دانلود پایان نامه ارشد:بهائیت از منظر حقوق جزا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزاو جرم شناسی

عنوان : بهائیت از منظر حقوق جزا

دانشگاه شیراز

دانشكده حقوق و علوم سياسي

پايان نامه­ ی كارشناسي ارشد در رشته­ ی حقوق- جزا و جرم شناسي

بهائیت از منظر حقوق جزا

استاد راهنما

دکترمحمد هادی صادقی

بهمن ماه 1390 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

همواره فرق انحرافي با حمایت کشورهای استعماری با تاثير بر روي باورها و اعتقادات مردم و ايجاد شبهه در اين باورها باعث از بين بردن  وحدت ملي و بي اعتماد كردن آنها نسبت به حكومت شده است،يكي از اين جريان هاي انحرافي بهائيت است كه به اسم دین با تشكيلات و تبليغات گسترده تهديدي نرم براي امنيت جامعه اسلامي به شمار مي آيد.نحوه برخورد با این تشکیلات و فرقه ها علي رغم نظرات پراكنده ،در قوانين مصوب صريحاً مشخص نشده است ،ليكن با مراجعه به منابع و فتاواي معتبر فقهي جرم بودن تشکیلات و عضویت در این فرقه غير قابل خدشه است ،لذا بررسي مباني جرم انگاري آن و همچنين ارتباط رفتارهاي مجرمانه اعضاي اين فرقه با ساير جرائم عليه دين و امنيت مي تواند از تشتت برخوردها و صدور آرای معارض در قبال مرتكبين ،اعضا و گردانندگان آن راهگشا باشد.

 

كليدوا‍‍ژه ها: بابيت، بهائیت،فرقه مجرمانه،امنيت نرم،جرم عليه دين.

 

 فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه

الف: طرح موضوع……………………………………………………………………………………………………………………… 2

ب: بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ج:اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 3

د: سوال پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

ز: سابقه علمي…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

و:هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

ه:روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………… 4

و: پلان کار   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت………………………………………………………………………………………. 5

گفتار اول: پیشینه بهائیت…………………………………………………………………………………………………… 5

بند اول: شیخیه……………………………………………………………………………………………………………… 5

بند دوم: بابیت……………………………………………………………………………………………………………….. 7

بند سوم: بهائیت…………………………………………………………………………………………………………….. 10

بند چهارم:رهبران بهایی………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار دوم: نقش بیگانگان در شکل گیری جریان بهائیت…………………………………………………. 13

بند اول: بهائیت و فراماسونری………………………………………………………………………………………. 14

بند دوم: بهائیت و صهیونیسم………………………………………………………………………………………. 16

بند سوم: بهائیت و دول متخاصم…………………………………………………………………………………. 19

مبحث دوم: اصول اعتقادات بهائیان…………………………………………………………………………………………. 23

گفتار اول: اعتقاد به تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بهاء……………………………… 23

گفتار دوم: منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید…………………………………………… 25

گفتار سوم:انکار قیامت………………………………………………………………………………………………………… 26

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت………………………………………………………………………………………… 28

گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ …………………………………………………………………………………….. 28

گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت………………………………………………………………… 30

 

فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت

مبحث اول: مبانی جرم انگاری…………………………………………………………………………………………………. 32

گفتار اول: مبانی شرعی………………………………………………………………………………………………………. 33

بند اول: آیات قرآن کریم …………………………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: احادیث و روایات…………………………………………………………………………………………….. 39

گفتار دوم: مبانی عرفی……………………………………………………………………………………………………….. 40

بند اول: امنیت و نظم عمومی……………………………………………………………………………………… 40

بند دوم: نیرنگ …………………………………………………………………………………………………………….. 44

بند سوم : خشونت………………………………………………………………………………………………………… 45

مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت…………………………………………………………………………………………………… 46

گفتاراول: مفهوم فرقه………………………………………………………………………………………………………….. 46

بند اول: مفهوم لغوی…………………………………………………………………………………………………….. 46

بند دوم: مفهوم اصطلاحی……………………………………………………………………………………………. 47

بند سوم:ویژگیهای فرقه………………………………………………………………………………………………… 48

بند چهارم:تفاوت فرقه و دین ………………………………………………………………………………………. 50

گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت……………………………………………………………………………………….. 53

بند اول: بیت العدل……………………………………………………………………………………………………….. 53

بند دوم:واحدهای تبلیغاتی……………………………………………………………………………………………. 54

بند سوم:محافل ملی و محلی………………………………………………………………………………………… 55

گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی…………………………………………………………………………………….. 55

 

فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت

مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین …………………………………………………………………………………… 61

گفتار اول: بهائیت و ارتداد………………………………………………………………………………………………….. 63

گفتار دوم:بهائیت و بدعت…………………………………………………………………………………………………… 66

مبحث دوم:جرائم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………. 68

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت……………… 72

گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام…………………………………………………………………. 74

 

نتيجه‌گيري و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………… 81

 

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

 

فصل اول

 

مقدمه

 

الف)طرح موضوع

در طول تاريخ همواره برخي از افراد بيماردل و جاهل و هواپرست از آموزه هاي اصيل اسلامي سوءاستفاده كردند و به ادعاي واهي مي پرداختند و به تشكيل گروه و فرقه هاي منحرف با هدف مخالفت با اسلام اقدام مي كردند ،يكي از اين فرقه هاي انحرافي بهائيت است

بهاييان با تفكرات غاليانه و مغاير با تمام اديان الهي ديني بشرساز ارائه كرده اند به عنوان مثال باب و بها خود را بالاتر از تمام انبياء الهي دانسته و در جاي جاي آثار شان خود را داراي مقام ربوبيت و الوهيت قلمداد كرده اند دين اسلام را نسخ شده پنداشته و دوران آن را خاتمه يافته معرفي كرده اند ،اين فرقه ها همواره در ستيز با اسلام و تشيع قرار دارند اين نظم و مقابله با اسلام بوده اند بر اساس اصل بيست قانون اساسي “داشتن يك عقيده و مرام آزاد است ولي اعلان و ابراز آن به منظور تحريك ديگران ،جريان سازي و يا تبليغ و تظاهر به قصد اغواگري و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود”.

ولي اعضاي اين فرقه از اين اصل تخطي كرده و به تبليغ اين فرقه در سطح بين المللي و داخلي و جذب نيرو و سازماندهي يك جبهه مخالف عليه جمهوري اسلامي پرداخته اند ولي در قانون مجازات ما كه ضامن اجراي اصول ق.ا است،جایگاه اين فرقه به طور مشخص جرم انگاري نشده است و شيوه برخورد با فعاليت هاي اين فرقه با ابهام جدي روبرو است.

 

ب)بيان مساله

اين پژوهش كه فرقه بهائيت از ديدگاه حقوق كيفري  ارائه مي‌گردد تلاشي است در جهت تحقيق و شناسايي يكي از فرقه‌هاي انحرافي كه در حقوق جزا مورد توجه نگرفته است. در اين نوشتار سعي گرديده است، ضمن مراجعه به منابع مختلف، فقهي و حقوقي تعريفي از  تشكيلات و عضويت واداره و هدف اين فرقه مجرمانه ارائه گردد و مبانی  آن تحليل و ارتباط آن با ساير جرائم عليه امنيت و عليه دين بررسي شود و در پايان اين تحقيق واكنش هايي كه براي مقابله با اين پديده انحرافي قابل اعمال است بررسي شود و تا حدي از ابهامات و سردرگمي هاي دستگاه قضايي در اين مورد انحرافي بكاهد.

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --