متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش : معدنی

عنوان : ترکیبهای آروماتیک معدنی،  مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران شرق

دانشکده علوم پایه

پایان نامه کارشناسی ارشد/ رشته شیمی معدنی

 

عنوان:

ترکیبهای آروماتیک معدنی،  مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری

 

استاد راهنما

دکتر رضا غیاثی

 

استاد مشاور

دکتر هدی پاسدار

 

سال تحصیلی 91-1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

فصل اول

1-1ترکیب های حلقوی آروماتیک… 1

1-2آروماتیستی.. 1

1-3معیارهای آروماتیک بودن. 2

1-4 بیان کمی آروماتیستی.. 3

1-4-1 جابه جایی شیمیایی مستقل از هسته. 3

1-4-2ناهمسانگردی تاثیر پذیری مغناطیسی.. 4

1-4-3تاثیر پذیری مغناطیسی.. 4

1-4-4 شاخصهای ناشی از نطریه اتم در مولکول. 5

1-4-5 مدل هماهنگ کروی آروماتیسیتی.. 6

1-5ترکیبهای X3Y3H6 7

1-6بورازین.. 8

1-6-1سنتز. 8

1-6-2ویژگیها 8

1-6-3ساختار. 9

1-6-4مزومرها 9

1-6-5واکنشها 9

1-6-6کاربردها 10

1-7 فوق قطبش پذیری.. 10

 

فصل دوم: شیمی محاسباتی

2-1مقدمه. 13

2-2نیروهای بین مولکولی.. 13

2-3انواع نیروهای بین مولکولی.. 14

2-3-1نیروهای الکترواستاتیکی.. 14

2-3-2نیروهای القایی.. 14

2-3-3نیروهای پراکندگی.. 15

2-4روشهای مدل سازی کامپیوتری.. 15

2-4-1مکانیک مولکولی.. 15

2-4-2مکانیک کوانتومی.. 16

2-5 طبقه بندی روش ها 16

2-5-1روش های نیمه تجربی.. 16

2-5-2روش های آغازین.. 16

2-5-3 تقریب هارتری- فاک… 17

2-5-3-1تئوری اختلال مولر- پلست… 18

2-5-3-2روش بر همکنش های پیکربندی.. 18

2-5-3-3روش میدان خودسازگار چند پیکربندی.. 18

2-5-4تئوری تابع چگال(DFT) 18

2-6مجموعه های پایه. 19

2-6-1مجموعه پایه حداقل.. 20

2-6-2مجموعه پایه ظرفیتی شکافته. 20

2-6-3توابع پایه نفوذی.. 20

2-6-4 مجموعه های پایه قطبش پذیر. 20

2-7نرم افزارهای به کار رفته در این مطالعه. 21

 

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری

3-1جنبه های پر انرژی (انرژتیک ) 23

3-2گشتاور دو قطبی.. 24

3-3 قطبش پذیری.. 25

3-4 آنالیز اوربیتال جبهه ای.. 28

3-5 تجزیه و تحلیل ساختاری.. 31

3-6 طیف های الکترونی.. 33

3-7 فوق قطبش پذیری.. 34

نتیجه کلی.. 37

کارهای آینده 38

مراجع. 39

نمونه‌هایی از فایل‌های ورودی.. 42

نمونه ای از فایلهای خروجی یک ساختار بهینه شده……. 44

نمونه ای از داده های خروجی گشتاوردوقطبی………. 46

نمونه ای از داده های ورودی فوق قطبش پذیری……… 46

نمونه ای از داده های خروجی فوق قطبش پذیری………… 47

مقالات… 48

چکیده انگلیسی.. 54

فهرست جداول

عنوان                                                  صفحه

جدول (1-1) معیار های آروماتیک بودن. 2

جدول (1-2) NICS برای بنزن. 4

جدول (1-3) درجه عدم استقرار الکترون پایبرای بنزن. 5

جدول (1-4) انحراف میانگین و RDF   و DIU   و   D3BIA برای بنزن. 6

جدول (1-5) مقادیر HOMO  و GEO و EN برای بنزن. 7

جدول (1-6) برخی از خواص فیزیکی بورازین.. 9

جدول (3-1) انرژی مطلق(هارتری)انرژی نسبی(DE)ثابت هامت آنها (sp)گشتاور دوقطبی رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف .x  24

جدول (3-2) قطبش همسانگرد و نا همسانگرد رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف x. 26

جدول (3-3) انرژی اوربیتال جبهه ای (هارتری) انرژی شکاف (DE) و سختی (S)و پتانسیل شیمیایی رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف x. 28

جدول (3-4) حداکثر طول موج جذب شده(lmax)،قدرت نوسانگر رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف x  32

جدول (3-5) مقادیر اجزا b و btot(10-30 esu) رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف x. 33

جدول (3-6) اجزاء b و مقادیر btot(10-30 esu)  برای رنگسازهای دارای بورازین با گروهای مختلف X- 34

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                          صفحه

شکل (1-1) ترکیب های X3Y3H6  را نشان می دهد. 7

شکل (1-2) بورازین.. 8

شکل (1-3)  ساختارهای مزومری بورازین. 9

شکل (1-4)تشکیل بسپار بورازنیل.. 10

شکل (1-5)تشکیل سرامیک بورکربونیترید از بورازین.. 10

شکل (2-1) نمایی از نرم افزار هایپرکم. 21

شکل (2-2) نمایی از نرم افزار گوس ویو. 21

شکل (2-3) نمایی از نرم افزار گوسیین. 21

شکل (2-4) نمایی از نرم افزار کم دراو. 22

شکل (3-1) فرم رزونانسی رنگسازهای دارای بورازین با گروه های مختلف x . 23

شکل (3-2) رابطه انرژی نسبی با ثابت هامت آنها (sp). 24

شکل (3-3)  رابطه گشتاور دوقطبی با ثابت هامت(sp). 25

شکل (3-4)رابطه قطبش همسانگرد و نا همسانگرد a(iso)N-isomer-a(iso)B-isomer  anda(aniso)N-isomer-a(aniso)B-isomer با ثابت هامت(sp). 27

شکل( 3-5)رابطه اوربیتال جبهه ای با انرژی نسبی. 29

شکل (3-6)رابطه بین مقادیر سختی و ثابت هامت (به جز OH,Me,NH2  ) 30

شکل (3-7)رابطه بینDlmax(=lmax, N-isomer -lmax, B-isomer) و ثابت هامت(sp)،به جز (Cl, CN, Br). 33

شکل (3-8)رابطه بین  اولین قطبش پذیری(btot)  و lmax. 36

چکیده

با توجه به کاربردخواص نوری غیر خطی (NLO) در فن آوری هایی مانند لیزر، ارتباط از راه دور، سلول های فتوولتائیک،پردازش اطلاعات و هولوگرافیو تنوع معدنی این مواد، پژوهشی را در این زمینه آغاز کردیم و بر روی رنگسازهای دارای بورازین متمرکز شدیم.

هدف اصلی ما دراین پژوهش دستیابی به استفاده از بخش بورازین برای طراحی رنگسازهای مولکولی NLO و برای به دست آوردن روابط عملکرد- ساختار درون این سیستم است.

بدین جهت اثرات مختلف استخلاف های پذیرنده و دهنده(H, F, Cl, Br, Me, NH2, OH, COOH, CHO, CN, NO2)  در پایداری، گشتاور دو قطبی، قطبش، اوربیتالجبهه ای، ساختار، شدیدترین جهش الکترونی و فوق قطبش پذیری را مطالعه کردیم. همچنین روابط خطی خوبی بین بعضی از خواص مطالعه شده به دست آمد.

مطالعه با استفاده از روش محاسبه نظریه تابع چگالی (DFT) بر روی خواص نوری غیر خطی رنگ سازی های دارای بورازین انجام شد.

دو ایزومر B و N  را مورد مطالعه قرار دادیم . همه مولکولهای مورد مطالعه غیر مسطح هستند.

مطالعات تئوری نشان داد استخلاف های پذیرنده باعث افزایش مقادیر اولین فوق قطبش پذیری در ایزومر N نسبت به ایزومر B می باشد والبته این مقادیر در ایزومر N  کمتر از ایزومر B باوجود  استخلافات دهنده است.

واژگان کلیدی : مواد نوری غیرخطی،رنگسازهای دارای بورازین

فصل اول

1-1ترکیب های حلقوی آروماتیک

بنزن نمونه نخستین[1]مولکولی است که دارای خواص فیزیکی قابل ملاحظه ای ناشی از عدم استقرار الکترونهای p است. از  نظر تاریخی شیمیدانان پژوهش­های زیادی روی دیگر مولکول­های مشابه بنزن نموده اند. بورازین (B3N3H6) ، بوروکسین (B3O3H3) و بورتین (B3S3H3) نمونه هایی از این ترکیب­ها هستند. این ترکیب­ها ساختاری مشابه بنزن دارند و توپولوژی اوربیتال­های مولکولی پای آنها مشابه است. این پرسش که آیا الکترونهای پای آنها همانند بنزن نامستقرند (رزونانس بین ساختارهای ککوله) چندان واضح نیست.

1-2آروماتیستی

از معرفی آروماتیستی به وسیله ی August Kekule در 1865 تاکنون به طور پیوسته قلمروهای[2]نوینی در شیمی را تسخیر[3] شده است. در ابتدا آروماتیسیتی برای ترکیبهای آلی زیر گسترش یافت:

  1. هیدروکربنهای تک حلقوی مزدوج مسطح و یونهای آنها که دارای 4n+2 الکترون p هستند.
  2. هیدروکربنهای مزدوج چند حلقوی- هیدروکربنهای بنزوییدی ساخته شده ازحلقه های بنزنی جوش خورده.
  3. هیدروکربنهای کربوکسیلیک مزدوج چند حلقوی بر پایه سیستمهای غیر بنزوییدی مانند آزولن و دیگر هیدروکربنهای مزدوج دارای حلقه های چهار، پنچ، هفت و هشت عضوی.

 

ترکیبهای دارای اتمهای فلزی نیز آروماتیک می توانند باشند. در 1979 Thorn و Hoffmann پیش بینی نمودند که برخی متالوسیکلهای فرضی باید خصلت پیوندی نامستقر و مقداری خصلت آروماتیک را نشان دهند. در سالیان بعد از آن حدود 25 متالوبنزن جداسازی و شناسایی شد.نخستین مثال از یک متالوبنزن پایدار و قابل جداسازی اسمابنزن بود که در سال 1982 گزارش شد. خانواده بزرگی از متالوبنزنها (ایریدابنزن)  نیز بعدها تهیهشدند در حالی که یک سری از دی متالوبنزنها با دو اتم فلز در حلقه بنزن نیز گزارش شدند.

واژه “متالوآروماتیسیتی” در 1979 نخستین بار برای توصیف کمپلکسهای فلزی سیکلوبوتادی ان پیشنهاد شد. نخستین ترکیب آلی فلزی دارای یک حلقه آروماتیک  تشکیل شده از اتمهای فلز در 1995 تهیه شد. Na2[(Mes2C6H3)Ga]3 که شامل حلقه آروماتیک سه گوش که دارای دو الکترون p است. نخستین ترکیب آلی فلزی آروماتیک  تشکیل شده از چهار اتم گالیم که دارای ساختار مربعی بود K2[Ga4(C6H3-2,6-Trip2)2] .

تعداد صفحه : 70

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: شیمی

Related Posts

شیمی

پایان نامه ارشد با موضوع:اندازه گیری همزمان درزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات به روش شبکه عصبی مصنوعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران   دانشکده علوم پایه گروه شیمی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (( M.Sc )) گرایش: شیمی تجزیه   عنوان: اندازه گیری همزمان درزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات به Read more…

شیمی

دانلود رساله دکتری:تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست­های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون­های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده­ی آن در برخی واکنش­های شیمی آلی

متن کامل رساله دکتری رشته : شیمی گرایش :شیمی آلی عنوان : تهیه، شناسایی و استفاده از کاتالیست­های نانو ذرات زیرکونیوم فسفات و برخی کاتیون­های (Cu2+, Zn2+) تعویض یون شده­ی آن در برخی واکنش­های شیمی آلی    مطالب Read more…

شیمی

پایان نامه های دانلودی رشته شیمی

پایان نامه ارشد داروسازی: پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace دانلود پایان نامه ارشد : کاهش اثرات Read more…