دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه‌ بين‌نسلي عادات غذايي در ميان زنان شهر شيراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی

عنوان : مطالعه‌ بين‌نسلي عادات غذايي در ميان زنان شهر شيراز

دانشگاه شیراز

دانشکده اقتصاد، مديريت، علوم اجتماعي

پايان‌نامه‌ کارشناسي ارشد در رشته‌ جمعيت‌شناسي

مطالعه‌ بين‌نسلي عادات غذايي در ميان زنان شهر شيراز

استاد راهنما

دکتر علي‌يار احمدي

شهريور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                 صفحه

 

فصل اول: کليات

1-1- بيان مسئله  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- اهميت موضوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  3

1-3- اهداف تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  4

1-3-1- هدف کلي  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3-2- اهداف جزئي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

 

فصل دوم: پيشينه تحقيق

2-1- تحقيقات داخلي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  7

2-2- تحقيقات خارجي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  9

 

فصل سوم: مباني نظري تحقيق

3-1- مروري بر نظريات مرتبط   ………………………………………………………………………………………………………………………..  19

3-1-1- نظريه ذائقه بورديو ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

3-1-2- نظريه نياز مازلو ………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

3-1-3- نظريه يادگيري اجتماعي تارد و باندورا  ……………………………………………………………………………………………….. 23

3-1-4- نظريه مک دوناليزه شدن ريتزر ………………………………………………………………………………………………………………. 25

3-1-5- تئوري کنش و مفهوم عادت‌واره بورديو ………………………………………………………………………………………………… 27

3-1-6- نظريه کنش منطقي آيزن و فيش‌باين ………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-7- نظريه گذار تغذيه‌اي پاپکين …………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2- چارچوب نظري تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-3- مدل نظري تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………………32

3-3-1- مدل مفهومي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-3-2- مدل تجربي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  33

3-4- فرضيات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-5- تعريف نظري و عملياتي متغيرها ………………………………………………………………………………………………………….  32

3-5-1- متغير وابسته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

3-5-2- متغيرهاي مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

 

فصل چهارم: روش‌شناسي تحقيق

4-1- روش و تکنيک تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………………………  38

4-2- ابزار گردآوري اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

4-3- جامعه آماري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

4-4- روش نمونه‌گيري و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….. 39

4-5- پايايي و روايي ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………………………………………  40

4-6- تکنيک تجزيه و تحليل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………. 40

 

فصل پنجم: تجزيه و تحليل داده‌ها

5-1- آمار توصيفي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

5-2- آمار استنباطي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

5-3- تحليل چند متغيره ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

 

فصل ششم: بحث و نتيجه گيري

6-1- نتيجه‌گيري …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

6-2-  پيشنهادات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

6-3- محدوديت‌هاي تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

 

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

 

 

فهرست جداول

شماره و عنوان                                                                                        صفحه

 

4-1- ضرايب آلفاي کرونباخ متغير وابسته تحقيق                                                      40

5-1-1- توزيع فراواني گروه سني به تفکيک نسل مادران و دختران                                43

5-1-2- توزيع فراواني تعداد فرزندان در نسل مادران                                                  44

5-1-3- توزيع فراواني قوميت به تفکيک نسل مادران و دختران    44

5-1-4- توزيع فراواني وضعيت تأهل به تفکيک نسل مادران و دختران   45

5-1-5- توزيع فراواني وضعيت اشتغال به تفکيک نسل مادران و دختران                                             45

5-1-6- توزيع فراواني هزينه ماهيانه در نسل مادران      46

5-1-7- توزيع فراواني هزينه ماهيانه در نسل دختران                        47

5-1-8- توزيع فراواني طبقه اجتماعي فرد به تفکيک نسل مادران و دختران                     48

5-1-9- توزيع فراواني تحصيلات به تفکيک نسل مادران و دختران                                49

5-1-10- وضعيت استفاده روزانه از رسانه‌هاي جمعي به تفکيک گروه سني مادران             50

5-1-11- وضعيت استفاده روزانه از رسانه‌هاي جمعي به تفکيک گروه سني دختران            51

5-1-12- توزيع فراواني ارزيابي پاسخگويان از وضعيت سلامتيشان به تفکيک نسل             52

5-1-13- توزيع فراواني احساسات غالب پاسخگويان به تفکيک نسل                               53

5-1-14- توزيع فراواني سابقه بيماري مختل کننده زندگي، به تفکيک نسل                     54

5-1-14- توزيع فراواني سابقه بيماري‌هاي خاص، به تفکيک نسل                                 55

5-1-16- توزيع فراواني فعاليت بدني به تفکيک نسل مادران و دختران                        55

5-1-17- توزيع فراواني تصور از بدن پاسخگويان،  به تفکيک نسل                                57

5-1-18- توزيع فراواني نمايه توده بدني پاسخگويان به تفکيک نسل                              58

5-1-19- توزيع فراواني ميزان کنترل تغييرات وزن به تفکيک نسل                               59

5-1-20- توزيع فراواني عادت غذايي به تفکيک نسل مادران و دختران                           60

5-1-21- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گروه‌هاي سني و ميانگين عادت غذايي          61

5-1-22- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب هزينه ماهيانه و ميانگين عادت غذايي            61

5-1-23- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب طبقه و ميانگين عادت غذايي                      62

5-1-24- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گروه‌هاي تحصيلي و ميانگين عادت غذايي      63

5-1-25- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال و ميانگين عادت غذايي          63

5-1-26- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان فعاليت و ميانگين عادت غذايي            64

5-1-27- توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب کنترل وزن و ميانگين عادت غذايي               64

5-2-1- آزمون رابطه‌ي عادت غذايي با سن پاسخگويان                         65

5-2-2- آزمون رگرسيون رابطه‌ي عادت غذايي با تعداد فرزندان مادر                              66

5-2-3- آزمون تحليل واريانس عادت غذايي بر اساس قوميت پاسخگويان                         66

5-2-4- آزمون رابطه‌ي عادت غذايي با وضعيت تأهل در نسل دختران                             67

5-2-5-1  آزمون تفاوت ميانگين عادت غذايي بر اساس اشتغال مادران                           67

5-2-5-2 آزمون رابطه‌ي عادت غذايي با اشتغال مادران                                              68

5-2-5-3  آزمون تحليل واريانس عادت غذايي بر اساس وضعيت اشتغال دختران                68

5-2-6- آزمون رگرسيون رابطه‌ي عادت غذايي با هزينه پاسخگويان                                69

5-2-7-1 نتايج آزمون تحليل واريانس عادت غذايي بر اساس طبقه اجتماعي پاسخگويان      70

5-2-7-2 آزمون رگرسيون رابطه‌ي عادت غذايي با طبقه اجتماعي پاسخگويان                   70

5-2-8- آزمون رابطه‌ي عادت غذايي با ميزان استفاده پاسخگويان از رسانه‌هاي جمعي         71

5-2-9- آزمون رابطه‌ي عادت غذايي با تحصيلات به تفکيک نسل مادران و دختران             72

5-2-10 آزمون رگرسيون رابطه عادت غذايي با سابقه بيماري به تفکيک نسل                    73

5-2-11- آزمون رابطه‌ي عادت غذايي با فعاليت بدني به تفکيک نسل مادران و دختران        73

5-2-12- آزمون تحليل واريانس عادت غذايي بر اساس تصور از بدن به تفکيک نسل           74

5-2-13- آزمون رابطه‌ي عادت غذايي با حجم بدن به تفکيک نسل                           75

5-2-14- آزمون تحليل واريانس عادت غذايي بر اساس ميزان کنترل وزن پاسخگويان         75

5-3-1-1- متغيرهاي اقتصادي- اجتماعي وارد شده در رگرسيون گام‌به‌گام نسل مادران       76

5-3-1-2- متغيرهاي اقتصادي- اجتماعي وارد شده در رگرسيون گام‌به‌گام نسل دختران      77

5-3-1-3 متغيرهاي وارد شده آگاهي در در رگرسيون گام‌به‌گام براي نسل مادران              78

5-3-1-4 متغيرهاي وارد شده آگاهي در در رگرسيون گام‌به‌گام براي نسل دختران             78

5-3-1-5 متغيرهاي وارد شده شاخص‌هاي سلامت در رگرسيون گام‌به‌گام نسل مادران        79

5-3-1- 6 متغيرهاي وارد شده شاخص‌هاي سلامت در رگرسيون گام‌به‌گام نسل دختران      80

5-3-1-7 متغيرهاي خارج شده از رگرسيون گام به گام در مرحله آخر در نسل مادران         81

5-3-1-8 متغيرهاي خارج شده از رگرسيون گام به گام در مرحله آخر در نسل دختران       81

5-3-2-1 نتايج رگرسيون چندگانه مدل نهايي در تبيين عادت غذايي براي نسل دختران      82

5-3-2-2 نتايج رگرسيون چند گانه مدل نهايي در تبيين عادت غذايي براي نسل مادران      83

6-1- نتايج آزمون فرضيه‌هاي تحقيق                                                                     87

 

فهرست شکل‌ها

 

شماره و عنوان                                                                                                                                                                                                صفحه

 

3-1- مدل مفهومي                                                                                          33

3-2- مدل تجربي                                                                                            33

 

فصل اول

کليات

1-1-  شرح و بيان مسئله

زماني اين يک اصل بديهي تلقي مي‌شد که فقرا لاغرند و فقط ثروتمندان استطاعت چاق شدن دارند، اما با روند رو به رشد چاقي به عنوان يک مسئله سلامتي، ديگر اين حقيقت ندارد. اين واقعيت در پديده‌اي که بري پاپکين آن را به عنوان انتقال تغذيه نام نهاد، طرح مي‌شود؛ انتقال تغذيه به طور کلي به تغيير جهاني به سمت رژيم غذايي با مقدار چربي بالا و غذاهاي فرآوري شده و کم‌فيبر اشاره دارد که با سطح پايين فعاليت فيزيکي که منجر به افزايش امراض وابسته به انحطاط مي‌شود، همراه است. (ويکس، 2008 : 155)

پاپکين (1999) معتقد است که تغييرات گسترده در رژيم غذايي، الگوي فعاليت بدني و چاقي در نقاط شهري کشورهاي کم‌درآمد نيز به وجود آمده است، (پاپکين، 1999: 1905) در اين تغييرات، مواد غذايي جديد وارد برنامه غذايي شده و بعضي مواد غذايي عملا” از ترکيب مواد غذايي مصرفي حذف شده‌اند. اين تغيير عمده داراي اثرات مثبت و منفي است که بسته به شرايط هر جامعه، متفاوت است. (کشاورز،1373: 39) انتقال تغذيه پديده‌اي است که برخي محققان آن را پيرو انتقال جمعيتي مي‌دانند که تغييرات اساسي در الگوي باروري و مرگ و مير ايجاد کرده‌است، بنابراين، تغييرات اقتصادي – اجتماعي و جمعيت شناسي با اين تغييرات غذايي و تغيير در فعاليت بدني و الگوهاي ساختمان بدن مرتبط هستند. ( پاپکين، 1999 : 1905) يکي از نمودهاي مشخص در انتقال تغذيه، تغيير در عادات غذايي است. عادت غذايي نشان دهنده درصد استفاده از ترکيب غذا براي مقاطع زماني منظم است و از نظر جامعه شناسي، تکرار رفتار غذايي، عناصر الگوي غذايي را تشکيل مي‌دهند. الگوي غذايي از عادات و يا تکرار رفتاري به دست مي‌آيد و از نظم مشخصي برخوردار است.

از نظر سعادت نوري، عادت غذايي شامل ترجيحات غذايي هستند که ما به‌طور مکرر گرايش به آن‌ها داريم و اين ترجيحات با عوامل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي افراد هر جامعه رابطه دارد. (سعادت نوري، 1370: 16)

لي (2003) نيز در کتابي تحت عنوان دستيابي‌هاي تغذيه‌اي، چنين بيان کرده است که عادت تعيين کننده‌ي اين است که چگونه يک فرد مقدار محدودي از غذاها را به طور مکرر مصرف مي‌کند.

کيتلر و ساکر (2001) نيز در کتابي با عنوان غذا و فرهنگ، چنين بيان داشته‌اند که عادات غذايي اشاره به روش‌هايي دارند که طي آن، انسان از غذا استفاده مي‌کند و شامل چگونگي به دست آمدن و نگهداري غذا، نحوه‌ي آماده کردن آن، چگونگي توزيع غذا و اين‌که با چه کساني و چگونه مصرف مي‌شود.

دريايي (1387) در کتابي با عنوان الگوي صحيح تغذيه، تعريفي مشابه تعريف فوق ارائه مي‌کند و چنين بيان مي‌کند: « اصطلاح عادت غذايي اشاره به اين دارد که چرا و چگونه مردم غذا مي‌خورند، چه غذاهايي را و با چه کساني مي‌خورند. هم چنين راه‌هاي به دست آوردن، ذخيره کردن، استفاده کردن و دست کشيدن از غذا را شامل مي‌شود. عوامل فردي، اجتماعي، فرهنگي، ديني، اقتصادي، محيطي و سياسي، همگي بر عادت غذايي افراد تأثيرگذارند.» (دريايي، 1387: 54)

در حال حاضر در ايران نيز، شاهد تغييرات ناشي از انتقال جمعيت مي‌باشيم. ميزان مرگ و مير و باروري کاهش يافته است که اين به نوبه خود باعث تغيير هرم سني جمعيت مي‌شود، به نحوي که هرم سني از شکل سنتي با قاعده‌ي پهن خود فاصله گرفته و متمايل به شکل استوانه‌اي شده است. حاصل اين انتقال، سالخوردگي جمعيت و به تبع آن تغيير نسبت جنسي، به نفع زنان خواهد بود. کاهش مرگ و مير و به دنبال آن، سالخوردگي جمعيت باعث تغيير وضعيت سلامت خواهد شد که ناشي از انتقال اپيدميولوژيک مي‌باشد؛ يعني شرايطي که بيماري‌هاي عفوني، واگير و حاد کاهش يافته و بيماري‌هاي مزمن افزايش مي‌يابد، (پل و توماس، 2002: 26) بر اساس آمارهاي سازمان بهداشت جهاني، کشورهاي در حال توسعه در طي دو دهه‌ي آينده با يک همه‌گيري بيماري‌هاي غيرواگير مواجه خواهند شد. پيش‌بيني مي‌شود که از سال 1990 تا 2020 ميلادي، مرگ و مير ناشي از اين بيماري‌ها به ميزان 77 درصد افزايش يابد که بيشترين موارد آن در کشورهاي در حال توسعه خواهد بود. ( کليشادي و همکاران، 2005) اين بيماري‌ها، تحت تأثير سبک‌هاي زندگي از جمله وضعيت فعاليت و عادت‌هاي غذايي افراد هستند. لذا با توجه به اينکه ايران يک جامعه در حال گذار است بر آن هستيم تا در اين تحقيق عادات غذايي سنتي و مدرن را بين دو نسل مادران و دختران در يکي از شهر‌‌هاي کشور (شهر شيراز) بررسي کنيم.

 

12– اهميت موضوع

 

با گسترش زندگي صنعتي، مصرف غذاهاي پرچرب و سرخ کردني افزايش چشمگيري داشته است و ميزان اسيدهاي چرب ترانس موجود در اين محصولات غذايي، باعث افزايش شيوع امراض مزمن شده است ( عسگري و همکاران، 2009) که اين امر با سبک زندگي بدون تحرک همراه است. در طول دهه‌هاي اخير، روش زندگي بسياري از مردم دنيا به خصوص در کشورهاي توسعه يافته تغيير کرده است و افزايش اخير در بيماري‌هاي مزمن در کل دنيا را مربوط به محيطي مي‌دانند که سبب کم‌تحرکي، افزايش دريافت کالري و شيوه‌هاي ناسالم زندگي شده است. اين تغييرات در شيوه زندگي کشورهاي در حال توسعه‌اي چون ايران نيز به چشم مي‌خورد ( ميرميران و همکاران، 2007).

کاهش مصرف غذاهاي سنتي‌تر شامل فيبر، سبزيجات، ميوه‌جات و افزايش مصرف غذاهاي غربي شامل شکر، چربي، پروتئين حيواني و سديم يا همان انتقال تغذيه، به طور فزاينده‌اي به عنوان پيش‌بيني کننده‌ي سطوح بالاي چاقي در کشورها در نظر گرفته مي‌شود. (پاپکين، 2002) اپيدمي جهاني چاقي بر همه‌ي ما- خانواده‌ها، جوامع و همه‌ي کشورهاي دنيا- اثر گذاشته است. اين يک موضوع مهم با پيامدهاي وخيم براي بهزيستي، اميد به زندگي و بهره‌وري اقتصادي در سال‌هاي پيش رو خواهد بود (پاپکين 2009). فهم اين مکانيزم که با افزايش چاقي به عنوان يک اپيدمي همراه است، اهميت زياد توجه به تغذيه را نشان مي‌دهد.

مدنت و همکاران[1] (2010) نيز معتقدند که انتقال تغذيه‌اي پديده‌اي جهاني است که با تغيير از عادت غذايي سنتي که فيبر، غلات، ميوه و سبزيجات بالايي دارند به سمت غذاهايي که داراي چربي، قند، نمک و محصولات فرآوري شده‌ي بالايي هستند، مشخص مي‌شود. (مدنت، 2010: 43) ايران نيز در زمره جوامعي تعريف شده است که در جريان سريع عبور از تغييرات جمعيتي و بهداشتي ناشي از شهرنشيني موسوم به گذار تغذيه‌اي- بهداشتي قرار دارد. طي اين گذار به علت تغييرات شيوه زندگي از جمله تغيير در الگوي مصرفي به ويژه افزايش مصرف چربي و قندهاي ساده و نيز کاهش ميزان فعاليت بدني، عامل خطر بيماري‌هاي مزمن به ويژه چاقي افزايش يافته است. (قاسمي به نقل از اميدوار، 1381: 265) هم زمان، هجوم معيارهاي ارزشي موجب گرايش افراد و به ويژه دختران به تلاش براي لاغري و متناسب بودن اندام گرديده است ( محمد پور اهرنجاني و همکاران به نقل از اميدوار، 1381: 265) که احتمال تغيير در عادات غذايي را به دنبال دارد.

از طرف ديگر بسياري از کشورها انتقال اپيدميولوژيکي را تجربه کرده‌اند، اميد به زندگي افراد فزوني يافته و شاهد گسترش بيماري‌هاي مزمن از قبيل بيماري‌هاي قلبي، سرطان، ديابت و … مي‌باشيم (ويکس، 2008: 148-154) که همگي ريشه در سبک‌هاي زندگي نامناسب و به ويژه عادات غذايي نامناسب دارند.  با افزايش سن نيز ميزان ابتلا به بيماري‌هاي مزمن افزايش مي‌يابد. (پل و توماس، 2002: 290)

اين در حالي است که ساختار سني جامعه‌ي ايران در چند سال آتي با سالخوردگي مواجه خواهد شد که طبق قاعده‌ي فوق با افزايش مبتلايان به بيماري‌هاي مزمن رو به رو خواهيم بود. اين بيماري‌ها ريشه در سبک زندگي نامناسب، عدم تحرک، مصرف غذاهاي نامناسب و چربي‌ها دارند. از آن جا که يکي از راه‌هاي به تعويق انداختن مرگ، بهبود تغذيه مي‌باشد که بر حسب کالري، ويتامين و مواد معدني مصرفي در نظر گرفته مي‌شود (ويکس، 2008: 154)، بررسي عادات غذايي افراد اهميت پيدا مي‌کند، چرا که مي‌تواند در کنترل و کاهش بيماري‌ها مؤثر واقع شود، از اين طريق تا حدودي مي‌توان علل بيماري‌هاي مزمن را شناسايي و در صورت امکان آن‌ها را مديريت کرد. ( پل و توماس، 2002: 79) از طرفي در دهه‌هاي اخير با توسعه و گسترش رستوران‌ها و فست‌فودها عادات غذايي نامناسب و متفاوت فزوني يافته است. (کشاورز، 1373: 39) اين امر ضرورت توجه به عادات غذايي را آشکار مي‌سازد.

[1]– Madanat et al

تعداد صفحه :140

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --