دانلود پایان نامه ارشد: اثر تكانه ­هاي قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : اقتصاد

گرایش :اقتصاد 

عنوان :  اثر تكانه ­هاي قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك

دانشکده اقتصاد و علوم اداری

موضوع :          

اثر تكانه ­هاي قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك ( ايران، ونزوئلا)

( جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد )

استاد راهنما :

دکتر امير منصور طهرانچيان

استاد مشاور :

دکتر سید مجتبی مجاوریان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 نفت به عنوان یک کالاي استراتژیک چه از بعد اقتصادي و چه سیاسی داراي نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به­ويژه در خلال نيم قرن اخير نوسانات قابل ملاحظه اي­ در بهاي نفت را تجربه كرده است. نوسانات قیمت نفت می­تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. در اين تحقیق اثر تكانه­های قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك (ایران، ونزوئلا) از سال 1980-2010 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که اگر شوکی به قیمت نفت، در جهت افزایش وارد ­شود با توجه به قدرت متغیر قيمت­های نفت در توضیح تغییرات اندازه دولت، در بلند مدت این متغیر سهم به سزایی بر اقتصاد ایران داشته و نوسانات آن می‏تواند ساختار اقتصاد ایران را تحت الشعاع قرار دهد.    

واژگان کلیدی: تکانه­های قيمت نفت، اندازه دولت

فهرست

فصل اول.. 1

مقدمه وکلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهميت موضوع. 2

1-3- سؤالات پژوهش… 3

1-4- فرضيات پژوهش… 3

1-5- روش تحقيق.. 3

1-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 3

1-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 4

1-8- تعريف واژه­هاي تحقيق.. 4

1-8-1- تکانه نفتي.. 4

1-8-2- اندازه دولت.. 4

1-8-3- جهاني شدن تجارت.. 4

فصل دوم. 6

مروری بر ادبیات موضوع. 6

2-1- مقدمه. 7

2-2- مباني نظري.. 7

2-2-1- تکانه نفتی.. 8

2-2-2- تأثیر تکانه­هاي نفتی بر اقتصاد کلان. 9

2-2-2-1- کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی.. 9

2-2-2-2- کشورهای توسعه‌نیافته مصرف‌کننده نفت.. 10

2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت.. 11

2-2-3- اندازه دولت.. 13

2-2-4- تأثير تکانه­هاي نفتي بر اندازه دولت.. 14

2-2-4-1- تقاضاي كل.. 15

2-2-4-2- عرضه كل.. 16

2-2-5- تکانه­هاي نفتي و بيماري هلندي.. 17

2-3- پيشينه پژوهش… 19

2-3-1- مطالعات خارجي.. 19

2-3-2- مطالعات داخلی.. 21

2-4- نتیجه­گیری.. 26

فصل سوّم. 27

روش تحقیق وجمع آوری اطلاعات.. 27

3-1- مقدّمه. 28

3-2- ايستايی (ريشه واحد) 29

3-3- مقدّمهاي بر تحليل­هاي خود رگرسيوني برداري (VAR) 30

3-4- ثبات و مانايي.. 34

3-5- تخمين و تشخيص… 37

3-6- وقفه و نقش آن در اقتصاد. 38

3-7- تعيين وقفه بهينه. 39

3-8- تابع عكس العمل آني.. 40

3-9- تجزيه واريانس… 42

4-1- مقدمه. 47

4-2- برآورد الگو در ایران. 48

4-2-1- آزمون پايايی متغيّرهای الگو. 48

4-2-2- برآورد الگوی VAR.. 49

4-2-2-1- تعيين وقفه بهينه. 49

4-2-2-2-تخمين الگوی VAR.. 49

4-2-3- ماتريس واريانس – کوواريانس… 51

4-2-4- توابع عکس­العمل آنی (واکنش به ضربه) 52

4-2-5- تجزيه واريانس خطای پيش­بينی.. 56

4-3- برآورد الگو در ونزوئلا. 59

4-3-1- آزمون پايايی متغيّرهای الگو. 60

4-3-2- برآورد الگوی VAR.. 60

4-3-2-1- تعيين وقفه بهينه. 60

4-3-2-2-تخمين الگوی VAR.. 61

4-3-3- ماتريس واريانس – کوواريانس… 62

4-3-4- توابع عکس­العمل آنی (واکنش به ضربه) 62

4-3-5- تجزيه واريانس خطای پيش­بينی.. 66

فصل پنجم.. 69

نتیجه گیری.. 69

مقدمه. 70

نتیجه گیری.. 72

پیشنهادها 72

منابع……………………………….73

چکیده­ ا­­نگلیسی……………….78

پیوست……………………….79

– مقدمه
از آن¬جا كه براي شروع يك طرح تحقيقاتي بيان مسئله گام اساسي به¬شمار مي¬رود، لذا در اين فصل به شناخت موضوع و همچنين بيان اهميت آن پرداخته و پس از طي مراحل تدوين اهداف و فرضيات تحقيق، به روش و ابعاد مختلف تحقيق اشاره مي¬شود. در اين پژوهش سعي بر آن است تا به مطالعه اثر تكانه¬های قيمت نفت بر اندازه دولت در كشورهاي منتخب عضو اوپك (ایران، ونزوئلا) پرداخته شود. در اين راستا با توجه به مباني نظري موجود، پس از ارائه مدل مربوطه، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به برآورد مدل و تجزيه و تحليل نتايج مي¬پردازيم.
1-2- اهميت موضوع
نفت به عنوان یک کالاي استراتژیک چه از بعد اقتصادي و چه سیاسی داراي نقش حائز اهمیتی است. اقتصاد جهان، به¬ويژه در خلال نيم قرن اخير نوسانات قابل ملاحظه¬ در بهاي نفت را تجربه كرده است. نوسانات بهاي نفت، چه در كشورهاي واردكننده و چه در كشور¬هاي صادركننده اين محصول بسياري از متغير¬هاي كلان را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم تحت تاثير قرار داده و با ایجاد بی¬ثباتی در اقتصاد این کشورها، مسئولین کشورها را با چالشی جدي مواجه کرده است. نفت علاوه بر نقش درآمدي در کشورهاي صادرکننده، بر اقتصاد کشورهاي واردکننده نفت نیز تأثیرگذار می¬باشد. نتایج مطالعاتی نظیر همیلتون (1983)، موري (1993) و براون و یوسل (2002) که بیشتر در زمینه بررسی اثرات نوسان¬هاي قیمت نفت بر متغیرهاي اصلی اقتصاد کلان از جمله تولید ناخالص داخلی، اشتغال، سرمایه‏گذاري و عرضه پول در کشورهاي واردکننده نفت صورت پذیرفته است، حاکی از آن است که افزایش قیمت نفت عامل بروز رکود اقتصادي در این کشورها بوده است. درحالی¬که کاهش قیمت نفت نقش قابل ¬توجهی در ایجاد رونق در اقتصاد این کشورها نداشته است. اما در مورد کشورهاي صادرکننده نفت، افزایش قیمت نفت از هر دو طرف، طرف تقاضا از طریق بودجه دولتی و طرف عرضه با تأثیر بر سرمایه¬گذاري بخش¬هاي دولتی و خصوصی سبب تحریک اقتصاد این کشورها می¬شود که به ‏نوبه خود تأثیرات افزایشی یا کاهشی بر رشد اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت دارد و برآیند این دو اثر به عنوان تأثیر خالص درآمد نفتی بر اقتصاد این کشورها شناخته می¬شود. دركشور¬هاي صادركننده نفت، درآمد حاصل از صادرات اين محصول بخش قابل ملاحظه¬اي از درآمد دولت، را تشكيل مي¬دهد. در اين كشورها ميزان مخارج دولت مرتبط با درآمدهاي نفتي است. بنابراين بنظر مي¬رسد كه اندازه دولت در اين كشورها تحت تاثير بهاي نفت در بازار¬هاي جهاني می¬باشد.
با توجه به مطالبی که ذکر گردید، شناخت چگونگی تأثیر تكانه¬هاي نفتی بر نوسانات اقتصادي کشورهاي عضو OPEC و تأثير اين تكانه¬ها بر مخارج و در نتيجه اندازه دولت ضروري به¬ نظر می‏رسد تا بدین ¬ترتیب بتوان با ارزیابی آثار تکانه¬هاي نفتی بر عملکرد اقتصادي، راهکارها و سیاست‏هاي مناسبی اتخاذ کرد.
1-3- سؤالات پژوهش
تکانه¬های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود؟
1-4- فرضيات پژوهش
فرضیه¬ اين تحقیق، به¬صورت زیر تعریف می¬شوند:
تکانه¬های نفتی باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک (ایران، ونزوئلا) می‏شود.
1-5- روش تحقيق
روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می¬باشد.
1-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
در بخش مبانی نظری، روش جمع¬آوری داده¬ها به صورت کتابخانه¬ای می¬باشد و در بخش عملی نیز داده-های مربوطه از سایت¬های بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران، اوپک و کلّیه سایت¬های مرتبط گردآوری شده است.
1-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
این مطالعه بر آن است تا به بررسی نقش تکانه¬های نفتی بر اندازه دولت ( ( دولت مخارج )/( داخلی ناخالص تولید )) طی سال¬های 1980 تا 2010 بپردازد. لذا برای این منظور، پس از تصریح مدل مناسب و جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک¬های اقتصادسنجی، به تجزیه و تحلیل اطلاعات در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) پرداخته می¬شود و جهت تخمین مدل از نرم¬افزارهای آماری و اقتصادسنجی استفاده خواهد شد.
1-8- تعريف واژه¬هاي تحقيق
در اين قسمت به تعريف واژه¬هايي كه موضوع اصلي اين مطالعه را تشكيل داده و يا كاربرد زيادي در اين تحقيق دارند، مي¬پردازيم.
1-8-1- تکانه نفتي
منظور از تكانه نفتي، شوک¬ها و یا تغييرات ناگهاني در قيمت نفت است كه ممكن است با توجه به شرايط سياسي و اقتصادي جهان رخ دهد. يك تکانه نفتي مي¬تواند هم براي كشورهاي صادركننده و هم براي كشورهاي واردكننده مشكلاتي را فراهم آورد (مهرآرا و ميري، 1389).
1-8-2- اندازه دولت
در مطالعات مختلف تعاريف گوناگوني درباره اندازه دولت مطرح مي¬شود؛ ولي متداول¬ترين آن¬ها عبارت است از نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی (جعفري صميمي، 1389).
1-8-3- جهاني شدن تجارت
يكي از پديده هايي كه امروزه در حال شكل¬گيري است و چه بسا شكل گرفته و در عرصه¬هاي زندگي مدرن در جريان است، پديده اي است كه از آن تحت عنوان «جهاني شدن» يا « جهاني‏سازي» ياد مي¬شود. به دليل وابستگي اقتصاد ايران به نفت؛ هم¬زمان با افزايش درآمد¬هاي نفتي دولت، درجه باز بودن و فعاليت¬هاي دولت نيز گسترش مي يابد(دادگر،1386). مطالعات نشان مي¬دهد جهاني شدن تجارت در ايران باعث رشد اندازه دولت گرديده و بيشترين توضيح دهندگي رشد اندازه دولت را در اقتصاد ايران دارد. بدين منظور براي بررسي هر گونه ارتباط جهاني شدن تجارت با ديگر متغيرها، نيازمند كمي كردن اين پديده و انتخاب شاخص مناسبي براي آن مي¬باشيم. در بسياري از مطالعات از معيار مجموع صادرات و واردات نسبت به توليد ناخالص داخلي استفاده مي¬شود (رودریک، 1998) .

تعداد صفحه : 115

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --