دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

عنوان : بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  

رشته: جغرافیاطبیعی   

گرایش: ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان

 

استاد راهنما:

 دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2  کلیات تحقیق.. 4

1-2-1 بیان مسئله. 4

1-2-2 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-2-3  اهداف تحقيق.. 5

1-2-4  سوال تحقیق.. 5

1-2-5  فرضيه تحقيق.. 5

1-2-6  روش تحقيق.. 6

1-2-7  مراحل تحقيق.. 6

1-2-8  روش تجزیه و تحلیل.. 6

1-2-9  موقعيت محدوده 6

1-2-10  واژه ها و مفاهیم. 7

1-2-11  مشکلات تحقیق محدودیتها و موانع تحقیق.. 7

فصل دوم :مرور منابع، ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق

2-1  حرکات توده ای.. 9

2-1-1 انواع زمين لغزه‌ 11

2-1-1-1 طبقه‌بندی وارنز از حركات توده‌ای.. 11

2-1-2 ريزشها 13

2-1-3  واژگونیها 13

2-1-4 لغزشها 13

2-1-4-1 لغزشهای چرخشی.. 13

2-1-4 -2 لغزشهای انتقالی.. 14

2-1-4-3  جدا شدگیهای جانبی.. 15

2-1-4-4 جريانها 15

2-1-4 -5 حركتهای مركب و تركيبی.. 15

2-1-5 علل وقوع حرکات دامنه ای.. 16

2-1- 5-1 شرايط ساختاری و بنیادی.. 16

2-1- 6 عوامل ايجاد كننده زمين لغزش… 18

2-1- 6-1 عوامل افزايش دهنده تنش برشی.. 18

2-1- 6-2 عوامل كاهنده مقاومت برشی.. 19

2-1-7 پايداری دامنه‌ای.. 20

2-1-8  تعريف و مفهوم پهنهبندی خطر زمين لغزش(حركات دامنه اي) 22

2-1- 9  پيشينه ي تحقيق.. 22

فصل سوم روش اجرای تحقیقی (مواد و روش ها)

3-1 داده ها 27

3–2 روش کار. 29

3-2-1 روش IDW… 29

فصل چهارم تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 موقعیت حوضه ماسوله رودخان. 31

4-2 توپوگرافی حوضه. 32

4-3 منابع آب… 34

4-4 شیب حوضه ماسوله رودخان. 36

4-5 منابع خاک.. 38

4-6 پوشش گیاهی.. 40

4-7 زمین شناسی.. 42

4-8  اقلیم. 46

4-8-1 درجه حرارت… 46

4-8-2 بارش… 47

4-8-3 رطوبت نسبی.. 50

4-8-4 ساعات آفتابی.. 51

4-8-5 باد. 53

4-9 ژئومورفولوژی.. 54

4-9-1 مقدمه. 54

4-9-2 خط القعر(تالوگ) 56

4-9-3 خط الراس… 58

4-9- 4  مخروط افکنه. 58

4-9-5 رخساره دامنه منظم. 60

4-9-6 رخساره دامنه مقعر. 60

4-9-7 رخساره دامنه مرکب… 61

4-10 حرکات دامنه ای.. 61

4-10-1 ریزش ها 63

4-10-2  لغزش ها 66

4-10-2-1 لغزش مسطوی در سنگ… 67

4-11 روانه گلي.. 68

4-12 زمین شناسی و حرکات دامنه ای ماسوله رودخان. 69

4-13 خاک و حرکات دامنه ای ماسوله رودخان. 71

4-14حرکات دامنه ای،  شیب، گسل  و دخالت انسان در حوضه ماسوله رودخان. 73

4-15 عوامل ایجاد حرکات دامنه ای در حوضه ماسوله رودخان. 75

4- 16 پهنه بندی حرکات دامنه ای.. 75

فصل پنجم مبحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتيجه گيري.. 78

5-2 ارزیابی فرضیات… 83

5-2-1 فرضیه اول. 83

5-3 پیشنهادها 83

منابع و مأخذ. 85

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول شماره 4-1 مساحت و درصد شیب حوضه ماسوله رودخان. 36

جدول شماره 4-2 گروههای خاکهای منطقه. 38

جدول شماره 4-3 نوع پوشش گیاهی حوضه ماسوله رودخان. 40

جدول شماره 4-4 مساحت زمین شناسی ماسوله رودخان. 44

جدول 4-5 حداقل حداکثر و میانگین درجه حرارت ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91. 46

جدول شماره4- 6 بارندگی ماهانه ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91. 48

جدول شماره4-7 بارندگی فصلی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91. 48

جدول شماره4-8 حداکثر، حداقل و میانگین رطوبت ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91. 50

جدول شماره4-9 میزان ساعت آفتابی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91. 52

جدول شماره4-10 میزان سرعت باد ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91. 53

جدول شماره4-11 مخروط افکنه در حوضه ماسوله رودخان. 59

جدول شماره 4-12 ریزش ها در حوضه ماسوله رودخان. 63

جدول شماره4-13 لغزش ها در حوضه ماسوله رودخان. 66

جدول شماره4-14 روانه گلی در حوضه ماسوله رودخان. 68

جدول شماره 4-15 مساحت حرکات دامنه ای ماسوله رودخان. 75

 

 فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل شماره 4-1 نمودار دمایی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91. 47

شکل شماره 4-2 نمودار بارندگی ماهانه  ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91. 49

شکل شماره 4-3 نمودار بارندگی فصلی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91. 49

شکل 4-4 نمودار حداکثر،حداقل و میانگین رطوبت ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91. 51

شکل شماره 4-5 نمودار میزان ساعت آفتابی ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری1387-91. 52

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                          صفحه

 عکس شماره 2-1 طبقه‌بندي زمين لغزهها 12

 عکس شماره 2-2 انواع لغزشهاي انتقالي.. 14

عکس شماره 4-1 نمایی سنگی از رودخانه زنگرود. 56

عکس شماره 4-2 نمای مسیر پر پیج خم از رودخانه گیلوند رود. 57

عکس شماره 4-3 محل اتصال دو ردخانه زنگرود و گیلوند رود. 57

عکس شماره 4-4 نمایی از خط الراس و خط القعر در ماسوله رودخان. 58

عکس شماره 4-5 نمایی از مخروط افکنه کوبار در ماسوله رودخان. 59

عکس شماره 4-6 نمایی از دامنه با شیب منظم در ماسوله رودخان. 60

عکس شماره 4-7 ریزش در  اطراف زیارتگاه کوبار. 64

عکس شماره 4-8 ریزش در  اطراف کمادل. 64

عكس شماره4-9ريزش در جاده شهر ماسوله. 65

عکس شماره 4-10 لغزش در مسیر کوبار  ماسوله رودخان. 66

عكس شماره 4-11 لغزش در اطراف کوه کله قندی.. 67

عكس شماره4-12روانه گلی در مسیر ییلاق لشگرگاه حوضه ماسوله رودخان……………………………… 68

عکس شماره 4-13 ریزش کناره جاده ماسوله. 69

عکس شماره 4-14لغزش در خاک با درز شکاف در ماسوله رودخان تقریبا ارتفاع1300. 71

عکس شماره 4-15 چرای دام و ریزش در دامنه های دولی چال. 73

 

 عنوان                                                                                                          صفحه

شکل شماره 3-1 نقشه شبکه آب و ایستگاه ماسوله رودخان. 28

شکل شماره 4-1 نقشه موقعیت جفرافیایی ماسوله روخان. 31

شکل شماره 4-2 نقشه توپوگرافی حوضه ماسوله رودخان. 33

شکل شماره 4-3 نقشه شبکه آبراهه های حوضه آبخيز ماسوله. 35

شکل شماره 4-4 نقشه شیب حوضه ماسوله رودخان. 37

شکل شماره 4-5 نقشه خاک حوضه ماسوله رودخان. 39

شکل شماره 4-6 نقشه پوشش گیاهی حوضه ماسوله رودخان. 41

شکل شماره4-7 نقشه زمین شناسی حوضه ماسوله رودخان. 45

شکل شماره 4-8 نقشه ژئومورفولوژی منطقه. 55

شکل شماره 4-9 نقشه حرکات دامنه ای منطقه. 62

شکل شماره4-10 نقشه زمین شناسی و حرکات دامنه ای.. 70

شکل شماره 4-11 خاک و حرکات دامنه ای.. 72

شکل شماره 4-12 شیب،  گسل و حرکت دامنه ای.. 74

 شکل شماره4-13 نقشه پهنه بندی حرکات دامنه ای.. 76

 

چکیده

امروزه توجه به پديده زمين لغزش و پيش بيني، شناسايي، كنترل و كاهش خطرات و خسارات ناشي از آن به عنوان يكي ازاشكال حوادث غير مترقبه امري ضروري است. زمين لغزش پديده اي است كه به عوامل مختلفي چون شيب، زمين شناسي، بارندگي، پوشش گياهي، زلزله و. . بستگي دارد و همانند زمين لرزه و شايد در بعضي از كشورهاي جهان بيشتر از پديده زمين لرزه خسارات فراو اني را در زمينه جاني و مالي و منابع طبيعي در پي داشته است. به طوريكه در دهه 1990 تا 2000 ميلادي توسط سازمان يونسكو به عنوان دهه مقابله با بلاياي طبيعي مطرح شده و در آن زمين لغزش به عنوان يكي از اشكال بلايايي طبیعی مطرح است. ومطالعه همه جانبه پدیده زمین لغزش یکی از اهداف عمده در برنامه­های یونسکو است و این سازمان فعالیت گسترده­ای را از سال 1976 در این رابطه آغاز نموده است. براساس گزارش یونسکو، 84 درصد از خسارات و تلفات وارده بر اثر حوادث طبیعی مربوط به زلزله و 14 درصد مربوط به زمین لغزشها است. کل خسارت وارده در نتیجه وقوع مخاطرات طبیعی (بویژه زمین لغزش، سیل و زلزله) در طی برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران، بیش از 16/1 میلیارد دلار گزارش شده است. فقط در نیمه سال 1374 تعداد 54 موردزلزله و زمین لغزش در ایران حادث شده است. در طی زلزله خردادماه گیلان در سال 1369 بیش از 200 نفر بر اثر بروز زمین لغزشهای تحریک زلزله­­ای در کل منطقه از بین رفتند. جاده­های بسیاری بر اثر حرکت زمین، تخریب شد و راههای بسیاری از روستاها بر اثر سقوط سنگ و زمین لغزش مسدود گردید. مساحت قابل توجهی از باغ­ها، کشتزارها و پوشش گیاهی منطقه بر اثر بروز زمین لغزش از بین رفت.

این پایان نامه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی  و با بهره گیری از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و میدانی بوده نتایج نشان می دهد با توجه به مطلعات در باره حرکات دامنه ای و  نتایج حاصله از نفشه های ترسیم شده و ارزش دادن به همه ی نقشه ها از جمله شیب، پوشش گیاهی، زمین شناسی  و خاک  و توپوگرافی به ترسیم نقشه پهنه بندی در منطقه پرداخته و خط ایجاد ریزش بیشتر در مناطق کمادل و خالصان در شمال شرقی حوضه مقداری در جنوب حوضه و شمال غربی و بخشی در مرکز شناسایی شده است خطر لغزش در مرکز به سمت جنوب غربی احتمال بیشتری دارد و روان گلی نیز در بخش های غربی و مقداری در  مرکز حوضه احتمال ایجاد آن وجود داشته است.

واژگان کلیدی: حرکات دامنه ای، لغزش، حوضه، ماسوله رودخانه

1 مقدمه

مقوله ي زمين لغزش (Land Slide) امروزه در جهان يكي از مهمترين مسائل بشمار مي رود. هر ساله نمونه‎هاي عظيم اين پديده را  مي توان در رسانه ها ديد. زمين لغزش چه در ابعاد بزرگ و سريع خود و چه در بعدهاي كوچك و خزنده مي تواند به طرق مختلف خسارت زا باشد. بر اين اساس بررسي اين پديده، از ميزان خسارت‎هاي طبيعي و انساني بكاهد. شناخت زمين لغزش اين امكان را به ما خواهد داد كه عوامل پديد آورنده‎ي آن را شناخته و از تكرار آن چه بدست طبيعت و يا انسان و فعاليت هايش جلوگيري كرده و يا حداقل شدت آن را بكاهيم. ايران به دليل كوهستاني بودن و دارا بودن دامنه هاي گوناگون،  همچنين فعاليت هاي عمراني و پيامد آن دستكاري در محيط طبيعي ; موارد متعدد اين پديده را به خود مي بيند، كه اهميتش را دوچندان مي‎كند. برنامه ريزي و مطالعه ي محيط هاي طبيعي در جهت حفظ تعادل و پايداري محيط طبيعي بخصوص دامنه ها و سپس انجام فعاليت ها و پروژه هاي عمراني;بايد مورد توجه مسئولين و بهره برداران قرار گيرد;چراكه برهم خوردن تعادل دامنه ها منجر به كاهش پايداري آن ها و در نهايت حركات دامنه اي يا زمين لغزش خواهد شد. البته مي دانيم كه اين پديده مختص مناطق كوهستاني و دامنه‎ها بوده و مي توان در اين مناطق به راحتي انواع مختلف آن را مشاهده نمود. حوضه ماسوله رودخانه از جمله مناطقی است که دچار حرکات دامنه ای شده است.

با توجه به موارد فوق این پایان نامه به پنج فصل زیر تقسیم می شود:

فصل اول : کلیات تحقیق

فصل دوم : مرور منابع و ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش اجرای تحقیق(مواد و روشها)

فصل چهارم : یافته های تحقیق

فصل پنجم : نتیجه گیری و پاسخ به فرضیات می باشد

1-2  کلیات تحقیق

1-2-1 بیان مسئله

حركات توده اي مواد، یک فرآيندهاي ژئومورفيك طبيعي هستندكه بر اساس ويژگي هاي خاص اين پديده‎ها كه بخشي ا ز فرآيندهاي محيطي يك محل اتفاق مي افتند )گليد:2003 123).

فرسايش دامنه اي، سبب انتقال حجم زيادي از مواد دامنه اي، مانند سنگريزه ها،  واريزه ها و غيره به دره ها مي شوند (لارسن و پاكز،:1997 836). در كشور ايران، به دليل شرايط آب و هوايي، زمين شناسي و توپوگرافي مستعد، وقوع حركات توده اي، تلفات جاني و خسارتهاي مالي و زيست محيطي قابل توجهي به همراه دارد، به طوري كه علاوه بر تخريب خاكهاي حاصلخيز، موجب تهديد و تخريب سكونتگاه هاي انساني و زيرساخت هاي بشري، قطع راههاي ارتباطي و غيره مي شوند. در نواحي مختلف كشور ايران چنانكه تا سال 1380 تعداد 3250 مورد ز مين لغزش به ثبت رسيده و تخمين زده مي شود كه تعداد آنها بالغ بر دو برابر اين رقم باشد (فيض نيا و همكاران، 1380.، 208 ) همچنين براساس گزارش كميته كاهش بلاياي طبيعي وزارت كشور، سهم خسارات سالانه ناشي از حركت هاي توده اي در ايران، ميليارد ريال برآورد گرديده است (احمدي و طالبي، 1380، . (324 : 500.

حركات دامنه اي پس از زلزله و سیل، بیشترین خسارات را به انسان وارد می­کند. به طوریکه سالانه میلیاردها تن خاک و سنگ بر اثر این پدیده جابهجا می­شود. در دهه­های اخیر، با توجه به سیر صعودی خسارات و زیانهای ناشی از حوادث طبیعی (به ویژه حركات دامنه اي)، مسئله پیش­بینی و ارائه راه­حل­ها و شیوه های کنترل و دور ماندن از ضررها و خسارات وارده، به طور جدی مطرح بوده است. در سال هاي اخير ميزان حركات دامنه اي مانند لغزش، ريزش و سولي فلوكسيون در حوضه‎ي آبريز ماسوله رودخان افزايش يافته است. همچنين در اين مدت ماسوله رودخان نيز نسبت به سال هاي گذشته بيشتر سيلابي شده و حتي خسارات ناشي از آن در روستاهاي واقع در اطرافش هم افزايش يافته است. از سوي ديگر طي اين مدت فعاليت هاي انساني هم مانند عمليات راهسازي جهت تعريض برخي نقاط حادثه خيز جاده، ايجاد معابر در دل جنگل جهت انتقال چوب درختان، بهره برداري بي رويه از جنگل و عدم كاشت نهال، برداشت بي‎رويه شن از كف رودخانه ايجاد تغييرات ژئومورفولوژیکی در برخي مناطق توسط افراد آن هم با اخذ مجوز از سازمان ها و نهادهاي مربوطه در جهت ساخت استراحتگاه هاي گردشگري; افزايش يافته است. بر اين اساس فعاليت هاي انساني از يك سو و عدم برنامه ريزي و مديريت صحيح در  راستاي حفاظت از خاك اين حوضه،  فرسايش و جابجايي خاك را سبب شده و انواع حركات دامنه اي را ايجاد كرده است. در اين پايان نامه سعي مي شودباتوجه به اينكه حركات دامنه اي حوضه ماسوله رودخان مي تواند از عوامل گوناگوني مانند شرايط آب و هوايي، فعاليت هاي انساني، ميزان پوشش گياهي، زمين ساخت حوضه،  فعاليت هاي تكتونيك و… نشات بگيرد علل دقيق اين حركات دامنه درماسوله رودخان موردبررسي و نسبت به جلوگيري از حركات دامنه اي حوضه ماسوله رودخان پيشنهادهای ارائه شود.

تعداد صفحه : 101

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --