دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :

عنوان : بررسی اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

                                                      دانشگاه آزاد اسلامی                                                      واحد رشت

دانشکده علوم  انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیای طبیعی  گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

عنوان:

بررسی اثرات توسعه  شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

استاد راهنما:

 دکتربهمن رمضانی گورابی 

نیمسال تحصیلی

92-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده: ‌ي

کلید واژه:توسعه شهری, رودخانه ,سیل خیزی رودخانه ها, آلودگی رودخانه ها ‌ن

بیان مسئله. 14

سوال  تحقیق 15

سیل  خیزی ‌ 19

تعریف فاضلاب های خانگی در ایالات متحده آمریکا 31

 مدل ها و  تئوری ها در تحقیقات… 38

 سوابق مطالعات انجام شده و يا در حال مطالعه. 39

 آسيبها و خسارتهاي ناشي از سيلابهاي گذشته. 40

موقعیت جغرافیا و وسعت  محدوده  تحقیق 46

 رودخانه سیاه رود. 47

رودخانه گوهر رود 48

داده های  تحقیق 4

 فرایند اجرای  تحقیق 49

تاريخچه شهر رشت… 52

شهر رشت… 53

شکل 4-2 روند افزایش سطح کالبدی شهر رشت تا سال ۱۳۸۵. 55

 احتمال وقوع بارندگي يا سيلاب طراحي.. 58

روشهاي برآورد سيلاب… 61

روشهاي محاسبه حداكثر دبي لحظه اي.. 63

فیزیوگرافی.. 65

خصوصيات فيزيكي حوضه ها 66

شکل 4-8 مشخصات فيزيكي حوضه گوهررود و زير حوضهها مقطع ورودي رشت… 67

شکل 4-9مشخصات فيزيكي كل حوضه آبريز تا ابتداي رشت (حوضه بالادست رشت) 67

شکل 4-11 مشخصات فيزيكي حوضه گوهررود تا ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت… 68

شکل 4-12 محدوده حوضه آبريز بالادست شهر رشت… 69

شکل 4-13مشخصات فيزيكي كل حوضه (ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت) 69

شکل 4-14موقعيت حوضه مورد مطلعه، تصوير ماهوارهاي TM (لندست). 70

شکل 4-17ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 73

شکل 4-21نقشه شيب حوضه مورد مطالعه. 76

شکل 4-24مشخصات شكل حوضه آبريز سياهرود تا ابتداي رشت… 79

شکل 4-25مشخصات شكل حوضه آبريز گوهررود تا ابتداي رشت… 79

شکل 4-26مشخصات شكل حوضه آبريز تا انتهاي رشت (ايستگاه هيدرومتري) 79

شکل 4-27 مشخصات شكل حوضه آبريز سياهرود تا ايستگاه هيدرومتري،خارج شهر رش… 79

شکل 4-28 مشخصات شكل حوضه آبريز گوهررود تا ايستگاه هيدرومتري،خارج شهر رشت… 80

توزيع طبقات ارتفاعي (هيپسومتري( 80

شکل 4-29طبقات ارتفاع و مساحت حوضه بالا دست رشت ( تا ابتداي رشت) 81

شکل 4-30 توزيع فراواني طبقات ارتفاعي حوضه آبريز بالادست رشت… 82

شکل 4-31 توزيع فراواني طبقات ارتفاعي حوضه آبريز بالادست رشت… 83

 جهت حوضه. 83

شکل 4-35 جهت شيب و توزيع جهت در واحد سطح حوضه بالادست رشت… 84

 شبكه هيدروگرافي.. 86

تراكم شبكه زهكشي.. 86

بررسي شيب حوضه. 88

شکل 4-40  طبقات شيب و مساحت حوضه تا ابتداي رشت… 89

شکل 4-43 نقشه شيب سطح شهر رشت به درجه. 91

 عوامل توسعه شهری : 96

 بررسي وضعيت آلودگي رودخانه هاي شهر رشت… 99

 سیل.. 104

شکل 4-52 آبدهی رودخانه شهر  رشت  در دوره  17 ساله. 108

رودخانه هاي جاري در شهر رشت… 108

سطوح غیر قابل نفوذ. 111

 نتايج.. 114

آزمودن فرضیات: 116

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎتﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ،ﺑﻴﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲو ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶدﺑﻲﭘﻴﻚ ﺳﻴﻼب… 118

منابع  ………………………………………………………………………………………………………………………….121

Abstract……………………………………………………………………………………………………………………123

فهرست  اشکال

شکل 4-2 روند افزایش سطح کالبدی شهر رشت تا سال ۱۳۸۵. 55

شکل 8-4  مشخصات فیزیکی حوضه  گوهر رود و زیر حوضه های مقطع ورودی رشت……………………67

شکل 4-9مشخصات فيزيكي كل حوضه آبريز تا ابتداي رشت (حوضه بالادست رشت) 67

شکل 4-11 مشخصات فيزيكي حوضه گوهررود تا ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت… 68

شکل 4-12 محدوده حوضه آبريز بالادست شهر رشت… 69

شکل 4-13مشخصات فيزيكي كل حوضه (ايستگاه هيدرومتري، خارج شهر رشت) 69

شکل 4-14موقعيت حوضه مورد مطلعه، تصوير ماهوارهاي TM (لندست). 70

شکل 4-17ﺷﺒﻜﻪ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. 73

شکل 4-21نقشه شيب حوضه مورد مطالعه. 76

شکل 4-24مشخصات شكل حوضه آبريز سياهرود تا ابتداي رشت… 79

شکل 4-28 مشخصات شكل حوضه آبريز گوهررود تا ايستگاه هيدرومتري،خارج شهر رشت… 80

توزيع طبقات ارتفاعي (هيپسومتري( 80

شکل 4-29طبقات ارتفاع و مساحت حوضه بالا دست رشت ( تا ابتداي رشت) 81

شکل 4-30 توزيع فراواني طبقات ارتفاعي حوضه آبريز بالادست رشت… 82

شکل 4-31 توزيع فراواني طبقات ارتفاعي حوضه آبريز بالادست رشت… 83

شکل 4-35 جهت شيب و توزيع جهت در واحد سطح حوضه بالادست رشت… 84

شکل 4-40  طبقات شيب و مساحت حوضه تا ابتداي رشت… 89

شکل 4-43 نقشه شيب سطح شهر رشت به درجه. 91

شکل 4-52 آبدهی رودخانه شهر  رشت  در دوره  17 ساله. 10

چکیده:

مطالعات اثرات توسعه شهری بر رودخانه­هاي زرجوب و گوهررود شهر رشت با هدف ارتقاء كيفيت زيست محيطي تغيير شرايط رودخانه­ها از وضعيت آلودگي و روند سل خیزی آنها به شرايط مطلوب و پايدار صورت گرفته است. رودخانه­هاي ذكر شده در شرايط موجود عملاً فاضلاب رو باز شهر  مي­باشند كه وضعيت آلودگي و عفونت آن، همجواري از فاصله زياد را نيز غيرممكن ساخته است.تحولات توسعه شهري سبب قطع رابطه انسان و محيط با پيوند اوليه بوم­گرايي گرديده و متاسفانه رشد لجام گسيخته شهرگرايي در جهت تخريب محيط زيست در حركت مي­باشد و فقدان نگرش پايدار به جايگاه محيط زيست در جهت محو و تضييع هر گونه حضور اين پديده از محيط زندگي شهري مي­باشد و ما شاهد تبديل والاترين منابع محيطي در شهر رشت به كانال­هاي فاضلاب هستيم. اندام­هاي طبيعي و اكولوژيك از مهمترين عناصر سازمان فضايي شهر مي­باشند كه پايداري آنها شرط توسعه پايدار شهر، سلامت و بهداشت محيط محسوب مي­گردد.. پايداري اين اندام­ها به عنوان ريه­هاي طبيعي شهر شرايط ارتقاء و گسترش فصل مشترك شهر را با محيط طبيعي فراهم مي­سازند.بديهيست ارتقاء كيفيت رودخانه تاثيرات مثبتي در نظام عملكرد و فعاليت حوزه پيراموني آن خواهد داشت. رشد جمعيت، توسعه شهري و صنعتي شدن جوامع، تاثيرات نامطلوبي در هيدرولوژي حوضه آبريزميگذارد از ميزان سطوح نفوذپذير حوضه كه قادر به جذب بخشي از بارندگي هستند، ميكاهد سطوح نفوذناپذير شهري مانند خيابانها، کاهش پارکها و باغچه ها و عدم  استفاده  از سقف های سفالی موجب افزايش شدت آبدهي سيلاب حوضه هاي شهري خواهد بود نفوذناپذيري سطح حوضه هاي شهري و تغييراتي كه در اثر رشد و توسعه شهر بوجود ميآيد مانند از بين بردن پوششهاي گياهي، تراكم خاك به مقدار زيادي از و زمان نفوذ آب در خاك ميكاهد.   

کلید واژه:توسعه شهری, رودخانه ,سیل خیزی رودخانه ها, آلودگی رودخانه ها, رشت

مقدمه:

جامعه بشري در ابتداي قرن بيست و يكم درگير تجربهاي نو شده است، براي اولين بار اكثريت جمعيت جهان در مناطق شهري سكونت يافتهاند و انسان به موجودي شهرگرا تبديل شده است كه به جاي روستاها و شهرهاي كوچك در كلان شهرها منزل ميگزيند. امروزه شهرها به مراكزي مبدل شدهاند كه نه تنها سرنوشت بشريت بلكه آينده زندگي را در كره خاكي رقم خواهند زد و بيترديد بدون شهرهايي دير پا دنيايي پايدار نخواهيم داشت. مديران و برنامه ريزان شهرها عموماً با مسائل پيچيده و گستردهاي از جمله مشكلات زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي درگير هستند. نتيجة اين مشكلات زمينهاي جهت نزول سطح زندگي مردم خواهد بود. مضافاً سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي در حال توسعه، جوامع كشاورزي و روستايي را مورد تغيير و تحول قرار داده است به طوري كه مهاجرت به شهرها تداوم دارد و شهرها همواره در حال توسعه و گسترش هستند. گزارشهاي سازمان ملل متحد در اواخر دهة 90 ميلادي حاكي از آن است كه بعد از سال 2000 ميلادي نيمي از جمعيت جهان در شهرها زندگي خواهند كرد. تمركز فعاليتهاي اجتماعي در شهرها، رقابت جهت تامين منابع مختلف را به شدت افزايش ميدهد. اساسيترين منبع حيات بشر آب است كه با هزينه بسيار زياد در شهرها به طور مستقيم (آب شرب مصرفي) و غير مستقيم (محصولات كشاورزي و صنعتي) در دسترس مردم قرار ميگيرد. آب به عنوان اصليترين منبع حيات در بسياري از موارد به دليل مديريت نادرست، فعاليتهاي بشري را تهديد ميكند. سيل، طغيان رودخانه ها، فرسايش آبي اراضي حاصلخيز، رسوب گذاري و آلودگي پسابهاي خانگي و صنعتي از جمله اين تهديدات است كه در مناطق شهري با تغيير و تحول در كاربري اراضي، تراكم خاك، غير قابل نفوذ شدن اراضي و از بين بردن پوششهاي گياهي مضاعف ميشود. در اين مورد ميتوان به سيل مخرب سال 69 و 77 شهر رشت دليل ساخت و سازهاي فراوان، تجاوز به حريم رودخانه گوهررود و سياهرود و از بين بردن پوشش گياهي منطقه بوقوع پيوست و يا آبگرفتگيهاي مكرر و هر ساله در سطح شهر رشت كه به دليل عدم توانايي شبكه 700 كيلومتري فاضلاب مختلط شهر رشت در جمع آوري و انتقال آب باران، گسترش و توسعه همه جانبه شهر رشت و افزايش سطوح غير قابل نفوذ شهري اتفاق ميافتد، اشاره كرد. همچنين روزنامه همشهري در شماره 4793 مورخ 15 ارديبهشت 1386در مورد آبگرفتگي اكثر شهرهاي كشور تحت عنوان “آبهاي سطحي در شهر”از زبان مهندس محمود رضا رحماني مينويسد:”بر اساس آمار با وجود شبكه جمع آوري و انتقال آبهاي سطحي و فاضلاب در شهرهاي شمالي، 90 درصد آب گرفتگيها به علت وجود زباله هايي است در مسيلهاي جمع آوري آبهاي سطحي ريخته ميشود.” بنابراين ضرورت درك صحيح فرآيندهاي هيدرولوژي جهت مديريت و تصميم سازي صحيح، حتمي و لازم به نظر ميرسد لازم است اندكي به مسئله شهري شدن بپردازيم. شهري شدن فرآيندي است كه در طي آن اراضي طبيعي  كشاورزي به مناطق ساخته دست بشر مبدل ميشود. تمركز پول و سرمايه، بالا بودن قيمت اراضي و سهولت دسترسي به امكانات و منابع، باعث ازدحام جمعيت در شهر بزرگ رشت شده به طوري كه توسعة كنترل نشده و بدون مديريت صحيح در سالهاي گذشته و گسترش اماكن و تاسيسات شهري در اثر ازدياد روز افزون جمعيت در حال حاضر باعث به هم خوردن تعادل هيدرولوژي حوضه هاي آبريز مشرف به شهر شده حوضه آبريز است كه علاوه بر فرسايش است. شهري شدن مهمترين عامل نابساماني چرخة هيدرولوژي خاك، باعث افزايش وقوع سيلهاي بزرگ و آب گرفتگيهاي وسيع  و افزایش آلودگی ناشی از فاضلاب ها در سطح شهرها ميشود كه شهر رشت  نيز از اين قائده مستثني نيست. توسعه شهري، شهرسازي و تغييرات ناشي از كاربري اراضي در شهر رشت باعث افزايش حجم رواناب شهري، افزايش دبي اوج و وقوع آن در زمان كوتاهتري گرديده و احتمال وقوع آب گرفتگي در مناطق پايين دست شهر را نيز افزايش داده است. سطوحي كه باعث افزایش سیل در رودخانه های شهر رشت ميشود، عموما شيروانيها، معابر عمومي، جادهها، خيابانها با سطح صاف و نفوذپذيري كم ميباشد. قابليت نگهداري رطوبت و نفوذپذيري مربوط به پهنه و عرصه هاي ذكر شده به مراتب پايينتر از اراضي طبيعي و دست نخورده ميباشد

 

بیان  مسئله و ضرورت  انجام  تحقیق

توسعه  صنعت  شهر  نشینی و  افزایش جمعیت در  کمیت  و کیفیت آلودگی آب و  تخریب سریع  منابع  طبیعی همواره  نقش اساس داشته  و  دارند  آلودگی آب  و  سیل  خیزی  دو  رودخانه زرجوب و  گوهر رود  نیز  از  این  موضوع  مستثناء  نیستند به  هر ترتیب  این  نگرشی کلی به  مسائل  زیست  محیطی استان  گیلان   نشان  میدهد  آلودگی  آب  رودخانه های  زرجوب و  گوهر رود  از  تخلیه  انواع  فاضلاب ها , هرز ابهای شهری و مواد  زائد   در  محیط  ناشی  میشود  که  راه  فاضلاب های  شهری  خانگی , اماکن  عمومی مانند  بیمارستان ها,  هتل ها,و  فاضلاب های سطحی بر اثر  شسته  شدن  توسط آب باران  حاصل  میگردد به  رودها  وارد  میشوند  بارندگی یکی از  عناصر  اقلیمی است که بر روی  رودخانه ها تاثیر  مستقیم  دارد  هرگاه  میزان  آب  رودخانه  کم  بوده  رودخانه  تبدیل  به  محل  تعفن  شده  و  اگر   میزان آب  زیاد تر  باشد .  محیط  رقیق تر شده  قابل  ذکر است  که  همین  عنصر  اقلیمی  در  شهر  رشت   به  علت  تغییر  کاربری  اراضی  باعث  بروز  مشکلات   فراوانی  از  جمله  افزایش   پتانسیل  سیل  خیزی  رودخانه ها میگردد در  ادامه   موضوع  آلودگی رودخانه ها  به  علت  نداشتن  سیستم  پیشرفته  و  پر  بازده   تصفیه  فاضلاب  شهری   و  با توجه  به نرخ  رشد  فعلی  جمعیت  شهری  و محدود  بودن  رودخانه ها  از  نظر  کشش فاضلاب  شهری  و  خانگی  باید  تدابیری  اندیشیده  شود  تا  رودخانه ها  توان خود  پالایی خود  را  بدست اورند  برای  این  امر  باید  از  ریختن فاضلاب   جلوگیری  به  عمل  آید. همچنین  از  سوی  دیگر  توسعه  روز افزون  مناطق شهری  موجب  مستعد  شدن  سیل  خیزی  رودخانه های  شهر  رشت  شده  است . میتوان  با  مطالعه  حوزه های آبخیز  دوره های  طغیان  سیل  و  راه های  جلوگیری  از  وقوع ان  را  تعیین  کرد  افزایش جمعیت  همراه  با  ضعف  برنامه  ریزی  برای  بهره  برداری  از  زمین ,  تخریب  جنگل ها و  مراتع و  نیز  توسعه  سطوح غیر  قابل  نفوذ  سبب شده  تا  در  حوضه های آبریز  ,  آب  کمتری به  زمین  نفوذ کرده  و  سریع تر  به  طرف  پایین  دست  جریان  پیدا  کند  در  نتیجه   سیل  ها  فراوان تر ,  شدیدتر  و ناگهانی  تر  شده  و دآسیب  بیشتری  وارد  میکنند .توسعه  شهرها  بر کانالهای  طبیعی مسیلها  و  مسیر  آنها در  دشتهای سیلابی  تاثیر  گذار  بوده  و  در کل آبهای  جاری  , مشخصات  حداکثر ابدهی , کیفیت  آب مسیلها و  سرانجام  در  رفتار  هیدرولوزیکی انها  موثر  بوده  است  . یکی  از  مهمترین  تغییرات  تاثیر  گذار  توسعه  شهری بر  مسیلها  پوشش دار کردن  آنها  و  کاهش  حریم مسیلها میباشد. همچنین  در  دست نبودن  آمار  صحیح  و  دقیق  به  دلیل  تنگناهای  مالی  از  جمله  عوامل  موثر  بر  افزایش  میزان  خسارت ها  بوده  است  در این  تحقیق  که  از  دیدگاه  ژئوهیدرولوژی  و  تلفیق  آن  با  روشهای  علمی  و  تجربی  موضوع  سیلاب  و  آب گرفتگی  و آلودگی  رودخانه  های  شهر  رشت  مورد  بررسی  و  تجزیه  و  تحلیل  قرار گرفته  و  مشخص مینماید  که  اثرات  توسعه  شهری  بر  سیل  خیزی  و آلودگی رودخانه های  شهر  و آسیب  پذیری بخش های وسیعی از  بافت آن  موثر  بوده یا خیر؟

 

سوال  تحقیق

آیا اثرات توسعه  شهری  بر آلودگی و  سیل  خیزی رودخانه های  شهر  رشت موثر است؟

 

اهداف تحقیق

روش های کاهش آلودگی رودخانه های  شهر  رشت

شناسایی عواملی که در  مستعد نمودن رود خانه به  جهت رخ دادن  سیل  موثرند

 

فرضیات  تحقیق

آیا توسعه  شهری  در  آلودگی  و  سیل  خیزی رودخانه  های  شهر رشت  موثر  میباشد ؟

آیا ادامه  روند  افزایش آلودگی  باعث  از  بین  رفتن  حیات  رودخانه های  شهر  رشت  خواهد شد؟

 

روش تحقیق و مراحل آن

روش کار  در این  تحقیق  توصیفی  تحلیلی  با  استفاده  عملیات  مشاهده ای  میدانی است و  روش ارائه  اطلاعات  بصورت  اسنادی  و  میدانی  میباشد و  در پایان  داده های  بدست  آمده  از  روش  توصیفی  تحلیلی بیان خواهد  شد .

 

ابزار گردآوری

ابزار گرداوری اطلاعات  در  این  پژوهش بصورت جداول هواشناسی  نقشه های  توپوگرافی  , زمین  شناسی ,  هیدرولوژی با  استفاده  از  نرم  افزر  سیستم  GIS مشاهده  و  بانکهای  اطلاعاتی و  شبکه های  کامپیوتری  و ماهواره  میباشد.

 

مشکلات و موانع  تحقیق

 در این  تحقیق مهمترین  مشکلی که  با عث  ایجاد  کندی در روند  انجام  آن  گردید مشکل  فقر  منابع  بوده  است  زیرا  به  علت  بکر  بودن  این  تحقیق منابع  قابل  استفاده  و  مستند  به  سختی  یافت  میشد و  این  امر باعث  این  گردید  که  تحقیق به  صورت  بنیادی  ارائه  گردد  و  بسیاری  از  اطلاعات  توسط  خود  محقق بدست  آید  البته  نباید  مشکلات  اقتصادی  را  نیز  نادیده گرفت.

موارد مطالعه اصلی

روخانه سیاه رود  (رودخانه زرجوب)

این رودخانه که در شرق شهرستان رشت جاریست با نام‌های صیقلان رود، سیاه رود، کلاشه رودبار و نهر بوسار خوانده می‌شود. این رودخانه که در سر راه رشت به قزوین – رشت به لاهیجان و رشت به پیر بازار واقع شده است بنا به نظریه مهندس نوری منوری کارشناس محیط زیست از کوه‌های کم ارتفاع هزار مرز، نیزه سر، جکلوندان و کچا که در جنوب شهرستان رشت قرار دارند، سرچشمه گرفته و پس از طی مسیر ۴۳ کیلومتر به تالاب انزلی سرازیر می‌شود. این رودخانه بنا به نقشه سال ۱۳۳۲ خورشیدی، پس از ورود به رشت به سه راه باقرآباد رسیده و از آنجا به دو شاخه تقسیم شده که یک شاخه آن به سمت شمال و در موازات جاده پیر بازار در جریان بود و دیگری به زمین‌های گود و مزارع و باغات منطقه گلسار سرازیر می‌گشت که پس از احداث خیابان سعدی از بین رفت همچنین رابینو در آن زمان رودخانه سیاه رود را تا ۵ کیلومتر قابل کشتیرانی می دانسته است. این محدودهٔ کشتیرانی شامل شاخه شمالی این رودخانه می شده که از منگوده، پیر ده، مبارک‌آباد می‌گذشت. بنا به مشاهدات عینی مردم شهر رشت در مبارک‌آباد (پیربازار به سمت خواچکین) در کنار مسجد این روستا یک وینچ (یدک کش یا قایق کش دستی) قرار دارد که از نوع آلیاژ و طراحی آن می‌توان دریافت که این وینچ ساخت روسیه است و با تلاش و ممانعت اهالی مبارک‌آباد از انتقال این وینچ توسط سازمان میراث اکنون در همان منطقه نصب است. در صحت گفتار رابینو، شخص دیگر بنام ملگونوف در سفرنامه خود اینگونه بیان می‌دارد که در هنگامه فزونی آب سیاه رود می‌توان از رشت تا پیربازار را با کرجی سفر نمود.

تعداد صفحه : 132

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --