دانلود پایان نامه ارشد : ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق اسلامی 

عنوان : ابطال رأی داوری تجاری در  حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

دانشکده اصول دین واحد قم

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

ابطال رأی داوری تجاری در

حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

استاد راهنما:

دکتر حکیمیان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حل‌وفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.

 این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته می‌شود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریح‌شده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشاره‌ای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت داده‌شده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیان‌شده است.

مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در قانون آئين دادرسي مدني ایران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بين‏المللي ایران دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران است و در داوری‌های بين‏المللي که بر طبق قواعد داوري آنسيترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي به‌حساب مي‏آيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد.

واژگان كليدي: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

فصل اول : کلیات و مفاهیم

 1. 1. مبحث اول: کلیات.. 2
 2. 1. 1. معرفی مسئله. 2
 3. 2 بیان اهمیت موضوع. 3
 4. 3 پیشینه تحقیق. 4
 5. 4. سؤال اصلی تحقیق. 5
 6. 5. سؤالات فرعی تحقیق. 5
 7. 6. فرضیه اصلی تحقیق. 5
 8. 7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5
 9. 8. روش تحقیق. 6
 10. 9. محدودیت‎های پژوهش.. 6
 11. مبحث دوم: مفاهيم 6
 12. 1 گفتار اول: داوری.. 6
 13. 1. 1 معنای لغوی داوري.. 6
 14. 1. 2 مفهوم حقوقی داوري.. 7
 15. 1. 3 داوری در فقه. 9
 16. 1. 4 داوري تجاري.. 10
 17. 1. 5 داوري تجاری بين‌المللي. 11
 18. 1. 6 داوري بين‌المللي در حقوق ايران. 12
 19. 1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13
 20. 1. 8 اهمیت داوري بين‏المللي. 14
 21. 1. 9 اقسام داوری.. 16
 22. 1. 9. 1 داوري سازماني. 16
 23. 1. 9. 2 داوري موردي يا اختصاصي. 17
 24. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17
 25. 2. 1 ابطال. 17
 26. 2. 2 بطلان. 17
 27. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

 1. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19
 2. 2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20
 3. 3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21
 4. 4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

 1. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24
 2. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

 1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأي داور. 34
 2. 1. 1. فقدان اهليت طرفين. 36
 3. 1. 2. بي‏اعتباري موافقتنامه داوري.. 38
 4. 1. 3 عدم رعايت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاريه‏ها 40
 5. 1. 4 عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده 40
 6. 1. 5 خروج داور از حدود اختيار. 41
 7. 1. 6 تشكيل هيات داوري برخلاف قواعد 42
 8. 1. 7 رأي مؤثر داور جرح شده 43
 9. 1. 8 صدور رأي بر مبناي سند مجعول. 47
 10. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48
 11. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأي داوري.. 49
 12. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50
 13. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوري تجاري بين‏المللي. 50
 14. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
 15. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانين ايران غيرقابل ارجاع به داوري باشد. 51
 16. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه و يا قواعد آمره 52
 17. 2. 2. 3 آراي مربوط به اموال غيرمنقول. 53
 18. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54
 19. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56
 20. 3. 1. 1 تفاسير اصل 139 قانون اساسي ايران. 57
 21. 3. 1. 1. 1 نظريه تفسير مضيق اصل 139 ق.ا. 57
 22. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسي نظريه تفسير مضيق. 61
 23. 3. 1. 1. 3 نظريه كميته بررسي تفسير بيانيه الجزاير. 63
 24. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسي نظريه كميته تفسير بيانيه الجزاير. 64
 25. 3. 1. 1. 5 نظريه تفسير اصل 139 ق.ا. بر مبناي نمايندگي. 66
 26. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسي نظريه نمايندگي. 67
 27. 3. 1. 1. 7 نظريه تفسير اصل 139 ق.ا. بر مبناي عدم اهليت.. 68
 28. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسي نظريه عدم اهليت.. 69
 29. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابليت ارجاع امر داوري.. 70
 30. 3. 1. 2 نقد و بررسي تفاسير مربوط به اصل 139 ق.ا 73
 31. 3. 1. 3 نتيجه بررسي نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوري موضوع اصل 139 ق.ا 76
 32. 3. 2 بند دوم: دعاوي نفتي. 77

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

 1. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79
 2. 1. گفتاراول: موارد ابطال راي داوري.. 82
 3. 1. 1 عدم رعايت قانون حاكم بر داوري.. 82
 4. 1. 1. 1 قانون شكلي حاكم بر داوري.. 83
 5. 1. 1. 2 قانون ماهوي حاكم بر داوري.. 84
 6. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباري داوري.. 87
 7. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوي با طرفين. 87
 8. 1. 2. 2 عدم رعايت اصل ابلاغ به موقع. 88
 9. 1. 2. 3 عدم رعايت اصل حق دفاع. 91
 10. 1. 3 فقدان صلاحيت يا تجاوز از حدود صلاحيت.. 92
 11. 1. 4 وجود بي‌نظمي در تشريفات رسيدگي. 94
 12. 1. 5 عدم توجيه رأي.. 95
 13. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96
 14. 2. 1 احكام تكميلي طبق قواعد داوري آنسيترال. 97
 15. 2. 2 احكام تكميلي در قانون داوري تجاري بين‌المللي. 97
 16. 2. 3 احكام تكميلي در قانون آئين دادرسي مدني. 98

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

 1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100
 2. 2 گفتاردوم: مقررات شكلي در دعوي ابطال راي داور( در بیانیه الجزایر) 102
 3. 2. 1 اشكال اعتراض عليه احكام داوري.. 103

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

 1. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري.. 104
 2. 1. 1 دادگاه صالح رسيدگي طبق مقررات قانون داوري تجاري بين‌الملل ایران. 104
 3. 1. 2 دادگاه صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات اتاق ايران. 105
 4. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاري داخلي ارجاع شده به اتاق بازرگاني. 105
 5. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاري بين‌المللي ارجاع شده به مركز داوري اتاق ايران. 106
 6. 1. 2. 3 مرجع صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات قواعد داوري آنسيترال 106
 7. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري در قانون آيين دادرسي مدني. 109
 8. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري.. 109
 9. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسيدگي به اصل دعوي.. 109
 10. 2 گفتاردوم: رعايت مقررات شكلي در دعوي ابطال رأي داور. 110
 11. 2. 1 قانون داوري تجاري بين‌المللي. 110
 12. 2. 2 مقررات شكلي در قانون آيين دادرسي مدني. 112
 13. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113

3  مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

 1. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114
 2. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأي داوري.. 115
 3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوري.. 116
 4. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117
 5. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118
 6. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتيجه‏گيري.. 125

پیشنهادات.. 132

منابع و مآخذ 133

 1. 1. مبحث اول: کلیات
 2. 1. 1. معرفی مسئله

رسیدگی به اختلافات و دعاوی یا از طریق محاکم رسمی دادرسی است که منشأ مشروعیتشان از قانون است و یا توسط شخص یا اشخاصی است که مشروعیتشان برای دادرسی ناشی از تراضی و توافق طرفین دعوی است که رسیدگی از طریق داوری در دسته اخیر جای می‌گیرد. حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق بازرگانان و شرکت‌های تجاری در حل مناقشات به شیوه مسالمت‌آمیز و سریع به‌حساب می‎آید که با افزایش روزافزون روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‎ها و استفاده از مکانیزم داوری در حل مناقشات با مسائل ناشی همچون اعتراض به رأی داوری و ابطال آن مواجه می شویم. اعتراض و ابطال لازمه‌اش وجود آيين داوري است تا همان‌گونه كه آراي صادره از محاكم قابليت اعتراض و تجدیدنظر دارند آراي این‌گونه اشخاص نيز از چنين قابليتي برخوردار باشد. محکوم‌علیه رأی داوری در موارد ابطال باید درخواست ابطال رأی کند بدیهی است برای دادن دادخواست ابطال باید جهات آن موجود باشد. آنچه از آن با عنوان جهات ابطال رأی داوری موردبحث قرار می‌گیرد عبارت است از مواردی که در صورت وقوع آن و یا اثبات آن با مستندات متقن توسط خواهان، حکم صادره در داوری که با رضایت طرفین حل اختلاف به آن واگذار شده است ابطال گردد.

منظور از اعتراض به راي داوران همان درخواست ابطال است که صرف درخواست ابطال موجب توقف اجرا نمي‏شود و رسيدگي دادگاه هميشه بصورت رد اعتراض يا ابطال راي داوري است؛ دادگاه زمانی که دلايل اعتراض خواهان را قوي ببيند، اجراي راي داوري را متوقف مي‏كند و دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض به عنوان مرجع تجديد نظر نسبت به راي شناخته نمي‏شود.

ابطال راي داور مهم‌ترین مكانيسم اعمال نظارت قضايي دادگاه هاي ايراني در آراي داوري ملي مي‏باشد يعني دعوي ابطال مخصوص آراي داوري ملي است و تنها دادگاهي صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال را دارد كه راي موضوع دعوي ابطال متعلق به نظام حقوقي مقر آن دادگاه باشد و چنانچه اين دعوي منجر به ابطال حكم شود علي الاصول اين ابطال نه تنها مانع اجراي راي در آن كشور است بلكه اجراي آن در كشورهاي ديگر نيز ممتنع مي‏شود.

ابطال رأی داور با عدم قابليت اجرايي آن رابطه مستقيم دارد و صرف درخواست ابطال رأی داوري، اثري بر توقف اجراي حكم داور ندارد و در صورت اصرار اعتراض‌کننده مبنی بر اینکه در صورت عدم تعلیق اجرا، زیان وارده قابل جبران نخواهد بود!(مثلاً مال از دست برود) در قبال حکم تعلیق؛ تأمین مناسب درخواست می‌گردد.

نكته مهمي كه وجود دارد بررسي اين مسئله خواهد بود كه در داوري‎هاي بين‏المللي كدام دادگاه صلاحيت ابطال رأی داور را دارد آيا تمامي كشورهاي جهان مي‏توانند مدعي صلاحيت براي ابطال رأی داور باشند يا تنها كشوري كه رأی منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأی داخلي به‌حساب مي‏آيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأی را دارد؟

در پايان‏نامه حاضر؛ به‌صورت محتوايي و بر اساس توصيف و تحليل، موارد ابطال رأی داور که در حقوق ايران و مقررات داوری آنسیترال همسان و شبیه بوده بررسی و هم‌چنین مواردی که در هر یک از قوانین فوق به‌صورت اختصاصی موردتوجه بوده است موردبحث و بررسی قرارگرفته است. در ادامه بحث و در فصل سوم، مرجعی که صلاحیت ابطال رأی داور را داشته و آثاری که این ابطال بر جای می‌گذارد نیز در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال، بررسی و بیان‌شده است.

 1. 2 بیان اهمیت موضوع

در عصر جهانی‌شدن اقتصاد و با پیچیدگی روابط تجاری و اقتصادی بین اشخاص و دولت‌ها؛ شیوه‎های کارآمد و سریع حل‌وفصل اختلافات احتمالی را پیش از پیش ضروری ساخته است. نظام دادرسی دولتی علیرغم محاسن و امتیازات خاص خود نظیر قاطعیت و برخورداری از ضمانت اجرایی مناسب، به دلیل طولانی بودن روند اجرا و عدم اعتماد اطراف خارجی قرارداد به‌نظام حقوقی ملی طرف مقابل، گران بودن، چندمرحله‌ای بودن رسیدگی و …، کارآمدی لازم را نداشته است ازاین‌روی مکانیزم حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری تجربه موفق دولت‌ها و تجار در حل مناقشات به شیوه مسالمت‎آمیز و روش مورد وثوق و سریع به‌حساب می‎آید. ولیکن گاه رأی داوری مورد اعتراض قرارگرفته و درخواست ابطال از طرف یا طرفین دعوی داده می‎شود. روشن است که اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن، زمانی که معترض معتقد باشد در حق او اجحاف شده است و رأی عادلانه نیست! بیانگر اهمیت موضوع است. مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین‎الملل ایران، ماده 489 آئین دادرسی مدنی ایران و در مورد اموال دولتی ماده 139 قانون اساسی به این موضوع توجه نموده‌اند. لیکن بررسی جهات و فرایند ابطال رأی داوری در حقوقی داخلی ایران و مقایسه آن با قانون نمونه و قواعد داوری آنسیترال که از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی در حل‌وفصل اختلاف تجاری فی‎مابین کشورها و تجار و در راستای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری است موجب تسهیل امور داوری و آگاهی و درنتیجه توافق بیشتر طرفین بر حل مناقشات خود از طریق آن خواهد گردید و احتمال هرگونه اجحاف و                      نا عدالتی در رأی‎های صادره را از بین می‎برد و طرفین این حق را پیدا می‎کنند که در صورت اعتراض به رأی داوری درخواست ابطال آن را نمایند.

تعداد صفحه : ۱۵۶

قیمت : 22000تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --