دانلود پایان نامه ارشد:وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میمه

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

                                                                         

پايان‌نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشتۀ حقوق

 

عنوان:

وضعیت فقهی وحقوقی شروط ضمن عقد نکاح

استاد راهنما:

دکتر سید محمد مرتضوی لنگرودی

استاد مشاور:

دکتر سید مهدی علامه

 

زمستان 139۴

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                          فهرست مطالب                                     صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول-کلیات تحقیق. 2

1-1-بیان مسئله 2

1-2-اهداف تحقیق 6

1-3-روش تحقیق 6

1-4-ضرورت و اهداف تحقیق 6

1-5-سوالات تحقیق 7

1-6-فرضیه های تحقیق 7

فصل دوم: مباحث مقدماتی 8

1-1- مفهوم شرط ضمن عقد نکاح وانواع آن 8

1-1- مفهوم شرط ضمن عقد نکاح. 8

1-2- انواع شرط ضمن عقد نکاح 8

1-3- شرط تبانی یا بنائی. 8

1-2- اقسام شرط ضمن عقد نکاح ورابطه آن با عقد. 9

1-2-1-اقسام شرط ضمن عقد نکاح 9

1-2-1-1- شروط صحیح. 9

1-2-1-1-1-شرط صفت.. 12

1-2-1-1-2- شرط نتیجه 14

1-2-1-1-3- شرط فعل. 14

1-2-1-2-شروط باطل. 15

1-2-1-2-1- شروط باطل غیر مبطل. 15

1-2-1-2-2- شرط غیر مقدور 16

1-2-1-2-3- شرط بدون نفع و فایده 17

1-2-1-2-4- شرط نامشروع. 17

1-2-1-2-5-مصادیق شرط نامشروع در ضمن عقد نکاح 19

1-2-1-2-5-1- شرط خیار 19

1-2-1-2-5-2- مطلقه شدن زوجه اول شوهر 21

1-2-1-2-5-3- عدم ولایت شوهر برفرزندان 22

1-2-1-2-5-4- آزادی زن در معاشرت های خود 23

1-2-1-2-5-5- ریاست خانواده برای زن 23

1-2-1-3-مصادیق مشتبهی از شرط نامشروع در ضمن عقد نکاح 24

1-2-1-3-1- شرط عدم پرداخت نفقه به زن 24

1-2-1-3-2-شرط عدم تزویج وتسری مرد 25

1-2-1-2-2- شروط باطل ومبطل. 27

1-2-1-2-3-شرط خلاف متقضای عقد نکاح. 27

1-2-1-2-3-1- شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد نکاح 28

1-2-1-2-3-2- شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح 29

1-2-1-2-3-3- مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح 31

1-2-1-2-3-3-1- مصادیق مشتبهی از شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح 32

1-2-1-2-3-3-2- شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود 32

فصل سوم- اندراج شرط در عقد نکاح 33

2-شروط مندرج در نکاحنامه 33

2-1-شرط انتقال نصف دارایی به زوجه ( شرط تنصیف دارایی) 34

2-1-1-درخواست زوج برای طلاق بعنوان شرط لازم برای تحقیق این شرط 35

2-1-2- عدم تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق ورفتار وی 35

2-1-3-نقد وبررسی شرط تنصیف دارایی. 36

2-1-3-1- مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای

2-1-3-2- شرایط جریان بندهای دوازده گانه صدور اجازه طلاق. 37

2-1-3-2-1- اعطای وکالت بلاعزل به زن، حق توکیل به غیر برای مطلقه نمودن.

2-1-3-2-2- مراجعه واخذ مجوز از دادگاه وانتخاب نوع طلاق 38

2-1-3-2-3- لزوم مراجعه به دادگاه صالح. 38

2-1-4- انتخاب نوع طلاق 39

2-1-5- اعطای وکالت بلاعزل به زن با حق توکیل به غیرجهت قبول بذل 39

2-2- بند های دوازده گانه مندرج در نکاحنامه 41

2-2-1- استنکاف شوهر از دادن نفقه بمدت شش ماه 42

2-2-1-1- خودداری شوهر از پرداخت نفقه به زوجه 42

2-2-1-2-عدم پرداخت طی مدت شش ماه 43

2-2-2-عدم امکان الزام به تادیه نفقه 43

2-2-3- عدم ایفاء حقوق واجبه زن بمدت شش ماه 43

2-2-3-1- ایفاء ننمودن حقوق واجبه زوجه 43

2-2-3-2- عدم ایفاء طی مدت شش ماه 44

2-2-2- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج بنحوی که ادامۀ زندگی را برای زوجه 44

2-2-2-1- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج. 44

2-2-2-2- عدم امکان تحمل ادامۀ زندگی برای زوجه 44

2-2-2-3- بعضی از مصادیق سوء رفتاریا سوء معاشرت غیر قابل تحمل. 44

2-2-3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج بنحوی که دوام زناشوئی برای 45

2-2-3-1- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج. 45

2-2-3-2- مخاطره آمیز بودن دوام زناشوئی برای زوجه 46

2-2-3-3- بعضی از مصادیق ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج. 46

2-2-3-4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد 47

2-2-3-4-1- تعریف جنون. 47

2-2-3-4-2- اقسام جنون 48

2-2-3-4-2-1- جنون دائمی. 48

2-2-3-4-2-2- جنون ادواری 49

2-2-4- مواردی از جنون که فسخ نکاح شرعا ممکن نیست.. 49

2-2-5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که. 50

2-2-5-1- عدم رعایت دستور دادگاه صالح در مورد منع اشتغال زوج 50

2-2-5-2-  لزوم منافی بودن شغل زوج با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه 51

2-2-5-2-1- منافی بودن شغل زوج با مصالح خانوادگی 51

2-2-5-2-2- منافی بودن شغل زوج با حیثیت زوجه 53

2-2-6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر 53

2-2-6-1- لزوم قطعی بودن حکم 54

2-2-6-2- لزوم محکومیت به حداقل مدت 5 سال 55

2-2-6-3- مبهم بودن این بند ونقد آن. 55

2-2-7- ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی 55

2-2-7-1- مضر بودن اعتیاد 56

2-2-7-2- خلل آوردن به اساس زندگی 56

2-2-7-3- غیر ممکن نمودن ادامۀ زندگی 56

2-2-7-4- نقد وبررسی این بند 56

2-2-8- زوج زندگی خانوادگی رابدون عذر موجه ترک کند 57

2-2-8-1- بدون عذر موجه بودن ترک زندگی خانوادگی 58

2-2-8-2- ترک زندگی خانوادگی بطور شش ماه متوالی 59

2-2-8-3- لزوم تشخیص دادگاه 60

2-2-8-4- نقد و بررسی 60

2-2-9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم واجراء هرگونه مجازات 61

2-2-9-1- قطعی بودن محکومیت زوج براثر ارتکاب جرم 61

2-2-9-2- اجرای هرگونه مجازات در اثرارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی

2-2-9-3- لزوم تشخیص مغایرت مجازات با حیثیت و شئون خانوادگی توسط دادگاه 62

2-2-10- در صورتی که پس از گذشت 5 سال 62

2-2-10-1- صاحب فرزند نشدن زوجه به لحاظ عقیم بودن یا عوارض جسمی

2-2-10-1-1- عقیم بودن 63

2-2-10-1-2- عوارض جسمی دیگر 64

2-2-10-2- گذشت مدت 5 سال 64

2-2-10-1-3-در صورتی که زوج مفقود الاثر 64

2-2-10-1-3-1- لزوم مفقود الاثر شدن زوج 64

2-2-10-1-3-1-1- تعریف غائب مفقود الاثر 65

2-2-10-1-3-1-2- شرایط مفقود الاثر بودن 65

2-2-10-1-3-1-3- گذشت مدت 6 ماه از مراجعه زوجه به دادگاه 66

2-2-12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند. 66

2-12-1- ازدواج مجدد زوج 66

2-12-1-1- ازدواج دائم 68

2-12-1-2- ازدواج موقت 68

2-12-2- عدم رضایت زوجه 69

2-12-3- عدم اجرای عدالت توسط زوج نسبت به همسران خود به تشخیص دادگاه 69

2-12-3-1- عدم اجرای عدالت توسط زوج نسبت به همسران خود 69

2-12-3-2- لزوم تشخیص دادگاه 70

2-2-13- سایر شروط مندرج در ضمن عقد نکاح 70

2-2-13-1- شروط صحیح ضمن عقد ازدواج 70

2-2-13-1-1- شرط سکنی به نفع زوجه 70

2-2-13-1-2- شرط تحصیل زوجه 71

2-2-13-1-3- شرط اشتغال زوجه 71

2-2-13-2- شروط باطل ضمن عقد ازدواج 72

2-2-13-2-1- شرط آزادی زوجه در معاشرت‌های خود 72

2-2-13-2-2- شرط عدم ایجاد علقه زوجیت 73

2-2-13-2-3- شرط ریاست زن در خانواده 74

2-2-13-2-4- شرط حق طلاق با زوجه 77

2-2-13-2-5- شروط مورد اختلاف ضمن عقد ازدواج. 77

2-2-13-2-5-1- شرط عدم پرداخت نفقه 77

2-2-13-2-5-2- شرط عدم دخول. 79

2-2-13-2-5-3- شرط عدم تزوج 80

فصل چهارم-نتیجه وخلاصه مباحث 81

چکیده انگلیسی ABSTRACT

 

چکیده

شرط ضمن عقد همان الزام و التزام است، به این معنی که هر یک از طرفین عقد می توانند وصـف خـاص، فعـل یـا ترک عمل و یا نتیجه عقد دیگری را در ضمن عقد از طرف مقابل بخواهد، شروط ضمن عقد در یـک تقسـیم بنـدی بـه صحیح و باطل تقسیم میشود، شرط صحیح آن شرطی است که شرایط عمومی صحت شرط را داشته باشد، در غیر این صورت باطل است؛ شرط باطل گاهی مبطل عقد است و آن زمانی است که موجب از دسـت رفـتن یکـی از ارکـان یـا شرایط عمومی صحت عقد شود، مثل اینکه مجهول و یا خلاف متقتضای ذات عقد باشد، شروط صحیح را می توان سه گونه دانست، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتیجه. چنانچه یکی از زوجین وصف خاصی را از طرف مقابل در عقد نکاح خواسته باشـد، در صـورت کشـف خـلاف، مشروطله حق فسخ دارد، این نوعی تدلیس است که موجب حق خیار می‌شود؛ با شرط نتیجه زوجه مـیتوانـد وکیـل و وکیل در توکیل طلاق خودش باشد، این شرط، عقد وکالت را لزوم حکمی می دهد و نوعی وکالت بلاعزل است. زن می‌تواند با شرط فعل برخی از حقوق زوج را اسقاط و یا دامنه سلطنت او را نسبت به خود محدود کند . شـرط خیـار در عقد نکاح جایز نیست. اهل سنت توکیل و تفویض طلاق را بـه زوجـه جـایز دانسـته و تخییـر زوجـه در انحـلال نکـاح خودش را خاص پیامبر(ص) ندانسته و گفته انـد هرگـاه زوج، زوجـه را در ادامـه ازدواج و انحـلال آن، مخیـر کنـد و او جدائی و پایان زندگی مشترک را انتخاب کند، عقد نکاح منحل میشود. در فقه امامیـه طـلاق تخییـری، خـاص پیـامبر شناخته شده است.

واژگان کلیدی:

شرط ضمن عقد، شرط فعل، شرط خلاف مقتضای عقد، شرط وکالت، تفویض و تخییر طلاق

 

مقدمه

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند. در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست.

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و در صورت ضرورت مفهومشان را برای آنها بیان کند تا طرفین با آگاهی کامل ذیل شروط مورد قبول خود را امضا کنند.البته زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی ایران علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نکاحیه هر شرطی را که مایلند به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند. در قانون مدنی، شوهر در برابر زن دارای حقوق و اختیاراتی است که زن فاقد آن است، از جمله طلاق دادن زن، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و زندگی خانوادگی و … اگر چه این حقوق همراه با تکالیفی است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخی مردان از این حقوق قانونی سوءاستفاده کنند، بنابراین طبق مجوز قانون مدنی زنان نیز می‌توانند با استفاده از شروط ضمن‌العقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران کنند که این راه‌حل در ماده 1119 قانون مدنی بیان شده است:
«طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد»

آنچه در ماده ذکر شده، جنبه تمثیلی دارد و زوجین می‌توانند هر شرط دیگری نیز برای حق طلاق زن تعیین کنند، از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین.
توضیح این نکته ضروری است که شرط مخالف مقتضای عقد شرطی است که با فلسفه عقد در تضاد است که البته در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از فقها عقیده دارند فلسفه عقد ازدواج، تشکیل خانواده و تمتع جنسی زوجین از یکدیگر است، در حالی که اجماع فقها بر این است که زن می‌تواند شرط عدم رابطه جنسی بگذارد و منع شرعی ندارد. در این پایان نامه نگارنده به شرح و توصیف موضوع در پرتو شروط دوازده گانه در فقه و حقوق ایران خواهد پرداخت.

تعداد صفحه : 104

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --