دانلود پایان نامه ارشد:جایگاه قدرت نرم در اندیشه ­ی سیاسی امام علی علیه­السلام

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

عنوان : جایگاه قدرت نرم در اندیشه ­ی سیاسی امام علی علیه­السلام

دانشگاه علامه طباطبائی

پردیس تحصیلات تکمیلی خودگردان

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین­ الملل

 

جایگاه قدرت نرم در اندیشه ­ی سیاسی امام علی علیه­السلام


استاد راهنما: دکتر علی آدمی

استاد مشاور: دکتر مجتبی عبدخدایی

 

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل 1. کلیات و طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………..2

 1. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………..3
 2. سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………..4
 3. فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………….4
 4. متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………….4
 5. شاخص­های متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………..4
 6. شاخص­های متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………..6
 7. سوابق مربوط به پژوهش……………………………………………………………………………………………6
 8. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..9
 9. نوع طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………….9
 10. روش تحقیق و ابزار گردآوری داده­ها………………………………………………………………………..10
 11. تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی…………………………………………………………………………..10
 12. مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق………………………………………………………………………..11
 13. سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………11

فصل 2. چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………….14

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..15

 1. گذر قدرت از وجه سخت­افزاری به نرم­افزاری……………………………………………………………16
 2. مفهوم قدرت نرم…………………………………………………………………………………………………….19
 3. منابع قدرت نرم………………………………………………………………………………………………………21
 4. کاربرد قدرت نرم در گفتمان لیبرالیستی……………………………………………………………………..23
 5. کاربرد قدرت نرم در گفتمان اسلامی…………………………………………………………………………31

جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………32

فصل 3. مدیریت قدرت نرم در انزوای سیاسی امام علی(علیه­السلام)………………………………………………34

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………35

 1. قدرت نرم در اهداف حکومت اسلامی………………………………………………………………………36
 2. هزینه­فایده در ارزش­های سیاسی………………………………………………………………………………39
 3. ارزش­های سیاسی در تعلیق راهبرد عدالت اجتماعی……………………………………………………42
 4. ارتقاء قدرت نرم در سیاست تعامل امام علی(علیه­السلام)……………………………………………………45
 5. نهادینه­سازی فرهنگ سیاسی در سازش تاکتیکی امام علی(علیه­السلام)…………………………………51

جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………56

فصل 4. مدیریت قدرت نرم در حکومت امام علی(علیه­السلام)………………………………………………………58

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………59

 1. اعتبارمندی قدرت سیاسی………………………………………………………………………………………..60
 2. انسجام روحیه­ی ملی در الگوسازی رهبران………………………………………………………………..63
 3. ارزش­های سیاسی در حکومت اسلامی………………………………………………………………………67
 4. راهبرد ارتباطی در فرایند دیپلماسی عمومی………………………………………………………………..70
 5. عدالت اقتصادی؛ زیربنای عدالت اجتماعی…………………………………………………………………73
 6. بازتاب عدالت اجتماعی در رفتار سیاسی امام علی(علیه­السلام)……………………………………………77
 7. راهبرد وحدت­گرایی در مدیریت افکار عمومی…………………………………………………………..85
 8. تنظیم الویت­ها در مدیریت قدرت هوشمند………………………………………………………………..90
 9. عنصر جذابیت در ارزش­های عام جهان­شمول…………………………………………………………..106
 10. ماندگاری نتایج قدرت نرم در حکومت امیرالمؤمنین علی(علیه­السلام)……………………………….127

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………….140

فصل 5. قدرت نرم در تئوری حکومت امیرالمؤمنین علی(علیه­السلام)……………………………………………142

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….143

 1. جایگاه توازن حقوق و عدالت اجتماعی در قدرت نرم……………………………………………….143
 2. ساختار توازن حقوق……………………………………………………………………………………………..148
 3. ثبات سیاسی؛ تداوم ساختار توازن حقوق…………………………………………………………………155
 4. مدیریت عناصر قدرت­ساز در ساختار توازن حقوق……………………………………………………….158

4- 1. کاریزمای رهبر در ساختار توازن حقوق……………………………………………………………….161

4- 2. مدیریت افکار عمومی در ساختار توازن حقوق……………………………………………………..165

4- 3. توازن حقوق در ساختار نظامی……………………………………………………………………………175

4- 4. توازن حقوق در ساختار قضایی…………………………………………………………………………..181

4- 5. توازن حقوق در ساختار اجرایی………………………………………………………………………….184

4- 6. توازن حقوق در ساختار اقتصادی………………………………………………………………………..187

4- 7. کیفیت دیپلماسی در ساختار توازن حقوق…………………………………………………………….191

4- 8. کیفیت تجارت در ساختار توازن حقوق………………………………………………………………..196

4- 9. کمک­های بشردوستانه در ساختار توازن حقوق…………………………………………………….198

4- 10. عملکردهای سیاسی در ساختار توازن حقوق………………………………………………………203

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………….216

نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………218

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………….225

 

 

 

مقدمه

از آن­زمان که سیاست در پی کسب، حفظ، و افزایش قدرت، خواسته و یا ناخواسته، نیروی اجتماعی را در کنار نیروی سیاسی به خدمت گرفت و قدرت معجزه­آسای نیروهای اجتماعی را مشاهده کرد، لزوم پیوند قدرت اجتماعی با قدرت سیاسی را در دستور کار قرار داد. پیوندی که نیازمند مدیریت تخصصی است زیرا ابزار اجبار و تهدید در سیاست، توانایی از قوه به فعل درآوردن پتانسیل قدرت نیروهای اجتماعی را در راستای اهداف قدرت سیاسی ندارند. اگر قدرت نظامی، هماهنگی بر محور کمیت و کیفیت تسلیحات نظامی و نیروی جسمانی سربازان در راستای اهداف قدرت است، قدرت اجتماعی، هماهنگی بر محور جذابیت و گرایش اذهان در راستای اهداف قدرت می­باشد؛ پس لزوم حضور ابزار اقناع و جذب در سیاست ضرورت می­یابد. این­گونه بود که اهدف قدرت از تسخیر سرزمین­ها به تسخیر اذهان، تغییر کاربرد داد، تغییراتی که مسیر ورود نمای جدیدی از صورت قدرت، تحت عنوان «قدرت نرم» را به حوزه­ی مطالعات علوم سیاسی و روابط بین­الملل گشود.

از اوایل دهه­ی 1990، مقوله­ی قدرت نرم توسط جوزف نای در گفتمان لیبرالیستی مطرح شد. به عقیده­ی وی قدرت نرم، توان ایجاد جذابیت برای رسیدن به نتایج دلخواه، بدون تهدید و تشویق آشکار و ملموس است. بر این اساس جذابیت­های حاصله از قدرت نرم، با شکل­دهی محیط اقناعی، تمایل مخاطب را جهت هم­سویی با هدف قدرت برمی­انگیزد.

با توجه به این­که حکومت اسلامی در دوره­ی زمامداری امیرالمؤمنین علی(علیه­السلام) به سه قاره­ی جهان، با مدیریتی عدالت­گستر نفوذ کرده بود و این انسجام شکل نمی­گیرد مگر در مدیریت قدرت نرم، لذا بررسی قدرت نرم اسلامی در حکومت امام علی(علیه­السلام) جهت آشنایی با اهداف و مؤلفه­های مدیریت قدرت نرم اسلامی، چشم­انداز جدیدی به حوزه­ی قدرت در روابط بین­الملل است.

 

 

 

 

فصل 1

کلیات و طرح تحقیق

 

 1. بیان مسئله

     جوزف نای، به­عنوان مؤسس واژه­ی قدرت نرم، این واژه را برای اولین بار در سال 1990 به­کار برد. وی قدرت نرم را شیوه­ای برای رسیدن به نتایج دلخواه، بدون تهدید و تشویق آشکار و ملموس می­داند. بر این پایه مهم­ترین عنصر قدرت نرم، توان ایجاد جذابیت است، جذابیت­هایی که در بازتاب ارزش­های انسان­دوستانه در فرهنگ، سیاست، و اقتصاد نهفته است. مهم­ترین ارزش انسان­دوستانه­ی جهان­شمول «عدل» است که رعایت آن، کلیه­ی ارزش­های جهان­شمول در چارچوب حقوق بشر را در برمی­گیرد، و این در حالی است که در اسلام، جایگاه «عدل» در ردیف اصول دین قرار دارد، دینی که دیانت و سیاست آن مکمل هم هستند، پس «عدالت» ارزشی زیربنایی در اسلام سیاسی است، ارزشی که نه در محوریت فرد، که در محوریت وحدانیت پروردگار قرار می­گیرد، پس خروجی­های قدرت نرم اسلامی، متفاوت از قدرت نرم غربی است، تفاوتی که فهم آن نیازمند بررسی قدرت نرم در اسلام می­باشد، و بهترین شاخص بررسی قدرت نرم اسلامی، اندیشه­ی سیاسی امام علی(علیه­السلام) است.

مطالعه­ی سیاست­های امیرالمؤمنین علی(علیه­السلام) اگرچه واژه­ی قدرت نرم را از لحاظ لغوی      به­دست نمی­دهد اما کاربرد آن از لحاظ شاخص­های مفهومی و رفتاری در سیاست­های ایشان       به­وضوح قابل رؤیت است. عملکردهای سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیه­السلام) بر بنای تکریم انسانیت نهاده شده است به­گونه­ای که جذابیت­های حاصله از آن، بعد از گذشت قرن­ها هنوز هم میل گرایش حول محور را ایجاد می­کند. لذا این پژوهش بر آن است که به بررسی جایگاه قدرت نرم در اندیشه­ی سیاسی امیرالمؤمنین علی(علیه­السلام) بپردازد.

تعداد صفحه :241

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --