دانلود پایان نامه ارشد:زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعالیت های نگهداری و تعمیرات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

عنوان : زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعالیت های نگهداری و تعمیرات 

دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشکده مهندسی صنایع

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان

زمانبندی بهنگام روی ماشین های موازی مستقل با توجه به اثر استهلاک و فعالیت های نگهداری و تعمیرات  

استاد راهنما

دکتر نیکبخش جوادیان

استاد مشاور

دکتر جواد رضائیان

زمستان 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 1

1-1- زمانبندی 2

1-1-1- اهمیت وضرورت زمانبندی تولید 2

1-1-2- معیارهای کارایی زمانبندی 3

1-1-3- اطلاعات مورد نیاز در زمانبندی 3

1-2- تعریف برخی از مفاهیم 7

1-3- نگهداری و تعمیرات 9

1-3-1- اهمیت نگهداری و تعمیرات و نقش آن در سازمان 10

1-3-2- سیستم ها و روش های نت 10

1-3-2-1- سیستم های غیر برنامه ای واکنشی 11

1-3-2-2-سیستم های برنامه ای 11

1-3-2-3- نت پیشگیرانه 11

1-3-2-3-1- تعمیرات منظم دوره ای 11

1-3-2-3-2- تعمیرات پیشگویانه 12

1-3-2-4- نگهداری و تعمیرات اصلاحی   12

1-3-2-5-تعمیرات اساسی 12

1-3-2-6- سیستم های نت فراگیر و جامع 13

1-3-2-6-1- تعمیرات و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان 13

1-3-2-6-2- سیستم نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر 14

1-4- نظام تولید بهنگام 15

1-5- استهلاک و زمانبندی 16

1-6- مشخصات مساله ماشین های موازی این مطالعه 18

1-7- روش حل 19

1-8- اهداف تحقیق 20

1-9- جمع بندی 20

فصل 2- ادبیات و پیشینه تحقیق 22

2-1-  مقدمه 23

2-2- مروری بر رویکرد و اصول سیستم های تولیدی JIT 26

2-3- توالی ماشین های موازی با معیار دیرکرد 29

2-3-1-حداقل کردن کل دیرکرد 29

2-3-2- حداقل کردن دیرکرد وزنی 31

2-4- توالی ماشین های موازی با معیار زودکرد و دیرکرد 32

2-5- مسائل با تمرکز بر زمان آماده سازی بین کارها   33

2-6- مسائل با تمرکز بر موعد تحویل یکسان برای کارها  34

2-6-1- موعد تحویل معلوم 35

2-6-2- موعد تحویل نا معلوم 35

2-7- مروری بر مطالعات زمانبندی با اثر استهلاک 36

2-8- روش های حل 37

2-8-1- مروری  الگوریتم های ابتکاری 37

2-8-2- مروری  الگوریتم های فرا ابتکاری 37

2-9- مروری بر کارهای انجام شده 38

فصل 3- روش تحقیق 39

3-1- مقدمه 40

3-2- مدل ریاضی پیشنهادی 41

3-2-1- اندیس­ها 41

3-2-2- پارامترهای ورودی 42

3-2-3- متغیرهای تصمیم  42

3-2-4- ساختار اصلی مدل 43

3-2-5- اعتبار سنجی مدل 46

3-3- ساختار کلی الگوریتم های تکاملی 46

3-4- الگوریتم ژنتیک 47

3-4-1- تعریف 47

3-4-2- گذری برژنتیک طبیعی 49

3-4-3- واژگان الگوریتم ژنتیک 56

3-4-4- ساختار کلی الگوریتم ژنتیک 57

3-4-5-مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک 60

3-4-6- کدینگ 60

3-4-7- ایجاد جمعیت اولیه   63

3-4-8- اعمال ژنتیک 64

3-4-8-1- عملگر جهشی 64

3-4-8-2- عملگر تقاطعی 65

3-4-8-3- عمل تحول 66

3-4-8-3-1- فضای نمونه گیری 67

3-4-8-3-2- مکانیسم نمونه گیری 68

3-4-8-3-3- احتمال انتخاب   70

3-4-9- تابع برازش 70

3-4-10 – روش اجرای الگوریتم ژنتیک 71

3-4-11- استرتتژی برخورد با محدودیت ها   73

3-4-11-1- استرتتژی اصلاح عملگرهای ژنتیک   74

3-4-11-2- استرتتژی ردی   74

3-4-11-3- استرتتژی اصلاحی 74

3-4-11-4- استرتتژی جریمه ای   75

3-4-12- انواع عملگر های تقاطعی 76

3-4-12-1- یک نقطه برش   76

3-4-12-2- دو نقطه برش   77

3-4-12-3- چند نقطه برش   77

3-4-12-4- بخش- نگاشته   78

3-4-12-5- ترتیب   79

3-4-13- عملگر های جهشی   80

3-4-13-1- جابجایی   81

3-4-13-2- وارونگی   82

3-4-13-3- جایگذاری   82

3-4-13-4- تغییر مکان   83

3-4-13-5- ابتکاری   83

3-10- ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی 84

3-10-1- ساختار کروموزوم 84

3-10-2- جمعیت اولیه 85

3-10-3- تابع برازش 86

3-10-4- عملگر تقاطع 86

3-10-5- عملگر جهش 88

3-10-6- ارزیابی فرزندان 89

3-10-7- جستجوی محلی 89

3-10-8- معیار توقف 89

3-11- جمع بندی 90

فصل 4- محاسبات و یافته های تحقیق 91

4-1- مقدمه 92

4-2- تولید مساله نمونه 93

4-3- تنظیم پارامترهای الگوریتم   94

4-4- معیار های عملکرد 95

4-4-1- شاخص زمان محاسباتی 95

4-4-2- روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم 95

4-5- جمع بندی 101

فصل 5- نتیجه گیری و پیشنهادات آتی 102

5-1- نتیجه گیری 103

5-2- پیشنهادات آتی 104

فهرست منابع و مراجع 105

 

لیست شکل ها

شکل 1-1. دسته بندی مسائل زمانبندی بر اساس مسیر تولید 6

شکل 3-1. فرایند مدل تئوری داروین 52

شکل 3-2. فضای کدینگ و فضای جواب 62

شکل 3-2. قانونمندی و موجه بودن 63

شکل 3-4. ساختار دو بخش و نحوه کدگشایی کروموزوم 85

شکل 3-5. نحوه عملکرد عملگر تقاطع  87

شکل 3-6. شبه نمایش و نخوه علکرد عملگر جهش 88

شکل 4-1. نمودار RPD 98

شکل 4-2. نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک 99

 

لیست جداول

جدول 3-1. داده مقایسه الگوریتم ژنتیک با فرآیند تکامل 55

جدول 4-1. بازه های توزیع یکنواخت مناسب برای پارامترهای ورودی مساله 93

جدول 4-2. پارامترهای مناسب الگوریتم ژنتیک 94

جدول 4-3. نتایج بدست آمده از روش دقیق و الگوریتم ژنتیک 97

 

فصل اول

 

مقدمه و

کلیات تحقیق


1-1- زمانبندي

زمان، همواره يك محدوديت مهم و اساسي بوده است. انسان ها سعي مي كنند فعاليت هايشان را به گونه اي زمانبندي كنند كه بتوانند كارهايشان را در زمان دسترس انجام دهند. به طور كلي زمانبندي، عمل تعيين توالي ياترتيب فعاليت ها براي ارضاي نیازمندي ها و نيل به اهداف مشخص با توجه به محدوديت هاي موجود است. به صورت دقيق تر زمانبندي را مي توان تخصيص منابع در طول زمان براي اجراي مجموعه اي از وظايف تعريف كرد. اين تعريف نسبتاً كلي، دو مفهوم مختلف را در پي دارد. اول اين كه زمانبندي نوعي تصميم گيري است كه در جريان آن برنامه زماني را تعيين مي كنند كه پيامدهاي آن را مي توان در تصميم گيري هاي ديگر نيز استفاده كرد. از طرف ديگر، زمانبندي مبحثي نظري است كه مجموعه اي از اصول، مدل ها، روش ها و نتايج منطقي را در بر مي گيرد.

 

 

1-1-1- اهميت و ضرورت زمانبندي توليد

با ادامه فرايند صنعتي شدن جهان، منابع بيشتري حالت بحراني به خود مي گيرند. امروزه ماشين آلات، نيروي انساني و تسهيلات به عنوان منابع بحراني در توليد و فعاليت هاي خدماتي در نظر گرفته مي شوند. زمانبندي اين منابع منجر به ارتقاء كارايي، بهره وري و در نهايت، سودآوي مي شود. فعاليت هاي زمانبندي مي تواند گستره ي وسيعي از فعاليت ها را در برگيرند. كه از آن جمله كار با كاغذ و مداد، نرم افزارهاي صفحه گسترده، ترسيم نمودارها و دياگرام ها تا كار با الگوريتم ها و نظريه هاي پيچيده را مي توان نام برد.

زمانبندي، مشخص مي كند چه موقع زمان پردازش هر كار روي هر يك از ماشين هايي كه آن كار در فرآيند توليد خود به آن نياز دارند، آغاز مي شود. به علاوه، اين برنامه زمان پايان هر كار را روي هر ماشين تعيين مي كند. بنابراين نتيجه فرآيند زمانبندي، يك جدول زماني براي كارها و ماشين هاست. زمان شروع اولين فرايند هر كار بايد بزرگتر يا مساوي زمان ورود آن كار به كارگاه باشد. از طرف ديگر در صورتي كه براي محصولي، موعد تحويل در نظر گرفته شده است، زمان پايان آخرين فرايند آن محصول حتي الامكان نبايد از اين زمان تجاوز كند. زمانبندي توليد را مي توان به صورت تعيين توالي زماني و تخصيص سفارشات مشتريان به منابع موجود توليد (اعم از پرسنل، ماشين آلات، ابزار و غيره) به منظور انجام مجموعه اي از عمليات مربوطه تعريف كرد.

 

 

1-1-2- معيارهاي كارايي زمانبندي

 

معمولاً زمانبندي با توجه به اهدافي نظير دستيابي به موعدهاي تعهد شده، كمينه سازي زمان كار در جريان ساخت و موجودي كار در جريان ساخت، بيشينه سازي خروجي و بهره برداري بيشتر از مراكز كاري انجام مي شود. قابل ذكر است كه ممكن است اين اهداف با يكديگر در تناقض باشند. لذا در مسائل زمانبندي ممكن است به لحاظ تكنيكي مشكلاتي رخ دهد.

تعداد صفحه :119

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --