دانلود پایان نامه ارشد:بررسی روند تغییرات دما و بارش در نیم قرن اخیر (1962-2011) در ايستگاه همديدي بندرانزلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان :بررسی روند تغییرات دما و بارش در نیم قرن اخیر  (1962-2011) در ايستگاه همديدي بندرانزلی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

رشته: جغرافیا         گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

عنوان :

بررسی روند تغییرات دما و بارش در نیم قرن اخیر  (1962-2011)

 در ايستگاه همديدي بندرانزلی

 

 

استاد راهنما :

دکتر پرویز رضایی

 

استاد مشاور :

دکتر آتوسا بیگدلی  

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1. بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق. 4

1-2. فرضیات تحقیق. 4

1-3. اهداف تحقیق. 4

1-4. سوال تحقیق. 5

1-5. روش تحقیق. 5

1-5-1. روش گردآوری اطلاعات… 5

1-5-2. ابزارگردآوری اطلاعات… 6

1-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

1-7. موانع و محدودیت های تحقیق. 6

فصل دوم: مرور منابع

2-1. پیشینه تحقیق. 8

2-2. آب و هوا یا اقلیم چیست ؟ 9

2-3. ماهیت تغییرات اقلیمی. 10

2-4. دلایل تغییر اقلیم. 13

2-4-1. دلایل طبیعی تغییر اقلیم. 13

2-4-2. دلایل انسانی تغییر اقلیم. 13

2-5. انواع متغیرهای اقلیمی. 14

2-6. دما و بارش… 15

2-6-1. دما 15

2-6-2. بارش…. 25

فصل سوم: مواد و روشها

3-1. مقدمه. 32

3-2. محدوده تحقیق. 32

3-3. داده های تحقیق. 34

3-4. دوره آماری مورد مطالعه. 37

3-5. بازسازی داده ها 37

3-6. روش کار 37

3-7. روش ها و تکنیک های مورد استفاده در تحقیق. 39

3-8. روش های پارامتری و ناپارامتری.. 40

3-9. محاسن و معایب روش های ناپارامتری.. 41

3-10. آزمون گرافیکی من کندال. 42

3-10-1. مراحل انجام آزمون رتبه ای من ـ کندال. 43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1. یافته ها 47

4-2. کاربرد روش من ـ کندال. 47

4-3. آزمون تصادفی و غیر تصادفی بودن داده ها  (آماره T) 48

4-3-1. تست ارتباط رتبه ای آماره t به روش کندال. 49

4-4. تحلیل تغییرات بارش… 49

4-4-1. تغییرات ماهانه بارش…. 49

4-5. الگوی زمانی روند بارش براساس آماره های U و َU   آزمون من- کندال. 50

4-5-1. تحلیل نمودار ماهانه آزمون آماری و گرافیکی من–کندال. 51

فصل پنجم: فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. تحلیل نمودار مجموع ماهانه بارش از سال 1961-2011. 103

5-2. تحلیل نمودار میانگین دما از سال 1961-2011. 106

5-3. نتیجه گیری.. 109

فهرست منابع و ماخذ. 112

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

جدول 3-1. داده هاي ماهانه و سالانه مجموع بارندگي ماهيانه به ميليمتر ايستگاه سينوپتيک بندر انزلي.. 34

جدول 3-2. داده هاي ماهانه و سالانه ميانگين ماهيانه متوسط دماي روزانه هوا بر حسب درجه سانتي گراد ايستگاه سينوپتيک بندر انزلي   36

جدول4-1. سطوح معنی داری  و احتمال خطا  برای آزمون من ـکندال. 49

جدول 4-2. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه ژانویه. 54

جدول 4-3. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه فوریه. 56

جدول 4-4. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه مارس… 58

جدول 4-5. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه آپریل.. 60

جدول 4-6. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه می.. 62

جدول 4-7. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه ژوئن.. 64

جدول 4-8. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه ژولای.. 66

جدول 4-9. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه اوت… 68

جدول 4-10. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه سپتامبر. 70

جدول 4-11. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه اکتبر. 72

جدول 4-12. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه نوامبر. 74

جدول 4-13. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه دسامبر. 76

جدول 4-14. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه ژانویه. 78

جدول 4-15. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه فوریه. 80

جدول 4-16. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه مارس… 82

جدول 4-17. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه آپریل.. 84

جدول 4-18. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه می.. 86

جدول 4-19. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه ژوئن.. 88

جدول 4-20. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه ژولای.. 90

جدول 4-21. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه اوت… 92

جدول 4-22. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه سپتامبر. 94

جدول 4-23. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه اکتبر. 96

جدول 4-24. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه نوامبر. 98

جدول 4-25. – نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه دسامبر. 100

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                        صفحه

شکل 2-1- روند تغییرات دمای جهانی در 140 سال گذشته. 16

شکل 3-1. نقشه ایستگاه سینوپتیک بندرانزلی.. 33

شکل 4-1. نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه ژانویه. 55

شکل 4-2. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه فوریه. 57

شکل 4-3. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه مارس… 59

شکل 4-4. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه آپریل.. 61

شکل 4-5. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه می.. 63

شکل 4-6. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه ژوئن.. 65

شکل 4-7. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه ژولای.. 67

شکل 4-8. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه اوت… 69

شکل 4-9. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه سپتامبر. 71

شکل 4-10. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه اکتبر. 73

شکل 4-11. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه نوامبر. 75

شکل 4-12. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين بارش ماه دسامبر. 77

شکل 4-13. نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه ژانویه. 79

شکل 4-14. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه فوریه. 81

شکل 4-15. نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه مارس… 83

شکل 4-16. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه آپریل.. 85

شکل 4-17. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه می.. 87

شکل 4-18. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه ژوئن.. 89

شکل 4-19. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه ژولای.. 91

شکل 4-20. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه اوت… 93

شکل 4-21. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه سپتامبر. 95

شکل 4-22. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه اکتبر. 97

شکل 4-23. – نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه نوامبر. 99

شکل 4-24. نمودار نتايج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغيير سری هاي زماني ميانگين دمای سالانه ماه دسامبر. 101

شکل 5-1. – نمودار شش ماهه اول مقایسه مجموع بارش  (سال 1962-2011) 104

شکل 5-2. – نمودار شش ماهه دوم مقایسه مجموع بارش  (سال 1962-2011) 105

شکل 5-3. – نمودار شش ماهه اول مقایسه ميانگين دما  (سال 1962-2011) 107

شکل 5-4. – نمودار شش ماهه دوم مقایسه ميانگين دما  (سال 1962-2011) 108

شکل 5-5. – نمودار میانگین سالانه درجه حرارت از سال 1962-2011 شهرستان بندرانزلی.. 109

شکل 5-6. – نمودار سالانه مجموع بارش  (سال 1962-2011) 110

 

چکیده

پارامترهاي مختلف اقلیمی نظیر دما، رطوبت و بارندگی در یک محل از عواملی هستند که بر اقلیم آن منطقه تاثیر گذار بوده و شناخت آنها تعیین کننده اقلیم آن منطقه میباشند. تغییرات اقلیمی از مباحث مهم اقلیمی است که در سالهاي اخیر افکار پژوهشگران و حتی سران حکومتها و سازمانها را به دلیل اثراتی که بر فعالیتهاي سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و. . . دارا میباشد، به خود مشغول داشته است محدوده مورد مطالعه در این تحقیق ایستگاه همدیدی بندرانزلی، در شمال کشور است. پارامترهای مورد استفاده در این تحقیق بارش و دمای سالانه پنجاه ساله  (1962-2011) است که از اداره کل هواشناسی استان گیلان دریافت شده است. نواقص آماری برخی از سریها با استفاده از روش تفاضل ها و نسبت ها برطرف گردید. به منظور بررسی و شناخت تغییرات سریهای زمانی از  آماره  t آزمون کندال و روش آماری – گرافیکی من کندال استفاده شد و نوع و زمان تغییر داده ها مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات ماهانه بارش و دما در محدوده مورد مطالعه نشان دهنده تغییرات در این عناصر است. این تغییرات هر دو نوع افزایشی و کاهشی را شامل می شود بنابراین این فرض اثبات می شود و با توجه به اینکه دو نمودار برای هر دو متغیر بارش و دما فقط یک نقطه برخورد دارند بنابراین روند معنی دار وجود دارد. همچنین طی مطالعات صورت گرفته مشخص می گردد که طی سالهای اخیر شاهد افزایش دما در این شهرستان بوده ایم.

 

کلمات کلیدی : تغییر اقلیم، من کندال، دما و بارش، بندرانزلی

 

مقدمه

یکی از مباحث مهم بسیاري از محافل علمی جهان اقلیم و تغییر آن به عنوان یک وضعیت برگشت – ناپذیر است که چند دهه اخیر کانون توجه اکثر محققین رشته هاي علمی است. به هم خوردن اندکی از تعادل اقلیم جهان موجب شده متوسط درجه حرارت کره زمین تمایل به روند افزایش را نشان دهد  (IPCC 2001a) به طوریکه، هیأت بین الدول تغییر اقلیم در سال 2001 گزارش داد که اقلیم در حال تغییر و گرمایش جهانی در حال وقوع است  (دراکوپ و ویکنا، 2005). این پدیده به علت افزایش  غلظت گازهاي گلخانهاي در اتمسفر میباشد (دتینگر و همکاران، 2004). بسیاري از بلایاي طبیعی به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با تغییر اقلیم قابل توجیه هستند. بطوریکه، بر اساس نتایج حاصل از مطالعات تغییر اقلیم در حوضه دریاي مدیترانه وجود رابطه بین کاهش دما و بارش و کمبود آب و افزایش خطر آتش سوزي جنگلهاي منطقه به اثبات رسیده است (پاینل و همکاران، 1998). به طور کلی دو روش آماري پارامتریک و ناپارامتریک به منظور بررسی وجود یا عدم وجود روند و تحلیل سریهاي زمانی و تغییر اقلیم ارائه میگردد که روشهاي ناپارامتریک کاربرد نسبتاً وسیعتر و چشمگیرتري دارند (تاکیوچی و ایشیداري، 2003). روشهاي پارامتریک عمدتاً بر اساس یک رابطه رگراسیونی بین سري داده هابا زمان استیودنت ازجمله متداولترین روشهاي ناپارامتریک است. اما براي سریهایی که t استوار است. آزمون توزیع آماري خاصی بر آنها قابل برازش نیست و چولگی یا کشیدگی زیادي دارند استفاده از روشهاي ناپارامتري مناسبتر می‎باشد (بیهرات و مهمتیک، 2003).

روند دما و بارش در سرتاسر جهان یکسو نیست. تغییرات اقلیم الزاماً به معنی تغییر توأمان بارش و دما نمی‎باشد (کلارك، 2003). از طرفی، اثبات وجود روند معنی دار در یک سري زمانی بارندگی به تنهایی نمیتواند دلیل قاطعی بر وقوع تغییر اقلیم در یک منطقه باشد بلکه فرض رخداد آن را تقویت                 می نماید (سیرانو و همکاران، 1999).

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --