دانلود پایان نامه ارشد:بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

گرایش : جغرافیای طبیعی

عنوان : بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه جغرافیای طبیعی

پایان نامه تحصیلی برای اخذ  کارشناسی ارشدM.A

رشته: جغرافیای طبیعی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان

بررسی بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی

 

استاد راهنما

دکتر بهمن رمضانی

 

استاد مشاور

دکتر پرویز رضایی

تابستان 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول : کلیات تحقیق

1-کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2 سوالهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4 اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-6- روش گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………….. 5

1-7- ابزار گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 5

1-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………… 6

1-9- سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-10- مشکلات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 8

1-11- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2- مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- فرآیند بارش…………………………………………………………………………………………………………… 12

2-3- بارش و مشخصات آن………………………………………………………………………………………………. 13

2-3-1- تقسیم بندي بارش………………………………………………………………………………………………… 14

2-3-4-1- بارش همرفتی………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-4-2- بارش کوهستانی……………………………………………………………………………………………….. 16

2-3-4-3- بارش سیکلونی………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-2-اندازه گیري بارندگی………………………………………………………………………………………………. 17

2-4- مفهوم بارش سنگین………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5- عوامل و محل حدوث بارش سنگین…………………………………………………………………………….. 18

2-6- انواع روشهاي مطالعه بارش سنگین………………………………………………………………………………. 19

2-7- بارندگی های یک روزه  (24 ساعته)…………………………………………………………………………….. 21

2-8- متوسط بارندگی ماهانه………………………………………………………………………………………………. 22

2-9- بارندگی فصلی……………………………………………………………………………………………………….. 22

2-10-  فضای شهری……………………………………………………………………………………………………….. 22

فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق

3- ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق………………………………………………………………………………… 24

3-1- ویژگی های طبیعی…………………………………………………………………………………………………… 24

3-1-1- موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………….. 24

3-1-2- زمین شناسی بندرانزلی…………………………………………………………………………………………… 26

3-1-3- توپوگرافی………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-1-4- اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-1-4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 28

3-1-4-2- شرايط عمومي ومنطقه اي آب و هوا……………………………………………………………………… 29

3-1-4-3- توده هاي هوا…………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-4-4-  شرايط محلي آب و هوا…………………………………………………………………………………….. 30

3-1-4-5- روش کار……………………………………………………………………………………………………….. 30

3-1-4-6- ايستگاه مورد استفاده در اين تحقیق……………………………………………………………………….. 31

3-1-4-7- وضعيت عناصر اقليمي محدوده تحقیق…………………………………………………………………… 31

3-1-4-7- 1- بارندگي…………………………………………………………………………………………………….. 31

3-1-4-7- 1- 1- درصد بارندگي فصلي………………………………………………………………………………. 33

3-1-4-7- 1- 2-  تعداد روزهاي باراني………………………………………………………………………………. 34

3-1-4-7- 2- درجه حرارت……………………………………………………………………………………………… 35

3-1-4-7- 2- 1-  درجه حرارت ماهانه……………………………………………………………………………….. 35

3-1-4-7- 2- 2- متوسط حداقل و حداكثر دماي ماهانه……………………………………………………………. 36

3-1-4-7- 3- متوسط ماهانه تعداد روزهاي يخبندان………………………………………………………………… 37

3-1-4-7- 4- متوسط رطوبت نسبی……………………………………………………………………………………. 38

3-1-4-7- 5- روزهاي همراه با ابر……………………………………………………………………………………… 39

3-1-4-7- 6- ساعات آفتابي……………………………………………………………………………………………… 40

3-1-4-7- 7-  باد…………………………………………………………………………………………………………… 40

3-1-4-7- 7- 1- بادهای محلی بندرانزلی…………………………………………………………………………….. 40

3-1-4-7-8- طبقه بندي اقليمي منطقه………………………………………………………………………………….. 42

3-1-4-7- 8- 1- طبقه بندي اقليمي به روش ايوانف……………………………………………………………….. 42

3-1-4-7-8-2 -طبقه بندي اقليمي به كمك نموگرام دومارتن…………………………………………………….. 44

3-1-4-7- 8- 3- طبقه بندي اقليمي به كمك نموگرام آمبرژه……………………………………………………… 45

3-1-5- منابع آب……………………………………………………………………………………………………………. 46

3-1-6- خاک…………………………………………………………………………………………………………………. 46

فصل چهارم : مواد و روش کار

4-1 مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………………….. 48

فصل پنجم : یافته های تحقیق

5- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 56

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 56

5-2- تحلیل رژیم بارندگی انزلی…………………………………………………………………………………………. 57

5-2-1- رژیم سالانه بارش………………………………………………………………………………………………… 57

5-2-2- رژیم ماهانه بارش…………………………………………………………………………………………………. 57

5-2-3- رژیم روزهاي همراه با بارش…………………………………………………………………………………… 59

5-2-4- رژیم ماهانه بارش 24 ساعته……………………………………………………………………………………. 59

5-3-شدت بارندگيهای کوتاه مدت و منحنی هایIDF ) Intensity Duration Frequency (……………….. 60

 فصل ششم : پاسخ به فرضیات و نتیجه گیری

6- پاسخ به فرضیات و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 76

6-1- پاسخ به فرضیات…………………………………………………………………………………………………….. 76

6-1-1- فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….. 76

6-1-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………. 76

6-1-3- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………. 76

6-2- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 77

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………… 79

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول شماره(2-1): متوسط آمار روزهاي با بارش 30 میلی متر و بیشتر(علیجانی، 1376  )………………. 18

جدول3-1- تقسیمات سیاسی شهرستان بندرانزلی 1385…………………………………………………………… 24

جدول 3-2- موقعیت جغرافیایی استان گیلان و محدوده مورد مطالعه………………………………………….. 26

جدول شماره (3-3): مشخصات ايستگاه محدوده تحقیق………………………………………………………….. 31

جدول شماره (3-4): متوسط ماهانه بارندگي ايستگاه سينوپتيك انزلي…………………………………………… 32

جدول شماره (3-5):درصد بارندگي فصلي ايستگاه انزلي…………………………………………………………. 33

جدول شماره (3-6): متوسط ماهانه تعداد روزهاي باراني ايستگاه سينوپتيك انزلي…………………………… 34

جدول شماره (3-7): متوسط ماهانه و سالانه درجه حرارت ايستگاه سينوپتيك انزلي………………………… 35

جدول شماره(3-8):متوسط دماي حداكثر و حداقل ماهانه ايستگاه سينوپتيك انزلي…………………………… 36

جدول شماره (3-9):متوسط ماهانه تعداد روزهاي يخبندان ايستگاه سينوپتيك انزلي…………………………. 37

جدول شماره (3-10):متوسط ماهانه رطوبت نسبي ايستگاه سينوپتيك انزلي……………………………………. 38

جدول شماره (3-11):متوسط ماهانه تعداد روزهاي همراه با ابر ايستگاه سينوپتيك انزلي……………………. 39

جدول شماره (3-12): متوسط ماهانه ساعات آفتابي ايستگاه سينوپتيك انزلي………………………………….. 40

جدول شماره (3-13):تعيين نوع اقليم به روش ايوانُف…………………………………………………………….. 43

جدول شماره(3-14): پارامترهاي مورد مطالعة ايستگاه انزلي در متُد ايوانف…………………………………… 43

جدول شماره (4-1): مشخصات ايستگاه بندر انزلی…………………………………………………………………. 48

جدول شماره (4-2): میانگین ماهانه بارش (میلی متر) در ایستگاه انزلی………………………………………… 48

جدول شماره (4-3 ): میانگین ماهانه بارش 24 ساعته (میلی متر) در ایستگاه انزلی………………………….. 48

جدول شماره(4-4): مقادیر بر آورد شده شدت، مدت ، فراوانی ایستگاه انزلی……………………………….. 49

جدول شماره(5-1): پارامترهای مورد محاسبه بارش………………………………………………………………… 57

جدول شماره (5-2 ): میانگین ماهانه بارش (میلی متر) در ایستگاه انزلی ( 2005 –1976)………………… 57

جدول شماره(5-3 ): روزهاي همراه با بارش در ایستگاه مطالعاتی( 2005 –1966)…………………………. 59

جدول شماره ( 5-4 ): میانگین ماهانه بارش 24 ساعته (میلی متر) در ایستگاه انزلی…………………………. 59

جدول شماره5-5: مقادیر بر آورد شده شدت، مدت ، فراوانی ایستگاه انزلی………………………………….. 65

جدول شماره(5-6):.معادلات برآورد شدت بارندگی با مدت‌های متفاوت درانزلی………………………….. 65

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار شماره(1-1): نمودار انواع بارش ها با توجه به منشا و عوامل ایجاد کننده……………………………… 16

نمودار3-1- متوسط ماهانه بارندگي ايستگاه سينوپتيك انزلي………………………………………………………. 32

نمودار شماره(3-2): درصد بارندگي فصلي ايستگاه سينوپتيك انزلي…………………………………………….. 33

نمودار شماره(3-3): تعداد روزهاي باراني ايستگاه سينوپتيك انزلي……………………………………………… 34

نمودار شماره(3-4): ميانگين دماي ماهانه ايستگاه سينوپتيك انزلي……………………………………………….. 35

نمودار شماره(3-5):ميزان متوسط دماي حداكثر و حداقل ايستگاه سينوپتيك انزلي…………………………… 36

نمودار شماره(3-6): متوسط تعداد روزهاي يخبندان ايستگاه سينوپتيك انزلي………………………………….. 37

نمودار شماره (3-7):متوسط ماهانه رطوبت نسبي ايستگاه سينوپتيك انزلي……………………………………… 38

نمودار شماره(3-8):متوسط تعداد روزهاي همراه با ابر ايستگاه سينوپتيك انزلي………………………………. 39

نمودار شماره(3-9): متوسط تعداد ساعات آفتابي ايستگاه سينوپتيك انزلي…………………………………….. 40

نمودار شماره (3-10 ):گلبادسالانه ایستگاه همدیدي انزلی…………………………………………………………. 41

نمودار شماره ( 3- 11):نمودار درصد توزیع فراوانی سرعت باد سالانه………………………………………… 42

نمودار شماره (3-12):موقعيت بندرانزلي در اقليم نماي دومارتن………………………………………………… 44

نمودار شماره (3-13):اقليم نماي آمبرژه……………………………………………………………………………….. 45

نمودار شماره(5-1): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 15

دقیقه………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

نمودار شماره(5-2): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 30

دقیقه…………………………………………………………………………………………………………………………… 66

نمودار شماره(5-3): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی 45

دقیقه…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

نمودار شماره(5-4): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی60

دقیقه…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

نمودار شماره(5-5): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی90

دقیقه…………………………………………………………………………………………………………………………… 68

نمودار شماره(5-6): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی120 دقیقه     68

نمودار شماره(5-7): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی180 دقیقه     69

نمودار شماره(5-8): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی

360دقیقه……………………………………………………………………………………………………………………… 69

نمودار شماره(5-9): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی720

دقیقه…………………………………………………………………………………………………………………………… 70

نمودار شماره(5-10): نمودار برازش داده های باران کوتاه مدت انزلی با توزیع های آماری در بازه زمانی1440دقیقه   70

نمودار شماره(5-11): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 200 در ایستگاه انزلی….. 71

نمودار شماره(5-12): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 100 در ایستگاه انزلی….. 71

نمودار شماره(5-13): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 50 در ایستگاه انزلی……. 72

نمودار شماره(5-14): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 25 در ایستگاه انزلی……. 72

نمودار شماره(5-15): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 10 در ایستگاه انزلی……. 73

نمودار شماره(5-16): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 5 در ایستگاه انزلی……… 73

نمودار شماره(5-17): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 3در ایستگاه انزلی………. 74

نمودار شماره(5-18): منحنی شدت ،مدت و فراوانی(IDF ) با دوره بازگشت 2 در ایستگاه انزلی……… 74

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                              صفحه

نقشه شماره(1-1):نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه……………………………………………………………… 10

نقشه شماره(3-1): موقعیت  شهر بندر انزلی………………………………………………………………………….. 25

نقشه شماره(3-2): نقشه زمین شناسی انزلی…………………………………………………………………………… 27

 

 

 

 

چکیده

بارانهای کوتاه مدت به عنوان شکلي از بارش‌هاي مايع است که به ناگهان مي‌بارد و به سرعت نيز قطع مي‌شوند. آگاهی از چگونگی وقوع و اثرات مخربای بارانها می‌تواند کمک بسزایی در انجام پروژه‌های عمرانی و کاهش خسارت بنماید. شهر بندرانزلی با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت جفرافیایی خاص خود همواره از حوادث و مخاطرات طبیعی آسیب دیده و میزان این خسارت قابل ملاحظه است. شناخت و آگاهی ما از بارش‌های کوتاه مدت و چگونگی وقوع، شدت، مدت و تداوم آن در فواصل مختلف زمانی کمک بسزایی در جهت مقابله صحیح با آن نموده و منجر به به تصمیم‌گیری مناسب در ایجاد سازه‌های شهری و غیر‌شهری می‌شود.

در همین راستا پزوهش حاضر به منظور شناخت، قانونمند کردن و پیش‌بینی بارانهای کوتاه مدت در سطح انزلی صورت گرفته است. محدوده تحقیق شهر بندر انزلی است و دوره زمانی تحقیق 30 ساله می باشد. نتایج نشان داد که تغییر میزان رگبار در بازه‌های مختلف زمانی صورت گرفته است. بدین ترتیب برحسب شدت بارش‌ رخ داده بندر انزلی که بالاترین میزان بارندگی دربازه زمانی 15 دقیقه و کمترین در بازه زمانی 1440 دقیقه بوقوع پیوسته است. همچنین برازش داده‌های رگباری با توزیع‌های مختلف آماری جهت تعیین معادلات اساسی برای پیش‌بینی حاکی از آن است که در بیشتر موارد(84 درصد) می‌توان از معادلات لگاریتمی درجه سوم استفاده کرد زیرا با کاربرد معادلات بدست آمده می‌توان تخمین درستی از میزان رگبار در واحد زمان با دوره برگشت طرح ایجاد نمود.

واژگان کلیدی: بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته، شدت-مدت، ، SMADA ، مدل، شهر انزلی

 

 

 

مقدمه

بارش از جمله موهبت هاي الهی است که براي ادامه زندگی به آن نیاز مبرم داریم و ریزش آن به معنی تداوم حیات است. بسیاري از فعالیت هاي انسانی از جمله حمل و نقل، صنعت و از همه مهمتر کشاورزي مستقیماً به پدیده هاي بارشی اعم از باران، برف، تگرگ و … بستگی دارد. نحوه پراکندگی بارش بر روي زمین را عامل بوجود آورنده آن، یعنی عامل صعود و منبع رطوبت تعیین می کند. در جایی که این دو عامل با هم باشند حداکثر بارش رخ داده و در جایی که یکی از این عوامل به صورت کامل وجود نداشته باشد بارش اتفاق نمی افتد یا اینکه به حداقل ممکن می رسد. از این رو زمین را می توان به سه دسته : نواحی پرباران، نواحی کم باران و نواحی با بارش متوسط تقسیم بندي نمود (علیجانی و کاویانی، 1371)

کشور ایران به لحاظ عرض جغرافیایی و نفوذ مرکز پرفشار جنب حاره، علاوه بر کمی بارش، رژیم بارندگی بسیار بی نظمی دارد. نوسانات شدید سالانه، فصلی و ماهانه و بارشهاي کوتاه مدت و شدید از خصوصیات بارز اقلیم ایران محسوب می شود. توزیع زمانی و مکانی بارندگی ایران متاثر از توزیع سیستم هاي گردش عمومی جو و جهت گیري کوهها می باشد. کمترین تغییر در الگوهاي عمومی جو، نوسانات شدید آب و هوایی را به دنبال خواهد داشت که یکی از این ناهنجاریها، بارشهاي کوتاه مدت است. این نوسانات اثرات زیانباري بر روي جوامع انسانی داشته و خسارات مالی و جانی جبران ناپذیري را ایجاد می نماید. تغییرات و نوسانات شدید بارش در کشور بیشتر معطوف به مناطق خشک و نیمه خشک است. این نواحی به علت شرایط طبیعی، بیشتر تحت تاثیر خسارات ناشی از بارشهاي کوتاه مدت قرارمی گیرند. اما نواحی پر بارانی همچون انزلی گاهی این پدیده را تجربه می کند. لذااین تحقیق در نظر دارد با بارانهای کوتاه مدت 24 ساعته شهر بندر انزلی را بررسی نماید .

بنا به ماهیت موضوع فصل اول با عنوان کلیات تحقیق، وفصل دوم با عنوان مبانی نظری تحقیق؛ وفصل سوم با عنوان ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق و فصل چهارم تحقیق با عنوان یافته های تحقیق، ودر نهایت فصل پنجم تحقیق با عنوان پاسخ به فرضیه ها و نتیجه گیری آورده شده است.

 

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --