دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش : بازرگانی بین الملل

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

استاد راهنما:

 دکتر مهدی فدایی  

استاد مشاور:

دکتر کامبیز شاهرودی  

نیمسال تحصیلی:

نیمسال دوم 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 فهرست مطالب
 عنوانصفحه
 فصل اول : کلیات تحقیق1
 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………..2
1-1بیان مساله تحقیق  ………………………………………………………………………………………3
1-2اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  ………………………………………………………………….4
1-3اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………….5
1-4چارچوب نظری   ………………………………………………………………………………………5
1-5ویژگی های مدل الماس پورتر  ……………………………………………………………………5
1-5-1شرایط تقاضای داخلی   ………………………………………………………………………………6
1-5-2عوامل مرتبط و پشتیبان  ………………………………………………………………………………6
1-5-3استراتژی ، رقابت و ساختار  ………………………………………………………………………..7
1-5-4نقش دولت  ………………………………………………………………………………………………7
1-5-5شانس (اتفاقات پیش بینی نشده)  …………………………………………………………………7
1-5-6عوامل درونی   …………………………………………………………………………………………..7
1-6مدل تحلیلی تحقیق  ……………………………………………………………………………………8
1-7فرضیه های تحقیق  …………………………………………………………………………………….9
1-8قلمروی تحقیق   ………………………………………………………………………………………..9
1-8-1 قلمروی موضوعی تحقیق  ………………………………………………………………………….9
1-8-2 قلمروی مکانی تحقیق  ………………………………………………………………………………9
1-8-3قلمروی زمانی تحقیق  ………………………………………………………………………………..10
1-9گروه های ذینفع   ………………………………………………………………………………………10
1-10نوآوری تحقیق  …………………………………………………………………………………………10
1-11تعاریف مفاهیم و واژگان کلیدی تحقیق  ……………………………………………………….11
 فصل دوم : مرور منابع / ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق  12
 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………..13
2-1مفاهیم ابتدایی رقابت پذیری ملل  ………………………………………………………………..13
2-1-1 نظریات مرکانتیلیست ها  ……………………………………………………………………………13
2-1-2نظریه مزیت مطلق   ……………………………………………………………………………………14
2-1-3نظریه مزیت نسبی  …………………………………………………………………………………….14
2-1-4نظریه  هکشر – اوهلین  ……………………………………………………………………………..15
2-2روند ظهور رقابت پذیری  …………………………………………………………………………..15
2-3طبقه بندی مفاهیم رقابت پذیری نوین   ………………………………………………………..19
2-4تعریف رقابت پذیری  …………………………………………………………………………………20
2-5فهرست و جداول رقابت پذیری   ………………………………………………………………..20
2-6مدلهای رقابت پذیری ملل  ………………………………………………………………………….22
2-6-1مدل الماس مایکل پورتر (1990)  ………………………………………………………………..22
2-6-2مدل الماس دانینگ – پورتر (1991)  ……………………………………………………………26
2-6-3مدل الماس مضاعف دوگانه راگمن (1991)  …………………………………………………27
2-6-4مدل الماس بوش – پورتر (1992)  ………………………………………………………………31
2-6-5مدل الماس های چندگانه (1993)  ……………………………………………………………….32
2-6-6مدل 9 عاملی چو (1994)  ………………………………………………………………………….34
2-6-7مدل الماس مضاعف ثانویه چو ، مون ، کیم (2007)  ………………………………………35
2-7تحلیل و طبقه بندی مدلها  …………………………………………………………………………..37
2-8پیشینه کاربردی مدلهای الماس  ……………………………………………………………………39
2-9مفهوم و اهمیت صادرات   ………………………………………………………………………….43
2-10انواع صادرات  …………………………………………………………………………………………..44
2-10-1صادرات قطعی  …………………………………………………………………………………………44
2-10-2صادرات موقت  …………………………………………………………………………………………44
2-10-3صادرات قطعی در حجم تجاری …………………………………………………………………..44
2-10-4صادرات قطعی غیرتجاری  ………………………………………………………………………….44
2-10-5صادرات مجدد  …………………………………………………………………………………………44
2-10-6ترانزیت خارجی   ………………………………………………………………………………………45
2-11تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن  ………………………………………………………….45
2-12صادرات و اهمیت آن   ……………………………………………………………………………….50
2-13موانع و مشکلات صادرات   ………………………………………………………………………..54
2-14عملکرد صادراتی  ………………………………………………………………………………………55
2-15اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور  ………………………………………..56
2-16اهمیت صادرات محصولات کشاورزی  …………………………………………………………57
2-17پیشینه موضوع تحقیق   ……………………………………………………………………………….58
 فصل سوم : روش اجرای تحقیق / مواد و روش ها62
 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………..63
3-1کلیات پژوهش علمی  …………………………………………………………………………………63
3-2مدل مفهومی (چارچوب علمی) پژوهش  ………………………………………………………64
3-2-2اجزا و روابط مدل مفهومی   ………………………………………………………………………..64
3-2-3تشریح عوامل مدل مفهومی   ……………………………………………………………………….65
3-2-3-1شرایط تقاضای داخلی   ………………………………………………………………………………66
3-2-3-2عوامل مرتبط و پشتیبان   …………………………………………………………………………….66
3-2-3-3استراتژی ، ساختار و رقابت ………………………………………………………………………..67
3-2-3-4نقش دولت   ……………………………………………………………………………………………..67
3-2-3-5 شانس (اتفاقات پیش بینی نشده )  ………………………………………………………………68
3-2-3-6 عوامل درونی ( منابع انسانی و منابع مادی ) ………………………………………………….69
3-3مراحل پژوهش  …………………………………………………………………………………………70
3-4جامعه آماری تحقیق و نمونه  ………………………………………………………………………72
3-4-1جامعه آماری  ……………………………………………………………………………………………72
3-4-2نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………73
3-5ابزارهای جمع آوری اطلاعات  ……………………………………………………………………74
3-5-1پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….74
3-5-2مصاحبه حضوری ………………………………………………………………………………………75
3-6مقیاس های اندازه گیری  …………………………………………………………………………….75
3-7روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………..76
3-7-1روش تجزیه و تحلیل داده ها  ……………………………………………………………………..76
3-7-2آزمون های آماری و ابزار سنجش تحقیق  ……………………………………………………..76
3-8روایی و پایایی ابزار تحقیق ………………………………………………………………………….83
3-8-1پایایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………..83
3-8-2روایی پرسشنامه  ……………………………………………………………………………………….84
 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق85
 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………..86
4-1آمار توصیفی  ……………………………………………………………………………………………86
4-1-1ترکیب سنی پاسخ دهندگان  ……………………………………………………………………….87
4-1-2ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………87
4-1-3تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات …………………………………………………..88
4-1-4تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تجربه …………………………………………………89
4-2آمار توصیفی سازه های تحقیق  ……………………………………………………………………90
4-2-1شرایط تقاضای داخلی  ……………………………………………………………………………….90
4-2-2عوامل مرتبط و حمایت کننده  ……………………………………………………………………..90
4-2-3استراتژی ، رقابت و ساختار …………………………………………………………………………91
4-2-4نقش دولت ……………………………………………………………………………………………….92
4-2-5شانس ( تفاقات پیش بینی نشده) ………………………………………………………………….92
4-2-6عوامل درونی  ……………………………………………………………………………………………93
4-3-1تحلیل عاملی تاییدی سازه شرایط تقاضای داخلی  ………………………………………….93
4-3-2تحلیل عاملی تاییدی بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده   ………………………………..94
4-3-3تحلیل عاملی تاییدی بعد استراتژی ، رقابت . ساختار ……………………………………..95
4-3-4تحلیل عاملی تاییدی بعد نقش دولت  ………………………………………………………….96
4-3-5تحلیل عاملی تاییدی بعد شانس   …………………………………………………………………97
4-3-6تحلیل عاملی تاییدی بعد عوامل درونی  ………………………………………………………..98
4-4تحلیل های استنباطی و بررسی معناداری شاخص ها  ……………………………………..99
4-4-1بررسی معناداری تاثیر شاخص های تقاضای داخلی  ……………………………………….100
4-4-2بررسی معناداری تاثیر شاخص های عوامل مرتبط و حمایت کننده  …………………..101
4-4-3بررسی معناداری تاثیر شاخص های استراتژی ، رقابت و ساختار  ……………………..102
4-4-4بررسی معناداری تاثیر شاخص های نقش دولت  ……………………………………………103
4-4-5بررسی معناداری تاثیر شاخص های شانس  …………………………………………………..104
4-4-6بررس معناداری تاثیر شاخص های عوامل درونی   …………………………………………104
4-5اولویت گذاری شاخص های تاثیرگذار بر صادرات  ……………………………………….106
4-5-1رتبه بندی شاخص های بعد شرایط تقاضای داخلی   ………………………………………107
4-5-2رتبه بندی شاخص های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده ………………………………107
4-5-3رتبه بندی شاخص های بعد استراتژی ، رقابت و ساختار …………………………………108
4-5-4رتبه بندی شاخص های بعد دولت  ………………………………………………………………109
4-5-5رتبه بندی شاخص های بعد شانس  ……………………………………………………………..111
4-5-6رتبه بندی شاخص های عوامل درونی …………………………………………………………..112
4-6اولویت بندی ابعاد تاثیرگذار بر صادرات برنج ………………………………………………..113
 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات114
 مقدمه   …………………………………………………………………………………………………….115
5-1نتایج تحلیل ابعاد شش گانه مدل الماس پورتر ……………………………………………….116
5-1-1شرایط تقاضای داخلی  ……………………………………………………………………………….116
5-1-2عوامل مرتبط و حمایت کننده  ……………………………………………………………………..117
5-1-3استرتژی ، رقابت و ساختار …………………………………………………………………………117
5-1-4دولت  ……………………………………………………………………………………………………..118
5-1-5شانس  ……………………………………………………………………………………………………..119
5-1-6عوامل درونی  ……………………………………………………………………………………………120
5-2پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق  …………………………………………………………..121
5-2-1پیشنهادات مبتنی بر فرضیه 1 ……………………………………………………………………….121
5-2-2پیشنهادات مبتنی بر فرضیه2 ………………………………………………………………………..122
5-2-3پیشنهادات مبتنی بر فرضیه3 …………………………………………………………………………123
5-2-4پیشنهادات مبتنی بر فرضیه4 …………………………………………………………………………124
5-2-5پیشنهادات مبتنی بر فرضیه5 …………………………………………………………………………124
5-2-6پیشنهادات مبتنی بر فرضیه6 …………………………………………………………………………124
5-3سایر نتایج  ……………………………………………………………………………………………….125
5-4محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………….126
5-5پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی  …………………………………………………………………..126
 منابع و مآخذ فارسی و لاتین  ……………………………………………………………………..128
 پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………..134
 فهرست جداول و نمودارها ………………………………………………………………………..139
 چکیده انگلیسی  ………………………………………………………………………………………. 
   

فهرست جداول آماری و نمودارها

فهرست جداول آماری

شماره جدولعنوانصفحه
4-7آزمون دو جمله ای شاخص های شرایط تقاضای داخلی    ………………………………….100
4-8آزمون دو جمله ای شاخص های عوامل مرتبط و حمایت کننده  …………………………..101
4-9آزمون دو جمله ای شاخص های استراتژی، ساختار و رقابت  ………………………………102
4-10آزمون دو جمله ای شاخص های نقش دولت  ……………………………………………………103
4-11 آزمون دو جمله ای شاخص های بعد شانس  ……………………………………………………104
4-12آزمون دو جمله ای شاخص های بعد عوامل درونی  …………………………………………..105
4-13اعداد فازی مثلثی جهت انجام قضاوت های زوجی  ……………………………………………106
4-14میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد شرایط تقاضای داخلی  …………………..107
4-15رتبه بندی مولفه های بعد شرایط تقاضای داخلی  ……………………………………………….107
4-16میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده  ………..108
4-17رتبه بندی مولفه های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده  ……………………………………..108
4-18میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد استراتژی، ساختار و رقابت  ……………109
4-19رتبه بندی مولفه های بعد استراتژی، ساختار و رقابت  ………………………………………..109
4-20 میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد حمایت دولت  …………………………….110
4-21 رتبه بندی مولفه های بعد حمایت دولت  ………………………………………………………….110
4-22میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد شانس  ………………………………………..111
4-23رتبه بندی مولفه های بعد شانس  ……………………………………………………………………..111
4-24میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد عوامل درونی  ……………………………….112
4-25رتبه بندی مولفه های بعد عوامل درونی  ……………………………………………………………112
4-26رتبه بندی ابعاد 6 گانه تأثیرگذار بر صادرات برنج  ………………………………………………113
5-1جدول میانگین ها به صورت نزولی  ………………………………………………………………….115
5-2رتبه بندی مولفه های بعد شرایط تقاضای داخلی  ……………………………………………….116
5-3رتبه بندی مولفه های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده  ……………………………………..117
5-4رتبه بندی مولفه های بعد استراتژی، ساختار ، رقابت  ………………………………………….118
5-5رتبه بندی مولفه های بعد دولت  ………………………………………………………………………119
5-6رتبه بندی مولفه های بعد شانس  ……………………………………………………………………..120
5-7رتبه بندی مولفه های بعد عوامل درونی  ……………………………………………………………121

 

فهرست نمودارها

شماره نمودارعنوانصفحه
4-1نمودار میله ای ترکیب سنی پاسخگویان …………………………………………………………….87
4-2نمودار دایرهای ترکیب جنسیتی پاسخگویان   …………………………………………………….88
4-3نمودار میله ای ترکیب تحصیلات پاسخگویان  ……………………………………………………88
4-4نمودار میله ای ترکیب تجربه پاسخگویان  ………………………………………………………….89
4-5مدل اندازه گیری بعد شرایط تقاضای داخلی تحلیل عاملی سازه تاییدی …………………93
4-6مدل اندازه گیری بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده   ………………………………………….94
4-7مدل اندازه گیری بعد استراتژی ، ساختار و رقابت  ……………………………………………..95
4-8مدل اندازه گیری بعد نقش دولت   ……………………………………………………………………96
4-9مدل اندازه گیری بعد شانس  ……………………………………………………………………………97
4-10مدل اندازه گیری بعد عوامل درونی  ………………………………………………………………….98

 

فهرست اشکال

شماره شکلعنوانصفحه
1-1مدل الماس پورتر  ………………………………………………………………………………………8
2-1روند تکامل مدل های الماس  ………………………………………………………………………18
2-2طبقه بندی سطوح اول و دوم رقابت پذیری کشورها ( موسسه مدیریت توسعه )21
2-3طبقه بندی عوامل رقابت پذیری کشورها  ………………………………………………………22
2-4 الماس داخلی کشورها  ……………………………………………………………………………….24
2-5مدل الماس پورتر  ………………………………………………………………………………………25
2-6مدل الماس دانینگ – پورتر  ………………………………………………………………………..27
2-7مدل الماس مضاعف (اولیه)  ………………………………………………………………………..29
2-8مدل الماس مضاعف در تحلیل رقابت پذیری آمریکا و کانادا  …………………………..30
2-9مدل الماس بوش – پورتر 1992(نقش فرهنگ)  …………………………………………….32
2-10نمونه ای از یک الگوی مفهومی برای مدل الماس چندگانه  ……………………………..33
2-11مدل 2 عاملی رقابت پذیری بین المللی  …………………………………………………………35
2-12مدل الماس ثانویه  ………………………………………………………………………………………36
3-1مدل الماس پورتر ،1990  …………………………………………………………………………….65
3-2 فرآیند پژوهش های بنیادی و کاربردی  ………………………………………………………..71

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل شناسایی شده بر صادرات برنج استان گیلان در سال 1392-1391 می باشد. بدین منظور با توجه به اینکه ساختار نظری این پژوهش بر اساس مدل الماس پورتر طراحی گردیده است ، لذا سعی شده تا نتایج و تحلیل ها به گونه ای اجرا گردد که بتوان مفاهیم کاربردی را از نتایج تحلیل عوامل استخراج نمود. مدل الماس در سال 1990 توسط پورتر در کتاب مزیت های رقابتی ملل جهت ارزیابی مزیت های رقابتی 10 کشور ارائه و منتشر شد. در سالهای بعد انتقادات و پیشنهاداتی در مورد آن مطرح شد. این پیشنهادات منجر به ارائه مدل های الماس مضاعف ، الماس های چندگانه ، مدل دانینگ ، مدل 9 عاملی و مدل الماس مضاعف گردید. عوامل این مدل شامل ؛ 1.شرایط تقاضای داخلی 2.عوامل مرتبط و پشتیبان 3.استراتژی ، ساختار و رقابت 4.نقش دولت 5.شانس (اتفاقات پیش بینی نشده) ، 6.عوامل درونی که همگی از عوامل تاثیرگذارند. این پژوهش از نظر اهمیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. جامعه اماری آن کلیه کارشناسان و مدیران و دست اندرکاران صادرات برنج استان گیلان می باشد. پس از تهیه پرسشنامه و بررسی روایی – پایایی آن ، داده های خام حاصل از جمع آوری 181 پرسشنامه توسط نرم افزار LISREL , SPSS  آزمون شدند. در رتبه بندی نهایی نتایج حاکی از اهمیت عوامل ” نقش دولت ” ، ” صنایع مرتبط و حمایت کننده” ، “شانس یا اتفاقات پیش بینی نشده” ، در سه جایگاه نخست بوده و عوامل دیگر به ترتیب ” عوامل درونی ” ، ” شرایط تقاضای داخلی ” و در نهایت ” استراتژی ، رقابت و ساختار ” می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده و اهمیت صادرات بخش کشاورزی در انتها پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت صادرات برنج استان گیلان ارائه شده است.

واژگان کلیدی : رقابت پذیری ، صادرات برنج ، مدل الماس پورتر ، استان گیلان .

 

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

فرآیند جهانی شدن ، بوجود آمدن سازمان تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی ، تغییرات سریع الگوهای مصرف و تقاضا ، پیشرفتهای سریع تکنولوژیک ، حفظ منابع انرژی ، کنترل آلودگی محیط زیست ، کمبود منابع و هزینه های بالای آنها چالشهای فراروی بنگاه ها و صنایع مختلف در این برهه از زمان هستند که برای بقاء ناگزیر به شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری و تقویت آنها تلاش می کنند.  در عصر حاضر با پیشرفت سریع تکنولوژی و وجود رقابت تنگاتنگ جهانی، برنامه‌های کوتاه مدت پویا و دینامیک ، به عنوان یک مزیت اساسی در رشد و توسعه هر کشور محسوب می گردد. در همین راستا یکی از مهمترین محورهای بخش اقتصادی دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، ارتقاء کیفیت تولید،‌ کسب فناوری و ارتقاء فناوریهای جدید، جذب سرمایه گذاریهای خارجی و … می‌باشد. لذا، جهت رسیدن به توسعه پایدار، توسعه همگام بخشی و منطقه‌ای در کل کشور امری اجتناب ناپذیر است. جغرافیای کشور از نظر آب و هوا و زیست منطقه‌ای کاملا متنوع می باشد و لذا لزوم بررسی مناطق مختلف کشور به صورت مستقل امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به پتانسیلهای موجود در قسمتهای شمالی  کشور از جمله استان گیلان، تدوین یک برنامه مدون درون استانی با دید کل نگر در این استان از ابزارهای توسعه استان و در نتیجه کشور می‌باشد.  از طرفی رشد و توسعه بهینه محصولات کشاورزی و افزایش روند صادرات این محصولات، امکان افزایش سطح زندگی مردم را در ابعاد مختلف فراهم آورده است. از این رو امروزه بخش کشاورزی  در مقایسه با سایر بخش‌های مولد اقتصادی، به بخشی رهبری‌کننده در عرصه اقتصاد مبدل شده است. افزایش سهم صنعت و تولید محصولات کارخانه‌ای در جامعه، افزایش سهم اشتغال در بخش صنعت، صنعتی شدن بخش کشاورزی، افزایش سهم بخش خدمات و سهم اشتغال در این بخش و در نهایت افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در کنار بسیاری از تحولات و تغییرات قابل توجه در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همگی در زمره شاخص‌ترین دستاوردهای استراتژی توسعه صنعتی با دید جزئی نگر توجه به محصولات کشاورزی تلقی می‌شود.از طرفی همانگونه که در سطرهای پیش عنوان شد یکی از مهم ترین ابعاد رشد هر کشور، داشتن مزیت رقابتی در بازارهای جهانی می‌باشد. که ایجاد چنین مزیتی نیز جز با توسعه و توانمند سازی زیربخش های موجود میسر نمی شوند. و لذا در این پژوهش به مدل الماس پورتر پرداخته شد. این مدل ، به موضوع مزیت رقابتی می‌پردازد و برای درک بهتر موقعیت رقابتی یک ملت در فضای رقابتی جهانی سودمند است و همچنین می‌تواند برای سایر موقعیت‌های جغرافیایی مانند استان‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. از این رو این پژوهش ، مدل الماس را به عنوان یک مدل کل نگر بخش صادرات محصولات کشاورزی – برنج و با دیدی منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار داده است و سعی در شناسایی عوامل موثربا زاویه دیدی متفاوت دارد.

تعداد صفحه : 157

قیمت : یازده هزار و دویست تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- در صورتی که به خرید آنلاین اعتماد ندارید می توانید ایمیل خودتان و عنوان فایل در خواستی را به شماره 09309714541 پیامک کنید تا ابتدا ما فایل را برای شما بفرستیم و شما بعدا هزینه را کارت به کارت کنید.

مطالب مشابه را هم ببینید