دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93-9

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93-92

دانشگاه علامه طباطبایی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93-92


استاد راهنما :دکتر پرویز شریفی درآمدی

استاد مشاور :دکتر سید محمد کلانتر کوشه

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی آموزش هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی –حرکتی در شهرستان زنجان پرداخته است .به همین منظور در کنار سوال پژوهش مبنی بر “تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش استرس والدگری مادران کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی در شهرستان زنجان ” سه سوال فرعی دیگر برای تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر کاهش استرس حوزه کودک ،کاهش استرس حوزه والدینی و کاهش استرس حوزه زندگی مادران کودکان جسمی – حرکتی مطرح و بررسی شده است .روش انجام پژوهش نیمه تجربی و به صورت طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه گواه و آزمایش بود که در آن به مادران کودکان جسمی – حرکتی در دوازده جلسه آموزش هوش هیجانی داده شد .جامعه ی آماری نیز کلیه ی مادران کودکان جسمی – حرکتی شهرستان زنجان در سال تحصیلی 93-92 بوده است. از بین مادران 30 نفر که نمرات استرس بالا و حداقل تحصیلات متوسطه داشتند به صورت انتصاب تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.ابزار اندازه گیری برای سنجش استرس والدگری مادران ،.شاخص تنیدگی والدینی(PSI[1]) بود که ضریب پایایی آن0/81 بدست آمد .پس از گرد آوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل آماری   نیز از روش آزمون T مستقل استفاده شد .

نتایج پژوهش نشان داد :

-پس از بررسی نمرات پیش آزمون استرس والد گری ،تفاوت معناداری بین میانگین های پس آزمون استرس والدگری دو گروه گواه و آزمایش از مادران کودکان جسمی حرکتی مشاهده شد ( 5% P=).

– پس از بررسی نمرات پیش آزمون استرس حوزه کودک ،والدینی و زندگی ،تفاوت معناداری بین میانگین پس آزمون حوزه کودک ،والدینی و زندگی دو گروه گواه و آزمایش از مادران کودکان جسمی – حرکتی مشاهده شد( 5% P=).

بنابراین با توجه به توانایی هوش هیجانی به عنوان عامل موثر در کاهش استرس والدگری مادران کودکان جسمی – حرکتی ، می بایست این مداخله مورد توجه و تاکید مشاوران و درمانگران قرار گیرد.

 

 

کلیدواژگان :

استرس والدگری ،آموزش هوش هیجانی ،معلولیت جسمی – حرکتی ،مادران

 

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده: ح‌

فصل 1. 1

کلیات(طرح تحقیق ) 1

1-1مقدمه : 2

1-2بیان مسأله: 5

1-3 اهداف پژوهش: 10

1-3-1 هدف کلی. 10

1-3-2 اهداف ویژه: 10

1-4 فرضیه پژوهش : 10

1-4-1 فرضیه اصلی. 10

1-4-2 فرضیه های فرعی : 10

1-5 ضرورت و اهمیت پژوهش : 11

1-6 تعاریف مفاهیم : 13

1-6-1 تعاریف نظری : 13

1-6-1-1هوش هیجانی: 13

1-6-1-2 استرس والد گری. 13

1-6-1-3معلولیت جسمی –حرکتی. 14

1-6-1-4آموزش هوش هیجانی. 14

1-6-2 تعاریف عملیاتی : 14

1-6-2-1هوش هیجانی. 14

1-6-2-2استرس والد گری. 14

1-6-2-3معلول جسمی –حرکتی. 14

1-6-2-4آموزش هوش هیجانی. 15

فصل 2. 16

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 16

2-1 هوش هیجانی : 17

2-1-1تاریخچه و دیدگاه‌های هوش هیجانی: 17

2-1-2 مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی: 19

2-1-3سنجش هوش هیجانی: 21

2-1-4 تعاریف هوش هیجانی: 21

2-1-5 مؤلفه‌های هوش هیجانی: 22

2-1-6 مبانی تئوری مدل هوش هیجانی بار آن: 25

2-1-7 هوش هیجانی در روان‌شناسی: 27

2-1-8 هوش هیجانی در اسلام: 28

2-1-9 اهمیت و فایده هوش هیجانی: 32

2-1-10 حیطه‌های کاربرد هوش هیجانی: 33

2-1-10 -1هوش هیجانی و ارتباطات: 33

2-1-10 -2هوش هیجانی و خانواده: 34

2-1-10 -3هوش هیجانی و سلامت: 35

2-1-10 -3-1 مدل هوش هیجانی بار آن در سلامت جسمی: 37

2-1-10 -3-2 مدل هوش هیجانی بار آن در سلامت روانی : 37

2-1-10 -5 هوش هوش هیجانی و آموزش: 39

2-2 استرس والدگری: 40

2-2-1تعریف مفهوم استرس والدگری: 42

2-2-2نظریه های استرس والدگری: 43

2-2-2-1 نظریه ی استرس والدین –کودک – روابط کودک و والدین : 43

2-2-2-2 نظریه ی تنش های روزمره : 45

2-2-3 کودک و نقش والدگری علل استرس: 47

2-2-4 ارزیابی استرس : 49

2-2-5 مکانیسم های سازگاری: 50

2-3 پیشینه تحقیقات : 53

فصل 3. 57

روششناسی تحقیق. 57

3-1:روش تحقیق. 58

3-3 جامعه آماری: 61

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری : 61

3-5 ملاحظات اخلاقی: 62

3-6 روش اجرای پژوهش: 62

3-7 ابزار جمع آوری اطلاعات: 62

3-7-1-1روش اجرا و نمره گذاری شاخص تنیدگی والدینی(PSI) : 63

3-8 روش های آماری در پژوهش: 63

فصل 4. 65

تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق. 65

4-2 بررسی نرمال بودن توزیع داده ها 70

4-3بررسی همگنی واریانس ها در دو گروه کنترل و آزمایش.. 71

4-4 فرضیه اول. 71

4-5 فرضیه دوم 72

4-6 فرضیه سوم 73

4-7 فرضیه چهارم 74

فصل 5. 76

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 76

5-1 فرضیه ها: 77

5-1-1 فرضیه اول. 77

5-1-2 فرضیه دوم 79

5-1-3 فرضیه سوم 79

5-1-4فرضیه چهارم 80

5-2بحث و نتیجه گیری : 81

5-3محدودیت ها : 84

5-4پیشنهادها: 84

5-4-1پیشنهاد های نظری: 84

5-4-2پیشنهاد های بالینی: 84

ضمائم و منابع. 86

منابع : 87

 فهرست جداول………………………………………………………………………… صفحه

جدول 2-1: مهارت‌های چهارگانه هوش هیجانی برادبری و گریوز. 23

جدول 2-2: ابعاد و عناصر هوش هیجانی از نظر دانیل گلمن. 23

جدول 2-3 اجزاء مرتبط هوش هیجانی فاطمی: 24

جدول 2-4مقیاس های هوش هیجانی –عاطفی   مدل بار آن. 26

جدول 3-1 طرح تحقیق. 58

جدول 3-2محتوای جلسات کارگاه آموزش مولفه های هوش هیجانی : 59

جدول4-1. آزمون کولموگروف-اسمیرنف.. 69

جدول4-2. آزمون لون. 69

جدول4-3. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه اول . 70

جدول4-4. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه دوم. 71

جدول4-5. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه سوم. 72

جدول4-6. نتایج حاصل از آزمون T-TEST فرضیه چهارم. 73

فصل 1

کلیات(طرح تحقیق )

 


1-1مقدمه :

در طبقه بندی بین المللی عملکرد و سلامت[2] ، معلولیت به عنوان یک اصطلاح چتری برای آسیب ها ،محدودیت های کارکردی و مشارکتی مطرح شده است .بنابراین، تعریف عدم معلولیت و معلولیت بر اساس یک الگوی زیستی ، روانی و اجتماعی تبیین می شود ؛ چرا که معلولیت نتیجه یک اختلال یا ناتوانی است که از انجام یک یا چند نقش طبیعی که مبتنی بر سن ، جنس و سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی است ، می کاهد یا جلوگیری می کند. معلولان بزرگ ترین اقلیت غیر نژادی در جهان می باشند که 10 درصد جمعیت دنیا (حدود 650 میلیون نفر )حداقل با یکی از انواع معلولیت زندگی می کنند(لوکاس –کاراسکو وهمکاران،[3]2011). تاثیری که معلولیت بر وضعیت اجتماعی –روانی فرد بر جای می گذارد غیر قابل انکار است؛ چرا که معلولیت جدا از محدودیت ها یا مشکلاتی که از نظر کنشی در فرد معلول ایجاد می کند ، ممکن است تاثیرات سوءروان شناختی بر شخصیت فرد معلول داشته است(گالاکسی و همکاران2011[4]).نتایج پژوهش های متعدد مطرح می کنند که افراد معلول با مشکلات و آسیب های متنوع و متعددی در روابط بین فردی ، محیط های تحصیلی –شغلی و حوزه های هیجانی –رفتاری روبرو می شوند( تکی نارسلن و سوتیو گلا[5]2007) . دانش آموزان معلول، رضایت کمتری از زندگی عادی خود و فعالیت های مربوط به مدرسه دارند، احساس مثبت کمتری درباره ی زندگی و تعاملات اجتماعی دارند و نسبت به همتایان سالم، احساس تعلق کمتری نشان می دهند ( واتسون وکیث 2002 )[6] .

در بین افراد با ناتوانی های گوناگون، معلولین با ناتوانی های جسمی –حرکتی از محدودیت های خاصی رنج می برند معلولیت جسمی بخشی از طیف وسیع معلولیت ها هستند و به دسته ای از ناتوانایی ها اطلاق می شوند که باعث می شود فرد نتواند به مدت حداقل 6 ماه از اندام خود و یا بخشی از آن به طور موثر استفاده نماید(برون ،ترنر،[7]2010). برای تعداد زیادی از آنها توانایی انجام کار های مربوط به زندگی روزانه یک معجزه به حساب می آید مثلا یادگیری راه رفتن ، ممکن است به برگزاری جشنی منجر شود . این معلولیت ممکن است بر سهولت حرکت فرد ، قدرت هماهنگی و تعادل ،ظرفیت برقراری ارتباط ،یادگیری و سازگاری او تاثیر بگذارد(هالان و کافمن،ترجمه جوادیان ،1372) .

معلولیت فرد علاوه بر او بر سایر اعضای خانواده ی او هم تاثیر می گذارد چراکه معلولیت یک پدیده ی سیستمی خانوادگی است.بنابراین حضور یک عضو معلول به طور اجتناب ناپذیری کل واحد خانواده را تغییر داده و تمامی اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد،سطوح بسیاری نیز تحت تاثیر این پدیده قرار می گیرند از جمله : سطوح روابط خانوادگی ،سطوح مالی ،اجتماعی ،تفریحی،عملکرد خانواده ،نیاز های فرد مراقب و خواهران و برادران (گی یارد و همکاران ، 2012)[8] .با وجود اینکه تمامی اعضای خانواده تحت تاثیر معلولیت قرار می گیرنداما معلولیت فرزند بدون شک چالش های خاصی برای مادران بوجود می آورد؛ نقش مراقبت دهی برای مادران امری بنیادی پنداشته می شود و از قدیم مسئولیت اولیه برای رفع نیاز های دیگران از جمله مردان ،بچه ها و افراد پیر بر عهده آنها بوده است . در نتیجه احتمال می رود که فشار اولیه ی مادران که کودک معلول را علاوه بر سایر مسئولیت های داخل و بیرون خانه بر دوش بکشند بیشتر باشد ،که همین امر آنان را آسیب پذیرتر می سازد (پیلوسا ،2006[9]) و موجب استرس آنان می شود (هانگ،وو،چاینگ،وو و و ین [10]2010 )در واقع استرس والدگری در نتیجه ناهمخوانی ادراک شده بین مسئولیت های والدگری و منابع فردی حاصل می شود و چنین استرسی می تواند در چندین حیطه زندگی که مربوط به والدگری است ،تجربه شود(اسکس،کلین ،چو و کالین [11]،2002) .لذا این مادران که از همان زمان تولد کودک معلول ، خود را مقصر می دانند و احساس می کنند که معلولیت فرزند آنان به خاطر کم کاری و عدم صلاحیت آنان از همان زمان بارداریشان بوده با استرس والد گری فراوانی روبه رو هستند و از آنجا که آنان بیشترین زمان خود را با این کودکان سپری می کنند این استرس والد گری طولانی مدت آنها می تواند برای وضعیت سلامتی جسمی و روانی آنان مخرب باشد (پیلوسا،2006).

یکی از عوامل مهمی که می تواند در کنترل استرس موثر واقع شود . بالا بودن هوش هیجانی افراد است به عبارت دیگر فرد اگر از هوش هیجانی بالایی بهره‌مند باشد، می‌تواند با چالش‌های زندگی فردی و اجتماعی خود، بهتر سازگار شود و هیجان‌های خود را به گونه‌ای مؤثر مدیریت کند و در نتیجه، زمینه افزایش سلامت جسم و روان خود را فراهم آورد(علم الهدایی ،1385).هر چقدر هوش عاطفی فردی بالاتر باشد، به نقش و تأثیر عواطف بر کنش‌ها و رفتارهایش آگاه‌تر است و سعی می‌کند بهترین عاطفه را متناسب با موقعیت، در خود ایجاد کند تا بهترین نوع تفکر و حل مسئله را انجام دهد. فردی که هوش هیجانی بالایی دارد می‌داند که چگونه تأثیر منفی هیجانات را بر تفکر خود اصلاح کند(فاطمی ،1385). از دیدگاه بار آن هیجانی و عاطفی باهوش بودن یعنی به طور موثر خود را درک و ابراز کردن ،دیگران را به خوبی درک کردن و و با آنها ارتباط برقرار کردن و به طور موفق از عهده ی مسئولیت های روزانه ، چالش ها و فشار ها برآمدن است ، این هوش در درجه ی نخست بنیانش در توانمندی های درون فردی فرد است طوری که از خودش آگاه بوده ، از نقاط قوت و ضعفش را می داند و احساسات و افکارش را بدون تخریب دیگران ابراز می کند .در سطح میان فردی ،به طور هیجانی و عاطفی باهوش بودن یعنی دارای توانمندی آگاهی از عواطف و نیازهای دیگران ، ایجاد و نگهداری همکاری ها با دیگران ، و روابط رضایت مندانه ی دو طرفه داشتن با دیگران می باشد.نهایتا میتوان باهوش بودن هیجانی و عاطفی را اینگونه معنی کرد که فرد به طور موثرگونه ای تغییرات شخصی ، اجتماعی و محیطی را با استفاده از روش های مقابله ای منعطف و واقعیت مدار ، حل مسائل و تصمیم گیری ، مدیریت کند .برای این منظور فرد نیازمند مدیریت عواطف است تا آنها به نفع فرد عمل کنند نه برخلافش و او نیاز دارد که به اندازه کافی خوشبین ،مثبت و خود شکوفا باشد(دیتر – دیکارد ،[12]2008). تحقیقات هم چنین نشان می دهند که بین سلامت عمومی و هوش هیجانی و مولفه های آن همبستگی مثبتی وجود دارد (کاکاوند،1381 ؛شریفی در آمدی ،1386). بنابراین در راستای احساس نیاز به مداخلات مناسب برای بهبود وضعیت روانی مادران این کودکان و کاهش استرس والد گری آنان ، در این مطالعه اثر آموزش مولفه های هوش هیجانی را برافزایش هوش هیجانی وکاهش استرس والدگری مادران دارای کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی مورد آزمایش قرارمی گیرد تا با کمک این آموزش در جهت رفع مشکلات روانی مادران این کودکان قدمی برداشته شود.

 

 

1-2بیان مسأله:

در زندگی افراد رویداد های متفاوتی اتفاق می افتد که تاثیرات فراوانی بر فرد و ابعاد زندگی او می گذارد. اینکه افراد چگونه با این تغییرات زندگی خود برخورد کرده و با آنها سازگار می شوند از اهمیت مهمی برخور دار است . یکی از رویداد های مهم زندگی فرد پذیرش نقش والدگری است که تغییر بزرگی در زندگی فرد ایجاد کرده و استرس فراوانی بر او می گذارد . این استرس والدگری که در مقابل مسئولیت ها و انتظارات این نقش ایجاد می شود ،از دیگر استرس های زندگی فرد متفاوت و خاص است (دیتر –دیکارد ،2008).

استرس والدگری در والدین با کودکان دارای معلولیت نسبت به سایر والدین بیشتر است در واقع کودکان معلول به دلیل مشکلات خاص خود انتظاراتی را بوجود می آورند که فرآهم آوری آنها منجر به استرس فراوان درآنها می شود(عبادی ،پور اعتماد،طهماسیان وچیمه 2012؛میچال و هاسرکرام [13]2008؛پارکس ،کاراول ،مارسلی فرانکو،و کول ور [14]2011 ؛پوسادا و همکاران [15]2013؛سویر و همکاران 2011[16]؛امبیکل و آتواتر ،[17]2012).

در بین والدین کودکان معلول هم ،والدین با کودکان ناتوانی جسمی –حرکتی ، جزء گروهی هستند که از فشار روانی بسیاری رنج می برند و استرس آنها زیاد است . فرزندان این مادران افرادی هستند که نمی توانند از اندام یا بخشی از اندام خود به طور موثر استفاده کنند و به صورت مداوم متکی به والدین خود هستند لذا والدین این کودکان بخصوص مادران آنها از محدودیت های خاصی رنج برده و همین محدودیت ها و فشار های کاری روزانه منجر به استرس در آنها می شود )برون ،ترنر، 2010). در رابطه با این استرس والدگری، والدین می توانند طیفی از استراتژی های شناختی ،عاطفی و رفتاری را برای کاهش واکنش های استرس خود استفاده کنند. فراوانی و تنوع طیف مکانیسم های سازگاری به اندازه ی فراوانی و طیف رفتارهای مشکل ساز کودکان است . والدین در موقعیت یکسان به روش های متفاوتی مکانیسم سازگاری نشان می دهند و برخی از دیگری بهتر عمل می کنند.این موضوع در توجیه این مطلب که چرا برخی از والدین که سالها با بیماری مزمن کودک خود روبه رو هستند واکنش های استرس ملایمتری نشان می دهند در حالی که دیگران به طور عمیقتری تحت تاثیر قرار می گیرند، می تواند مطرح شود.برخی از مکانیسم های سازگاری به روش پیشگیرانه عمل می کنند که در آن در جهت کاهش واکنش استرس کار می شود بدین صورت که از طرفی فراوانی و شدت حادثه سببی کم شده و از طرفی دیگر منابع عاطفی ،شناختی ، رفتاری فرد افزایش پیدا می کند که در زمان اتفاق حادثه ی استرس زا استفاده می شوند.یک مثال از این میتواند آمادگی و طرح داشتن برای والد شدن باشد. بزرگسالانی که گزارش دادند که آنها برای والد شدن آمادگی و برنامه داشتند و حامله گیری آنها با برنامه بوده است در مقایسه با افرادی که گزارش کردند که والد شدن آنها غیر منتظره و غیر عمدی بوده است ، سطح استرس کمتری نشان دادند . شبیه به همین موضوع ،یک فرق بین بزرگسالانی که احساس آمادگی دارندو از نظر عاطفی ،فیزیکی و مادرانه برای   کار جدید و استرس زای مراقبت از کودکان به خوبی آماده شده اند با افرادی که چنین آمادگی را ندارند وجود دارد .جای تعجب نیست که والدینی که احساس آمادگی و اطمینان در مورد توانایی های والد بودنشان دارند .( برای مثال کفایت والدگری ) خیلی احتمال دارد که در نقش والدگری تاثیر گذار بوده و از نقش والدگری راضی بیرون آمده باشند .(کلمن و کاراکر [18]2000؛سومر و همکاران [19]1993).دیگر استراتژی ها در داغترین لحظه ، یعنی زمانی که حادثه ی استرس زا اتفاق می افتد یا تفکر در مورد یک واقعیت استرس آور بوجود می آید ، مطرح       می شوند. در مواجهه با شرایط زندگی سخت ،روش خاص تفکر در مورد تجارب می توانند به طور قوی مقاومت و شدت آشفتگی عاطفی را که بدنبال حادثه می آیند ،تحت تاثیر قرار دهد(بک 1997[20])بزرگسالانی که از استراتژی های انفعالی ، استراتژی های سازگاری متمرکز برعاطفه استفاده می کنند به احتمال زیاد استرس والدگری را تجربه می کنند (بارنت ،هال و براملت 1990[21]).روش تفکر متمرکز بر عاطفه در مورد تجارب استرس زا حالتی است که فرد خودش را دریافت کننده منفعل صرف تجارب می بیند ، همچنین افرادی که از مکانیسم انکار استفاده می کنند یا افرادی که اشتغال ذهنی قبلی از عواطف ناخوشایند مثل ترس یا ناراحتی دارند با نشانه های از مشکلات عاطفی از قبیل نگرانی و افسردگی مواجه می شوند.برعکس ،استراتژی های متمرکز بر حل مساله ،احتمال زیاد دارد که توانایی حل مساله را ارتقا دهند برخلاف استراتژیهای عواطف محور ،استراتژیهای حل مساله محور توجه را به عواطف منفی برخاسته از واکنش استرس درگیر نمی کنند ،سازگاری های متمرکز بر حل مساله بسیار عالی در کاهش استرس والدگری در انواع موقعیت ها اثر می کنند .استرس در میان بزرگسالانی که اعتماد به نفس قوی به توانایی هایشان در والد بودن حامی دارند و آنهایی که موقعیت های استرس زا را با کودکان خود طوری مدیریت و هدایت می کنند که بر تعیین منابع مشکل تمرکز دارند و در ایجاد راه حل هایی بر این مسائل هستند بسیار کم است(فری،گرین برگ و فی ول [22]1989؛ میلر،گوردان،دنیل و دیللر 1992[23]).استراتژیهای سازگاری حل مساله محور ،منعطف ،تاثیر مثبتشان نه تنها در کاهش واکنش استرس موثر بوده اند بلکه در تعدیل اثرات مخرب استرس بر رفتار والدین نسبت به فرزندانشان هم تاثیر گذار بوده اند(جارویس و کریسی [24]1991).

[1] Parent Stress Index

1-International classification of functioning and health

2-Lucas-Carrasco, R

3- Gallucci,M

4-Tekinarslan، I. C & Sucuoglu، B

5- Watson، S. M & Keith، K. D

6- Brown، R. L, Turner، R. J

[8] Guyard، A

2- Pilusa، N. E

3- Hung، J. W, Wu، Y. H, Chiang، Y. C, Wu، W. C , & Yeh، C. H

4- Essex, M. J

 

 

[12]– Deater-Deckard، K

[13]– Mitchell، D. B.، & Hauser-Cram، P

[14]– Parkes، J.، Caravale، B.، Marcelli، M.، Franco، F.، & Colver، A

[15]– Pousada، M

[16] – Sawyer، M. G

[17]– Ambikile، J. S.، & Outwater، A

[18] – Coleman، P. K.، & Karraker، K. H

[19]– Sommer، K

[20]– Beck، A. T

[21] – Barnett، D. W.، Hall، J. D.، & Bramlett، R. K

[22]– Frey، K. S.، Greenberg، M. T.، & Fewell، R. R

[23]– Miller، A. C.، Gordon، R. M.، Daniele، R. J.، & Diller، L

[24]– Jarvis، P. A.، & Creasey، G. L

تعداد صفحه : 180

قیمت : یازده هزار و دویست تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- در صورتی که به خرید آنلاین اعتماد ندارید می توانید ایمیل خودتان و عنوان فایل در خواستی را به شماره 09309714541 پیامک کنید تا ابتدا ما فایل را برای شما بفرستیم و شما بعدا هزینه را کارت به کارت کنید.

مطالب مشابه را هم ببینید