دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان : تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

موضوع:

تحلیل فضایی دسترسی به مراکز آموزشی دهستان محمدآباد شهرستان هامون

 

آذر  1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                           فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول

مقدمه و كليات تحقيق

 
1-1- مقدمه 2
2-1- بيان مسئله 5
3-1- سئوالات تحقيق 7
4-1- فرضيات تحقيق 7
5-1- اهميت و ضرورت تحقيق 7
6-1- اهداف تحقيق 8
7-1- پيشينه تحقيق 9
1-7-1- مطالعات داخلي 9
2-7-1- مطالعات خارجي 11
8-1- محدوده موضوعي، زماني و مكاني تحقيق 13
فصل دوم

مباني نظري تحقيق

 
1-2- پيش درآمد 16
2-2 تعاريف و مفاهيم 16
1-2-2- فضا 16
2-2-2- فضاي جغرافيايي 17
3-2-2- تحليل فضايي 18
4-2-2- روش تحليل فضايي 18
5-2-2- دسترسي 19
6-2-2- روستا و جامعه روستايي 20
7-2-2- دهستان 20
8-2-2- توزيع فضايي (پراكندگي) 21
9-2-2- آموزش و پرورش 23
10-2-2- سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) 24
3-2- نظريه ها و ديدگاهها 26
1-3-2- نظريه ها و ديدگاه هاي فضايي 27
2-3-2- سازمان فضايي و سطح بندي روستاها 34
4-2- نظريه سرمايه انساني 36
1-4-2- تعريف و مفهوم سرمايه انساني 37
2-4-2-سرمايه گذاري در سرمايه انساني 37
3-4-2- تشكيل سرمايه انساني از طريق آموزش و پرورش 38
5-2- نظام آموزش و پرورش ايران 39
6-2- مقاطع تحصيلي آموزش و پرورش در ايران 42
1-6-2- دوره ابتدايي 42
2-6-2- دوره راهنمايي تحصيلي (متوسطه اول) 42
3-6-2- دوره متوسطه عمومي 43
4-6-2- دوره پيش دانشگاهي 43
7-2- ضوابط و استانداردهاي مربوط به خدمات آموزشي 44
1-7-2- استانداردهاي آموزشي و تعداد دانش آموزان در مدارس ابتدايي و راهنمايي 45
8-2- مدرسه هوشمند 47
1-8-2- پیشينه هوشمندسازي مدارس 48
2-8-2- اهداف ايجاد مدارس هوشمند 49
3-8-2- پيش نيازها جهت اجراي مدارس هوشمند 50
فصل سوم:

مواد و روش ها

 
1-3 – پیش درآمد 52
2-3- موقعیت، حدود و وسعت منطقه مورد مطالعه 54
3-3- ویژگیهای  طبیعی منطقه 55
1-3-3- زمین شناسی و ژئومورفولوژی 55
2-3-3- آب وهوا‌( اقلیم) 56
1-2-3-3- بادهای 120 روزه سیستان 62
3-3-3- منابع آب 62
4-3-3- خاکهای منطقه 64
5-3-3- وضعیت پوشش گیاهی 65
6-3-3- زندگی جانوری 65
4-3- ویژگیهای جغرافیای انسانی 66
1-4-3- بررسی وضعیت جمعیت منطقه 66
2-4-3- ترکیب جنسی جمعیت 68
3-4-3- وضعیت سواد 68
4- 4 – 3- کشاورزی 69
5-4-3- صنایع و معادن 70
6-4-3- فعالیت های عمرانی و خدماتی 71
1-6-4-3 مساکن روستایی 71
2-6-4-3- معابر و شبکه حمل ونقل 72
3-6-4-3- تأمین آب شرب 73
4-6-4-3- برق رسانی 73
5-6-4-3- خدمات بهداشتی و درمانی 73
6-6-4-3- سایر خدمات 74
7-4-3- ویژگی های فرهنگی و اجتماعی 74
8-4-3- جغرافیای تاریخی سیستان 75
9-4-3- آثار تاریخی منطقه 76
5-3- روش تحقیق 79
1-5-3- روشها و مراحل تحقیق 79
2-5-3- جامعه آماری 80
3-5-3-روش و ابزار گرد آوری داده ها 81
4-5-3- شاخص های مورد مطالعه 82
5-5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 83
فصل چهارم

يافته هاي تحقيق

 
1-4- پيش درآمد 85
2-4- يافته هاي توصيفي و تحليلي 85
1-2-4- تغييرات مربوط به تعداد جمعيت و خانوار روستاهاي مورد مطالعه 88
2-2-4- مراكز آموزشي مقطع ابتدايي 91
1-2-2-4- پراكندگي و دسترسي به مدارس ابتدايي در دهستان محمدآباد 92
2-2-2-4- درجه بندي مدارس ابتدايي دهستان در مقايسه با استانداردهاي آموزشي 98
3-2-2-4- تراكم دانش آموز در كلاس هاي مدارس ابتدايي در مقايسه با استانداردهاي آموزشي 100
4-2-2-4- وضعيت فضاها و تجهيزات آموزشي مدارس ابتدايي دهستان در مقايسه با استانداردهاي آموزشي 101
5-2-2-4- بررسي وضعيت كادر آموزشي و ساير كاركنان مدارس ابتدايي دهستان 105
3-2-4- مراكز آموزشي مقطع راهنمايي 108
1-3-2-4- پراكندگي و دسترسي به مدارس راهنمايي در دهستان محمدآباد 108
2-3-2-4-درجه بندي مدارس راهنمايي دهستان در مقايسه با استانداردهاي آموزشي 116
3-3-2-4- تراكم دانش آموز در كلاس هاي مدارس راهنمايي دهستان در مقايسه با استانداردهاي آموزشي 117
4-3-2-4- وضعيت فضاها و تجهيزات آموزشي در مقايسه با استانداردهاي آموزشي 118
5-3-2-4- بررسي وضعيت كادر آموزشي و ساير كاركنان مدارس راهنمايي دهستان 123
4-2-4- مراكز آموزشي مقطع متوسطه 124
1-4-2-4- پراكندگي و دسترسي به مراكز آموزشی متوسطه در دهستان محمدآباد 126
2-4-2-4- تراكم دانش آموز در كلاس هاي مراكز آموزشي متوسطه دهستان در مقايسه با استانداردهاي آموزشي 133
3-4-2-4- وضعيت فضاها و تجهيزات آموزشي در مقايسه با استانداردهاي آموزشي 134
4-4-2-4- بررسي وضعيت كادر آموزشي و ساير كاركنان مدارس متوسطه دهستان 136
3-4- آزمون فرضيات 137
1-3-4- آزمون فرضيه نخست 138
2-3-4- آزمون فرضيه دوم 139
فصل پنجم

جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات

 
1-5- جمع بندی 143
2-5- نتیجه گیری 144
3-5- پیشنهادات 147
منابع 152

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 1-1- مراكز آموزشي مورد مطالعه 14
جدول 1-2 -استانداردهاي آموزشي و تعداددانش آموزان آنها در مدارس ابتدايي 46
جدول 2-2 -استانداردهاي آموزشي و تعداد دانش آموزان آنها در مدارس راهنمایی 46
جدول 3-2-استانداردها و ضوابط خدمات آموزشي در مناطق روستايي كشور 47
جدول 1-3- مساحت دهستانهای شهرستان هامون در سال 1391 54
جدول 2-3-  وضع جوی منطقه سیستان بر حسب ماه: سال 1389 58
جدول 3-3- ویژگیهای عناصر اقلیمی منطقه سیستان 59
جدول 4-3- آمار تعدادی از عناصر اقلیمی ایستگاه سینوپتیک زابل طی سالهای 90-1380 60
جدول 5-3- تعداد جمعیت و خانوار شهرستان هامون در سالهای 1385 ، 1390 67
جدول 6-3- وسعت و تراکم جمعیت دهستانهای شهرستان هامون در سال 1390 67
جدول 7-3- تعداد حانوار وجمعیت از نظر جنسیت در شهرستان هامون و دهستان محمدآباد در سال 1385 68
جدول 8-3- تعداد افراد باسواد و بی سواد بر حسب جنس در شهرستان هامون 69
جدول 9-3-طول محور های روستایی آسفالته شهرستان هامون در سال 1390 72
جدول 10-3- مراحل انجام تحقیق 80
جدول 1-4- طرح اتصال مديريت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصيلي 92-1391 88
جدول 2-4- تعداد خانوار و جمعيت روستاهاي مورد مطالعه دهستان محمد آباد در سالهاي 1385 و 1390 89
جدول 3-4-مقايسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع ابتدايي سال 92-1391 94
جدول 4-4- آمار مدارس ابتدايي روستاهاي مورد مطالعه در دهستان 97
جدول 5-4- وضعيت مدارس ابتدايي دهستان محمدآباد در سال تحصيلي 92-91 از حيث درجه استاندارد آموزشي 98
جدول 6-4- مقایسه فضاهای آموزشی مقطع ابتدایی دهستان ازنظر محوطه و زیربنا با استانداردهای آموزشی درسالتحصیلی 92-91 101
جدول 7-4- توزيع كاركنان مدارس ابتدايي دهستان محمد آباد از لحاظ جنسيت در سال تحصيلي 92-1391 107
جدول 8-4 مقايسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع راهنمايي در سال تحصيلي 92-1391 112
جدول 9-4- آمار مدارس راهنمایی روستاهاي مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-1391 115
جدول 10-4- مقايسه فضاهاي آموزشي مدارس راهنمايي دهستان محمدآباد در سال تحصيلي 92-1391 121
جدول 11-4- آمار مدارس مراكز آموزشي متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-1391 131
جدول 12-4- مقايسه سرانه فضاهاي آموزشي زير بنا در مدارس متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصيلي 92-1391 (متر مربع) 135

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان صفحه
شکل 1-2-اجزای یک پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر GIS 25
شكل 2-2- مدل فون تانن 29
شكل 3-2- سلسله مراتب مكانهاي مركزي كریستالر 30
شکل 4-2 -سلسله مراتب مركزي براساس اصول بازار يابي، ترابري و اداري 32
شكل 5-2- سطح بندي سكونتگاههاي روستايي 36
شکل 1-3-نقشه تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان 53
شکل 2-3- منحنی آمبروترمیک منطقه سیستان 57
شکل3-3- نمودار خلاصه پارامترهای محاسباتی دمای هوا در ایستگاه زابل 61
شکل 1-4- نمودار ستونی تعداد آموزشگاههای مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-91 86
شکل 2-4- نمودار ستونی تعداد دانش آموزان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون در سال تحصیلی 92-91 86
شکل3-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون از لحاظ مدرک تحصیلی در سال تحصیلی 92-91 87
شکل 4-4- نمودار ستونی جمعیت سالهای 1385 و 1390 روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمدآباد 90
شکل 5-4- نقشه پراکندگی مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-1391 93
شكل 6-4- نقشه دسترسي دانش آموزان روستایی  به مدارس ابتدايي دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-1391 95
شکل 7-4- نمودار ستونی درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-91 در مقایسه با استانداردهای آموزشی 99
شکل8-4- نمودار دایره ای درصد کارکنان (آموزشی،اداری و خدماتی) مقطع ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91 106
شکل 9-4- نقشه پراکندگی مدارس راهنمایی دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-91 110
شکل 10-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی دهستان محمدآباد به مدارس راهنمایی در سال تحصیلی 92-91 113
شکل11-4- نقشه پراکندگی مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91 127
شکل 12-4- نمودار ستونی مقایسه جمعیت دانش آموزی مدارس متوسطه دهستان محمدآباد به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 92-91 128
شکل13-4- نقشه دسترسی دانش آموزان روستایی به مراکز آموزشی متوسطه دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91 129

 

فصل اول

مقدمه و كليات تحقيق

1-1- مقدمه

لفظ آموزش وپرورش در مفهومي وسيع به كليه فرآيندهايي اطلاق مي شود كه زندگي فرهنگي را براي انسان تأمين مي كند (جرالد ال،1389،11).

آموزش و پرورش فرآيندي زگهواره تا گور است كه در هر جامعه ايي وجود داشته و اشكال گوناگوني دارد، از يادگيري براساس تجربه هاي زندگي تا آموزش و پرورش آموزشگاهي، از اجتماعات صنعتي تا غير صنعتي، از محيط هاي روستايي تا شهري، بنابراين آموزش و پرورش يك پديده اجتماعي است (علاقه بند، 1372، 4) .

آموزش رسمي نهاد مهمي براي انتقال دانش و فرهنگ از نسلي به نسل ديگر و پرورش آن دسته از خصايص آدمي است كه به بازده اقتصادي، ثبات اجتماعي و ايجاد دانش هاي جديد كمك مي كند، بخشي از اين  دانش همان نظري است كه جامعه نسبت به خود نظام مدرسه پيدا مي كند، براي آنكه يك نهاد نقش مهمي در جامعه ايفا كند لازم است مشروع باشد  يعني مردمي كه از آن استفاده مي كنند، بايد معتقد باشند كه اين نهاد در خدمت منافع و نيازهاي آنان است (كانوي، 1367، 13).

امروزه  بسياري از متفكران و متخصصان تعليم و تربيت كه طرفدار برداشتي نو و ديدي تازه در زمينه اصلاحات آموزشي هستند، بر اين باورند كه برنامه ريزي اصلاحات  به منظور تجديد نظر اساسي در عملكرد گذشته و كنوني نظام هاي تعليم و تربيت هر كشور بايد در پرتو بررسي پيشينه تاريخي تحولات آموزش و پرورش و تحليل وضعيت كنوني نظام آموزشي صورت گيرد، زيرا در اين صورت مي توان با ديدي تازه و جامع عواملي را كه موجب ركود فعاليتهاي فرهنگي و علمي

و شكل گيري دشواريهاي کنوني نظام آموزشي شده است، شناسايي كرد (كانل ، 1373، 694).

اصولاً ساختار نظام آموزش و پرورش در ابعاد دوگانه بررسي مي شود كه عبارتند از:

1- بعد عمودي نظام كه شامل مراحل تحصيلات رسمی با توجه به سن ورود به مدرسه و تعداد سالهای تحصیل در هر مرحله تحصیلی است.

2- بعد افقي نظام آموزش و پرورش كه به تقسيمات دروني هر يك از مراحل تحصيلي يا دوره هاي آموزشي كه شامل شاخه ها و رشته هاي تحصيلي است، اطلاق مي شود مانند رشته هاي نظري و فني و حرفه ايي در دوره متوسطه (آقازاده، 1388، 23).

مسئولان برنامه هاي اصلاحي آموزش و پرورش ممالك موفق معتقدند كه اصلاح كمي و كيفي آموزش و پرورش بايد از مقاطع تحصيلي پايين تر آغاز گردد تا بتوان شرايط تحول براي مقاطع بالاتر را مهيا ساخت، آنان تأكيد دارند كه بازسازي و اصلاح آموزش و پرورش فرآیندي نيست كه بتوان آن را با اقدام ضربتي آن هم از رأس و قلّه ي هرم آموزشي آغاز كرد، بلكه اقدام اصلاحي متناسب و سنجيده بايد از قاعده هرم آموزشي يعني از سطح آموزش قبل از دبستان و آموزش ابتدايي شروع گردد تا بتوان آن را به صورت فرآیندي فراگير و همه جانبه به سطوح بالاي آموزشي (دوره متوسطه و آموزش عالي) هدايت كرد.اما متأسفانه اين توصيه كارشناسان در فرهنگ برنامه ريزي كشور ما جايگاه شناخته شده ايي ندارد (همان،1388، 221-220).

با توجه به اينكه در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مسئله آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح تأكيد شده است و همچنين سطح بالاي آموزش و سواد از ملاك هاي توسعه انساني كشورها محسوب مي شود لذا دسترسی جوامع روستايي و شهري به خدمات آموزشي و پراكنش مناسب مراكز آموزشي از اهميت زيادي برخوردار است.

در اين پژوهش وضعيت دسترسي دانش آموزان دهستان محمد آباد شهرستان هامون در منطقه سيستان به مراكز آموزشي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه با استفاده از روش تحليل فضايي و نرم  افزار سيستم اطلاعات جغرافیايي GIS مورد بررسي قرار مي گيرد.

چارچوب اصلي اين پژوهش ابتدا در فصل اول تحت عنوان مقدمه وكليات تحقيق شامل بيان مسئله، سئوالات تحقيق، فرضيات تحقيق، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق ، پيشينه ي تحقيق (مطالعات داخلي و خارجي) محدوده ي موضوعي، زماني و مكاني تحقيق مي باشد.

فصل دوم شامل مباني نظري تحقيق است كه در آن پيش در آمد، تعاريف و مفاهيم و ديدگاه ها و نظريه ها ذكر مي گردد.

در فصل سوم اين پژوهش بعد از پيش در آمد ابتدا كليات جغرافيايي منطقه مورد مطالعه در قالب ويژگي هاي طبيعي و انساني و سپس به بيان مواد و روش ها، جامعه آماري و روش ها و ابزار گردآوري داده ها و روش تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته شده است.

فصل چهارم شامل يافته هاي تحقيق به صورت پيش درآمد و يافته هاي توصيفي بدست آمده از بررسيهاي ميداني  در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و آزمون فرضيات مي باشد.

و فصل پنجم به جمع بندي ، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مي پردازد.

تعداد صفحه :173

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --