دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

عنوان : تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

عنوان:

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر

 

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا نیلی

استاد مشاور:

دکتر محمدحسن امیرتیموری

استاد داور:

دکتر اسماعیل زارعی زوارکی

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….5

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..6

تعاریف نظری و عملیاتی ………………………………………………………………………………………………………………………6

                                        فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تدریس و یادگیری با رایانه ……………………………………………………………………………………………………………………9

نرم افزار……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

نرم افزار آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………..10

مراحل تولید نرم افزارهای آموزشی………………………………………………………………………………………………………..11

علل استفاده از نرم افزار های آموزشی……………………………………………………………………………………………………13

رابط کاربر………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

تعریف رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………….14

تاریخچه رابط کاربر…………………………………………………………………………………………………………………………….15

طراحی رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………….15

انواع رابط کاربر…………………………………………………………………………………………………………………………………..17

رابط کاربر گرافیکی……………………………………………………………………………………………………………………………..18

ضرورت رابط کاربر گرافیکی……………………………………………………………………………………………………………….18

رایج ترین ابزارها در طراحی رابط کاربر گرافیکی…………………………………………………………………………………….19

چه برنامه هایی را بهتر است با رابط کاربر گرافیکی ساخت و چه برنامه هایی را با رابط کاربر غیرگرافیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….20

اهمیت رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………….20

کارکردهای رابط کاربر………………………………………………………………………………………………………………………….22

ویژگی های رابط کاربر………………………………………………………………………………………………………………………..22

تعامل رابط کاربر با زبان نرم افزار………………………………………………………………………………………………………….25

صفحه اول را چگونه طراحی کنیم؟……………………………………………………………………………………………………….25

شاخص های رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………….26

اشتباهات رایج در طراحی رابط کاربر…………………………………………………………………………………………………….36

عناصر مطرح در طراحی رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………….37

فرایند طراحی رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………..39

اصول کلی طراحی رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………….40

مدل های طراحی رابط کاربر…………………………………………………………………………………………………………………41

طراحی رابط کاربر الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………42

ارزیابی رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………….46

-پیشینه پژوهش در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..48

-پیشینه پژوهش در خارج از ایران……………………………………………………………………………………………………….51

 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………55

جامعه مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….57

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….57

ابزار اندازه گیری.. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 57

روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………58

روایی و پایایی آزمون یادگیری……………………………………………………………………………………………………………..59

روش تجزیه  و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….63

سوال فرعی اول…………………………………………………………………………………………………………………………………64

سوال فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………66

سوال فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………67

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..71

مقایسه نتایج با سایر پژوهش های مشابه………………………………………………………………………………………………….72

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..75

پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………….76

پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………….76

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………78

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

فهرست اشکال

شکل 1-1 مراحل طراحی واسط های کاربری………………………………………………………………………………………39

فهرست جداول

جدول 3-1 (مقیاس کمی سازی داده ها)…………………………………………………………………………………………….58

جدول3-2 آلفای کرانباخ…………………………………………………………………………………………………………………..59

جدول 3-3  درجه بندی کیفی……………………………………………………………………………………………………………60

جدول 4-1 آمار توصیفی نرم افزارهای آموزشی دروس علوم، فارسی و ریاضی در شاخص های واسط کاربر………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

جدول 4-2، نتایج آزمون تی تک نمونه ای………………………………………………………………………………………….64

جدول 4-3 آمار توصیفی نرم افزارهای آموزشی دروس علوم، فارسی و ریاضی در شاخص کنترل سیستم توسط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………………..64

جدول 4-4، نتایج آزمون تی تک نمونه ای………………………………………………………………………………………….65

جدول 4-5 آمار توصیفی نرم افزارهای آموزشی دروس علوم، فارسی و ریاضی در شاخص کاهش بار حافظه کاربر………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

جدول 4-6، نتایج آزمون تی تک نمونه ای………………………………………………………………………………………….67

جدول 4-7 آمار توصیفی نرم افزارهای آموزشی دروس علوم، فارسی و ریاضی در شاخص سازگاری در واسط کاربر………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

جدول 4-8، نتایج آزمون تی تک نمونه ای………………………………………………………………………………………….68

فهرست نمودارها.

نمودار 4-1 آمار توصیفی مربوط به شاخص های واسط کاربر………………………………………………………………..63

نمودار 4-2 آمار توصیفی مربوط به شاخص کنترل سیستم در واسط کاربر……………………………………………….65

نمودار 4-3 آمار توصیفی مربوط به شاخص کاهش بار حافظه کاربر……………………………………………………….66

نمودار 4-4 آمار توصیفی مربوط به شاخص سازگاری حافظه کاربر………………………………………………………..68

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

آموزش و پرورش یکی از قدیمی ترین فعالیت هایی است که بشر آن را برای پاسخ گویی به برخی از نیازهای خود انتخاب کرده است به طوری که بسیاری از صاحبنظران معتقد­­ند قدمت آموزش و پرورش همزمان با قدمت انسان است (نوروزی؛ آقازاده و عزت خواه، 1374). سالیان دراز انسان پیوسته برای آموزش و یادگیری خود از ابزارهای شفاهی بهره جسته است. یادگیرندگان دروس خود را از طریق توضیحات شفاهی و مکتوب کتاب بدست آورده اند. اما امروزه دائره المعارف هایی از ترکیب چندرسانه ای‌ها بوجود آمده اند که فراتر از ترکیب ظاهری رسانه ها، یادگیرندگان را در رسیدن به اهداف و نیازهای یادگیریشان مدد می رساند. فناوری جدید اطلاعات، این امکانات را بیشتر از هر زمان دیگری برای یادگیرندگان امروزی بوجود آورده است (افضل نیا، 1384).

استفاده از کامپیوتر به طور جدی در تمام بخش های تعلیم و تربیت رایج شده است. آموزش مبتنی بر کامپیوتر اغلب دو سویه و متعامل و بر به کارگیری دستگاههای چند رسانه ای استوار است. محیط های چند رسانه ای که اطلاعات را به صورت تصویر متحرک، صدا، عکس، گرافیک و متن و نقاشی متحرک در اختیار کاربر قرار می دهد، با افزایش بهره وری، تغییری کیفی و اساسی در فرایند یادگیری ایجاد می کند (احدیان و محمدی، 1377).

محققان همواره به دنبال یافتن پاسخی براي پرکردن خلأهاي یادگیري، رفع مشکلات و کمبودهاي ناشی از نقص در فرآیند تدریس و یادگیري بوده اند. آنها به دنبال راه هایی بوده اند که آموزش‌های روزمره و خسته کننده را به تجربیات یادگیري تعاملی و لذت بخش براي اداره شاگردان تغییر دهند، به طوري که دانش آموزان مبانی اساسی و لازم و مفاهیم عمیق آموزشی را درك کنند (صفاریان،1389). نفوذ سریع فن آوري اطلاعات در میان آحاد مردم موجب تغییر شیوه زندگی آنان شده است تحولات سریع ناشی از کاربرد فن آوري اعم از فن‌آوري مولد و فن‌آوري اطلاعاتی در زندگی بشر تغییرات شگرفی را در ساختارهاي صنعتی، اقتصادي، سیاسی و مدنی جوامع به وجود آورده است و این تغییرات تأثیرات به سزایی در روند زندگی و کار مردم در سراسر جهان گذاشته و با روش‌هاي سنتی آموزش یادگیري و مدیریت آموزش به طور جدي به مقابله پرداخته است (اسلامی،1381). از رایانه به عنوان ابزاري قدرتمند و در عین حال مقرون به صرفه در زندگی مدرن براي هر کار و فعالیتی استفاده می‌شود، استفاده از آن در آموزش و پرورش در سال‌هاي اخیر به طور چشم‌گیري افزایش یافته است و در حال حاضر از رایانه ها و فن آوري‌هاي مرتبط در بسیاري از مدارس در سراسر جهان استفاده می‌گردد (الگاپیلی[1] و مرال آکسا[2]،2013). به کارگیري نرم افزار آموزشی در محیط‌هاي یادگیري راه مناسب و لازم براي کشف و دسترسی به منابع اطلاعاتی در جهت آماده سازي فراگیرندگان براي زندگی آینده است. کیفیت آموزش به بهره‌گیري مناسب و مستمر از نرم افزارهاي آموزشی در کلاس درس بستگی دارد. برنامه‌هاي نرم افزاري آموزشی غالبا به وسیله معلمان و تیم‌هاي هماهنگ کننده در مدرسه و با استفاده از ضوابط و معیارهاي خاص نرم افزارهاي آموزشی کنترل می شوند. کاربردي ترین جنبه نرم افزارهاي آموزشی، یادگیري، سهولت و دسترسی آسان فراگیر به محتوا است. فراگیرنده با به کارگیري برنامه‌هاي نرم افزار آموزشی در محور یادگیري قرار می گیرد و با محیط خود تعامل پیدا می کند (کفاشی،1389). در این زمینه به کارگیري صحیح نرم افزارهایی که در حد توانایی فهم دانش آموزان و بر اساس تجارب حاصل از تدریس، طراحی شده باشند و قدرت مانور و تحلیل شاگرد را در طرح و حل مسایل بالا ببرند و هم چنین به فراگیرنده امکان کنترل و بازخورد هم زمان بدهند و یادگیري فعال را تسریع کنند، بسیار مهم می‌باشد.

بیان مسأله

واسط کاربر[3] یک میانجی بین انسان و ماشین (دستگاه) است که امکان استفاده از ماشین را برای انسان فراهم می‌کند. واسط کاربر، بخش دیدنی و قابل لمس یک ابزار است که کاربر مستقیماً با آن سر و کار دارد. این اصطلاح را  میانجی کاربر و رابط کاربر هم ترجمه کرده‌اند (باغداساریان،1375). هر واسط کاربر، به دو سازوکار اساسی مجهز است: درون‌داد؛ کاربر از طریق واسط کاربر، به ماشین فرمان می‌دهد. و برون‌داد؛ ماشین از دریچه واسط کاربر، به دستورات کاربر، پاسخ و عکس‌العمل نشان می‌دهد. در این حالت اصطلاحاً می‌گویند که کاربر و واسط کاربر، با یکدیگر تعامل دارند. در فرهنگ رایانه، واسط کاربر عبارت است از تمام مجاری اطلاعاتی[4] که امکان ارتباط[5] بین کاربر و رایانه را فراهم می‌کنند. یک واسط کاربر ابتدایی، معمولاً از منوها، پنجره‌ها، صفحه‌کلید و ماوس تشکیل شده است. به علاوه، صداهایی هم که رایانه آنها را تولید می‌کند، جزئی از واسط کاربر محسوب می‌شوند (باغداساریان،1375).مندل[6] در کتاب خوددر مورد طراحی واسط کاربر سه اصل اساسی را مطرح می کندکه عبارتند از:کاربر سیستم را تحت کنترل قرار می دهد، فشار حافظه ای کاربر را کاهش می دهد و سازگاری را در واسط حفظ کند. این قوانین طلایی، عملاً مبنایی برای مجموعه اصول طراحی واسط کاربر هستند که این فعالیت مهم طراحی نرم­افزاری را هدایت می­کند.(مندل، 1997، رشیدی، 1388). سیر تکامل تکنولوژی از سمت PC ها به سمت رایانه‌های قابل حمل و خلاصه تبلت‌ها و فبلت‌ها و اسمارت فون‌ها وموارد مشابه پیش می‌رود، از این رو شرکت‌ها باید استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان خود را با این روند تنظیم کنند و به فکر نرم افزارهای جدیدی برای این نوع محصولات، با توجه به محدودیت‌های آن نظیر اندازه کوچک آنها و عدم وجود موس و کیبورد کامل و غیره باشند از این رو دست به نوآوری‌های جدیدی زده‌اند که بتوانند ارتباط موثر وکارآمد را کماکان همچون کامپیوترهای شخصی برقرار کنند (ماساشی تانیمورا و  تاکشی اونو[7]، 2013). از آنجایی که کار کردن با واسط کاربرها برای برخی از کاربرها پیچیده و گیج کننده است و موجب شده است آنها از سیستم های کامپیوتری اجتناب کنند و این مشکلات نه تنها به طراحان، بلکه با مسائل تکنولوژیکی نیز مرتبط می باشد، واسط کاربر در هر نرم‌افزاری نقش کلیدی و مؤثری در جذابیت برنامه و آسان‌سازی ارتباط کاربر با محتوا را دارد. اگر نرم افزار ، واسط کاربر مناسبی نداشته باشد کاربر نمی تواند با آن ارتباط برقرار کند. اولين هدف در طراحي يك واسط کاربر آسودگي كاربر است نه هنر و خلاقيتي كه در پشت واسط كاربر نهفته شده است. بنابراین واسط کاربرخوب در میزان برقراری ارتباط و تعامل کاربر با نرم افزار تاثیر زیادی دارد. پس اگر واسط کاربر خوب طراحی شده باشد کاربران را جذب، در غیر اینصورت آنها را از دست می دهد . نرم افزارهای آموزشی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. باتو جه به این مطالب و میزان اهمیت واسط کاربر ما بر آن شدیم تا ويژگيهاي موثر واسط‌هاي كاربر،  بر يادگيري را استخراج كنيم و با به كار گيري آنها در طراحي و پياده سازي، سيستمي با كيفيت ايجاد كنيم و به سوال اصلی، آیاشاخص های واسط کاربر در نرم افزارهای آموزشی به حد مطلوب رعایت می شود، پاسخ دهیم.

[1] Olga Pilli

[2] Meral Aksu

[3] User Interface

[4] Information Channels

[5] Communication

[6] Mandel

[7] Masashi Tanimura And Takeshi Ueno

تعداد صفحه :96

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --