دانلود پایان نامه ارشد:”جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی -اکو-“

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

گرایش : روابط بین الملل

عنوان : “جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی -اکو-“

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل

عنوان

“جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی -اکو-“

استاد راهنما

دکتر محمد سریر

استاد مشاور

دکتر هادی آجیلی

استاد داور

دکتر حسین سلیمی

بهار 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                شماره صفحه

فصل 1: کلیات

1-1. ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

2-1. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

3-1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

4-1. مقدمه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

5-1. سؤالات اصلی و فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 3

الف. سؤال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ب. سؤالات فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ج. فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

د.تعاریف عملیاتی متغییرها و واژه­ها……………………………………………………………………………………………………… 3

6-1. تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

الف. تعریف موسیقی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 3

ب. جایگاه موسیقی در آسیای میانه……………..3

ج. تعریف همگرایی فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………….. 4

د. تعریف سازمان همکاری­های اقتصادی ECO …………………………………………………………………………………. 4

7-1. پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

8-1. بیان روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

9-1. سازماندهی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

فصل دوم: مباني نظري همگرايي و واگرايي

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-2. مفهوم و ماهيت همگرايي ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2. ديدگاه­ها و مکاتب فکري در مورد همگراي …………………………………………………………………………………………… 15

الف. بررسي همگرايي براساس ديدگاه کارکردگراي ……………………………………………………………………………. 15

ب. بررسي همگرايي براساس ديدگاه نو­کارکردگرايي ………………………………………………………………………….. 15

ج. همگرايي و رويکرد فدراليسم …………………………………………………………………………………………………………… 16

د. همگرايي و کنفدراليسم ……………………………………………………………………………………………………………………. 17

3-2.تحليل همگرايي در چارچوب منطقه‌گرايي …………………………………………………………………………………………….. 17

4-2. مفهوم و ماهيت واگرايي …………………………………………………………………………………………………………………………. 19

5-2. همگرايي و واگرايي در عصر جهاني‌شدن ………………………………………………………………………………………………. 21

6-2. بررسي رويکرد همگرايانه به جهاني‌شدن………………………………………………………………………………………………… 22

7-2. بررسي رويکرد واگرايانه به جهاني شدن ……………………………………………………………………………………………….. 24

8-2. مفهوم همگرایی فرهنگی و ارتباط آن با هنر موسیقی  ……………………………………………………………………….. 28

9-2. اهداف همگرایی فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………… 28

10-2. پدیده­های فرهنگی فرا ملی؛ کاربرد همگرایی به ویژه در موسیقی…………………………………………………….. 29

11-2. سیاست گذاری فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………. 29

12-2. مسئله چند فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

جمع­بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

 

فصل سوم: بررسی همگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

 

بخش اول: بررسی جایگاه همبستگی در همگرایی کشورهای عضو سازمان اکو……………………… 35

1 ـ 1 ـ 3. قومیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

2 ـ 1 ـ 3. زبان و خط …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3 ـ 1 ـ 3. دین و مذهب …………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

4 ـ 1 ـ 3. فرهنگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

5 ـ 1 ـ 3. تاریخ و میراث مشترک ………………………………………………………………………………………………………………… 42

6 ـ 1 ـ 3. آسیای مرکزی و مسئله هویت ملی ……………………………………………………………………………………………… 42

7 ـ 1 ـ 3. تأثیر ادبیات ایران بر جمهوری آذربایجان و تاجیکستان …………………………………………………………….. 44

8 ـ 1 ـ 3. جایگاه زبان فارسی در تعمیق روابط بین المللی فرهنگی منطقه اکو ………………………………………. 46

9 ـ 1 ـ 3. جایگاه اسلام در همگرایی فرهنگی منطقه …………………………………………………………………………………. 48

10 ـ 1 ـ 3. احیای راه ابریشم و شکوفایی مجدد ارتباط بین ملت­ها …………………………………………………………. 48

11 ـ 1 ـ 3. افغانستان، چالش ها، فرصت­ها و تهدیدها ………………………………………………………………………………… 49

 

بخش دوم: نزدیکی جغرافیایی و پیوندهای فرهنگی در زمینه موسیقی میان اعضای سازمان اکو…… 51

الف. جغرافیای سیاسی اعضای اکو ………………………………………………………………………………………………………………….. 51

1 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………………………………………………………………. 51

2 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی پاکستان …………………………………………………………………………………………………………… 52

3 ـ 2 ـ 3. جمهوری ترکیه………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

4 ـ 2 ـ 3. جمهوری اسلامی افغانستان …………………………………………………………………………………………………………. 53

5 ـ 2 ـ 3. جمهوری آذربایجان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 54

6 ـ 2 ـ 3. جمهوری ازبکستان ………………………………………………………………………………………………………………………… 54

7 ـ 2 ـ 3. جمهوری تاجیکستان ……………………………………………………………………………………………………………………. 55

8 ـ 2 ـ 3. جمهوری ترکمنستان ……………………………………………………………………………………………………………………. 55

9 ـ 2 ـ 3. جمهوری قزاقستان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 56

10ـ 2 ـ 3. جمهوری قرقیزستان ……………………………………………………………………………………………………………………. 57

ب. تاثیر موسیقی در­ایجاد پیوندهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………….. 57

 

بخش سوم: موانع اجتماعی ـ فرهنگی ……………………………………………………………………………. 61

1 ـ 3 ـ 3. وجود اختلافات قومی و زبانی ……………………………………………………………………………………………………… 61

2 ـ 3 ـ 3. تعارضات مذهبی و اید ئولوژیک …………………………………………………………………………………………………… 61

3 ـ 3 ـ 3. فقدان جنبه­ های هم تکمیلی اجتماعی ……………………………………………………………………………………….. 62

4 ـ 3 ـ 3. محرومیت مبادلات اجتماعی-فرهنگی ………………………………………………………………………………………… 63

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

فصل چهارم: شناسایی و بررسی موسیقی محلی و سنتی کشورهای عضو سازمان اکو و تأثیرآن بر همگرایی فرهنگی

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68

 

بخش اول: فرهنگ و موسیقی شناسی در آسیای میانه

1ـ1ـ4. تعریف فرهنگ (culture) ……………………………………………………………………………………………………………….. 69

2-1-4.تعریف موسیقی(music)  ……………………………………………………………………………………………………………… 69

3-1-4.تعریف سازمان اکو(eco)…………………..70

4-1-4. همگرایی فرهنگی کشورهای عضو اکو…………..

5-1-4.جایگاه موسیقی در همگرایی فرهنگی…………..

6-1-4. رابطه موسیقی با چگونگی فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………. 70

7-1-4. موسیقی شناسی قومی ………………………………………………………………………………………………………………………. 74

8-1-4. شیوه اجرای موسیقی درکشورهای آسیای میانه ……………………………………………………………………………… 75

9-1-4. موسیقی مردم پسند (popular music) ……………………………………………………………………………………. 76

10-1-4. موسیقی نظامی(CMiltary Music) ……………………………………………………………………………………….. 77

11-1-4. موسیقی وجشن در آسیای میانه ……………………………………………………………………………………………………. 78

 

بخش دوم: بررسی موسیقی «محلی» و «سنتی» کشورهای عضو سازمان (ECO) و جایگاه آن

در همگرایی فرهنگی در حوزه ی این کشورها ………………………………………………………………… 80

1ـ2ـ4. موسیقی ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

2ـ2ـ4. موسیقی مردمی در روستاهای ایران ………………………………………………………………………………………………….. 82

3ـ2ـ4. چگونگی شکل­گیری موسیقی نظامی در ایران …………………………………………………………………………………. 83

4ـ2ـ4. موسیقی پاکستان ………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

5ـ2ـ4. ورود و گسترش قوالی در هند و پاکستان …………………………………………………………………………………………. 85

6ـ2ـ4. موسیقی ترکمنستان …………………………………………………………………………………………………………………………… 85

7ـ2ـ4. موسیقی افغانستان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 86

8ـ2ـ4. نظام مدهای مورد استفاده در موسیقی شهری افغانستان…………………………………………………………………. 87

9ـ2ـ4. موسیقی تاجیکستان …………………………………………………………………………………………………………………………… 90

10ـ2ـ4. موسیقی قزاقستان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 91

11ـ2ـ4. موسیقی ازبکستان ……………………………………………………………………………………………………………………………. 92

12ـ2ـ4.ساختار موسیقیایی مارکسیست ـ لنینیستی در ازبکستان …………………………………………………………….. 93

13ـ2ـ4. موسیقی آذربایجان …………………………………………………………………………………………………………………………… 96

14ـ2ـ4. هنرموقام آذربایجان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

15ـ2ـ4. ترانه و رقص مردمی در آذربایجان ………………………………………………………………………………………………….. 98

16ـ2ـ4. موسیقی قرقیزستان …………………………………………………………………………………………………………………………. 99

17ـ2ـ4. موسیقی ترکیه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

18ـ2ـ4. چگونگی شکل­گیری موسیقی نظامی در ترکیه………………………………………………………………………………. 104

 

بخش سوم: بررسی مقایسه ای تاثیر موسیقی کشورهای عضو سازمان (ECO) بر عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی…این کشورها………………………………………………………………………………………………….. 105

1ـ3ـ4. بررسی موسیقی کلاسیک در کشورهای عضو سازمان اکو………………………………………………………………… 105

2ـ3ـ4. استعمار شوروی و سیاست فرهنگی دولت ……………………………………………………………………………………….. 106

3ـ3ـ4. دمیدن روح الحاد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 107

4ـ3ـ4. عینیت بخشیدن به هویت­های ملی…………………………………………………………………………………………………….. 107

5ـ3ـ4. روحیه، عرفان و شهادت­طلبی……………………………………………………………………………………………………………… 108

6ـ3ـ4. تقسیم فضا و زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 110

7ـ3ـ4. فرهنگ موسیقیایی ایران، ترکیه و افغانستان…………………………………………………………………………………….. 113

جمع­بندي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115

جمع­بندي پاياني………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 117

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 121

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 127

 

 

فهرست جداول

 

صفحه                                                                                                                   عنوان

1-ریشه های مؤثر در همگرایی و واگرایی  ………………………………………………………………………………….20

 

فهرست شکل

 

صفحه                                                                                                                         عنوان

 

1-روند پژوهش مبانی نظری همگرایی و واگرایی ………………………………………………………………………………….10


 

فصل اول:

کلیات

1-1. ضرورت تحقیق

این پژوهش،در پی بررسی جایگاه موسیقی درهمگرایی فرهنگی کشورهای عضو سازمان اکو است. یکی از­ ضرورت­های انجام این پژوهش، بررسی نقش موسیقی ­در رشد و تقویت سطح آگاهی­ها،ایجاد فرهنگ مودت ودوستی وهمچنین میزان مشارکت و همکاری فرهنگی بین کشورهای سازمان اکو است.

 

2-1. اهداف تحقیق

هدف نظری در ارائه این پژوهش، نخست: بررسی جایگاه موسیقی در تمدن و فرهنگ کشورهای همجوار ایران (عضو سازمان اکو)،دوم؛ تاًثیر موسیقی بر فرهنگ این کشورها و نحوۀ ایجاد گسترش همکاری­های همه جانبه به ویژه همکاری­های فرهنگی روزافزون میان اعضای این سازمان؛و سوم؛ تاثیراتی که این بُعد فرهنگی بر گسترش و تقویت همکاری میان این کشورها برجای می گذارد.هدف عملی این پژوهش، شناخت و بررسی انواع ابزارهای موسیقیِ هر کشور(که نمادی از فرهنگ کهن چندین هزارساله آن ملت محسوب می­شود) وشباهت­ها و تفاوت­های ملودیایی آن­ها نسبت به یکدیگر است.

3-1. بیان مسئله

تحولاتی که در آسیای مرکزی طی چند سال اخیر رخ داده است، چنان سریع و پر شتاب بوده، که در برخی موارد امکان تصمیم­گیری بر اساس برنامه­ ریزی صحیح را برای مدیران فرهنگی و سیاسی دشوار می­کندو همچنین وجوداقوام وزبان­های گوناگون، نژادهای مختلف، سطوح متفاوت رشد، موقعیت ژئوپولیتیکی متفاوت، دخالت­های نابجای برخی کشورها و غیره، بر این بحران افزوده و چشم­انداز توسعه پایدار در این مناطق را مبهم کرده است.

اما دفع سایه یک قوه قاهره موجب شده، همه این کشورها در یک مؤلفه مشترک باشند؛ وآن حل بحران هویت و خویشتن شناسی مّلی است.امروزه می­توان گفت: رسالت بزرگ ما پیوند تئوریک در عرصه همه­جانبه مسائل فرهنگی، ادبی، هنری وآموزشی به منظور تقویت خودآگاهی جمعی و تحکیم هویـت مشترک تاریخی در عصر جهانی­شدن است. از­این­رو در این پژوهش سعی شده تا، به بررسی جایگاه موسیقی در فرهنگ کشورهای عضو سازمان اکو، پرداخته شود.از سوی دیگر با توجه به قدمت چندین هزار ساله موسیقی و ­تأًثیر غیر قابل انکار آن در روح و روان انسان،این سئوال پیش می­آید؛ که آیا موسیقی نسبت به ابعاد فرهنگی دیگر، نقش مؤثرتری در سیاست­ها و همکاری­های میان این کشورها دارد یا خیر؟

4-1. مقدمه پژوهش

فرهنگ، آئینه تمام نمای عملکرد ملت­ها و هنر، تجلی شکوه و قدرت خلاقیت آ­ن­ها است. در جهان امروز برای نشان دادن اهمیّت موسیقی در زندگی بشر راه­های گوناگونی وجود دارد. به عنوان نمونه: هیچ فرهنگ یا تمدنی از دوران گذشته و هیچ قبیله­ای دور افتاده در دنیای وحش یا جنگل را که نمی­شناسیم که شکلی از موسیقی را نداشته باشد. موسیقی یکی از معدود جنبه­ های مشترک بین تمامی فرهنگ­ها است. از­این­رو هدف از ارائه این پژوهش بررسی نقش این هنر والا و کهن در فرهنگ و سنن کشورهای عضو سازمان اکو است.

سازمان اکو که متشکل از 10  کشور ایران، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکیه است؛ با برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی واقع در چهار راه اتصال تجارت شرق و غرب و همچنین شمال و جنوب، یادآور قدیمی­ترین و ریشه­دارترین محور ارتباطی تمدن­های شرق و غرب جهان؛ یعنی “جاده ابریشم” است. از سری دیگر مشترکات بیشمار تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی موجب آن شده­است؛ که کشورهای عضو این سازمان خود را اعضای یک خانواده بدانند؛ و در اجرای اهداف مشترک با یکدیگر یکدل و سهیم باشند؛ همچنین این سابقه مشترک مدنی و تاریخی میان ملل منطقه موجب شده تا یکی از همگون­ترین مناطق جهان به لحاظ فرهنگی و زبانی در چارچوب سازمان اکو در این حوزه متجلی شود و قوام یابد. (کولایی،1381،43)

درابعاد وسیع­تر،در موسیقی­های ملل مختلف،هنگامی که مادیالوگ­های فرهنگی و نمادهای سمبلیک یک کشور را می­نوازیم؛این فرهنگ از طریق زبان نت یاابزارهای موسیقی نمایان می­شود. تشابه این نمادهاوآئین­ها و فرهنگ­های مشترک میان برخی کشورها، به­ویژه کشورهای همجوار وهمسایه باعث شکل­گیری همگرایی در حوزه مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و…می­شو؛چون زیربنای این همگرایی بر اساس همگرایی درفرهنگ آن­هااست.

فرهنگ ایرانی نیز ریشه در تاریخ دارد. برای شناخت فرهنگ ایران لازم است، به فرهنگ کشورهای مستقلی پیرامون ایران توجه، ویژه­ای شود. افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و حتی ارمنستان و گرجستان وهمچنین کردهای عراق و ترکیه همگی کم وبیش گوشه‌ای از فرهنگ ایران را به ارث برده‌اند. برای نمونه: سرود ملی پاکستان به زبان پارسی است (سلطانی،1380،290).

تعداد صفحه :158

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --