دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر متقابل شاخه های گل بریده رز و مریم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و دوام عمر پس از برداشت آن ها در محلول گلجایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:گل های زینتی

عنوان:بررسی اثر متقابل شاخه های گل بریده رز و مریم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و دوام عمر پس از برداشت آن ها در محلول گلجایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

دانشكده كشاورزي، گروه علوم باغباني

پایان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.Sc)

رشته علوم باغباني، گرايش فيزيولوژي و اصلاح گل و گياهان زينتي

 

عنوان

بررسی اثر متقابل شاخه های گل بریده رز و مریم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ماندگاری و دوام عمر پس از برداشت آن ها در محلول گلجایی

 

زمستان 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                              صفحه

چكيده 1

فصل اول، كليات پژوهش 2

1-1- مقدمه 3

1-2- اهداف 6

1-3- گل رز 7

1-3-1- گياه شناسي 8

1-3-2- طبقه بندي 8

1-3-2-1- رزهاي دو رگه چاي (Rosa hybrida tea) 8

1-3-2-2- رزهاي فلوري باندا (Floribunda roses) 8

1-3-2-3- رزهاي مينياتور (Miniature roses) 9

1-3-2-4- رزهاي رونده (Ramblers or Climbers roses) 9

1-3-2-5- رزهاي درختچه اي (Standard roses) 9

1-4- گل مريم 9

1-4-1- تاريخچه 9

1-4-2- گیاهشناسی 10

1-5- عوامل موثر در ماندگاری گل های شاخه بریده 11

1-5-1- آبیاری 11

1-5-2- تغذیه 11

1-5-3- دما 12

1-5-4- نور 12

1-5-5- برداشت 12

1-5-6- آلودگی هوا و بهداشت 13

1-5-7- اتیلن 13

1-5-7-1- بازدارنده های اتیلن 15

فصل دوم، ادبيات و پيشينه پژوهش 18

2-1- پیری در گیاهان 19

2-2-مروری بر منابع بررسی شده گل رز 21

2-3- مروری بر منابع بررسی شده گل مریم 22

فصل سوم، فرآيند پژوهش 24

3-1- محل و زمان اجراي آزمايش 25

3-2- شرايط گلخانه محل پرورش گياهان 25

3-3- تيمارهاي آزمايش 25

3-4- روش اعمال تیمارها 25

3-5- صفات مورد ارزیابی 26

3-5-1- عمر ماندگاري 26

3-5-2- وزن تر نسبي 27

3-5-3- محتواي آب نسبي برگ 27

3-5-4- مواد جامد محلول 28

3-5-5- جذب محلول 28

3-5-6- شاخص ثبات غشاء سلول 28

3-5-7- آنزيم كاتالاز 29

3-5-8- آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز 29

3-6- روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها 30

فصل چهارم، يافته هاي پژوهش 31

4-1- صفات ارزیابی شده 33

4-1-1- عمر ماندگاری 33

4-1-2- وزن تر نسبی 34

4-1-3- محتوای آب نسبی 35

4-1-4- مواد جامد محلول 36

4-1-5- جذب محلول 37

4-1-6- شاخص ثبات غشاء سلول 38

4-1-7- فعالیت آنزیم کاتالاز 39

4-1-8- فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز 40

4-2- همبستگی بین صفات ارزیابی شده 41

فصل پنجم، بحث و نتیجه گیری 42

بحث و تفسیر 43

نتيجه گيري كلي 45

پيشنهادات 46

منابع 47

چكيده انگليسي 51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان جداول                                  صفحه

جدول 4-1- جدول علائم اختصاری تیمارها 26

جدول 4-2- جداول تجزيه واريانس 32

جدول 4-3- همبستگي بين صفات مورد ارزيابي 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان نمودارها                                 صفحه

نمودار 4-1- اثر تیمارهای مختلف بر ماندگاری گل های رز و مریم 36

نمودار 4-2- اثر تیمارهای مختلف بر وزن تر نسبی گل های رز و مریم 37

نمودار 4-3- اثر تیمارهای مختلف بر محتوی آب نسبی گل های رز و مریم 38

نمودار 4-4- اثر تیمارهای مختلف بر محتوای مواد جامد محلول ساقه گل های رز و مریم 39

نمودار 4-5- اثر تیمارهای مختلف بر جذب محلول گل های رز و مریم 40

نمودار 4-6- اثر تیمارهای مختلف بر شاخص ثبات غشاء سلول گل های رز و مریم 41

نمودار 4-7- اثر تیمارهای مختلف بر فعالیت آنزیم کاتالاز گل های رز و مریم 42

نمودار 4-8- اثر تیمارهای مختلف بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز گل های رز و مریم 43

 

چكيده

گل هاي رز و مريم از مهم ترين گل هاي شاخه بريده دنيا مي باشند. مهم ترين فاكتور در ارزيابي گل هاي شاخه بريده رز و مريم در بازارهاي داخلي و خارجي، حفظ كيفيت و مدت ماندگاري آن مي باشد. بنابراين هدف از اين تحقيق بررسي اثرات كاربرد پس از برداشت اتانول و ساكارز روي خصوصيات كيفي و عمر گلجاي گل هاي شاخه بريده رز و مريم مي باشد. اين آزمايش در قالب آزمايش فاكتوريل بر پايه طرح كاملاً تصادفي با 12 تيمار و 3 تكرار انجام شد. گل ها شاخه بريده رز و مريم پس از برداشت درون محلول هاي نگهدارنده حاوي ساكارز 4 درصد ، اتانول 5/2 درصد و اتانول به همراه ساكارز 4 درصد قرار داده شدند. نتايج نشان داد كه استفاده از اتانول به همراه ساكارز باعث افزايش ماندگاري گل هاي بريده رز و مريم مي شود. تيمار تركيب اتانول به همراه ساكارز خصوصيات كيفي و عمر گلجاي را نسبت به تيمار شاهد به طور معني داري در سطح احتمال 1 درصد افزايش داد و كاربرد پس از برداشت تركيب اتانول به همراه ساكارز بر روي عملكرد صفات اندازه گيري شده موثرتر از كاربرد اتانول و ساكارز به تنهايي بود. در نهايت نتايج اين آزمايش نشان داد كه خصوصيات كيفي و عمر گلجايي گل هاي شاخه بريده رز و مريم با استفاده از تيمارهاي اتانول و ساكارز بهبود مي يابد.

كلمات كليدي: اتانول، رز، ساكارز، عمر گلجاي، مريم

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 


1-1- مقدمه

در دهه هاي اخير پيشرفت هاي زيادي در زمينه مديريت پس از برداشت محصولات باغباني به ويژه گل هاي بريده حاصل شده است. ضرورت بازار رساني مناسب و عرضه محصولات توليدي در بازارهاي جهاني از عواملي است كه سهم عمده اي در شكل گيري روش هاي جديد و مناسب بسته بندي، انبار گل ها داشته    است (Reid and Jiang, 2001 ).

گل هاي شاخه بريده عمر انباري محدودي دارند. بر اين اساس، از دهه 1970 به بعد محققين متعددي بر روي فيزيولوژي پس از برداشت گل هاي بريده جهت طولاني تر كردن عمر آن ها، تحقيق را آغاز كردند. امروزه تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در كشورها بين روش هاي نگهداري گل هاي بريده وجود دارد. در بين كشورهاي اروپايي، هلند پيشرفته ترين تكنولوژي براي تيمارهاي پس از برداشت را دارا مي باشد. استفاده از انبارهاي خنك و محلول هاي محافظ باعث شده تا هلندي ها بتوانند به روش هايي دست پيدا كنند كه به طور موثري در نگهداري گل بريده موثر مي باشد (Silva, 2003).

پیری یک عامل مهم در کاهش کیفیت و عمر پس از برداشت گیاهان زینتی است و گیاهان زینتی بر این اساس به دو گروه تقسیم می­شوند: برخی دارای عمر پس از برداشت کوتاه و برخی دارای عمر پس از برداشت طولانی هستند. افزایش عمر پس از برداشت گیاهان زینتی بسته به میزان فراهم آوردن آب برای گیاه است. پژمردگی سریع گلبرگ­ها و برگ­ها در اثر انسداد آوندی و عدم حضور آب در گیاهان زینتی اتفاق می­افتد. حفظ شادابی گیاهان زینتی نیاز به درك فاکتور­هایی دارد که در گیاه مورد نظر موجب از بین رفتن این شادابی می­گردد. از طرفی یک سری از عوامل قبل از برداشت بر عمر پس از برداشت گل­ها تاثیر می­گذارند، مثلا آبیاری و تغذیه مناسب و همچنين مبارزه به موقع با بیماری­هاو علف­های هرز باعث می­شود که گیاه تولیدی سالم باشد و به همین دلیل عمر پس از برداشت محصول افزایش یابد (Reid and Jiang, 2001).

مدیریت در زمان کشت و برداشت باعث حفظ کیفیت محصول و بالا رفتن عمر پس از برداشت آن می­شود. به عنوان مثال برداشت در زمان مناسب یکی از عوامل حفظ کیفیت محسوب می­شود. برداشت گل­های بریده در اوایل صبح یعنی زمانی که دما پایین تر است و محتوای آب گیاه بالاتر است انجام می­شود و در زمان برداشت در نظر گرفتن فاصله بازار نیز در مدیریت زمان برداشت مهم است. برداشت برای بازار­های دور زمانی که گل­ها جوانه و در حال رنگ گرفتن هستند انجام مي شود و برای بازار­های محلی زمانی صورت می­گیرد که بخشی از گل­ها باز شده باشند (Coy, 2000).

عمر گل های بریده از یک سو مرتبط با شرایط درونی گیاه (مثل رقم آن) و از یک سو مرتبط با شرایط بیرونی، مثل زمان برداشت گل است. به طور کلی پیری در گل ها با افزایش نفوذ پذیری غشاهای سلولی در اثر حمله گونه های فعال اکسیژن تسریع می یابد که معمولاً با کاهش پروتئین و اسیدهای نوکلئیک در اثر فعالیت پروتئازها و نوکلئازها مختلف همراه می باشد. از طرف ديگر، عواملی مثل گرده افشانی، خشکی و تنش های دمایی با تغییر سطح هورمونی و تولید گونه های فعال اکسیژن، پیری گل ها را تسریع می کند. پیری نيز یک فرآیند اکسیداتیو می باشد و در آن گونه های فعال اکسیژن و سیستم آنتی اکسیدانی دخالت دارد. کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و افزایش پراکسیده شدن لیپیدهای غشای سلولی به عنوان دلیلی بر پیری در گونه های مختلف گیاهی ذکر شده است (Barbara, 2011).

ناهنجاری­های موجود در گل­های شاخه بریده به دو دسته تقسیم می­شوند:

 • ناهنجاری­های عفونی که در اثر پاتوژن­ها، قارچ­ها و باکتری­ها ایجاد می­شوند.
 • ناهنجاری­هایی که در اثر عوامل تغذیه­ای و محیطی به وجود می­آیند.

مدیریت این عوامل منجر به افزایش عمر گلجایی و حفظ کیفیت گیاهان زینتی می­گردد (Whipker, 2000). مطالعات نشان می­دهد که عمر گلجای با تنفس رابطه عکس دارد و با مدیریت مناسب مثل تیمار خنک کردن اولیه، استفاده از ترکیبات نگهدارنده مناسب می­توان عمر گلجایی را بهبود بخشید (Reid and Jiang, 2012). مدیریت پس از برداشت یک مساله مهم در مورد گیاهان زینتی است و در این زمینه نسبت به سایر محصولات باغبانی توجه کمتری شده است. مصرف کنندگان نیاز دارند که گیاهان زینتی دارای عمر گلجایی طولانی باشند که بخشی از آن از طریق ایجاد واریته­های جدید و بخشی از طریق اعمال مدیریت پس از برداشت افزایش در عمر گلجای تامین می­شود (Silva, 2003). در مدیریت پس از برداشت برخی ترکیبات شیمیایی به منظور حفظ کیفیت گل و افزایش عمر گلجایی آن به کار می­رود.

با توجه به موضوعات یاد شده به حداقل رساندن ضايعات پس از برداشت گل هاي بريده و افزايش عمر آنها، با در نظر گرفتن هزينه هاي بالاي توليد امري بسيار ضروري است. بررسی نسبت های مواد شمیایی مورد استفاده در محلول های نگهدارنده جهت شناسایی مؤثرترین محلول، برای هر نوع از گل ها ی شاخه بریده و همچنین برای هر رقم به طور اختصاصی و از طرف دیگر بررسی اثر متقابل گل های شاخه بریده از تیره های مختلف بر روی یکدیگر، از هدف ها و ضرورت هایی است که جهت حفظ و توسعه این صنعت الزامی می باشد. با عنايت به اين كه امروزه توليد گل هاي شاخه بريده يكي از جنبه هاي مهم اقتصادي كشورهاي پيشرفته مي باشد، توليد اين گروه از محصولات كشاورزي از اهميت اقتصادي ويژه اي برخوردار است. مشكل مهم در توليد گل و گياهان زينتي نگهداري و جابجايي صحيح آن ها در جهت حفظ كيفيت و بازارپسندي تا زمان رسيدن آن ها به دست مصرف كنندگان مي باشد. تا كنون تحقيق جامع و كاملي در خصوص نگهداري توام گل هاي شاخه بريده رز و مریم و نيز اثرات متقابل آن ها بر يكديگر انجام نشده است. برای این منظور تحقیق پیشرو در نظر داشته قدمی را در جهت شناسایی بهترین و اقتصادی ترین روش و محلول نگهدارنده برای گل ها و ارقام مورد نظر آن ها بردارد. اميد است كه نتايج حاصل از اين تحقيق بتواند تا حدي، هر چند كوچك، اين مشكلات را مرتفع ساخته و نتايج حاصل از آن بتواند براي توليد كنندگان و فروشندگان گل هاي شاخه بريده، دانشگاه ها و مراكز علمي، وزارت جهاد كشاورزي و … مفيد و سودمند واقع شود.

 

1-2- اهداف

 • ارزيابي تغييرات برخي از خصوصيات كمي و كيفي گل شاخه بريده رز در پس از برداشت
 • ارزيابي تغييرات برخي از خصوصيات كمي و كيفي گل شاخه بريده مريم در پس از برداشت
 • بررسي تيمار ساكارز، اتانول و اتانول به همراه ساكارز بر خصوصيات كمي و كيفي گل هاي شاخه بريده رز و مريم در نگهداري همزمان گل هاي شاخه بريده
 • بررسي تيمار ساكارز، اتانول و اتانول به همراه ساكارز بر خصوصيات كمي و كيفي گل هاي شاخه بريده رز و مريم در نگهداري جداگانه گل هاي شاخه بريده
 • بررسي تركيب ساكارز و اتانول بر خصوصيات كيفي و ماندگاري گل هاي شاخه بريده رز و مريم


1-3- گل رز

گل رز (Rosa spp.) به عنوان ملکه گل ها از زمان عهد باستان مورد توجه بشر بوده است. در آن موقع استفاده از خواص دارويی آن بیشتر مورد توجه بوده، ولی به تدریج کشت و کار آن در باغ ها گسترش یافت. علاقه و اشتياق انسان به داشتن این گل در تمام فصول سال باعث گردید تا تولید آن در گلخانه انجام گیرد. در حال حاضر گل رز یکی از محبوب ترین گل های جهان است و از لحاظ میزان تولید در صدر قرار دارد.

صفات مورد پسند گل رز در بازار های جهانی عبارت است از:

 • شاخه بلند و محکم که توانایی نگهداری استوار گل را داشته باشد
 • اندازه و رنگ مناسب گل که مختص رقم مورد نظر است
 • یکنواختی در مرحله برداشت گل ها
 • عاری بودن گل ها از انواع رنگ پریدگی، سوختگی، آفات و بیماری ها
 • یکنواختی در اندازه شاخه ها
 • اندازه، کیفیت و ظاهر مناسب مختص رقم (اسمعیلی و توحيد لو، 1391)

کشور های عمده تولید کننده این گل عبارتند از: ایالات متحده آمریکا، هلند، انگلستان، کلمبیا، اکوادور، کنیا، آفریقای جنوبی، هندوستان و …. (خلیقی و شفیعی، 1378). لازم به ذکر است که تولید در برخی از کشور های آمریکایی و آفریقایی با سرعت رو به افزایش است، هر چند که تقریباَ تمامی کشور های دنیا بسته به پتانسیل خود تولید گل رز را کم و زیاد در برنامه های خود دارند. (مظفریان، 1379). تولید گل رز در ایران بیشتر به استان های تهران، مرکزی، اصفهان و خوزستان محدود شده است. همچنین کشور های اروپایی، امریکا، کشور های آسیای میانه و ژاپن از عمده وارد کنندگان گل رز به شمار می روند (اسمعیلی و توحيد لو، 1391).

در بررسی روند رشد این گروه ها در هلند مشخص شده که هیبرید چای در سال 2000 نسبت به 1999 حدود 2% افزایش داشته است (اسمعیلی و توحيد لو، 1391). گل های رز در تمامی رنگ ها دیده می شوند و در این مورد تنها یک استثناء وجود داشته و آن نبود رز های آبی است. در انواعی که تولید گل انتهایی می کنند (هیبرید چای، فلورینبدا، پاسیویی و مینیاتوری) هر ساله شاخه های جدید از جوانه های سال قبل رشد می کنند و بعد از تولید گل در انتهای شاخه، رشد آن متوقف شده و شاخه های جدید دوباره از جوانه های زیر گل تولید می شود که بسته به رقم و شرایط آب و هوایی ممکن است تولید گل بکند یا نکند. برخی از ارقام گل رز دائم گل هستند و گل دهی در آن ها در بیشتر مواقع سال انجام می گیرد، ولی بیشتر ارقام در هوای خنک بهار و پاییز گلدار می شوند. رز های گلخانه ای در تمام طول سال قادر به تولید گل هستند و تنها باید شرایط رشدی مناسب برای آن ها فراهم گردد (گرايلو، 1389).

1-3-1- گیاه شناسی

تمام رزها متعلق به خانواده گل سرخیان یا رزاسه (Rosaceae) می باشند. گیاهان خانواده رزاسه علفی، درختچه ای و درختی هستند. برگ ها متناوب، گاهی مرکب، گوشواره دار، اغلب به دمبرگ متصل، گل های منظم، ناجور گلپوش (Hetrochlayde) و به ندرت بدون گلبرگ، نهنج بشقابی شکل یا پیاله ای شکل، کاسبرگ ها،
گلبرگ ها و پرچم ها اغلب در حاشیه نهنج قرار گرفته، زبرین یا میانی می باشند (گرايلو، 1389). پرچم ها اغلب دو تا چهار برابر تعداد کاسبرگ ها یا متعدد و به ندرت فقط یک تا پنج تایی هستند. برچه ها مساوی با دو یا سه برابر تعداد کاسبرگ ها یا متعدد و به ندرت یک تا چهار تایی، جدا یا متصل حفره مقعر، محور گل یک خانه ای، تخمک دوتایی، به ندرت چند تایی یا متعدد، واژگون و میوه خشک یا گوشت آلود است (مظفریان، 1379). جنس رز دارای 120 گونه می باشد که از مناطق سرد شمالی تا مناطق نیمه گرمسیری پراکنده است. این گیاهان در بخش های وسیعی از کره زمین پراکنده هستند و از لحاظ نحوه رشد و شکل بوته و تولید گل به انواع رزها گروه بندی می شوند (فرشید،1390 و اسمعیلی، 1391).

1-3-2- طبقه بندی

1-3-2-1- رزهای دو رگه چای ((Rosa hybrida tea

رزهای این گروه ساقه های گل دهنده بلندی دارد. هر ساقه به تعداد محدودی گل ختم می شود. غنچه ها از نظر اندازه متوسط یا بزرگ هستند. این رزها مناسب جهت تهیه شاخه های گل بریده می باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :64

قیمت : 14700 تومان

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --