دانلود پایان نامه ارشد: احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : فقه و مباني حقوق اسلامي

عنوان : احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه

دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد

 پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته الهيات، معارف اسلامي و ارشاد

گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي

عنوان:

احکام خبر و خبررساني در فقه اماميه

استاد راهنما:

حجت الاسلام و المسلمين محمد علي حيدري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1   پيشگفتار      2

1.1        مقدمه. 2

1.2        خبر. 2

1.2.1      اهميت بحث درباره خبر:       2

1.3        نگاهي به تحقيقات پيشين: 3

1.4        ضرورت پژوهش: 5

2   فصل اول: کليات 9

2.1        آشنايي با ماهيت خبر. 9

2.1.1      تعريف خبر      9

2.1.2      ارزش‌هاي خبري:  10

2.1.3      ارزش‌هاي خبري از ديدگاه قرآن کريم: 17

2.1.4     بايد و نبايد‌هاي خبري:  18

3   فصل دوم :عناوين فقهي خبر و وظايف مخبر  30

3.1        غيبت(بد گويي): 30

3.1.1      مفهوم غيبت  در کلام علماي لغت: 30

3.1.2      مفهوم غيبت در کلام فقها: 30

3.1.3      ادله حرمت غيبت: 33

3.1.4      حرمت استماع غيبت:  35

3.1.5      موارد جواز غيبت:  37

3.1.6      استفتائات درباره غيبت:  42

3.1.7      غيبت و روزنامه نگاري جنجالي: 43

3.2        تجسس( ورود به حريم خصوصي): 44

3.2.1      مفهوم تجسس:  44

3.2.2      ادله حرمت تجسس:  45

3.2.3      تجسس حرام و تجسس حلال: 48

3.2.4      تجسس و روزنامه نگاري تحقيقي:                                                          50

3.3        افشاي اسرار ( انتشار مسائل خصوصي): 53

3.3.1      مفهوم افشاي اسرار:  54

3.3.2     ادله حرمت افشاي اسرار:   54

3.3.3      اسراري که افشاي آنها جايز است:‌ 55

3.3.4      افشاي اسرار دولتي و مرتبط با امنيت و منافع كشور: 57

3.3.5      افشاي اسرار و ورود به حريم خصوصي افراد: 57

3.4        نميمه(سخن چيني): 59

3.4.1      مفهوم نميمه:  59

3.4.2      ادله حرمت نميمه:  59

3.4.3      نميمه و هياهوي رسانه اي: 61

3.5        نشر اكاذيب (نشر مطالب غير واقع): 62

3.5.1      مفهوم كذب:  62

3.5.2      ادله حرمت دروغ و نشر اكاذيب: 66

3.5.3      ترويج بدعت در دين:  68

3.5.4      مواردي که نشر اكاذيب و اخبار دروغ مجاز است:‌ 69

3.5.5      نشر اكاذيب و روزنامه نگاري زرد: 72

3.6        بهتان (نسبت دادن غير واقع به ديگري): 74

3.6.1      مفهوم بهتان:  74

3.6.3    بهتان در دستورالعمل برنامه سازي BBC:                                                 76

3.7        اضلال(پيام گمراه کننده): 77

3.7.1      مفهوم اضلال:   77

3.7.2      ادله حرمت كتب ضاله:  78

3.7.3      استفاده از “مغالطات” براي گمراه کردن مردم: 80

3.7.4      اضلال و روزنامه نگاري تکثرگرا: 81

3.8        اشاعه فحشاء(انتشار بي بند و باري اخلاقي): 82

3.8.1      مفهوم اشاعه فحشاء:   82

3.8.2      ادله حرمت اشاعه فحشاء: 83

3.8.3      حرمت تشبيب بالمرئه الاجنبيه (اظهار عشق به زن نامحرم): 84

3.8.4      اشاعه فحشاء و روزنامه نگاري هرزه نگارانه: 85

3.9        لهو (بيهوده گويي): 87

3.9.1      مفهوم لهو:  87

3.9.2      ادله حرمت لهو:  88

3.9.3      لهو و روز نامه نگاري عامه پسند: 89

3.10       مدح من لا يستحق المدح (ستايش ناروا) : 90

3.10.1    ادله حرمت مدح من لا يستحق المدح: 90

3.10.2   مدح من لا يستحق المدح و آگهي‌هاي تجاري: 91

3.11       تغرير جاهل )فريفتن نادان): 93

3.11.1    مفهوم تغرير:  93

3.11.2    ادله حرمت تغرير جاهل:  94

3.11.3   تغرير جاهل و فريب افکار عمومي:                                                          95

3.12       اضرار(ضرر زدن به غير): 96

3.12.1    مفهوم ضرر:  96

3.12.2    ادله حرمت اضرار:  97

3.12.3    اضرار و آزادي مطلق رسانه‌هاي جمعي: 98

3.13       سب واهانت(بد زباني): 100

3.13.1    مفهوم سب و اهانت در کلام فقهاء: 100

3.13.2    ادله حرمت سب واهانت:   101

3.13.3    سب و اهانت در دستور العمل برنامه  سازي BBC: 104

3.14       اعانه براثم(کمک به گناه کردن): 104

3.14.1    مفهوم اعانه براثم:  104

3.14.2    ادله حرمت اعانه براثم:  106

3.14.3    شروط تحقق اعانه بر اثم:                                    ………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 107

3.14.4    اعانه بر اثم و رفتار تقليدي ناهنجار مخاطبان:                               109

3.15       اعانه به ظالم  (کمک کردن به ستمگر): 111

3.15.1    مفهوم اعانه به ظالم:  111

3.15.2    ادله حرمت اعانه به ظالم:   111

3.15.3    اعانه بر ظالم و روزنامه نگاري استبدادي: 113

3.15.4    امر به معروف و نهي از منکر رسانه‌هاي خبري:                          115

3.16       سرقت  (تجاوز پنهاني به حقوق ديگري): 116

3.16.1    مفهوم سرقت:  116

3.16.2    جرم سرقت در نوشته‌هاي فقهي: 117

3.16.3    ادله حرمت سرقت:  117

3.16.4    سرقت و حقوق معنوي:  117

3.17       تطفيف (کم فروشي): 121

3.17.1   مفهوم تطفيف:  121

3.17.2    ادله حرمت تطفيف:  122

3.17.3    كم فروشي در رسانه‌هاي جمعي: 123

3.18       اختلال نظام(از هم گسيختگي امور مردم): 124

3.18.1    مفهوم نظام  و امنيت عمومي: 125

3.18.2    ادله حرمت اختلال نظام:                                                                                      126

4   فصل سوم: بررسي عناوين فقهي خبر در برنامه‌هاي تلويزيوني (بررسي برنامه‌هاي نود و هفت) 131

4.1        معرفي برنامه نود 131

4.1.1      بررسي برنامه نود: (گفتگو   با دکتر محمد دادکان رئيس اسبق فدراسيون فوتبال) 133

4.2        معرفي برنامه هفت.. 134

4.2.1      بررسي برنامه هفت: (گفتگو با خانم فريماه فرجامي بازيگر سينما). 136

5  منابع و مآخذ. 138

5  منابع و مآخذ. 139

5.1   کتب و مقالات.. 139

5.2    منابع اينترنتي   144

چکيده

بررسي احکام خبر و خبررساني، با توجه به عصر ارتباطات و لزوم پاسخگويي فقه به مسائل جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است. در نوشتار حاضر به ماهيت خبر پرداخته شده و هجده عنوان فقهي خبر و خبررساني مورد بحث قرار گرفته است. اين عناوين عبارتند از: غيبت، تجسس، افشاي اسرار، نميمه، نشراكاذيب، بهتان، اضلال، اشاعه فحشاء، لهو، مدح من لايستحق المدح، تغرير جاهل، اضرار،سب و اهانت، اعانه بر اثم، اعانه برظالم، سرقت، تطفيف،اختلال نظام. در تمام عناوين، ادله فقهي، موارد استثناء و جواز به صورت مختصر بررسي شده اند. در پايان اين نوشتار به بررسي مصداقي عناوين فقهي خبر و خبررساني در برنامه‌هاي تلویزيوني پرداخته شده است.

اين رساله، متکفل برشمردن همه عنوانهاي فقهي است که در عرصه خبر و خبررساني، محدود کننده به شمار مي آيند. مي توان اين مختصر را درآمدي بر مجموعه بزرگ فقه رسانه به شمار آورد، هر چند موارد گفته شده در اين نوشته، شرط لازم و حداقل رسانه دين مدار است.

مقدمه
علم فقه  پي گير تحقق سلامت، هدايت و عدالت در جامعه است و اين سه ابتناء تامي بر آگاهي‌هاي اجتماعي دارند . اين علم نمي‌تواند در قبال خبر و رسانه‌هاي جمعي كه حامل و ناقل بخش مهمي از آگاهي‌هاي اجتماعي هستند، برخوردي خنثي و يا غير ناظر به ماهيت و كاركرد آنها داشته باشد. اين مدعا با شواهدي از نقل و نيز عقل قابل تأييد است.

فقه در لغت به معناي فهم است و همين واژه در اصطلاح فقهاء به معناي آشنايي با احكام فرعي شرعي است، كه از راه ادله تفصيلي آن يعني قرآن، روايات ،عقل و اجماع بدست مي‌آيد و فقيه امروزه به فردي اطلاق مي‌شود كه داراي قدرت استنباط احكام فرعي شرعي از راه ادله تفصيلي آن باشد.

تعداد صفحه : 156

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --