دانلود پایان نامه ارشد : تاثير تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گلرنگ بهاره

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش : زراعت

عنوان : تاثير تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گلرنگ بهاره 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 دانشکده کشاورزي، گروه زراعت

پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد مهندسي کشاورزي «M.Sc.»

گرايش: زراعت

عنوان

تاثير تاريخ كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام گلرنگ بهاره به عنوان كشت دوم در منطقه گچساران

استاد راهنما

دكتر محمدمهدي رحيمي

استاد مشاور

مهندس فرج­الله ناركي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان            صفحه

چکيده: 1

 فصل اول: کليات    2

 1-1-مقدمه  2

1-2-هدف از اجراي اين پژوهش    3

1-3-فرضيات پژوهش    4

فصل دوم: مروری بر تحقيقات انجام شده  5

 2-1- نام‌هاي گلرنگ    5

2-2- تاريخچه کاشت گلرنگ در ايران و جهان  5

2-3- مشخصات گياهشناسي گلرنگ    6

2-3-1- ريشه: 6

2-3-2- برگها: 6

2-3-3- ساقه: 6

2-3-4- طبق: 6

2-3-5- گل: 7

2-3-6- دانه: 7

2-3-7- تركيبات دانه گلرنگ: 7

2-4- مراحل نمو گلرنگ    7

2-4-1- مرحله رويشي شامل  Veتا  Vn  7

2-4-2- مرحله زايشي شامل R1 تا R6  7

2-5-گياه زراعي   8

2-6- ارقام گلرنگ    9

2-6-1- ارقام داخلي   10

2-6-1-1- رقم محلي 2811 (اراک) 10

2-6-1-2- رقم محلي اصفهان  10

2-6-1-3- رقم محلي 3147 (اروميه) 10

2-6-1-4- رقم محلي 2819  11

2-6-1-5- رقم محلي 3148  11

2-6-1-6- رقم محلي 3150 کرمانشاه 11

2-6-1-7- ساير ارقام  12

2-6-2- ارقام خارجي   12

2-6-2-1- ژيلا1 12

2-6-2-2- فريو  12

2-6-2-3- يو.اس- 101  13

2-6-2-4- يوت   13

2-6-2-5- آ-101 و آ-12417  13

2-6-2-6- ان-10  14

2-6-2-7- رقم 1-VC  14

2-6-2-8- نبراسکا-10  14

2-7- تاريخ کاشت   15

2-7-1- اجزاي موثر بر عملکرد دانه  16

2-7-2- تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد دانه  17

2-7-3- تاثير تاريخ کاشت بر تعداد دانه در طبق   20

2-7-4- تاثير تاريخ کاشت بر تعداد طبق بارور 21

2-7-5- اثر تاريخ كاشت بر ارتفاع بوته  23

2-7-6- تأثير تاريخ کاشت بر درصد روغن   24

2-7-7- تاثير تاريخ کاشت بر عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت و عملكرد دانه  26

2-7-8- تاثير تاريخ کاشت بر وزن هزار دانه  27

2-8- کشت دوگانه  28

2-9- همبستگي بين عملکرد و ساير صفات کمي و کيفي گلرنگ    30

فصل سوم: مواد و روشها 34

 3-1- زمان، موقعيت و شرايط اقليمي محل آزمايش    34

3-2- مشخصات تيمارهاي آزمايشي   34

3-3- عمليات آماده سازي زمين   35

3-4- عمليات کاشت و داشت   35

3-5- فاکتورهاي اندازه‌گيري شده در طي فصل رشد  36

3-5-1- اندازه‌گيري عملکرد دانه در واحد سطح  36

3-5-2- تعداد طبق بارور و نابارور در گياه 36

3-5-3- تعداد دانه در بوته و طبق   37

3-5-4- ارتفاع ساقه و ارتفاع تا اولين شاخه بندي   37

3-5-5- محاسبه‌ي عملکرد بيولوژيک    37

3-5-6- درصد روغن دانه  38

3-5-7- وزن گلچة گلرنگ (عملكرد گلبرگ) 38

3-5-8- محاسبة شاخص برداشت   38

3-6- محاسبات آماري   38

فصل چهارم: نتايج و بحث و پيشنهادات    39

 4-1- عملکرد دانه  39

4-2- عملکرد بيولوژيک    43

4-3- شاخص برداشت   46

4-4- درصد روغن   48

4-5- عملکرد روغن   50

4-6- عملكرد گلبرگ   53

4-7- ارتفاع بوته  55

4-8- تعداد طبق بارور در بوته  58

4-9- تعداد دانه در طبق   60

4-10- وزن هزار دانه  63

4-11- ارتفاع تا پايين‌ترين شاخه بندي   66

4-12- نتيجه‌گيري كلي   69

4-13- پيشنهادات   70

منابع  71

چکيده:

 به منظور بررسي تاثير تاريخ کاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد چهار رقم گلرنگ بهاره، آ‌زمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک­هاي کامل تصادفي در سه تکرار در سال زراعي 89-1388 در منطقه گچساران به اجرا در آمد. عامل اول شامل تاريخ كاشت در چهار سطح (26 ارديبهشت، 11 خرداد، 26 خرداد و 11 تير) و عامل دوم شامل چهار رقم گلرنگ بهاره (اراك2811، اصفهان14، IL111 و PI) بود. نتايج نشان داد، برهمكنش رقم و تاريخ کاشت در اکثر صفات مورد بررسي معني‌دار بود؛ به طوري كه بيشترين عملكرد دانه، عملكرد روغن و تعداد دانه در طبق مربوط به رقم اصفهان 14 در تاريخ كاشت 11 تير (چهارم) و كمترين مربوط به رقم IL111 در تاريخ كاشت 26 ارديبهشت (اول) بود. به طور كلي بين تاريخ‌هاي مختلف كاشت، تاريخ كاشت سوم، بيشترين عملكرد دانه (1376 كيلوگرم در هكتار)، عملكرد بيولوژيك (3601 كيلوگرم در هكتار )، عملكرد روغن، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه را به خود اختصاص داد، ولي تاريخ كاشت اول در طول دوره‌ي نموي خود كمترين عملكرد دانه (1143 كيلوگرم در هكتار )، شاخص برداشت، عملكرد روغن، تعداد دانه در طبق، تعداد طبق بارور در بوته و ارتفاع ساقه را توليد كرد. ارقام در تاريخ كاشت اول، به دليل شاخص سطح برگ بيشتر، نور بيشتري دريافت كرده و در نتيجه به علت فتوسنتز بيشتر، سرعت رشد محصول و تجمع ماده خشك آن­ها نيز افزايش يافت.

 كلمات كليدي: تاريخ کاشت، رقم، گلرنگ بهاره، عملکرد دانه و اجزاي عملکرد

 

1-1-مقدمه

روغن‌هاي خوراکي از منابع مهم تامين انرژي براي فرآيندهاي حياتي در بدن انسان هستند و به خاطر نقشي که اين مواد در تامين نيازهاي چربي و ويتامين‌ها دارند، پس از مواد نشاسته‌اي در زمره‌ي مهمترين کالاهاي ضروري محسوب مي‌گردند. با توجه به روند رو به افزايش مصرف روغنهاي نباتي و هزينه زياد تامين روغن مورد نياز كشور از طريق واردات، توسعه كشت گياهان دانه روغني سازگار به شرايط اقليمي كشور و همچنين گسترش برنامه‌هاي تحقيقاتي در اين زمينه حائز اهميت است.

خوشبختانه به دليل تنوع آب و هوايي در ايران امکان کشت بسياري از دانه‌هاي روغني با کيفيت مناسب، که از ارزش اقتصادي بسياري برخوردارند، وجود دارد. در اين ارتباط کشت گياهان روغني نظير گلرنگ که از نظر صنعتي و دارويي نيز مهم هستند مي‌تواند مدنظر قرار بگيرد. گلرنگ گياهي است كه از دير‌ باز در مناطق خشك و نيمه خشك و نيز در هندوستان و ديگر نقاط خاورميانه و شرق آفريقا كشت مي‌شده است. خصوصيات مطلوب و خاص اين گياه نظير خواص طبي، صنعتي، غذايي، كيفيت بالاي روغن به جهت وجود بيش از 80 درصد اسيد‌هاي چرب غير اشباع بخصوص اسيد چرب لينولئيك و اولئيك، مقاومت بالا به شوري و خشكي، نياز رطوبتي كم، سازگاري وسيع به درجه حرارت‌‌هاي پايين زمستان و بالاي تابستان و فصل رشد و نمو كوتاه در كشت بهاره و تابستانه از جمله مواردي است كه گلرنگ را به عنوان يك گياه روغني با ارزش مطرح ساخته است.

انتخاب تاريخ‌کاشت مناسب يکي از فنون زراعي است که با رعايت آن حداکثر محصول بدست خواهد آمد. از آنجايي که طول مراحل مختلف نمو تابعي از دو عامل اصلي حرارت و طول روز است؛ ممکن است تاريخ‌کاشت را به نحوي تغيير داد که مراحل مختلف نمو گياه با وضعيت حرارت و طول روز موجود طي فصل رشد انطباق مناسبي يافته و ميزان رشد رويشي و زايشي مطلوبي بدست آيد. بدين لحاظ لازم است اطلاع کامل و صحيحي از خصوصيات رشد و نمو و نيازهاي اکولوژيک محصول مورد کاشت و عوامل محيطي داشت تا بتوان تاريخ‌کاشت مناسبي را انتخاب نمود.

كاشت دو يا چند محصول در سال، موجب استفاده مؤثر از منابع طبيعي موجود در بخش كشاورزي و افزايش بازدهي اقتصادي آنها مي‌شود و در بسياري از مناطق كشور مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب ژنوتيپ‌هاي مناسب گلرنگ از لحاظ صفات زراعي و اقتصادي جهت كاشت به عنوان محصول دوم بسيار حائز اهميت است. در اين زمينه، انتخاب گياه مناسب و با دوره رشد كوتاه به عنوان محصول دوم پس از برداشت گندم و جو اهميت دارد. تركيب مناسبي از ژنوتيپ و تاريخ كاشت در گياهان زراعي يكي از مهمترين عوامل مؤثر در كسب عملكرد مطلوب و اقتصادي است. در تاريخ كاشت مناسب مراحل رويشي و زايشي گياه با شرايط مطلوب محيطي منطبق شده و موجب افزايش بازدهي فتوسنتز و سرانجام انتقال و ذخيره مواد فتوسنتزي در دانه‌ها و افزايش عملكرد مي‌گردد. نتايج مشابهي در گياهان مختلف از قبيل‌ آفتاب‌گردان و گلرنگ در ارتباط با اثر متقابل ژنوتيپ و تاريخ كاشت بر عملکرد دانه و برخي خصوصيات فيزيولوژيکي گزارش شده است. در مواقعي که تاخير در كاشت بهاره گلرنگ، با افزايش دما در طي دوران رشد رويشي و زايشي گياه همراه باشد، موجب تسريع نمو شده و در نهايت عملکرد و اجزاي عملکرد را کاهش مي دهد. ولي چنانچه تاخير در کاشت، موجب انطباق مرحله گلدهي و پر شدن دانه‌ها با هواي نسبتاً خنک اواخر تابستان باشد، افزايش عملکرد دانه را نسبت به تاريخ‌هاي کاشت زود هنگام به دنبال خواهد داشت.

 با توجه به امتيازات ارزشمند گياه گلرنگ و بومي بودن و سازگاري آن، شايسته است که مطالعات بيشتري براي شناخت بهتر اين گياه انجام شود. در هر حال با آزمايش‌هاي بسيار معدودي که در کشور بر روي اين گياه صورت گرفته و همچنين محدوديت نسبي ارقام مناسب اصلاح شده، بدون توجه اساسي در زمينه به‌نژادي و به‌زراعي نمي‌توان اميد چنداني به بهبود وضعيت گلرنگ در ايران داشت. با توجه به خصوصيات ارزشمند اين گياه، به ويژه سازگاري با شرايط محدوديت رطوبت و امکان کشت بهاره آن در بسياري از مناطق کشور و همچنين اثرات مفيد قرار دادن آن در تناوب زراعي و استفاده از اين گياه به عنوان کشت دوم بعد از برداشت غلات دانه ريز مثل گندم و جو، اميد است که اين گياه در آينده بيشتر از گذشته، مورد توجه پژوهشگران و سياست گذاران کشاورزي کشور قرار گيرد.

 

1-2-هدف از اجراي اين پژوهش

1- تعيين مناسب‌ترين تاريخ‌کاشت تابستانه موثر در افزايش عملکرد دانه و روغن گلرنگ در منطقه گچساران

2- تعيين بهترين رقم گلرنگ براي کشت دوم در منطقه گچساران

1-3-فرضيات پژوهش

  • امكان كاشت و برداشت دو محصول در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد
  • امكان كاشت گلرنگ بهاره در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد.
  • تاريخ كاشت تأثيري بر عملكرد دانه، درصد روغن و خصوصيات زراعي گلرنگ بهاره ندارد.

 فصل دوم: مروری بر تحقيقات انجام شده

 2-1- نام‌هاي گلرنگ

گلرنگ گياهي است که از ساليان بسيار دور در کشورهاي مختلف جهان رشد و نمو نموده است. اين گياه در کشورهاي مختلف به اسامي مختلف ناميده مي‌شود. نام علمي گلرنگ يا گل رنگCarthamus tinctorius  L. مي‌باشد. اين گياه در زبان فارسي علاوه بر گلرنگ يا گل رنگ اسامي متعدد ديگري نيز دارد که کافشه، کاجيره، کاچيره، کاژيره و کازيره بيش از ساير اسامي محلي مصطلح هستند. در زبان انگليسي به اين گياه Safflower و در زبان فرانسه Carthame مي‌گويند. عرب‌ها اين گياه را به اسامي قرطوم[1]، کرتوم[2] و عصفر[3] مي‌شناسند. گفته شده است که Carthamus (نام جنس) برگردان لاتين کلمه عربي قرطوم است که به ماده رنگي گلها اشاره دارد و عصفر به احتمال زياد منشأ نام انگليسي آن يعني Safflower است. اين گياه عضوي از خانواده گياهي کاسني(مرکبان يا مرکبه) يا (Compositae) Asteraceae مي‌باشد ( ناصري، 1370؛ Chapman and Carter, 1976). گونه زراعي گلرنگ يکساله است؛ اما در اين جنس گونه‌هاي وحشي چند ساله نيز وجود دارد (يزدي صمدي و عبدميشاني، 1370).

2-2- تاريخچه کاشت گلرنگ در ايران و جهان

گلرنگ ساليان درازي است که از حالت وحشي خارج شده است. اين گياه از 4000 سال قبل به دليل استفاده از گلچه‌هاي آن در مصر کشت مي‌شده است. اين محصول احتمالاً از فرات به مصر برده شده است؛ اما روغن‌کشي و استفاده از روغن آن بعدها در آنجا متداول گرديد. در طي بررسي‌هاي باستان شناسي دسته‌هايي از گل‌هاي مجزاي گلرنگ در ميان پاکتي از جنس برگ بيد همراه جسد موميايي آمنوخيس اول از سلسلة هجدهم (1600 قبل از ميلاد) کشف شد، که دقيقاً قابل تشخيص نبود. گلرنگ کشت شده در مصر پس از برداشت و تهيه رنگ از آن به ايتاليا، فرانسه و انگلستان صادر مي‌شد و در آنجا به مصرف رنگرزي و تهيه‌ي پنير مي‌رسيد. از ساير موارد استفاده‌ي گلرنگ در مصر به تهيه‌ي سرمه از بوته‌ي زغال شده‌ي گلرنگ مي‌توان اشاره کرد. گلرنگ در کشورهاي عربي به عنوان داروي پادزهر و عرق آور شناخته مي‌شد.

-3- مشخصات گياهشناسي گلرنگ

گلرنگ زراعي گونه­اي يكساله است ولي گونه­هاي وحشي آن چند ساله­اند. اندام­هاي اين گياه از نظر گياه شناسي داراي ويژگيهايي به شرح ذيل مي­باشند.

2-3-1- ريشه: اين گياه داراي ريشه­اي قوي و گسترده مي­باشد. اين ويژگي به گياه امكان
مي­دهد تا رطوبت و مواد غذايي را از اعماق نسبتا زياد جذب نمايد. به همين جهت گلرنگ را گياهي كم توقع و مقاوم به خشكي به شمار مي­آورند (زينلي، 1378).

2-3-2- برگها: پس از جوانه­زني گلرنگ و ظهور برگهاي لپه­اي، برگهاي حقيقي گلرنگ ظاهر مي­شوند. برگهاي اين گياه بر اساس نوع واريته و محل آن روي گياه، صاف يا خاردار مي­باشد. برگهاي پاييني فاقد خار، در حالي كه برگهاي فوقاني معمولا خاردار هستند. بعضي واريته­ها كاملا بدون خار مي­باشند. در ابتداء برگهاي گلرنگ روي زمين خوابيده است. به اين دوره از رشد گياه مرحله روزت مي­گويند. در اين مرحله ساقه هنوز طويل نشده و ديده نمي­شود (خواجه­پور، 1383).

2-3-3- ساقه: با گرم شدن هوا فاصله ميانگره­هاي ساقه زياد و در نتيجه ساقه اصلي طويل مي­شود. ساقه اصلي در گلرنگ به صورت قائم و تقريبا گرد است، و طول آن در ارقام مختلف بين 25 تا 210 سانتيمتر متغيير است. هنگامي كه گياه به ارتفاع 30-40 سانتيمتر رسيد ساقه­ها در قسمت فوقاني گياه منشعب مي­شوند، و ساقه­هاي فرعي را تشكيل مي­دهند (زينلي، 1378).

 2-3-4- طبق: طبق­ها به شكل مخروطي در انتهاي ساقه اصلي و هر ساقه فرعي بوجود مي­آيد. هر طبق 5/1 تا 4 سانتيمتر قطر داشته و توسط چند رديف براكته احاطه شده است. تعداد طبق در بوته تقريبا با تعداد ساقه فرعي در بوته برابر است. طبق واقع بر روي ساقه اصلي از همه بزرگتر است. ممكن است در هر بوته تا 50 طبق تشكيل گردد (خواجه­پور، 1383).

2-3-5- گل: گلها به صورت مركب هستند و شكل غوزه مانندي را تشكيل مي­دهد. در هر طبق 20 تا 180 گل لوله­اي مشاهده مي­شود. (ناصري، 1370).

 2-3-6- دانه: در هر غوزه 20 تا 100 عدد دانه تشكيل مي­شود. دانه­هاي اين گياه از نظر ظاهري خيلي شبيه به بذور كوچك آفتابگردان هستند و رنگ آنها سفيد يا كرم رنگ است. وزن هزار دانه گلرنگ زراعي از 29 تا 50 گرم متغير است (خواجه­پور، 1383).

 2-3-7- تركيبات دانه گلرنگ: پوسته، 30 تا 50 درصد، آب، 3 تا 10 درصد، روغن، 25 تا 40 درصد و پروتئين، 12 تا 20 درصد دانه را تشكيل مي­دهند.

 2-4- مراحل نمو گلرنگ

براساس تقسيم­بندي (Tanaka et al., 1997) مراحل نموي گلرنگ به دو مرحله تقسيم
مي­شوند.

2–1- مرحله رويشي شامل  Veتا  Vn

:Ve لپه‎ها بطور كامل ظاهر شده‎اند. اولين برگهاي حقيقي، غير از لپه­ها، ممكن است مشاهده گردند. اما كمتر از 8/3 سانتيمتر طول دارند

:Vn مراحل با شمارش تعداد برگهاي حقيقي (n) متصل به ساقة اصلي كه حداقل 8/3 سانتيمتر طول دارند تعيين مي‎گردد. دو برگ حقيقي اوليه (V1 و V2) بطور همزمان و متقابل يكديگر توسعه مي­يابند. برگهاي باقيمانده بصورت الگوي متناوب توسعه مي‎يابند. مراحل V1 تا V6 بعنوان مرحلة روزت نامگذاري شده است. ساقه مقداري طويل مي‎شود اما طول آن كمتر از 5 سانتي‎متر است. رشد سريع ساقه از V7 تا Vn رخ مي‎دهد. حداكثر تعداد برگها بر روي ساقة اصلي بسته به ژنوتيپ و محيط بين 15 تا 35 عدد تغيير مي‎كند. GDD مورد نياز براي مرحلة ‌رويشي از 170 تا 445 مي‎باشد.

2-4-2- مرحله زايشي شامل R1 تا R6

:R1 جوانة ‌انتهائي تشكيل يك طبق كوچك به قطرحدود 1/0 سانتيمتر همراه با دسته‎اي برگ در انتهاي گياه مي‎دهد. اين جوانة اوليه است و جوانه‎هاي ثانويه از محور برگها تشكيل مي‎شوند.

R2: جوانة اولية نابالغ به حداكثر قطر خود مي‎رسد و بالاي آخرين برگ روي ساقة اصلي بين 1/0 تا 3/0 سانتيمتر طويل مي‎شود. شاخه‎هاي ثانوية در مرحلةR2  شروع به تشكيل شدن مي‎كنند. معمولاً اين شاخه‎ها در دومين تا چهارمين محور برگ از رأس گياه شروع شده و به سمت پائين گسترش مي‎يابند. تعداد شاخه‎ها و طبق‎هاي ثانويه و ثالثيه بستگي به ژنوتيپ و عوامل محيطي دارد. GDD مورد نياز براي گذر از Vmax (زمان حداكثر تعداد برگ) تا اين مرحله 70 تا 90 مي‎باشد.

R3: اين مرحله شروع گرده‎افشاني است و مي‎تواند به سه زير مرحله بر اساس درصد گلهائي كه در طبق گل داده‎اند تقسيم شود. اگر 25-0 درصد طبق گل داده باشد، زير مرحلة R3.1 خواهد بود. زير مرحلة R3.2 هنگامي است كه 50-25 درصد طبق گل داده است. وقتي بيش از 50 درصد طبق گل داده است و گلبرگ خارجي شروع به پژمرده شدن مي‎كنند، زير مرحلة R3.3 خواهد بود. مرحلة گلدهي (R2-R3.3) حدود 250 تا 280 GDD نياز دارد.

R4: گلدهي كامل شده است و تمام گلچه‎ها پژمرده شده‎اند. گلچه‎ها بطور مداوم از خارج به داخل طبق پژمرده مي‎شوند.

R5: بذرها شروع به پر شدن مي‎كنند. بذور  غير بالغ از يك غشاء نازك كه جنين را مي‎پوشاند تا بذور كاملاً توسعه يافته كه داراي پوستة تيره هستند متغير مي‎باشد. اين مرحله غير قابل مشاهده است، مگر اينكه طبق‎ها بطور متناوب باز شوند. نوع پوسته قابل تشخيص نمي‎باشد.

R6: بذور از لحاظ فيزيولوژي بالغ هستند. وقتي پوسته رنگ مات خود را از دست داد به رنگ سفيد يا نواري در مي‎آيد. براكته‎هاي خارجي طبق شروع به قهوه‎اي شدن مي‎كنند، برخي طبق‎ها علامت تركهاي شعاعي را هم نشان مي‎دهند. مراحل رشد تا پر شدن دانه (R3.3 – R6) حدود 120 تا 140 GDD نياز دارد. زمان مورد نياز براي نمو گلرنگ در بين يك جامعة گياهي ممكن است متغير باشد، اما توصيف‎هاي مراحل رشد بايد براي يك گياه منفرد ارائه شود. طبق‎هاي ثانويه و ثالثيه در مراحل مشابه طبق اوليه، البته كمي با تأخير توسعه مي‎يابند.

 

تعداد صفحه :89

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --