دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش :زلزله

عنوان : مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در پل‌ها در مقابل بارهای زلزله وارد بر یک پل دو دهانه بتنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دانشکده فنی و مهندسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی عمران- زلزله

عنوان :

مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در پل‌ها در مقابل بارهای زلزله وارد بر یک پل دو دهانه بتنی

 

استاد راهنما :

دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی

 

 

استاد مشاور :

دکتر مرتضی رئیسی دهکردی

 

شهریور    1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

چکیده———————————————————————– 1

فصل اول «مطالعه انواع پلها و سیستمهای انتقال‌بار در آنها »

1-1 مقدمه——————————————————————- 5

1-2 تاریخچه پل————————————————————— 5

1-2-1 تعریف پل————————————————————– 6

1-2-2 پل و نخستین نمونه‌های آن ———————————————–  7

1-2-3 قدیمی ترین پل جهان در دزفول——————————————– 9

1-2-4- طبقه بندی پلها——————————————————– 11

1-2-5- انواع پلها————————————————————– 12

1-3-  عبورگاه—————————————————————- 41

1-3-1-مقدمه—————————————————————– 41

1-4-  فرم های سازه ای——————————————————– 43

1-4-1- عبورگاه‌های تیری———————————————– 43

1-4-2- عبورگاه‌های شبکه‌ای——————————————— 43

1-4-3- عبورگاه‌های صفحه‌ای یا دال———————————————- 45

1-4-4- عبورگاه‌های دال و تیر————————————————— 47

1-4-5- عبورگاه‌های مجوف (توخالی)———————————————- 50

1-5 تحلیل تیرهای ممتد——————————————————– 55

1-5-1- مقدمه—————————————————————- 55

1-5-2- انواع سازه ها———————————————————– 55

1-6- عبور‌گاه‌های صفحه‌ای – تحلیل شبکه—————————————– 57

1-6-1- مقدمه—————————————————————- 57

1-6-2- انواع سازه ها———————————————————– 58

1-7- عبورگاه‌های دال و تیر – تحلیل شبکه —————————————- 59

1-7-1- مقدمه—————————————————————- 59

1-7-2- انواع سازه ها———————————————————– 59

1-7-3- عملکرد سازه ای——————————————————– 60

1-8- عبور‌گاه‌های مجوف، تحلیل شبکه «انعطاف پذیر برشی»————————– 61

1-8-1- مقدمه—————————————————————- 61

1-8-2- انواع سازه‌ای———————————————————– 62

1-8-3- حصیری شبکه——————————————————— 62

1-8-4- فرمهای عملکرد سازه ای————————————————- 63

1-8-4-1- خمش طولی——————————————————– 63

1-9- عبور‌گاه‌های پل کلید پرشی————————————————- 64

1-9-1- مقدمه—————————————————————- 64

1-9-2- عملکرد سازه‌ای——————————————————— 64

فصل دوم «گردآوری تحقیقات در مورد اثر زلزله در پلها »

2-1- مقدمه—————————————————————— 67

2-2- بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله و انعطاف‌پذیری پی در آسیب‌پذیری پل‌های بتنی——— 68

2-3- بررسی اثر طول نشیمنگاهها در طراحی لرزه‌ای پلها:—————————— 70

2-4- طراحی و مقاوم سازی پلها:————————————————– 71

2-5- معرفی مدل پل———————————————————– 74

2-6- شرح تجهیزات مستهلک کننده انرژی—————————————– 75

2-7- مشخصات زلزله‌های ورودی————————————————– 77

2-8- ارزیابی آسیب پذیری—————————————————— 77

2-9- نتایج حاصل از افزودن میراگر فلزی جاری شونده:——————————- 78

2-10- نتایج حاصل از افزودن میراگر ویسکوز:————————————— 80

2-11- نتایج حاصل از افزودن جداساز سربی- لاستیکی——————————- 82

2-12- جمع بندی و نتیجه گیری کلی——————————————— 83

2-13- مقایسه عملکرد نئوپرن با جداگر لرزه ای LRB ——————————- 84

2-14-انواع خرابیها ———————————————————— 91

فصل سوم «بررسی بارگذاری ترافیکی و لرزه‌ای پلها»

3-1 آیین نامه ایران———————————————————— 123

3-1-1 بارگذاری پلها———————————————————– 123

3-1-1-1 مقدمه————————————————————— 123

3-1-1-2 بارگذاری پلها بر اساس ضوابط آیین نامه‌ی ایران—————————– 124

3-1-2- اثرات ضربه (ضریب بار) ————————————————- 127

3-1-3- اثر ترمز————————————————————— 128

3-1-4- نیروی گریز از مرکز—————————————————– 128

3-1-5- بارهای پیاده رو——————————————————— 129

3-1-6- بار باد —————————————————————- 129

3-1-7- نیروهای ناشی از حرارت————————————————- 130

3-1-8- نیروی ناشی از جریان آب بر پایه ها—————————————- 131

3-2- بارگذاری زلزله‌ی پلها براساس آیین نامه‌ی ایران (آیین نامه‌ی پلهای شوسه و راه آهن در برابر زلزله      131

3-3 – روش تحلیل استاتیکی معادل براساس آیین نامه‌ی زلزله‌ی پلهای ایران————– 132

3-4 آیین نامه بارگذاری ایران و فرانسه——————————————— 134

3-4-1- آیین نامه بارگذاری ایران ———————————————— 135

3-4-2- بارگذاری ————————————————————- 137

3-5 مسائل متفرقه طراحی——————————————————- 146

3-5-1- عرض خط عبور——————————————————– 146

3-5-2- نیروی ترمز———————————————————— 146

3-5-3- بارگذاری پیاده رو——————————————————- 146

3-5-4- بارهای وارد بر جان پناه یا نرده پل—————————————– 147

3-5-4- نیروی باد————————————————————- 148

3-5-5- نیروهای حاصل از زمین لرزه———————————————- 148

3-5-6- نیروهای گریز از مرکز—————————————————- 149

3-5-7- نیروهای برخورد——————————————————– 149

3-5-8- رانش خاک ها———————————————————- 149

3-5-9- نیروهای حاصل از انبساط و انقباض حرارت———————————- 150

3-6- ترکیب‌های بارگذاری و تنش‌ها و خستگیهای مجاز محاسباتی در پلهای جاده———- 150

3-6-1- ترکیب‌های بارگذاری—————————————————– 150

3-6-2- تنشهای مجاز———————————————————- 151

3-7- مقایسه بارگذاری آیین نامه ایران و آشو—————————————- 157

3-8 پایه‌های کناری وزنه‌ای و دیوار برگشت از بتون مسلح—————————— 164

3-8-1- محاسبه پایه وزنه‌ای کناری و دیوار برگشت از بتن مسلح———————– 165

3-9- پایه‌های کناری از بتن مسلح و دیوار برگشت از بتن مسلح————————- 170

3-10- پایه کناری نامرئی——————————————————– 171

3-11- پایه‌های کناری به وسیله شمع کوبی—————————————– 173

فصل چهارم « مدل سازی یک پل دو دهانه با سیستمهای مختلف انتقال بار در نرم افزار مناسب( 2000 SAP ) »

4-1 معرفی مدل پل———————————————————— 187

4-2فرضیات—————————————————————— 189

4-2-1مدل طراحی شد——————————————————— 190

4-2-2بارگذاری صورت پذیرفته————————————————— 191

4-2-3موارد در نظر گرفته شده و صرفنظر شده برای بارگذاری و دیگر موارد در این مدل—- 191

4-3مدل سازی—————————————————————- 192

4-3-1نوع برنامه————————————————————— 192

4-3-2موارد اعمال شده در مدل————————————————– 193

4-4مدل های طراحی شده——————————————————- 194

فصل پنجم «مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در مقابل بارهای زلزله بر یک پل دو دهانه بتنی »

5-1مقدمه——————————————————————– 196

5-2 مقایسات—————————————————————– 196

5-3 فرضیات—————————————————————— 197

5-4ارائه و بررسی مدل های طراحی شده در محیط SAPبا تکیه گاه گیردار و نتیجه گیری– 198

فصل ششم « مقایسه نتایج مدل سازی »

6-1مقدمه——————————————————————– 203

6-2ارائه کل مدل های طراحی شده (شش حالت)———————————— 204

6-3 مقایسه بین دوحالت ——————————————————- 211

6-3-1- بدون تغییر در ابعاد شاهتیر———————————————– 211

6-3-2-تغییر در ابعاد شاهتیر،ارتفاع تیر به 1.5 m  افزایش یافته———————– 212

6-3-3- بدون تغییر در فواصل تیرکها———————————————- 213

6-3-4- تغییر در فواصل تیرکها————————————————— 214

فصل هفتم « تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مدل سازی »

7-1 ایستایی خود سازه پل در برابر نیروهای وارده———————————— 218

7-2 ارائه بهترین سیستم انتقال بار در زمان بهر ه برداری —————————– 218

7-3 ارائه بهترین نوع تکیه گاه در اتصال بین عرشه  و پایه های پل———————- 219

7-4 ارائه بهترین نوع سیستم پل های ارئه شده در این تحقیق از لحاظ علمی و اجرائی—— 219

7-5ارائه بهترین نوع سیستم در مقایسات بین دو مدل تغییر در ابعاد شاهتیر،تغییر در فواصل تیرکها 220

منابع———————————————————————— 221

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                 صفحه

 

شکل (1-1) پل بریتانیا———————————————————- 42

شکل (1-2) جزئیات پل بریتانیا————————————————— 42

شکل (1-3) : عبورگاه از نوع تیری تحت اثر خمش و پیچش بدون تغییر شکل سطح مقطع– 43

شکل (1-4) : پل عابر پیاده نروی از نوع عبورگاه تیری، مهندس طراح آن دکتر آس جکوبسن و آرشیتکت آن جوناس‌ها آن شوس بودند.——————————————————————- 44

شکل (1-5) پخش بار در عبورگاه شبکه‌ای توسط خمش و پیچش اعضای—————– 44

شکل (1-6) پخش بار در عبورگاه توسط خمش و پیچش در دو جهت——————– 46

شکل (1-7) :‌عبورگاه دال: پل وسترن بانک، شفلید1969، طرح توسط شرکت او آروپ و شرکاء، لندن 46

شکل (1-8) : عبورگاه دال (الف) توپر، (ب) مرکب متشکل از تیرهای پیش ساخته و بتن درجا (ج) حفره‌ای (د) حفره‌ای متشکل از نیروهای قوطی پیش ساخته پس تنیده به صورت عرضی.——————— 46

شکل (1-9) : تغییر شکل نسبی تیرهای طولی، در عبورگاه با زائده برشی که با پیچش تیرها مقاوم می‌شود.   47

شکل (1-10) پل تامسن، استرالیا (1964) عبورگاه دال و تیر————————— 48

شکل (1-11)—————————————————————– 49

شکل (1-12) : عبورگاه‌ با تیرهای طولی فاصله دار : الف)دال بتنی ب) دال فولادی تقویت شده 49

شکل (1-13) :‌تغییر شکل غیریکنواخت چند موجی متشکل از تیرهای طولی فاصله دار—— 50

شکل (1-14) : پل نوردرلبی، هامبورگ 1962، عبورگاه از نوع ترکه‌ای متشکل از تیرهای فولادی حمال I و قوطی     51

شکل (1-15) : پل ارسکین، گلاسکو (1961). عبورگاه ترکه‌ای متشکل از تیرهای حمال فولادی قوطی         52

شکل (1-16) : پل وستوی 6، لندن1970، عبورگاه چند خانه متشکل از تیرهای طولی متصل به هم  53

شکل (1-17) : تغییر شکل حفره‌ها در عبورگاه‌های چند خانه‌ای (چند حفره‌ای)———— 53

شکل (18-1) : پل اوسترشلد هلند 1965——————————————- 54

شکل (1-19) :‌پلهای معین استاتیکی (الف) معین در ارتباط با خمش و پیچش (ب) معین برای خمش فقط (ج) چند دهانه ساده معین خمشی (د) چند دهانه یکسره نامعین————————————- 56

شکل (1-20) ‌مثالهای  بیشتری از درجه معین خمشی پلها (الف) معین (ب) نامعین——– 57

شکل (1-21) عبور‌گاه‌های صفحه‌ای (الف) توپر (ب) حفره‌ای (ج) توپر مرکب (د) حفره‌ای مرکب (مجوف)      59

شکل (1-22) انواع عبور‌گاه‌های دال و تیر (الف) تیرهای طولی چسبیده به هم (ب) تیرهای طولی I شکل با فاصله (ج) تیرهای طولی قوطی با فاصله (د) شطرنجی———————————————— 60

شکل (1-23) ‌عملکرد عبور‌گاه دال و تیر در (الف)خمشی طولی به عنوان بال تیرهای T شکل و (ب) خمشی عرضی همانند یک تیر یکسره—————————————————————– 61

شکل (1-24) عبور‌گاه‌های حفره‌ای———————————————— 62

شکل (1-25) عبور‌گاه با کلید برشی———————————————– 64

شکل (1-26) پخش عرضی بار توسط برش قائم و مقاومت آن به وسیله پیچش تیر———- 65

شکل (1-27) جزئی از تیر یک عبور‌گاه با کلید برشی——————————— 65

شکل 2-1 کلید برشی بتنی در محدوده رفتار غیر خطی پیشنهاد شده توسط S. Megally (الف)، منحنی 73

شکل 2-2 نمای شماتیک از پلهای رایج و نحوه مقاوم سازی پیشنهادی——————– 73

شکل 2-3 مدل سه بعدی پل در نرم افزار Sap2000——————————– 75

شکل 2-4 منحنیهای هیسترزیس آزمایش شده میراگر فلزی جاری شونده—————– 76

شکل 2-5- (الف) نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک در پایه میانی(ب)———————- 77

شکل 2-6- منحنی هیسترزیس میراگر فلزی در زلزله کوبه(طرح (الف)، زلزله طبس(ب)—— 79

شکل 2-7- تاریخچه زمانی تغییر مکان پایه میانی در حالت بدون میراگر و با میراگر در زلزله کوبه(طرح)       79

شکل 2-8- تاریخچه زمانی نیرو انتقال یافته از عرشه به پایه در زلزله کوبه—————- 79

شکل 2-9- منحنی هیسترزیس میراگر ویسکوز در زلزله کوبه(طرح (الف)، زلزله طبس(ب)— 81

شکل 2-10- تاریخچه زمانی نیرو انتقال یافته از عرشه به پایه در زلزله کوبه————— 81

شکل 2-11- منحنی هیسترزیس جداساز سربی- لاستیکی در زلزله کوبه(طرح (الف)، زلزله طبس(ب)         82

شکل 2-12- تاریخچه زمانی نیرو انتقال یافته از عرشه به پایه در زلزله کوبه————— 83

شکل 2-13- تاریخچه زمانی تغییر مکان نسبی عرشه نسبت به پایه در زلزله طبس——— 83

شکل 2-14) قطع پیوستگی آرماتور دورپیچ در ناحیه تشکیل مفصل خمیری در پای ستون‌های پل‌   86

شکل 2-15) وصله آرماتور طولی در ناحیه تشکیل مفصل خمیری در پای ستون‌های پل‌—— 87

شکل 2-16) عدم تامین طول لازم برای نشیمن تیرهای بتن مسلح پیش ساخته عرشه پل‌— 88

شکل 2-17) عمل آوری نامناسب بتن عرشه و ایجاد ترک‌های انقباضی‌——————- 89

شکل 2-18) اجرای نامناسب درزهای انبساط‌—————————————- 89

شکل 2-19) اجرای نامناسب نرده های پل‌—————————————— 90

شکل 3-1: وزن و ابعاد کامیون بر اساس آیین نامه‌ی ایران—————————— 125

شکل 3-2: بار معادل در آئین‌نامه ایران——————————————— 125

شکل 3-3: ابعاد یک تانک استاندارد در بارگذاری پل———————————- 126

شکل 3-4 : ابعاد و نیروهای محور چرخ تریلی تانک بر در بارگذاری پل——————– 127

شکل 3-5 موقعیت کامیون 45 تنی برای لنگر حداکثر و برای36/11 متر————- 138

شکل 3-6 موقعیت کامیون 45 تنی برای لنگر حداکثر و برای 36/11 <L متر————- 138

شکل 3-7 موقعیت کامیون 45 تنی برای برش حداکثر——————————– 138

شکل 3-8 موقعیت باریکنواخت بعلاوه بار منفرد برای لنگر حداکثر———————– 139

شکل 3-9 موقعیت بار یکنواخت بعلاوه بار منفرد برای برش حداکثر———————- 139

شکل 3-10 موقعیت تانک ارتشی برای لنگر حداکثر———————————- 140

شکل 3-11 موقعیت تانک ارتشی برای برش حداکثر———————————- 140

شکل 3-12 پل مرکب بتنی به دهانه 20 متر—————————————- 143

شکل3-13——————————————————————– 147

شکل 3-14——————————————————————- 159

شکل 3-15——————————————————————- 160

شکل 3-16——————————————————————- 161

شکل 3-17——————————————————————- 161

شکل 3-18——————————————————————- 162

شکل 3-19——————————————————————- 163

شکل 3-20——————————————————————- 164

شکل 3-21——————————————————————- 165

شکل 3-22——————————————————————- 166

شکل 3-23——————————————————————- 166

شکل 3-24——————————————————————- 167

شکل 3-25——————————————————————- 168

شکل 3-26——————————————————————- 170

شکل 3-27——————————————————————- 170

شکل 3-28——————————————————————- 170

شکل 3-29——————————————————————- 171

شکل 3-30——————————————————————- 171

شکل 3-31——————————————————————- 171

شکل 3-32——————————————————————- 172

شکل 3-33——————————————————————- 173

شکل 3-34——————————————————————- 174

شکل 3-35——————————————————————- 175

شکل 3-36——————————————————————- 176

شکل 3-37——————————————————————- 177

شکل 3-38——————————————————————- 177

شکل 3-39——————————————————————- 178

شکل 3-40——————————————————————- 179

شکل 3-41——————————————————————- 179

شکل 3-44——————————————————————- 180

شکل 3-45——————————————————————- 180

شکل 3-46——————————————————————- 181

شکل 3-47——————————————————————- 181

شکل 3-48——————————————————————- 182

شکل 3-49——————————————————————- 182

شکل 3-50 پایه پل پیش تنیده قافلانکوه——————————————- 183

شکل 3-51——————————————————————- 184

شکل 3-52 رفتار کاهنده‌ی یک تیر ـ ستون بتونی———————————– 184

شکل 4-1 مدل سه بعدی پل در نرم افزار Sap2000——————————– 188

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

 

جدول 3-1: ضریب کاهش نیروهای داخلی به علت عدم همزمانی بارها——————–

جدول 3-2 : اختلاف دما در سطح فوقانی و تحتانی عرشه‌ی پل بر حسب درجه سانتیگراد—

جدول 3-3 : ضریب رفتار پل (R)————————————————-

 فصل اول

«مطالعه انواع پلها و سیستمهای انتقال‌بار در آنها»

 

1-1 مقدمه

پل سازی، تاریخچه‌ای بیش و کم به اندازه راه سازی دارد. کاوش‌های باستان شناسان گواه از آن دارد که نخستین پل‌ها ساده و کم دوام اما کارآمد برای برقراری روابط بین جوامع نخستین بشری بوده است. هم چنان که پل سازی رو به تکامل نهاد، برقراری روابط نیز آسان تر شد. بر این اساس ایرانیان نیز که از پیشگامان عرصه ساخت و ساز بناهای ابتدایی تا شکوهمند بودند، در پل سازی توانمندی‌های قابلی را پیش روی جهانیان گذاشتند.

امروزه توسعه انواع عبورگاه‌های پل نسبت به هر زمان دیگر (از شروع انقلاب صنعتی) پیشرفت چشمگیری را نشان می‌دهد. هر چند که طرحهای موفقی، همچون پل بریتانیا ساخت رابرات استفنسون، اندک هستند؛ اما به طور کلی تنوع محلهای مختلف احداث پل، رقابت شدیدی را در به‌ کارگیری نبوغ مهندسین برای طرح فرمهای سازه‌ای جدیدتر و مصالح بهتر ایجاد نموده است.

در این فصل انواع مختلف اصلی عبورگاه‌های پل که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرند بررسی و سپس طبقه‌بندی می‌شوند و همچنین به روشهای تحلیلی عبورگاه‌ها در فصلهای بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت، اشاره‌ای می‌شود.

 

1-2 تاریخچه پل:

ایجاد گذرگاهها وپلها برای عبور از دره‌ها و رودخانه ها از قدیمی ترین فعالیتهای بشر است. پلهای قدیمی معمولا از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ والیاف گیاهی به صورت معلق یا با تیرهای حمال ساخته شده اند.پلهای معلق از کابلهایی از جنس الیاف گیاهی که از دو طرف به تخته سنگها و درختها بسته شده و پلهای با تیر حمال از تیرهای چوبی که روی آنها با مصالح سنگی پوشیده می‌شد، ساخته شده‌اند.

ساخت پلهای سنگی به دوران قبل از رومیها بر می‌گردد که در خاور میانه و چین پلهای زیادی بدین شکل برپا شده است. در اروپا نیز اولین پلهای طاقی را 800 سال قبل از میلاد مسیح، برای عبور از رودخانه‌ها از جنس مصالح سنگی ساخته اند. اغلب پلهای ساخته شده توسط رومیها از طاقهای سنگی دایره شکل با پایه‌های ضخیم تشکیل یافته است. در ایران نیز ساختن پلهای کوچک وبزرگ از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته و پلهایی نظیر سی و سه پل، پل خواجو و پل کرخه بیش از 400 سال عمر دارند.

از قرن یازدهم به بعد روشهای ساختن پلها پیشرفت قابل توجهی نمود و به تدریج استفاده از دستگاههای فشاری از مصالح سنگی و آجر با ملاتهای مختلف و دستگاههای خمشی از چوب متداول گردیده و تا اوایل قرن بیستم ادامه یافت. شروع قرن بیستم همراه با استفاده وسیع از پلهای فلزی و سپس پلهای بتن مسلح می‌باشد.

از اوایل قرن نوزدهم ساخت پلهای معلق، قوسی یا با تیر حمال از آهن آغاز شد. اولین پل معلق از آهن در سال 1796 به دهانه 21 متر در آمریکا ساخته شد، همچنین در سال 1850 یکی از مهمترین پلهای با تیر حمال از جنس آهن متشکل از دو دهانه 140 متر و دو دهانه 70 متری در انگلستان ساخته شد.

طویل ترین پل معلق به طول تقریبی 7 کیلومتر در سانفرانسیسکو ساخته و بزرگترین دهانه معلق به طول تقریبی 17300 متر در انگلیس (روی رودخانه هامبر) طراحی شده اند. در سالهای اخیر طرح پلهای ترکه‌ای فلزی (با کابل مستقیم) نیز برای دهانه‌های بزرگ مورد توجه قرار گرفته و بعد از نخستین پل که در سال 1955 به دهانه 183 متر در سوئد ساخته شده، پلهای زیادی اجرا شده است.

در تعریف قدیمی چنین می‌گفتند که پل طاقی است بر روی رودخانه، دره، یا هر نوع گذرگاه که رفت‌و‌آمد را ممکن می‌سازد. اما امروزه در مبحث مدیریت شهری، پل را سازه‌ای برای عبور از موانع فیزیکی قلمداد می‌کنند تا ضمن استفاده از فضا (نه صرفا سطح زمین) بتواند عبورومرور و دسترسی به اماکن را تسهیل کند.

 

1-2-1 تعریف پل:

پل عبارت از سازه‌ای است  که روی یک جریان آب چه در راههای درون شهری جه در راههای برون شهری، بین دو نقطه یک دره در راههای مواصلاتی بین شهرها ساخته می‌شود تا از روی آن آمد و شد انجام شود. در حالی که آبرو عبارت از سازه‌ای است که جهت عبور آبهای سطحی از یک طرف راه به طرف دیگر آن احداث می‌شود. مرزبندی بین این دو اختیاری است اما معمولاً سازه هایی از این قبیل که دهانه آن تا 6 متر است را آبرو و بیشتر از 6 متر را پل می‌نامند

 

1-2-2 پل و نخستین نمونه‌های آن

طاق و گذرگاهی برای عبور از رودخانه، دره، خندق و سایر عوارض طبیعی را پل می‌گویند.

از این مختصر تعریف پیداست ؛ طاق‌های به هم پیوسته که بر رودخانه برای وصل کردن راه در محل بریده شدن آن توسط موانع طبیعی مانند رودخانه و دره، استوار می‌کرده اند را پل می‌گویند. معبر، جسر و قنطره معانی عربی پل هستند که در منابع تاریخی و ادبی بسیار دیده می‌شوند. از آن میان در تاریخ بیهقی آمده است:

واژه پل در زبان فارسی بر گرفته از پوهل پهلوی (پول) و بارزترین نشانه آن در نام دزفول (دژپول= قلعه نگهدارنده پل) قابل بررسی است.

 

به لحاظ تاریخی، نخستین پل ها، تیرهای ساده از جنس تخته سنگ یا چند تیر چوبی بود که روی پایه‌های سنگی احداث شده در کنار رودخانه می‌انداختند.

در دهانه‌های بزرگ برآوردن تیرها با استفاده از الیاف، سبب می‌شد تا پل‌ها به صورت معلق در آیند. اما ردپای واقعی تاریخی پل سازی را باید در پل‌های قوسی یک دهانه وپس از تکامل تدریجی آن در پل‌های قوسی چند دهانه روی رودهای عریض جست و جو کرد. در پژوهش‌های باستان شناسی، طاق به مثابه یک سازه در 4000 ق.م در خاورمیانه کاربرد داشته است و ایرانیان از پیشگامان این سازه معماری بوده اند.

 

شکوفایی مجدد هنر پل سازی در اروپا به قرن دوازدهم میلادی، می‌رسد. از پل‌های معروف این دوره می‌توان از پل طاقی سنگی سه دهانه اویگنان در فرانسه نام برد که طول هر دهانه آن حدود 33 متر است، این پل هنوز پابرجاست. ساخت پل‌های طاقی (قوسی) سنگی تا قرن نوزدهم میلادی ادامه داشت.

 

 

پس از ساختن مقاومت کشش چدن، ساخت طاق‌ها و خرپاهای چدنی ویا ترکیبی از چوب و چدن رواج پیدا کرد که این تکامل در پل سازی همزمان بود با ساخت لوکوموتیوهای بخاری و در نتیجه شروع ساخت پل‌های راه آهن.

از مشهوری ترین پل ساز‌های این دوره می‌توان جان رنه، توماس تلفورد و جرج استنفنس را نام برد که فرد اخیر مخترع لوکوموتیو بخاری نیز بود و پل سازی را نیز با ساخت پل‌های راه آهن ادامه می‌داد. اگر اروپاییان بنیان گذار پل‌های طاقی جدید و براساس پل‌های طاقی رومی دانسته شوند، باید اذعان کرد که افتخار ساخت پل‌های خرپایی از جنس چدن و یا از جنس چوب از آن آمریکا ییان است.

 

1-2-3 قدیمی ترین پل جهان در دزفول

قدیمی ترین پل جهان در دزفول با گذشت بیش از 10 قرن از ساخت آن همچنان سالم و با دوام محل تردد عابرین و خودروهای سواری است.

این پل در سال 260 میلادی به دستور شاپور اول ساسانی توسط 70 هزار اسیر رومی دربند ایرانیان احداث شد و در حالی که بیش از 10 قرن از عمر آن می‌گذرد به عنوان باستانی ترین پل جهان اکنون نیز محل تردد خودروهای سواری دزفول و اندیمشک است. این پل دارای 14 دهانه است و آب رودخانه دز از زیر آن عبور می‌کند.

پل مزبور از سنگ ساروج و آهک بنا شده و در دوران حکومت عضدالدوله دیلمی، صفویان و پهلوی چندین بار بازسازی شده اما پایه‌های پل حکایت از دوران ساسانی دارد.

 تعداد صفحه :241

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: عمران

Related Posts

عمران

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

 دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت ا...سمینار ارشد رشته عمران برنامه ریزی حمل و نقل: مدل Read more…

عمران

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP پایان نامه عمران گرایش سازه

 دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بهینه سازی همزمان ابعاد ، اشکال و تعداد باد...پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی کاربرد انواع Read more…

عمران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – سازه‌های هیدرولیکی-ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفیTDS رودخانه‌ها

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران :انواع تأمین مالی پروژهش های حمل و نقل و ارزیاب...پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : دیوار های Read more…