است. برای حل این مدل، از ترکیب سطوح استفاده شده که با کمک الگوریتم ژنتیک حل شده است.
1-1- مقدمه

در این فصل، موضوع و مسأله اصلی پایان‌نامه معرفی شده و هدف تحقیقات آن در رابطه با اهمیت موضوع بیان می‌گردد. در ادامه، مختصراً روش‌های تحقیق مورد استفاده و سیر مراحل تحقیق ذکر می‌گردد.

1-2- تعريف و اهميت موضوع

گاهی اوقات، تقاضای نقاط ظاهراً از یک توزیع مشخص پیروی می‌کنند اما با آن توزیع به طور مناسب انطباق ندارند. یکی از دلایل این امر می‌تواند این باشد که تقاضا همزمان دارای خاصیت احتمالی بودن و فازی بودن است. به این نوع متغیرها، متغیرهای ترکیبی[1] می‌گویند. متغیرهای ترکیبی دارای انواع مختلفی است که در این پایان‌نامه بر اساس آنچه در ادبیات موضوع وجود دارد، متغیرهای تصادفی فازی[2] و فازی تصادفی[3] را انتخاب شده است.

مسأله جایابی –میانه[4] با تقاضای ترکیبی، در عین حالی که دارای مصادیق واقعی است، اما کمتر توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است. در مسأله –میانه، باید تعداد  تسهیل در محل‌های کاندید استقرار طوری مکان‌یابی و به نقاط تقاضا تخصیص داده شوند که جابجایی کل حداقل شود.

از طرفی در بین مدل‌های مختلف برنامه‌ریزی ترکیبی، دو نوع مدل به نام‌های مدل برنامه‌ریزی با محدودیت شانس[5] و دیگری مدل برنامه‌ریزی وابسته به شانس[6] وجود دارد که در هر دوی این مدل‌ها، جواب مسأله وابستگی شدیدی به نظر تصمیم‌گیر دارند. در مدل برنامه‌ریزی با محدودیت شانس، یک حد[7] برای تابع هدف تعریف شده و هدف آنست که این حد بهینه شود به شرط اینکه تابع هدف با یک قابلیت اطمینان که از تصمیم‌گیر گرفته می‌شود، از این حد بهتر باشد. در مدل برنامه‌ریزی وابسته به شانس، هدف اینست که احتمال اینکه تابع هدف از یک سطح مشخص بهتر باشد را بیشینه کند که این سطح از تصمیم‌گیر گرفته می‌شود. در هر دوی این موارد، امکان دارد به دلیل عدم آشنایی تصمیم‌گیر با محیط، سطحی از تابع هدف یا قابلیت اطمینان، مناسب انتخاب نشده و لذا این مدل‌ها جواب‌هایی ایجاد کند که قابل قبول برای تصمیم‌گیر نیست.

تعداد صفحه : 86

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --