دانلود پایان نامه ارشد : ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسي صنایع

گرایش : مدیریت سیستم و بهره‏وری

عنوان : ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان مطالعه موردی صنعت نفت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشكده مهندسي صنایع

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان

مطالعه موردی صنعت نفت ایران

پايان‌نامه يا رساله براي دريافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسي صنایع گرايش مدیریت سیستم و بهره‏وری

استاد راهنما:

دكتر سیامک نوری

اساتيد مشاور:

دكتر مسیح ابراهیمی

آذر ماه    1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

طی چند دهه اخیر، با قبول این واقعیت که منابع انسانی سرمایه­های اصلی یک شرکت محسوب می­شوند، مفهوم انگیزش به کار توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. در عین حال انگيزش، مفهومي است پيچيده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولي در عين حال اين دو گروه هيچگاه نتوانسته اند در باب ماهيت ، علل و معادل­هاي مفهومي انگيزش به اجماع دست يابند. اهمیت این موضوع محققین را برآن داشته است تا ضمن توجه به برداشت­هاي متفاوت از مفهوم انگيزش در مکاتب جامعه­شناختي و روان­شناختي، با رويکردي جامع، مدل سنجش انگيزش کارکنان را ارائه نمایند. یکی از جدیدترین مدل­های ارائه شده در این زمینه حاصل تجمیع دو مدل شناختی-اجتماعی مشخصه­های شغلی و شناختی انتظار است.

درتحقیق حاضرتلاش شده است تا مدل مورد نظر را توسعه داده و با توجه به شرایط بومی کشور ایران و به طور مشخص صنعت نفت ایران، آن را برای سنجش انگیزش کارکنان شرکت­های تابعه صنعت نفت مورد استفاده قرار دهیم. در مدل توسعه یافته، «باورها، ارزش­ها و اعتقادات» به عنوان بعدی جدید و تاثیر گذار بر «تلاش» به ابعاد «رضایت از پاداش­های داخلی و خارجی»، «اهمیت پاداش­های داخلی و خارجی»، «شدت نیاز به رشد»، «انگیزش داخلی و خارجی»، «رضایت از پاداش­های مطلوب»، «انگیزش کل» و «عملکرد» اضافه شده است. اضافه نمودن بعد باورها و ارزش­ها و نیز در نظر گرفتن تاثیر دولت بر پاداش­ها، این مدل را از مدل گذشته متمایز می­کند. نتیجه تحقیقات که با استفاده از نرم افزار SPSS حاصل شد، تاثیر این بعد را در مدل مزبور مورد تایید قرار می­دهد.

واژه‌هاي كليدي:

انگیزش، الگوی جامع، صنعت نفت

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- عنوان تحقیق. 2

1-3- تعریف مسئله و موضوع تحقیق. 2

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-5- سؤالات و فرضیات تحقیق. 4

1-6- روش تحقیق. 4

1-7- مراحل انجام تحقیق. 5

1-8- چارچوب و ساختار تحقیق. 5

فصل 2: مروري بر منابع  7

2-1- مقدمه. 8

2-2- ماهیت و مفهوم انگیزش.. 8

2-3- نظریه‏های انگیزش.. 10

2-3-1- نظریه‏های محتوایی. 11

2-3-2- نظریه‏های فرآیندی. 15

2-4- مدلهای انگیزش.. 19

2-4-1- مدل مشخصههای شغلی. 20

2-4-2- مدل انتظار پورتر و لاولر. 26

2-5- مدل جامع سنجش انگیزش.. 29

2-6- نتيجه‌گيري. 44

فصل 3: روش تحقيق و ارائه مدل  46

3-1- مقدمه. 47

3-2- روش تحقیق. 47

3-3- مدل مفهومی تحقیق. 48

3-4- ابعاد و جنبه‏های تحقیق. 49

3-5- روش‏های جمع‏آوری اطلاعات. 51

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-7- قلمرو موضوعی تحقیق. 55

3-8- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. 55

3-9- جامعه آماری. 55

3-10- نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 55

3-11- روش‏های تجزیه و تحلیل اطلاعات. 56

3-11-1- ضریب همبستگی پیرسون. 57

3-11-2- رگرسیون چندگانه. 57

3-12- جمع بندی. 58

فصل 4: نتايج و تفسير آنها 60

4-1- مقدمه. 61

4-2- مطالعه موردی. 61

4-3- ویژگیهای جمعیت شناختی. 62

4-4- بررسی آزمونهای استنباطی. 65

4-4-1- بررسی میزان همبستگی بین شرکتها 66

4-4-2- بررسی میزان همبستگی بین رضایت از پاداش‏های فردی و اهمیت پاداش‏های فردی  67

4-4-3- بررسی و تایید مدل پیشنهادی. 68

4-5- نتیجهگیری. 72

فصل 5: جمع‌بندي و پيشنهادها 74

5-1- جمع‏بندی. 75

5-2- پیشنهادها برای محققان آینده 77

5-3- محدودیتهای تحقیق. 77

مراجع  79

پيوست‌ها 82

 

 


فهرست اشکال

شکل (2-1) فرآیند انگیزش (فیضی، 1385) 10

شکل (2-2) سلسله مراتب نیازهای مازلو. 12

شکل (2-3) مدل مشخصههای شغلی هاکمن و اولدهام (رابینز، 1997). 21

شکل (2-4) 23

شکل (2-5) مدل اصلاح شده پورتر و لاولر. 26

شکل (2-6) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(هاکمن و اولدهام) 32

شکل (2-7) وارد کردن اثر ساختار سازمانی در مدل ویژگیهای شغلی(براس) 32

شکل (2-8) وارد كردن اثر عوامل فراموش شده داخلي و خارجي. 33

شکل (2-9) بازسازی حالات روانشناختی. 35

شکل (2-10) تصحيح رابطه بين تلاش و پاداش مطلوب. 37

شکل (2-11) مدلسازي رضايت و انگيزش و وارد كردن اثر قدرت نياز به رشد فردي. 39

شکل (2-12) شفاف سازي ارتباط مدل با نظريه انتظار وروم 40

شکل (2-13) اصطلاحات عمده در مدل انتظار و مشخصههای شغلی و مفاهیم آنها 42

شکل (2-14) استانداردسازی اصطلاحات دو مدل. 43

شکل (2-15) تجمیع مدلهای اصلاح شده مشخصههای شغلی و انتظار. 44

شکل (3-1) چارچوب مفهومی برای الگوی تحلیلی تحقیق. 49

شکل (3-2) مراحل انجام تحقیق. 59

شکل (4-1) موقعیت پنج معادله رگرسیونی در مدل پیشنهادی. 69

شکل (4-2) مدل تجدید نظرشده 72

 


فهرست جداول

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. 63

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس.. 63

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات. 64

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل. 64

جدول (4-5) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. 64

جدول (4-6) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی. 65

جدول (4-7) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدامی. 65

جدول (4-8) نتایج بدست آمده از همبستگی بین شرکتها 66

جدول (4-9) نتایج بدست آمده از همبستگی میان اهمیت و رضایت از پاداش‏های فردی. 67

جدول (4-10) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها 70

جدول (4-11) نتایج حاصل از معادلات رگرسیونی برای رضایت از پاداشهای داخلی در ارتباط با متغیر عملکرد 71

جدول (4-12) متغیرهای مستقل برای هر معادله رگرسیونی به همراه ضریب اهمیت آنها برای مدل تجدیدنظرشده 73

 • مقدمه

در این فصل به معرفی موضوع تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام آن پرداخته شده که شامل بخش­های زیر است:

 • عنوان تحقیق
 • تعریف مسئله و موضوع تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • سؤالات و فرضیات تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • روش تحقیق
 • مراحل انجام تحقیق
 • چارچوب و ساختار تحقیق
  • عنوان تحقیق

ارائه الگوی جامع سنجش انگیزش کارکنان صنعت نفت

 • تعریف مسئله و موضوع تحقیق

انگيزش، مفهومي است پيچيده که همواره مورد توجه جامعه شناسان و روان شناسان بوده است ، ولي در عين حال اين دو گروه هيچگاه نتوانسته اند در باب ماهيت ، علل و معادل­هاي مفهومي انگيزش به اجماع دست يابند. بونگ[1](1996) بر اساس تحقیقات خود به این نتیجه رسید که اغلب مطالعات و تئوری­های ارائه شده در حوزه­ی انگیزش بگونه­ایست که نتوانسته یک مدل ساده که توانایی در بر­گیری تمام اثرات داخلی و خارجی بر روی انگیزش را داشته باشد، ارائه دهد چرا که این مدل­ها عموماَ بر روی یکی از دو حالت زیر تمرکز کرده­اند:

 • روان شناختی[2] (توجه به افکار و عقاید فرد)
 • جامعه شناختی[3] (توجه به اثرات ناشی از پدیده­های اجتماعی در افراد)

بر این اساس وی معتقد است که مدل­های انگیزش به دو دسته­ی مدل­های شناختی و مدل­های شناختی-اجتماعی تقسیم می­شوند. بونگ (1996) برای داشتن یک مدل جامع انگیزش دو روش را پیشنهاد می­دهد: روش اول شامل یک مدل کلی است که طیف گسترده ای از متغیرهای انگیزشی را در بر می گیرد و روش دوم از طریق ایجاد چندین مدل انگیزشی است که هر کدام بر روی یک بعد مشخص متمرکز می شوند. و در نهایت وی پیشنهاد می­دهد که روش اول به علت سهولت در استفاده از آن، کاراتر می­باشد.

بر این اساس تحقيق حاضر ضمن توجه به برداشت­هاي متفاوت از مفهوم انگيزش در مکاتب جامعه­شناختي و روان­شناختي ، مي­کوشد با رويکردي جامع و با طراحي مدل تلفيقي که در پرتو نظريه هاي مطروح تدوين شده است ، ضمن طراحي و تست مدل نظري، به سنجش انگيزش کارکنان در بخش ستاد صنعت نفت ايران بپردازد. همچنين تحقيق حاضر ضمن سنجش انگيزش به کار در جامعه مورد مطالعه در پرتو مباني نظري، رابطه­ي منفرد عوامل موثر بر آن را مورد تدقيق قرار مي­دهد. لزوم توجه به تحليل چند متغيره انگيزش به کار از آن جهت است که پديده­ها و واقعيت­هاي انساني و اجتماعي داراي تاثيرات متقابل هستند و شبکه­اي از مناسبات و روابط پيچيده بر آن­ها حاکم است. از اين رو توجه صرف به روابط دو متغيره کفايت نمي­کند و استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه ضرورت مي­يابد. بدين ترتيب تحقيق حاضر مي کوشد نتايج رگرسيون چندگانه را که در پيمايش انجام شده تاثيرات شبکه­اي، جمعي و همزماني متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته­ي انگيزش به کار را اندازه­گيري کرده است ، عرضه نمايد.

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --