دانلود پایان نامه ارشد:نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :عمومی

عنوان : نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

 

عنوان :

نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جلالی

استاد مشاور:

جناب دکترخیرالله پروین

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول: مفاهیم و مبانی.. 6

فصل اول : قوه مقننه. 7

مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه. 7

گفتاراول: شعبه تقنين و سابقه آن. 8

بند اول: سابقه ي تاريخي.. 12

بنددوم:تلاش مكاتب در شعبه ي تقنيني…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

گفتاردوم:نقش پارلمان درطول تاریخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14

بنداول:نقش مشاوره ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

بنددوم: نقش نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

بندسوم:نقش نظارتی… 15

گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ي تقنيني.. 15

بند اول: حوزه عملكرد شاكله تقنين.. 16

بند دوم: محدوديت هاي شعبه تقنين.. 16

مبحث دوم: ساختار قوه مقننه. 18

گفتاراول: نظام تك مجلسي.. 19

بند اول: دلايل برگزيدن نظام تك مجلسي.. 19

بند دوم:ويژگي هاي نظام تك مجلسي.. 20

گفتار دوم:نظام دو يا چند مجلسي.. 21

بند اول: كشورهاي فدرال. 23

بند دوم: كشورهاي يكپارچه. 24

مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس… 25

گفتاراول: ممنوعيت جمع برخي مشاغل با نمايندگي مجلس… 26

بند اول: اهميت سمت نمايندگي.. 26

بند دوم:دلايل ممنوعيت.. 27

گفتار دوم:مصونيت پارلماني.. 28

بند اول: عدم مسئوليت.. 29

بند دوم: تعرض ناپذيري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

گفتارسوم:حمایت ازپارلمان دربرابراهانت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

فصل دوم: جايگاه رئيس مجلس در نظام تقنيني كشور. 33

مبحث اول: تشكيل مجلس شوراي اسلامي.. 33

گفتار اول : تشکیل جلسات.. 34

گفتار دوم: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی.. 36

گفتار سوم: کمیسیون های مجلس شورای اسلامی.. 39

مبحث دوم: صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي.. 42

گفتاراول: صلاحيت تكليفي و اختياري.. 42

بند اول: صلاحيت تكليفي.. 43

بند دوم: صلاحيت اختياري.. 44

گفتار دوم: محدوديت هاي صلاحيت تقنيني مجلس… 45

بند اول: محدوديت هاي اختياري.. 46

بند دوم: محدوديت هاي غير اختياري.. 47

مبحث سوم: صلاحيت نظارت مجلس شوراي اسلامي.. 51

گفتاراول: نظارت بیروني.. 52

بند اول: نظارت تقنینی و سیاسی.. 53

بند اول :نظارت مالي و انضباطي.. 54

گفتار دوم:نظارت دروني.. 59

بند اول: نظارت بر كميسيون ها و هيات رئيسه. 59

بند دوم: نظارت بر كميسيون ها و  ديوان محاسبات.. 60

بخش دوم: جايگاه رئيس مجلس شوراي اسلامي درجمهوري اسلامي ايران. 63

فصل اول: جايگاه و نقش رئيس مجلس در برابر قوه مجريه. 64

مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت.. 64

گفتاراول: نظارت بر تشكيل و مسائل مهم دولت.. 64

بند اول: تشكيل دولت.. 66

بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت.. 67

گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعاليت هاي دولت از لحاظ اطلاعي يا استصوابي بودن. 68

بند اول: سوال. 68

بند دوم: استيضاح. 72

مبحث دوم: نقش رئيس مجلس در نظارت مالي بر دولت.. 73

گفتاراول: تهيه و تصويب بودجه. 73

بند اول: تهيه بودجه. 73

بند دوم:تصويب بودجه. 75

گفتار دوم: اجراي بودجه. 77

مبحث سوم: نظارت رئيس مجلس بر مصوبات دولتي.. 82

گفتاراول: قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي.. 84

بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ايراد رئيس مجلس… 87

بند دوم: ضمانت اجراي نظارت رئيس مجلس بر مصوبات دولتي.. 94

گفتار دوم: هيات بررسي تطبيق مصوبات دولتي با قوانين.. 95

بند اول: قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجراي اصل 85 و 138. 96

بند دوم: نقش رئيس مجلس در اين هيات.. 98

فصل دوم:نقش رئيس مجلس در برابر ساير نهادها 99

مبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالس… 99

گفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسی.. 99

گفتار دوم: اتحادیه بین المجالس… 103

مبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 103

گفتار اول: شورای عالي انقلاب فرهنگي.. 103

گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام. 105

مبحث سوم: ساير نهادها 110

گفتار اول: شوراي عالي امنيت ملي.. 110

گفتار دوم: صدا و سيما 111

نتیجه. 114

منابع. 117

مقدمه

الف- بیان مسئله

جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس اولاً و بذات به روال و سیاق سایر کسانی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات کاندید می شوند و پس از اخذ حد نصاب لازم به عنوان نماینده پای به مجلسی می گذارند . وی نیز بدین سان نماینده مجلس می شود و در این مرحله هیچ برتری و مزیت خاصی نسبت به سایر نمایندگان ندارد اما وی پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به سایر نمایندگان پیدا می کند که صد البته اختیارات و وظایف ویژه ای نیز بر عهده اش قرار می گیرد.

همچنین در رابطه با نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قوه مجریه باید گفت که نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی شخص رئیس مجلس است.

علاوه بر آن رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. بنابراین با توجه به مسائل فوق و اهمیت موضوع دراین تحقیق بر آن خواهیم شد که نقش و جایگاه حقوقی رئیس قوه تقنین را در جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم.

ب- اهمیت موضوع

با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آنها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانونگذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود مانند اصول 85 و 138 قانون اساسی، لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائزاهمیت بسیاری می باشد.

ج- سوالات تحقیق

1-سوال اصلی

1-1:رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قانون اساسی در برابر سایر قوا چه نقش و جایگاهی دارد؟

2-سوالات فرعی

1-2:رئیس مجلس با توجه به اصول 85 و 138 قانون اساسی آیا اختیار ابطال مصوبات خلاف شرع را نیز داراست؟

2-2:دلیل نقش و حضور رئیس مجلس در نهادهای مقرر در قانون اساسی چیست؟

تعداد صفحه : 130

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --