دانلود پایان نامه ارشد:عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد

 دانلود متن کامل پایان نامه عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری و عملکرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش  …………………………………………………………………………………………….. 8

1-1.مقدمه      ……………………………………………………………………………………………………….       8

1-2.بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………..       9

1-3.اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………..        10

1-4.اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………..       10

1-5.کاربرد نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………..        11

1-6.فرضیه پژوهش  ………………………………………………………………………………………………       11

1-7.روش پژوهش   ……………………………………………………………………………………………….       13-12

1-8.کلید واژه ها  …………………………………………………………………………………………………..       14-13

1-9.خلاصه فصل  …………………………………………………………………………………………………        15

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………..         16

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..        17-16

2-2.رفتار مالی……………………………………………………………………………………………………….         18

2-3.تورش های رفتاری…………………………………………………………………………………………         19

2-3-1.روش های ابتکاری…………………………………………………………………………………….         19

2-3-1-1.برجستگی……………………………………………………………………………………………..        20

2-3-1-2.اثر هاله ای…………………………………………………………………………………………….        20

2-3-1-3.توهم در مورد صحت و سقم پدیده ها………………………………………………….        20

2-3-1-4.نمایندگی…………………………………………………………………………………………..         21

2-3-1-5.لنگر انداختن……………………………………………………………………………………..         21

2-3-1-7.فرا اطمینان……………………………………………………………………………………….         22

2-3-2.پیش نگری…………………………………………………………………………………………….         22

2-3-2-1.زیان گریزی………………………………………………………………………………………       23-22

2-3-2-2.پشیمان گریزی…………………………………………………………………………………         23

2-3-2-3.حسابداری ذهنی………………………………………………………………………………        24-23

2-3-3.رفتار رمه وار………………………………………………………………………………………….         24

2-3-4.عوامل بازار……………………………………………………………………………………………..         25-24

2-4.تصمیمات معاملاتی……………………………………………………………………………………         27

2-4-1.تصمیم فروش………………………………………………………………………………………..         27

2-4-2.تصمیم خرید…………………………………………………………………………………………          28-27

2-4-3.عملکرد سرمایه گذاری…………………………………………………………………………          28

2-5.پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….          29

2-5-1.پژوهشهای داخلی………………………………………………………………………………….        30-29

2-5-2.پژوهشهای خارجی………………………………………………………………………………..        33-30

2-6.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………….         34

فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………        35

3-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………        36

3-2. نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………..       37

3-3. فرضیه های پزوهش………………………………………………………………………………..       37

3-4.قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………       38

3-4-1.قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………..       38

3-4-2.قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………….       38

3-4-3.قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………..      38

3-5. جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………      38

3-5-1.انتخاب حجم نمونه……………………………………………………………………………….      39

3-6.روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………       39

3-6-1.طراحی پرسشنامه…………………………………………………………………………………      39

3-7.روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………….      40

3-8.نرم افزار مورد استفاده……………………………………………………………………………..      40

3-9.خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………       41

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………..        42

4-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………..        43

4-2.آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………..        44

4-2-1.اطلاعات جمعیت شناختی…………………………………………………………………       44

4-3.تحلیل عاملی متغیرهای رفتاری………………………………………………………………      49

4-4.اندازه گیری پایایی…………………………………………………………………………………..      50

4-5.سطوح تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیم گیری و عملکرد…………………………..     51

4-5-1.تاثیر روش های ابتکاری……………………………………………………………………..      51

4-5-2.تاثیر پیش نگری………………………………………………………………………………..      53

4-5-3.تاثیر بازار……………………………………………………………………………………………     53

4-5-4.تاثیر رفتار رمه وار………………………………………………………………………………     54

4-5-5.عملکرد سرمایه گذاری……………………………………………………………………….     56-55

4-6.تاثیر عوامل رفتاری بر عملکرد……………………………………………………………….      56

4-7.خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….     59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………..       60

5-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………..       61

5-2.نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………..      62-61

5-3.محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………..       63

5-4.پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………       64

5-4-1.پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………..      64

5-4-2.پیشنهادها برای محققان آتی………………………………………………………………..      65

5-5.خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………       66

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………       67

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………..        69-68

لیست جدول ها ………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول 2-1……………………………………………………………………………………………………..26

جدول4-1………………………………………………………………………………………………………44

جدول4-2………………………………………………………………………………………………………44

جدول4-3………………………………………………………………………………………………………45

جدول4-4………………………………………………………………………………………………………45

جدول4-5………………………………………………………………………………………………………46

جدول4-6………………………………………………………………………………………………………46

جدول4-7………………………………………………………………………………………………………47

جدول4-8………………………………………………………………………………………………………47

جدول4-9………………………………………………………………………………………………………50-49

جدول4-10……………………………………………………………………………………………………50

جدول4-11……………………………………………………………………………………………………52

جدول4-12…………………………………………………………………………………………………..53

جدول4-13…………………………………………………………………………………………………..54

جدول4-14…………………………………………………………………………………………………..54

جدول4-15………………………………………………………………………………………………….55

جدول4-16…………………………………………………………………………………………………57

 

 

چکیده

اگرچه تامین مالی در طی سالیان متمادی مورد مطالعه قرار گرفته است، اما رفتار مالی که رفتار انسان ها را در نظر می گیرد حوزه ای تقریبا جدید است. پایه رفتار مالی بر اساس تئوریهای روانشناختی است، و در صدد این می باشد که چگونه احساسات و اشتباهات شناختی رفتار افراد را در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار می دهد.

هدف اصلی این پژوهش این است که عوامل رفتاری تاثیر گذار بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران کدامند و هر یک از این عوامل در چه سطحی بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاران موثراند.

فرضیه های پژوهش بر اساس پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران مورد آزمون قرار گرفته اند، داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS مورد آزمون قرار گرفته اند.

نتایج نشان دهنده آن است که از بین عوامل رفتاری فقط متغیر بازار بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در سطح بالایی تاثیرگذار است، و از بین عوامل رفتاری متغیرهای پیش نگری و رفتار رمه وار بر عملکرد سرمایه گذاران تاثیر مثبتی داشتند.

 

فصل اول

 

کليات پژوهش

 

1-1- مقدمه

در اين فصل موضوع پژوهش به طور مختصر تشريح مي­شود. در ادامه اهداف، ضرورت پژوهش، کاربرد نتايج پژوهش و روش پژوهش توضيح داده مي­شود. همچنين قلمرو پژوهش، جامعه آماري و روش نمونه­گيري بيان مي­شود. در پايان فصل نيز تعاريف عملياتي و پاره­اي از واژه­هاي کليدي استفاده شده در پژوهش ارائه مي­گردد.

 

 

1-2- شرح و بيان مسئله پژوهش

تاكنون تحقيقات فراواني در اكثر حوزه هاي مرتبط با بازار سرمايه در ايران صورت گرفته، اما آنچه در اين بين كمتر مورد توجه قرار گرفته، پرداختن به تحقيقات جدي در خصوص شكل گيري رفتار سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار مي باشد در اكثر كشورها، شناخت فرآيند تصميم گيري مشاركت كنندگان در بورس، همواره موضوعي مهم براي مشاركت كنندگان و سرمايه گذاران در بازار بوده است . در اكثر اين كشورها، محققان تلاش هاي قابل توجهي جهت مطالعه و درك رفتار سرمايه گذاران و به دنبال آن تاثير اين عوامل بر تصميم گيري و عملكرد سرمايه گذاران داشته اند، چرا كه رفتارهايي كه بر تصميم گيري و عملكرد سرمايه گذاران در بازار تاثير مي گذارند از اهميت ويژه اي برخوردار هستند (یوسفی و شهرآبادی، 1388).

در طي دهه هاي اخير محققين مالي سعي در تبيين و يافتن علل موارد خاص با كمك ساير علوم همانند روانشناسي، علوم اجتماعي و فيزيك بوده اند، از اين رو حوزه هاي ميان رشته اي تحت عناوين اقتصاد مالي، اقتصاد سنجي مالي، رياضيات مالي و نظريه تصميم گيري شكل گرفته است. يكي از مطالعاتي كه در اين زمينه به سرعت گسترش يافته، ادغام نظريه هاي اقتصادي با نظريه هاي رايج روانشناسي بود كه تحت عنوان “مالي رفتاري” مطرح گرديد. در الگوي اقتصادي مالي سنتي فرض مي شود كه تصميم گيرندگان به طور كامل عقلايي رفتار مي كنند و هميشه به دنبال بيشينه كردن مطلوبيت مورد انتظار خود هستند.  به عبارت ديگر دو پايه اصلي در پارادايم سنتي مالي، عقلانيت كامل عوامل و تصميم گيريهاي مبتني بر بيشينه سازي مطلوبيت مورد انتظار است، در حالي كه در مالي رفتاري عنوان ميشود كه برخي پديده هاي مالي را مي توان با به كارگيري مدلهايي توصيف كرد كه در آنها عامل اقتصادي كاملاً عقلايي در نظر گرفته نمي شود(راعی و فلاح پور، 1383).

شواهد نشان ميدهد كه سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران براي تعيين ارزش سهام كمتر از روشهاي كمي استفاده مي نمايند و قضاوتهاي ايشان بيشتر مبتني بر تصورات ذهني، اطلاعات غيرعلمي، شايعات و پيروي كوركورانه از عده معدودي از مشاركت كنندگان در بازار سرمايه است . در همين راستا و به منظور بهبود شرايط گسترش فعاليتهاي بازار سرمايه و جلوگيري از شكست، در اقداماتي كه در جهت جلب مشاركت مردم در سرمايه گذاري صورت مي گيرد، بايد نتايج علمي جايگزين تصورات ذهني گردد و آموزشهاي لازم در اين زمينه به مشاركت كنندگان در بازار داده شود. (شهریاری، 1385)

 

 

 

1-3- اهميت و ارزش پژوهش

سرمايه­گذاري در بازارهاي مالي يکي از مهمترين عوامل رشد و توسعه اقتصادي در هر کشوري است. در بازار سرمايه هر کشور بايد تلاش شود، تا سرمايه­گذاري در اوراق بهادار به يک فرهنگ عمومي تبديل شود. مفهوم مالی رفتاری در مقایسه با دیگر تئوری های مالی مفهوم نسبتا جدیدی است. در کشورهای در حال توسعه، مالی رفتاری به طور وسیعی جهت کشف رفتارهایی که تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد کاربرد دارد. بهرحال، مالی رفتاری تعداد محدودی کاربرد برای بازارهای کشورهای در حال توسعه یافته دارد(علامه و احمدی پور، 1388). این پژوهش با این دید انجام می شود که مناسب بودن مالی رفتاری برای همه نوع بازار سهام را تایید کند. هم چنین این پژوهش از این لحاظ منبع خوبی برای سرمایه گذاران حقیقی است که به سرمایه گذاران حقیقی کمک می کند که روند بازار سهام را قبل از تصمیم گیری به خوبی تجزیه و تحلیل کنند. در نهایت این پژوهش فرصت خوبی برای نویسندگان و محققان جهت درک نظری و عملی از بازار سهام و تئوری های مالی رفتاری فراهم می آورد.

با عنايت به مطالب فوق­الذکر، پيداست که در تحقيقات مالي کشورمان جاي چنين تحقيقاتي خالي است. لذا مديران، ذي­نفعان و سازمان بورس اوراق بهادار مي­توانند از نتايج اين پژوهش استفاده کنند.

 

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلي

تشخیص سطوح تاثیر عوامل رفتاری بر تصمیم گیری و عملکرد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اورق بهادار تهران

1-4-2-   اهداف فرعي

  1. کاربرد مالی رفتاری در تشخیص عوامل رفتاری احتمالی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران شخصی در بورس اوراق بهادار تهران
  2. ارائه پیشنهاداتی به سرمایه گذاران جهت تعدیل رفتارشان برای بدست آوردن نتایج سرمایه گذاری خوب
  3. ایجاد زمینه ای برای تحقیقات بیشتر در زمینه رفتار مالی در ایران.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :71

قیمت : 2500تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --