دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:باغبانی

عنوان:بررسی تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

                       واحد علوم و تحقيقات (تهران)

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته‌ علوم باغبانی (M. Sc)

 

 

موضوع:

بررسی تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677

 

 

 

 

 

 

زمستان 1389

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول کلیات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

بررسی منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-1- ازدیاد …………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-1-1- تعریف و اهمیت ازدیاد ……………………………………………………………………………………………………5

1-1-2- ازدیاد رویشی …………………………………………………………………………………………………………………5

1-1-3- دلایل ازدیاد رویشی …………………………………………………………………………………………………………6

1-1-4- ازدیاد به وسیله قلمه ………………………………………………………………………………………………………..6

1-2- هلو ……………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-2-1- منشأ هلو و انتشار آن ……………………………………………………………………………………………………….7

1-2-2- گیاه شناسی هلو ………………………………………………………………………………………………………………7

1-2-3- پایه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-2-4- نیازهای محیطی………………………………………………………………………………………………………………..8

1-2-4-1- نیازهای دمایی و نور ……………………………………………………………………………………………………8

1-2-4-2- خاک …………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2-4-3- نیاز آبی ……………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3- بادام …………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-1- منشا بادام و انتشار آن ………………………………………………………………………………………………………9

1-3-2- گیاه شناسی بادام …………………………………………………………………………………………………………..10

1-3-3- پایه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-3-4- نیازهای محیطی …………………………………………………………………………………………………………….12

1-3-4-1- نیازهای دمایی و نور ………………………………………………………………………………………………….12

1-3-4-2- نیاز آبی ……………………………………………………………………………………………………………………12

1-3-4-3- خاک ……………………………………………………………………………………………………………………….12

1-4- هیبرید هلو بادام GF677 ……………………………………………………………………………………………..13

1-4-1- موارد استفاده از پایه و منابع آن ……………………………………………………………………………………….13

1-4-2- مزایای اصلی هیبریدهای دورگه هلو بادام GF677 ………………………………………………………14

1-4-2-1- مقاومت به خاک های آهکی ……………………………………………………………………………………….14

1-4-2-2- قدرت رشد ………………………………………………………………………………………………………………14

1-4-2-3- سیستم رشد بذری …………………………………………………………………………………………………….14

1-4-2-4- مقاومت به کمبود آهن ……………………………………………………………………………………………….14

1-4-2-5- مقاومت به خشکی …………………………………………………………………………………………………….15

1-4-2-6- افزایش محصول ………………………………………………………………………………………………………..15

1-4-2-7- مقاومت به بیماری ها …………………………………………………………………………………………………15

1-4-3- موانع اصلی پایه ی دورگه هیبرید هلو  بادام GF677 …………………………………………………..15

1-4-4- روشهای مختلف تکثیر پایه ی هیبرید هلو  بادام GF677 ……………………………………………..16

1-4-5- اثرات فیزیولوژیک اکسین ……………………………………………………………………………………………….16

1-4-6- روش های کاربرد اکسین ………………………………………………………………………………………………..17

1-4-6-1- روش فروبری در محلول رقیق ……………………………………………………………………………………17

1-4-6-2- روش فروبری در محلول غلیظ (فروبری سریع) ……………………………………………………………17

1-5- محیط کشت ریشه زایی ……………………………………………………………………………………………………..18

1-6- بسترهای کشت …………………………………………………………………………………………………………………18

1-6-1- پرلایت …………………………………………………………………………………………………………………………18

1-6-2- پیت …………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-3- کوکوپیت ……………………………………………………………………………………………………………………..19

1-6-3-1- موارد مصرف کوکوپیت ……………………………………………………………………………………………..20

1-6-3-2- خصوصیات زیستی کوکوپیت ……………………………………………………………………………………..20

1-6-3- 3- خصوصیات فیزیکی کوکوپیت …………………………………………………………………………………..21

1-6-4- ماسه ……………………………………………………………………………………………………………………………21

فصل دوم مواد و روش ها

2- مواد و روش ها …………………………………………………………………………………………………………………….29

2-1- محل انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………30

2-3- تهیه و آماده سازی مواد آزمایش ………………………………………………………………………………………….30

2-4- تهیه بسترهای کشت …………………………………………………………………………………………………………..31

2-5- انتقال قلمه به بستر کشت ……………………………………………………………………………………………………32

2-6- بسترهای کشت …………………………………………………………………………………………………………………32

2-7- سمپاشی …………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-8- شمارش و اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………33

2-8-1- اندازه گیری خصوصیات بستر …………………………………………………………………………………………33

2-8-2- اندازه گیری خصوصیات رشدی ……………………………………………………………………………………..34

2-8-2-1- اندازه گیری شاخص کلروفیل برگ ……………………………………………………………………………..34

2-8-2-2- تعداد ریشه در قلمه و درصد ریشه زایی ……………………………………………………………………..34

2-8-2-3- اندازه گیری میانگین طول ریشه در قلمه ………………………………………………………………………35

2-8-2-4- تعداد برگ…………………………………………………………………………………………………………………35

2-8-2-5- تعداد بند شاخه تشکیل شده ……………………………………………………………………………………….36

2-8-2-6- ارتفاع گیاه در زمان داده برداری ………………………………………………………………………………….36

2-8-2-7- میانگین طول بندها …………………………………………………………………………………………………….36

2-8-2-8- وزن تر و خشک ریشه ……………………………………………………………………………………………….36

2-9- تجزیه آماری …………………………………………………………………………………………………………………….37

فصل سوم نتایج و بحث

3- نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………….38

3-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بستر ……………………………………………………………………………………39

3-2- تجزیه واریانس ساده و مقایسه میانگین صفات ………………………………………………………………………39

3-2-1- شاخص کلروفیل …………………………………………………………………………………………………………..39

3-2-2- درصد ریشه زایی ………………………………………………………………………………………………………….41

3-2-3- ارتفاع قلمه در زمان داده برداری ……………………………………………………………………………………..43

3-2-4- تعداد ریشه در قلمه ……………………………………………………………………………………………………….44

3-2-5- تعداد بند در قلمه ………………………………………………………………………………………………………….47

3-2-6- تعداد برگ ……………………………………………………………………………………………………………………47

3-2-7- طول ریشه ……………………………………………………………………………………………………………………49

3-2-8- طول بند ……………………………………………………………………………………………………………………….50

3-2-9- وزن تر و خشک ریشه …………………………………………………………………………………………………..51

– نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………..58

– پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………59

– پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ………………………………………………………………………………………………..59

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..60

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

استفاده از دورگه های بین گونه ای در جنس آلوسا به عنوان پایه برای تعدادی از درختان میوه هسته دار به ویژه هلو و بادام از چندین دهه قبل مورد توجه قرار گرفته است. GF677 بیشتر به عنوان یک پایه مناسب برای بادام و هلو برای برطرف کردن کلروز ناشی از خاک کاربرد دارد و سالانه 7 تا 8 میلیون اصله از این پایه در اروپا تکثیر می شود. با توجه به مزایای تکثیر غیر جنسی، در این تحقیق، تاثیر بسترهای مختلف آلی و معدنی و تیمارهای متفاوت ایندول بوتیریک اسید و همچنین تاثیر اندازه قلمه در ریشه زایی قلمه های پایه GF677 در شرایط مه افشان و پاگرما در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح خرد شده (اسپیلت اسپیلت پلات) با پایه کاملاً تصادفی با چهار بستر مختلف آلی و معدنی کوکوپیت، پیت ماس، پرلایت و ماسه به نسبت حجمی صددرصد و دو نوع قلمه 20 سانتی متری و تک بند و در پنج سطح ایندول بوتیریک اسید در سه تکرار انجام شد. بدین ترتیب در چهل ترکیب تیماری مورد آزمایش قرار گرفتند.

مقایسه میانگین داده ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 1 و 5 درصد انجام گردید و برتری قلمه 20 سانتی متری، بستر کشت پرلایت از لحاظ درصد ریشه زایی و بستر کشت کوکوپیت را از لحاظ تعداد ریشه، مقدار کلروفیل، تعداد بند، تعداد برگ، طول ریشه، ارتفاع و طول بند نسبت به سایر بسترهای کاشت تائید گردید هر چند تفاوت معنی دار بین دو بستر مشاهده نشد. در این آزمایش هیچ نوع بستری به طول بند، وزن تر ریشه و طول ریشه اختلاف معنی داری نداشت. در خصوص سطوح IBA، غلظت ppm100 نسبت به سایر سطوح برتری داشت. حداکثر درصد ریشه زایی، مقدار کلروفیل، تعداد برگ، طول ریشه، طول بند ر این سطح اتفاق افتاد. حداکثر وزن تر و خشک ریشه در سطح ppm50 از ایندول بوتیریک اسید مشاهده شد.

تاثیر متقابل بستر کشت سطوح IBA هیچ اثر معنی داری بر درصد ریشه زایی، تعداد ریشه، کلروفیل، تعداد بند، تعداد برگ، ارتفاع و طول ریشه نداشت. حداکثر وزن تر و خشک ریشه در بستر پیت ماس در سطح ppm50 ازIBA و حداکثر طول بند در بستر کوکوپیت در سطح ppm 100، IBA مشاهده شد. با توجه به اینکه تمام قلمه های ریشه دار شده از نوع 20 سانتی بودند. هیچ یک از قلمه های تک بند ریشه دار نشد.

 

واژه های کلیدی: GF677، IBA، بستر، قلمه، ریشه زایی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در ميوه كاري نوين و صنعتي امروزه پايه پيوندي در ميزان توليد اقتصاد باغ، پيرايش و عمر درختان، برداشت محصول و در پايان در مديريت باغ نقش اساسي و تعيين كننده اي را ايفا مي نمايد. در واقع نيمي از پيكره درخت را پايه تشكيل مي دهد كه درون خاك قرار گرفته و پس از احداث باغ قابل تعويض و بهبود نمي باشد. از اين نظر گزينش پايه مناسب براي يك رقم و براي شرايط اقليمي و خاكي يك منطقه همانند گزينش رقم پيوندي داراي اهميت است. شناخت اهميت پايه هاي درختان ميوه در ميوه كاري نوين باعث شده است تا پايه‌هاي متعددي با ويژگي هاي مطلوب از جمله داشتن قابليت افزايش رويشي، پا كوتاهي و مقاومت به تنش هاي محيطي، خاكي و بيماريها معرفي و در اختيار توليدكنندگان قرار گيرند.

در برنامه‌هاي بهنژادي پايه‌ها براي جمع آوري ويژگي‌هاي مطلوب در يك پايه به طور معمول اقدام به تلاقي بين گونه‌اي مي‌نمايند.تلاقي بين گونه‌اي در جنس پرونوس در طبيعت به طور اتفاقي و طي چند دهه اخير به صورت تلاقي هاي كنترل شده معمول بوده است به طوري كه درون اين جنس پايه‌هاي بين    گونه اي بسيار ارزشمندي براي درختان ميوه هسته دار و بادام بدست آمده است (دژم پور و همكاران، 1386).

استفاده از دورگه هاي بين گونه‌اي در جنس آلوسا[1] به عنوان پايه براي تعدادي از درختان ميوه هسته دار به ويژه هلو و بادام از چندين دهه قبل مورد توجه قرار گرفت (عليزاده وگریگوریان، 1380 و رادنيا، 1375).

دورگه هاي هلو× بادام به دليل داشتن بعضي ويژگي ها نظير تجانس با ارقام مختلف دو گونه هلو و بادام (Tsipouridis and thomidis, 2005; shawn, 1986) مقاومت به بعضي بيماريها از جمله پوسيدگي ناشي از قارچ فيتوفترا[2] (خوشخوي، 1382) ، سيستم ريشه‌اي قوي و گسترده كه باعث استقرار بهترگياه درخاك مي‌شود (Kester and Gradziel, 1996)، افزايش رشد پيوندك (عليزاده وگریگوریان، 1380)، سازگاي با خاك هاي خشك، آهكي و فقير، كاهش تلفات نهال‌هاي پيوندي در هنگام انتقال (رادنيا، 1375) ومقاومت به نماتودها به ميزان زيادي مورد استفاده قرار مي گيرند. (Kester and Gradziel 1996)

در ميان پايه‌هاي دورگه هلو × بادام، پايه GF677 علاوه بر خصوصيات بالا داراي ويژگي‌هاي ديگر نظير: توليد پاجوش كم، عملكرد بالا، كارايي عملكرد بالا، اندازه ميوه مناسب (Richard, 1994; Minaguzzi, 1991)، مقاومت به رطوبت بالا و كمبود آهن خاك(Loreti, 1992)، مقاومت به شوري (Noitsakis et al, 1997; Tattini et al, 1998) مي باشد كه باعث گسترش زياد آن شده است.

از آنجا كه توليد ميوه و در نهايت توليد بذر در اين دورگه ها با مشكل مواجه است و به دليل تفرق صفات در نسل دوم اين دورگه ها، امكان استفاده از دانهالهاي بذري آنها به عنوان پايه وجود ندارد، تنها راه استفاده از آنها افزايش رويشي است (عليزاده وگریگوریان، 1380) روش معمول افزايش اين پايه ها استفاده از قلمه‌هاي چوب نرم و نيمه سخت و تيمار با ايندول بوتريك اسيد در شرايط مه افشان[3] و پاگرما[4] است. استفاده از ريزازديادي نيز در بعضي از كشورها معمول است اما هر دوي اين روش ها بسيار گران تمام شده وبه وسايل و تجهيزات ويژه اي نياز دارند (خوشخوي، 1382).

در روش افزايش رويشي با استفاده از قلمه‌ها بيشتر از مواد آلي و معدني مختلفي به عنوان بستر ريشه زايي استفاده مي شود. هريك از اين موارد داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي هستند و به طور كلي اين مواد بايد از ظرفيت نگه داري آب، تهويه كافي، زهكشي مناسب و ظرفيت تبادلي، كاتيوني مناسب برخوردار بوده و نبايد هيچ گونه اثر مضري براي ريشه زايي داشته باشد. بررسي و تعيين بستر مناسب ريشه زايي يكي از اصول و پايه هاي ازدياد مي باشد كه نياز به تحقيق و پژوهش دارد. بر اين اساس و با توجه به اطلاعات مربوط به وظايف مهم ريشه‌ها، به ويژه پايه اي خاص، در دانستن چگونگي ريشه زايي و كاربرد آنها در ميوه كاري ضروري و ارزشمند مي باشد.

تهيه قلمه يكي از آسانترين روش هاي تكثير گياهان محسوب مي شود. بهترين مزيت اين طريقه تكثير ثابت ماندن صفات رويشي و زايشي و اصولاً كيفيت گلها و گياهان است. با اين وجود بايد اذعان داشت كه اين طريقه مهم از ازدياد گياهان مشكلاتي را نيز در بردارد. مهمترين مشكل قلمه‌گيري از گياهي نظير GF677 سخت ريشه زايي است. قلمه‌ها مي‌تواند مدت‌ها در بستر كاشت باقي بمانند و ريشه دار نشوند. علت اين موضوع هنوز مشخص نيست. احتمالاً برخي مواد نظير فنل‌ها از ريشه زايي قلمه‌هاي GF677 جلوگيري مي‌كنند. قرار دادن قلمه‌ها در زير مه پاش مي‌تواند به ريشه زايي قلمه‌هاي GF677 كمك كنند.

قلمه‌هاي پايه حدود20- 18 سانتي متر مي باشد و قلمه ها بايد از بخش مياني و رسيده شاخه و حدود 5 تا 3 گره بايد انتخاب شوند. بستري كه به خوبي زهكشي داشته باشد مناسب قلمه GF677 است و بهترين درجه حرارت براي تكثير GF677، 24 درجه سانتي گراد است و قلمه بايد در زير مه پاش تكثير شوند. هدف از اين پايان نامه نيز بررسي ريشه زايي قلمه هاي GF677 در بسترها وقلمه های متفاوت وغلظت های مختلفIBA به منظور تكثير پايه هاي مورد نظر مي باشد.

 

 

 

 

 

  1. Prunus
  2. phytophtora spp
  3. Mist
  4. Bottom heat

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :81

قیمت : 14700 تومان

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --