دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل نقش ژئوپلیتیک تمبر در مناسبات سیاست خارجی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : تحلیل نقش ژئوپلیتیک تمبر در مناسبات سیاست خارجی

دانشگاه آزاد اسلامی

( واحد رشت )

گروه تحصیلات تکمیلی جغرافیا

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد « M . A »

رشته :

جغرافیای سیاسی

عنوان :

تحلیل نقش ژئوپلیتیک تمبر در مناسبات سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما :

دکتر یوسف زین العابدین عموقین

پائیز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

مقدّمه…………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اوّل : چهارچوب تحقیق

1-1- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- سؤال تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 2

1-3- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………   2

1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 2

1-5- ضرورت و سوابق تحقیق ………………………………………………………………………………… 2

1-6- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 3

1-6-1- روش گردآوری اطّلاعات …………………………………………………………………………….. 3

1-7- ابزار گردآوری اطّلاعات…………………………………………………………………………………… 3

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات  ……………………………………………………………………….. 3

1-9- محدودیّت ها و تنگناهای تحقیق ……………………………………………………………………….. 3

1-10- سازماندهی پژوهشی …………………………………………………………………………………….. 3

1-11- هدف کاربردی و بهره وری تحقیق……………………………………………………………………. 3

1-12- تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………. 4

1-12-1- ژئوپلیتیک……………………………………………………………………………………………….. 4

1-12-2- تمبر………………………………………………………………………………………………………. 4

1-12-3- سیاست    ………………………………………………………………………………………………. 4

1-12-4- سیاست خارجی ………………………………………………………………………………………. 5

1-12-5- مناسبات سیاست خارجی ایران ……………………………………………………………………. 5

1-12-6- ایران …………………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوّم : مبانی نظری

2-1- مفهوم جغرافیای سیاسی ………………………………………………………………………………….. 6

2-1-1- تعریف جغرافیای سیاسی …………………………………………………………………………….. 6

2-1-2- ماهیّت و قلمرو جغرافیای سیاسی ………………………………………………………………….. 6

2-1-3- پیشینه ی مطالعات در زمینه ی جغرافیای سیاسی ……………………………………………….. 7

2-2- مفاهیم پایدار یا مفاهیم جغرافیای سیاسی …………………………………………………………….. 9

2-2-1- کشور………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2-2- تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………. 10

2-2-2-1- روستا …………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-2-2- مزرعه………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2-3- مکان ………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2-4- دهستان ………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-2-5- مرکز دهستان ……………………………………………………………………………………….. 12

2-2-2-6- شهر……………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2-7- بخش …………………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2-8- مرکز بخش  …………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2-9- شهرستان  ……………………………………………………………………………………………. 13

2-2-2-10- مرکز شهرستان……………………………………………………………………………………… 13

2-2-2-11- استان  ………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-2-12- مرکز استان …………………………………………………………………………………………. 14

2-2-2-13- تابعیّت تقسیماتی …………………………………………………………………………………. 14

2-2-3- حکومت …………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-4- سرزمین (بوم) ………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-5- مرز ……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-5-1- انواع مرزها ………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-6- قوم ……………………………………………………………………………………………………….. 20

2-2-7- قومیّت ……………………………………………………………………………………………………. 20

2-2-8- ملّت……………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-9- هویّت  …………………………………………………………………………………………………… 23

2-2-10- ناسیونالیسم ……………………………………………………………………………………………. 23

2-2-11- اقلیّت……………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-12- هویّت ملّی    …………………………………………………………………………………………. 24

2-3- نظریّه های جغرافیای سیاسی …………………………………………………………………………… 27

2-3-1- نظریّه ی فریدریک راتزل و نظریّه ی دولت به مثابه یک موجود زنده ……………………… 27

2-3-2- نظریّه ی ریچارد هارتشورن و«اندیشه ی حکومت» ……………………………………………. 28

2-3-3- نظریّه های ژان گوتمن درباره ی قلمروخواهی …………………………………………………. 29

2-3-4- نظریّه ی پیتر.جِی.تیلور و «حکومت به مثابه یک ظرف» ………………………………………. 30

2-3-5- نظریّه ی استفان بی.جونز و«نظریّه ی میدان متّحد»در تکوین کشور ………………………… 31

2-3-6- نظریّه ی ابن خلدون…………………………………………………………………………………… 32

2-4- عوامل تأثیرگذار بر توسعه ی جغرافیای سیاسی کشورها ………………………………………….. 33

2-4-1- ماهیّت پدیده ی جنگ ………………………………………………………………………………… 33

2-4-2- ماهیّت پدیده ی ملّی گرایی …………………………………………………………………………. 33

2-4-2-1- عوامل مؤثّر در ملّی گرایی ……………………………………………………………………….. 34

2-4-3- عوامل ثابت ……………………………………………………………………………………………… 34

2-4-3-1- موقعیّت جغرافیایی ………………………………………………………………………………… 34

2-4-3-2- موقعیّت و شکل های مختلف آن ………………………………………………………………. 37

2-4-3-3- فضا و تقسیمات آن ……………………………………………………………………………….. 39

2-4-3-4- وسعت خاک ………………………………………………………………………………………… 40

2-4-3-5- وضع توپوگرافی…………………………………………………………………………………….. 41

2-4-3-6- شکل کشور ………………………………………………………………………………………….. 43

2-4-4- عوامل متغیّر …………………………………………………………………………………………….. 43

2-4-4-1- جمعیّت……………………………………………………………………………………………….. 43

2-4-4-2- منابع طبیعی …………………………………………………………………………………………. 44

2-4-5- جهانی شدن …………………………………………………………………………………………….. 46

فصل سوّم : مشخّصات تمبر و جغرافیای سیاسی

3-1- تمبر، عامل مهم در جغرافیای سیاسی ………………………………………………………………… 47

3-1-1- تعریف تمبر……………………………………………………………………………………………… 47

3-1-2- ریشه کلمه تمبر  ………………………………………………………………………………………. 48

3-1-3- نقش تمبر ……………………………………………………………………………………………….. 48

3-2- تاریخچه تمبر ……………………………………………………………………………………………… 49

3-3- شکل تمبر ………………………………………………………………………………………………….. 53

3-4- تمبر و انواع آن ……………………………………………………………………………………………. 55

3-4-1- از نظر شکل هندسی و غیر هندسی ………………………………………………………………… 57

3-4-2- از نظر شکل ترکیبی و نوع استفاده از آن …………………………………………………………. 57

3-4-3- از نظر موضوع منتشره در کادر تمبر  ……………………………………………………………… 57

3-4-4- از نظرکیفیّت حفظ و نگهداری …………………………………………………………………….. 58

3-4-5- از نظر نوع استفاده از عنوان تمبر و وابستگی های آن …………………………………………. 59

3-5- مشخّصات جغرافیای سیاسی ایران ……………………………………………………………………. 67

3-6- حوزه های ژئوپلیتیکی مجاور جمهوری اسلامی ایران …………………………………………….. 68

3-6-1- حوزه ژئوپليتيکی قفقاز آناتولی……………………………………………………………………… 69

3-6-2- حوزه ی ژئوپليتيکی خليج فارس…………………………………………………………………… 72

3-6-3- حوزه ی ژئوپليتيکی دريای عمان و اقيانوس هند ………………………………………………. 76

3-6-4- حوزه ژئوپليتيکی فلات ايران ……………………………………………………………………….. 77

3-6-5- حوزه ژئوپليتيکی آسيای مرکزی ……………………………………………………………………. 80

3-6-6- حوزه ژئوپليتيکی دريای کا سپين  …………………………………………………………………. 83

3-7- عوامل جغرافيايی…………………………………………………………………………………………… 86

3-7-1- وسعت ايران  ………………………………………………………………………………………….. 86

3-7-2- موقعيّت …………………………………………………………………………………………………. 87

3-7-3- شکل …………………………………………………………………………………………………….. 88

3-7-4- وضع طبيعی و اقليمی…………………………………………………………………………………. 89

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1- روند توسعه تمبر در ایران……………………………………………………………………………….. 91

4-1-1- تمبرهای سیاسی در جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………… 92

4-1-2- تمبرهای فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………….. 93

4-1-3- تمبرهای اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………. 93

4-1-4- تمبرهای ملّی- مذهبی در جمهوری اسلامی ایران………………………………………………. 94

4-2- چشم انداز ژئوپلیتیک نقش تمبر در روابط ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران ………………. 94

4-2-1- چشم انداز توسعه ی تمبرهای منطقه ای………………………………………………………….. 94

4-2-2- چشم انداز توسعه ی تمبرهای بین المللی………………………………………………………… 98

4-2-3- چشم انداز توسعه ی تمبرهای ملّی  ………………………………………………………………. 99

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها

مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………… 100

ارزیابی فرضیه اوّل ………………………………………………………………………………………………. 100

ارزیابی فرضیه دوّم ……………………………………………………………………………………………… 100

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 101

پیشنهاد و راهکار…………………………………………………………………………………………………. 101

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………… 102

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………….. 103

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1- حوزه های ژئوپلیتیکی مجاور ایران……………………………………………………………… 69

نقشه 3-2- حوزه قفقاز آناتولی…………………………………………………………………………………. 70

نقشه 3-3- حوزه ژئوپلیتیکی خلیج فارس  …………………………………………………………………. 72

نقشه 3-4- موقعیّت خلیج فارس و دریای عمان…………………………………………………………… 74

نقشه 3-5- حوزه ژئوپلیتیکی دریای عمان و اقیانوس هند………………………………………………… 76

نقشه 3-6- حوزه ژئوپلیتیکی فلات ایران ……………………………………………………………………. 78

نقشه 3-7- حوزه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی ………………………………………………………………… 80

نقشه 3-8- حوزه ژئوپلیتیکی دریای کاسپین   ……………………………………………………………… 83

نقشه 3-9- منطقه بیضی شکل انرژی استراتژیک……………………………………………………………. 85

نقشه 3-10- شکل جغرافیایی ایران……………………………………………………………………………. 89

فهرست جدول

جدول 3-1- تاریخ استفاده از تمبر در برخی از کشورها ………………………………………………… 53

فهرست تمبرها

تمبر3-1- اوّلین تمبر دنیا با طرح چهره ی ملکه ی ویکتوریا(پنی سیاه) ، (1840)………………….. 51

تمبر3-2- یک پنی قرمز (1841) ……………………………………………………………………………… 52

تمبر3-3- تاجگذاری احمدشاه قاجار(1288)……………………………………………………………….. 56

تمبر3-4- تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا در ایران(1362)………………………………………………. 56

تمبر 3-5- روز کودک(1370)………………………………………………………………………………….. 57

تمبر 3-6- تمبرهای میرزا کوچک خان جنگلی……………………………………………………………… 58

تمبر 3-7- مالیاتی دادگستری…………………………………………………………………………………… 59

تمبر 3-8- جاری شاهپرک………………………………………………………………………………………. 61

تمبر 3-9- جاری لباس محلّی………………………………………………………………………………….. 61

تمبر 3-10- جاری ماهی…………………………………………………………………………………………. 61

تمبر 3-11- عید نوروز (1391)………………………………………………………………………………… 63

تمبر 3-12- عید نوروز (1387)………………………………………………………………………………… 63

تمبر 3-13- تبلیغاتی گروه صنعتی مینو  …………………………………………………………………….. 64

تمبر 3-14- تبلیغاتی هواپیمایی ایران (ایر)………………………………………………………………….. 64

تمبر 3-15- مشترک ایران – روسیه…………………………………………………………………………… 65

تمبر 3-16- مشترک ایران – پرتغال…………………………………………………………………………… 65

تمبر 3-17- مشترک ایران – پاکستان…………………………………………………………………………. 65

تمبر 3-18- مشترک چهارجانبه ی ایران – ترکیّه – افغانستان – سوریه………………………………. 65

تمبر 3-19- شخصی……………………………………………………………………………………………… 67

چکیده

نقش بسزای تمبر، در حمل و نقل مرسولات پستی، چه در داخل کشورها و چه برای ارسال آنها به کشورهای جهان، برکسی پوشیده نیست؛ که با توجّه به قرارگرفتن آن در جغرافیای سیاسی کشورها، اهمیّت بیشتری پیدا می کند. وکشورها، می توانند با استفاده از آن، علاوه بر ارسال مرسولات پستی و دیگر خدمات پستی، فرهنگ و تمدّن و جاذبه های دیگر کشور خود را به کشورهای جهان، بشناسانند؛ در این راستا، کشور ما، که از اوّلین بنیان گذاران پست در جهان می باشد، می تواند با استفاده از تمبر، این سفیران بی نام و نشان، کم هزینه و کوچک، فرهنگ و تمدّن ایران و جاذبه های گردشگری و مذهبی کشورمان را به دیگر کشورها بشناسانند؛ و همین طور می تواند، اهداف عالی انقلاب اسلامی، که همان، ترویج دین اسلام، آزادی، استقلال طلبی کشورهای وابسته به دولت های استعمارگر، ظلم ستیزی، عدالت خواهی و دفاع از حقوق مظلومان می باشد، را در مناسبات سیاست خارجی خود، با کشورهای جهان، قرار دهد.

این تحقیق، به منظور تحلیل و بررسی نقش ژئوپلیتیک تمبر در مناسبات سیاست خارجی ایران، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل منطقی و بر اساس شیوه استقرایی و قیاسی و گردآوری اطّلاعات از طریق روش، کتابخانه ای، صورت گرفته است.

لذا، ضمن تجزیه و تحلیل، اهداف ذیل را مدّنظر قرار داده است:

1- تبیین عوامل تأثیرگذار تمبر، بر ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران؛

2- ارائه الگوی مناسب استفاده از تمبرهای خاص، برای ارسال نامه به سایر کشورها، جهت تأثیرگذاری بیشتر؛

3- تحلیل چشم انداز ژئوپلیتیک تمبر، بر روابط ایران و سایر کشورها.

لذا، در جهت نیل به اهداف فوق، سؤال زیر مطرح است:

نقش تمبر، در مناسبات ژئوپلیتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، کدامند؟

در پاسخ به این سؤال، فرضیه های زیر مطرح شدند:

1- تمبر، می تواند نماد هویّت ملّی کشورها محسوب شود.

2- تمبر، می تواند مناسبات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، را با سایر کشورها تبیین کند.

با توجّه به یافته های مورد نظر در تحقیق، حاکی از آن است که کشور جمهوری اسلامی ایران، می تواند با استفاده از ظرفیّت های تاریخی، فرهنگی،مذهبی و اجتماعی کشورمان و شناساندن آن به دیگر کشورهای جهان، از طریق نشر و انتشار تمبرهای مشترک، هرچه بیشتر و بهتر در راستای اهداف عالی کشورمان، برای صادرکردن انقلاب اسلامی و شناساندن ابعاد گوناگون آن و همین طور، فرهنگ و تمدّن ناب ایرانی- اسلامی بهره ببرد، که تاکنون کوشش های فراوانی در این راستا، انجام شده است، که در آینده ای نه چندان دور، تمبرهای ایرانی، در سراسر جهان، انتشار و مورد استفاده ی کشورها قرار خواهد گرفت.

واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک، تمبر، سیاست، سیاست خارجی، مناسبات سیاست خارجی ایران، ایران. 

مقدّمه

تمبر، بازگوکننده هویّت ملّی و عاملی تعیین کننده در برقراری ارتباط اجتماعی و فرهنگی بین ملل مختلف جهان است. تمبر، تلفیقی از هنر، دانش، آئین و رسوم وبالاخره سیر تحوّلات و تطورات تاریخی یک ملّت است.پیدایش کشورها و مناسبات آنها در جهان، به واسطه ی تمبر، قابل بررسی است؛ چراکه، تمبر می تواند هویّت ملّی، رابطه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … کشورها را در دوره های مختلف تاریخ، نشان دهد. در حالی که، همواره نقشه سیاسی جهان، در حال تغییر و تحوّل است؛ یعنی، تعدادی از کشورها، تجزیه یا ادغام می گردند و جغرافیای جدید جهان را به وجود می آورند؛ امّا، به واسطه ی مطالعه تمبر، می توان حتّی موقعیّت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشورها را در زمان های مختلف مورد تحلیل قرار داد.

چرا که، اکثر مناسبات ژئوپلیتیک کشورها، به واسطه ی تمبر مشترک با تمبرهای خاصّی، مشخّص می شود. و این تمبرها، در موزه های باستانی، بهترین وسیله ی تحلیل ژئوپلیتیک کشورها تلقّی می گردد. در عین حال، اهمیّت جایگاه تمبر، در ژئوپلیتیک کشورها، هنوز ناشناخته است؛ لذا، موضوع پایان نامه ی حاضر، می تواند به عنوان یک موضوع جدید در جغرافیای سیاسی، تلقّی گردد.

بیان مسأله

امروزه تأثیر چاپ تمبر، بر مناسبات بین کشورهای مختلف، بر هیچ کس پوشیده نیست؛ زیرا، به تنهایی سفیران فرهنگی بدون مرز با مأموریّت صلح و دوستی محسوب می شوند. کشورهای مختلف جهان، به خصوص کشورهای پیشرفته، از این وسیله برای گسترش و نفوذ معنوی خود و تأثیرگذاری بیشتر بر سایر کشورها از آن بهره جویی می کنند. کشور ما هم می تواند با استفاده از این وسیله به ظاهرکوچک و کم هزینه، تأثیر زیادی بر مردم کشورهای دیگر بگذارد. نگاهی گذرا بر میزان هزینه هایی که جهت گسترش و شناساندن فرهنگ ایران و ایرانی و اهداف انقلاب دربردارد و مقایسه آن با هزینه ی چاپ تمبر، این حقیقت را روشن می کندکه چاپ تمبر، هزینه ای ندارد و بسیار آسان به تأثیرگذاری بر مناطقی که درمی نوردد،  می پردازد.

کشور ما،که اوّلین پایه گذار پست در چهان بود، چرا نباید از این وسیله ی کم هزینه و پرتأثیر برای پیشبرد اهداف خود بهره جویی کند؟

کشورهایی که در فلات ایران، قرار دارند و از دیرباز پیوندهای عمیق و ناگسستنی با فرهنگ ایران و اسلام دارند، چرا نباید از این طریق بیشتر و بهتر با کشور ما، آشنا شوند؟

چاپ تمبرهای مشترک، به راحتی (حدّاقل هزینه) می تواند بسیاری از اهداف کشورها برای گسترش فرهنگ را جامع عمل بپوشاند، که چاپ تمبر، دیدار حیدر علی اف با رهبر معظم انقلاب، در کشور آذربایجان و استقبال آن کشور در خیرد آن و نایابی این تمبر، از انتخاب درست مسئولین پست ایران، حکایت می کند. البتّه،  نمونه های بسیار دیگری وجود دارند که عقلایی بودن استفاده از این ابزار را مشخّص می نماید.

1-2- سؤال تحقیق

نقش تمبر، در مناسبات ژئوپلیتیک سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، کدامند؟

1-3- فرضیه های تحقیق

1- تمبر، می تواند نماد هویّت ملّی کشورها، محسوب شود.

2- تمبر، می تواند مناسبات ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران، را با سایر کشورها، تبیین کند.

1-4- اهداف تحقیق

1- تبیین عوامل تأثیرگذار تمبر، بر ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران.

2- ارائه الگوی مناسب استفاده از تمبرهای خاصّی، برای ارسال نامه به سایر کشورها، جهت تأثیرگذاری بیشتر.

1-5- ضرورت و سوابق تحقیق

براساس تحقیقاتی که شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، انجام داد؛ به این نتیجه رسید که، چاپ تمبر مشترک، می تواند تأثیر بسیار زیادی ورای مرزهای سیاسی کشور، داشته باشد. به همین دلیل، تمبر مشترک، با دیگر کشورها، از سال 1381 در دستور کار شرکت پست جموری اسلامی ایران، قرار گرفت؛ که سالانه حدّاقل یک و حدّاکثر دو مورد تمبر مشترک، در برنامه انتشار تمبرهای یادبود کشورمان، قرار دارد. و وزارتخانه هایی مانند: امورخارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فنّاوری اطّلاعات، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در انتخاب موضوع دخالت دارد.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، مطالعات زیادی در این زمینه انجام داده است. این تحقیق در راستای آشنایی بیشتر و اهمیّت موضوع و استفاده ی بهینه برای تمبر، می باشد.

1-6- روش تحقیق

نوع روش تحقیق تاریخی وبااستفاده از اسناد  ومقالات موجود در مجله های علمی وسایت های معتبر و مصاحبه با برخی افراد کاردان انجام شده است .

1-6-1- روش گردآوری اطّلاعات

روش گردآوری اطّلاعات، به صورت کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب مختلف است.

1-7- ابزارگردآوری اطّلاعات

بانک های اطلاعاتی شرکت پست – اینترنت

1-8- روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات

روش منطقی براساس شیوه استقرایی وغیاثی

1-9- محدودیّت ها و تنگناهای تحقیق

برای هر فعالیّت علمی و پژوهشی یک سری محدودیّت هایی وجود دارد که این تحقیق نیز عاری از آن نیز نیست از جمله آن می توان عدم وجود منابع تخصّصی کافی در کتابخانه های مختلف اشاره نمود. ازعمده ترین محدودیّت ها، درتحقیق حاضر، عدم دسترسی به اطّلاعات وتحقیقات صورت گرفته در این زمینه می باشد، به این دلیل که بیشتر مطالعات وتحقیقات وتألیفات در زمینه ی سیاسی، اجتماعی وتاریخی بوده و تاکنون کمتر با چنین عنوانی کار تحقیقاتی صورت گرفته است.

1-10- سازماندهی پژوهشی

پایان نامه حاضر، براساس پنج فصل زیر تدوین شده است ودر هر فصل سعی شده است قسمتی از اهداف موردنظر توضیح داده شود:

فصل اوّل: چهارچوب تحقیق که به بیان مسأله، سؤال، فرضیه ها، ضرورت، اهداف، … مربوط به روش و شیوه تحقیق پرداخته شده است.

فصل دوّم: تحت عنوان مبانی نظری تحقیق به صورت کلّی به مفهوم جغرافیای سیاسی ونظریه های مهم آن پرداخته شده است.

فصل سوّم: به مشخّصات تمبر و جغرافیای سیاسی ایران پرداخته شده است.

فصل چهارم: به یافته های تحقیق پرداخته شده است.

فصل پنجم: به نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها اشاره شده است.

1-11- هدف کار بردی و بهره وری تحقیق

این رساله برای آشنایی دانش پژوهان در عرصه سیاسی– جغرافیایی وکارشناسان و برنامه ریزان امور سیاسی بر مبنای نقش تمبر، به عنوان سفیر و پیام آور صلح و دوستی با دیگرکشورها مفید خواهد بود و همچنین، در راستای اهداف عالی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، است.

1-12- تعریف واژگان کلیدی

1-12-1- ژئوپلیتیک

اين واژه، ابتدا در سال 1899میلادی توسّط دانشمند سياسي سوئد به نام رودولف كيلن وضع شد و به بخشي از معلومات حاصله ناشي از ارتباط بين جغرافيا و سياست اطلاق شد. تعريفي كه اکنون مي توانيم از ژئوپليتيك ارائه دهيم عبارت است از: درك واقعيّت هاي محيط جغرافيايي به منظور دستيابي به قدرت، به نحوي كه بتوان در بالاترين سطح وارد بازي جهاني شد و منافع ملّي و حيات ملّي را حفظ كرد: به عبارت ديگر ژئوپليتيك، عبارت است از علم كشف روابط محيط جغرافيايي و تأثير آن بر سرنوشت سياسي ملل(عزّتي، 1382: 70).

1-12-2- تمبر

تمبر، قطعه کاغذکوچک بهاداری است که به شکل ها، اندازه ها، رنگ های گوناگون، با کادر و حاشیّه، با چسب و دندانه و یا بدون این دو، به مناسبت های ویژه، به تعداد معیّن، از سوی ادارات پست چاپ می گردد.

1-12-3- سیاست

تعاريف سياست از نظر لغوي و در لغت فارسي عبارت است از:

سياست: يعني، حكم ‌راندن بر رعيّت و اداره‌كردن امور مملكت، يعني، سياست كردن و حكومت‌كردن، يعني،

مجازات‌كردن و تنبيه‌كردن، يعني، روش و شيوه، يعني، سياست فاضله يا امامت، يعني، سياست مدنيه كه علمي از اقسام حكمت عملي است.

سياست: يعني، اصلاح امور خلق و اداره كردن كارهاي مملكت، مراقبت از امورداخلي و خارجي كشور، رعيّت داري، مردم داري، پليتك (عقوبت و مجازات).

سياست: يعني، رياست كردن، يعني، عدالت و داوري، يعني، اداره‌ي امور داخلي و خارجي كشور، يعني، طريقه‌ي اداره‌كردن افراد و اصحاب و ياران و نزديكان، يعني، يكي از اقسام حكمت عملي است.

واژه‌ي سياست در لغت به معاني:

1- پاس داشتن ملك؛ 2- حفاظت و حراست؛ 3- حكم‌راندن بر رعيّت؛ 4- رعيّت‌ داري‌كردن؛ 5- حكومت؛

6- رياست؛ 7- داوري.

سياست: يعني، فن و تكنيك(علوی،  1386: 24).

سياست، عبارت است از: همّت گماشتن به اصلاح مردم با ارشاد و هدايت آنان به راهي كه در دنيا و آخرت موجب رهايي و نجاتشان گردد.

سياست، عبارت است از: خودآگاهي انسان نسبت به محيط و جامعه و سرنوشت مشترك و زندگي مشترك خود و جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كند و به آن وابسته است.

سياست: در يك كلام بايد گفت كه سياست عبارت است از: انتخاب روش ها(بخشایشی، 1387: 100).

1-12-4- سیاست خارجی

«سیاست خارجی»، عبارت است از : خطّ مشی و روشی که دولت در برخورد با امور و مسایل خارج از کشور برای حفظ حاکمیّت و دفاع از موجودیّت و [تعقیب و تحصیل] منافع خود اتّخاذ می کند(منصوري، 13: 11).

1-12-5- مناسبات سیاست خارجی ایران

مناسبات سیاست خارجی ایران، براساس معرّفی فرهنگ و تمدّن ایران و ترویج دین اسلام و شناساندن ابعادگسترده انقلاب اسلامی از جمله: استقلال، آزادی، ظلم ستیزی، عدالت خواهی و دفاع از حقوق مظلومان و انتظار موعود است.

1-12-6- ایران

ایران، با نام رسمی جمهوری اسلامی ایران، کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاور میانه با 1,648,195 کیلومتر مربع وسعت (هفدهم در جهان) و بر پایۀ سرشماری سال 1390  دارای حدود 76,091,000  نفر جمعیّت است. پایتخت، بزرگترین شهر و مرکز سیاسی  ایران،  تهران است. ایران، از شمال با جمهوری آذر بایجان، ارمنستان و ترکمنستان، از شرق با افغانستان و پاکستان و از غرب با ترکیه و عراق همسایه است و همچنین، از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود می شود (سایت ویکی پدیا).

تعداد صفحه : 125

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --