دانلود پایان نامه ارشد:بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه 8 شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه 8 شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزي

دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم تربيتي

پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A)

گرايش : مديريت آموزشي

عنوان :

بررسي رابطه سلامت سازماني مدارس با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي منطقه 8 شهر تهران

 

استاد راهنما :

دکتر مهدي شريعتمداري

 

استاد مشاور :

دکتر مهدي دوايي

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

چکيده

فصل اوّل : كليات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. .2

1-1 بيان مسئله………………………………………………………………………………………………. .4

2-1 اهميت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………… .5

3-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… .6

4–1 فرضيه ها و سوالات جانبي پژوهش……………………………………………………………… .7

5-1 تعاريف نظري………………………………………………………………………………………….. .7

6-1 تعاريف عملياتي……………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 12

1-2 مفهوم سلامت………………………………………………………………………………………….. 12

2-2 مفهوم سازمان………………………………………………………………………………………….. 13

3-2 مفهوم سلامت سازماني………………………………………………………………………………. 13

4-2 تاريخچه سلامت سازماني…………………………………………………………………………… 14

5-2 تعاريف سلامت سازماني……………………………………………………………………………. 15

6-2 مولفه هاي سلامت سازماني…………………………………………………………………………. 16

7-2 سلامت سازماني از ديدگاه نظريه پردازان………………………………………………………… 19

8-2 اهميت سلامت سازماني در آموزش و پرورش…………………………………………………. 24

9-2 سلامت سازماني در مدرسه…………………………………………………………………………. 25

10-2 مشخصه هاي فضاهاي کاري سالم ……………………………………………………………… 27

11-2 پيشرفت تحصيلي…………………………………………………………………………………… 28

12-2 پيشرفت تحصيلي و عوامل موثر بر آن…………………………………………………………. 31

13-2 خانواده و پيشرفت تحصيلي………………………………………………………………………. 43

14-2 پيشينه داخلي تحقيق………………………………………………………………………………… 44

15-2 پيشينه خارجي تحقيق………………………………………………………………………………. 46

فصل سوم : روش اجراي تحقيق

مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………. 50

1-3روش تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 50

2-3 جامعه آماري……………………………………………………………………………………………. 50

3-3 حجم نمونه آماري…………………………………………………………………………………….. 51

4-3 ابزار اندازه گيري داده ها…………………………………………………………………………….. 51

5-3 تعيين روايي و پايايي داده ها………………………………………………………………………. 52

6–3 روش تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………… 53

فصل چهارم: يافته­هاي پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 55

1-4 ويژگي­هاي جمعيت­شناختي…………………………………………………………………………. 56

2-4 شاخص هاي توصيفي پژوهش………………………………………………………………………………..59

3-4 يافته هاي استنباطي………………………………………………………………………………………………..60

4-4 تحليل رگرسيون پيشرفت تحصيلي…………………………………………………………………………..67

5-4 يافته هاي جانبي…………………………………………………………………………………………………….69

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 82

1-5 خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 82

2-5 نتيجه گيري كلي……………………………………………………………………………………….. 82

3-5 فرضيه ها و نتايج آن………………………………………………………………………………….. 83

4-5 نتايج يافته هاي جانبي………………………………………………………………………………… 85

5-5 محدوديت ها…………………………………………………………………………………………… 89

6-5 پيشنهادات………………………………………………………………………………………………. 89

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….. 99

پيوست ها و ضمائم……………………………………………………………………………………………… 100

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول 1-3: جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 2-3: سوالات مربوط به هر يک از فرضيه ها در پرسشنامه…………………………………………………………………………….. 53

جدول 3-3: جدول آلفاي کرونباخ هر يک از متغيرها…………………………………………………………………………………………… 54

جدول 1-4: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک مدرک تحصيلي……………………………………………………………….. 57

جدول 2-4: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک سابقه کار………………………………………………………………………. 58

جدول 3-4: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک رشته تحصيلي…………………………………………………………………. 59

جدول 4-4: شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش ………………………………………………………………………………………… 60

جدول 5-4: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونوف براي بررسي نرمال بودن توزيع يگانگي نهادي………………………………………..61

جدول 6-4: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه يگانگي نهادي با پيشرفت تحصيلي ……………………………………. 62

جدول 7-4: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونف براي بررسي نرمال بودن توزيع ملاحظه گري  ………………………………………….. 62

جدول 8-4: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ملاحظه گري با پيشرفت تحصيلي ……………………………………… 62

جدول 9-4: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونف براي بررسي نرمال بودن توزيع ساختدهي……………………………………………….. 63

جدول 10-4: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه ساخت دهي با پيشرفت تحصيلي …………………………………….. 63

جدول 11-4: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونف براي بررسي نرمال بودن توزيع………………………………………………………….. 64

جدول 12-4: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه پشتيباني منابع با پيشرفت تحصيلي……………………………………. 64

جدول 13-4: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونف براي بررسي نرمال بودن توزيع تاکيد علمي……………………………………………. 65

جدول 14-4: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه تاکيد علمي باپيشرفت تحصيلي……………………………………….. 65

جدول 15-4: نتايج مقدار کلموگروف اسميرونف براي بررسي نرمال بودن توزيع روحيه………………………………………………….. 66

جدول 16-4: نتايج ضريب همبستگي پيرسون براي بررسي رابطه روحيه باپيشرفت تحصيلي……………………………………………… 66

جدول 17-4: خلاصه تحليل رگرسيون پيشرفت تحصيلي …………………………………………………………………………………….. 67

جدول 18-4: نتايج تحليل واريانس يکراهه مربوط به عوامل پيشرفت تحصيلي …………………………………………………………….. 68

جدول 19-4: ضرايب رگرسيون پيشرفت تحصيلي…………………………………………………………………………………………………………….68

جدول 20-4: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه يگانگي نهادي………………………………………………………………………………70

جدول 21-4: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه ملاحظه گري………………………………………………………………………………..70

جدول 22-4: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه ساخت دهي ………………………………………………………………………………..71

جدول 23-4: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه پشتيباني ……………………………………………………………………………………..71

جدول 24-4: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه تاکيد علمي………………………………………………………………………………….72

جدول 25-4: ميزان t و سطح معناداري آن در مولفه روحيه…………………………………………………………………………………………73

جدول 26-4: نتايج آزمون اثرات بين گروهي تحليل واريانس يکراهه مدارک تحصيلي و مولفه هاي سلامت سازماني……………73

جدول 27-4: نتايج آزمون اثرات بين گروهي تحليل واريانس يکراهه رشته تحصيلي و مولفه هاي سلامت سازماني………………74

جدول 28-4: نتايج آزمون اثرات بين گروهي تحليل واريانس يکراهه سوابق کاري و مولفه هاي سلامت سازماني………………..75

جدول 29-4: مقادير ضرايب همبستگي مولفه هاي سلامت سازماني و پيشرفت تحصيلي و ضرايب فيشر معادل آنها در دبيران

رشته علوم پايه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

جدول 30-4: مقادير ضرايب همبستگي مولفه هاي سلامت سازماني و پيشرفت تحصيلي و ضرايب فيشر معادل آنها در دبيران

رشته علوم رياضي……………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول 31-4: مقادير ضرايب همبستگي مولفه هاي سلامت سازماني و پيشرفت تحصيلي و ضرايب فيشر معادل آنها در دبيران

رشته علوم انساني……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

جدول 32-4: مقادير ضرايب فيشر جهت مقايسه تفاوت همبستگي در دبيران رشته علوم پايه و رياضي ……………………………79

جدول 33-4: مقادير ضرايب فيشر جهت مقايسه تفاوت همبستگي در دبيران رشته علوم پايه و انساني…………………………….79

جدول 34-4: مقادير ضرايب فيشر جهت مقايسه تفاوت همبستگي در دبيران رشته علوم رياضي و انساني……………………….80

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار1-4: توزيع فراواني نمونه اماري به تفکيک جنسيت…………………………………………. 57

نمودار2-4: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک مدرک تحصيلي…………………… 58

نمودار3-4: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک سابقه کار…………………………… 59

نمودار4-4: توزيع فراواني و درصد نمونه آماري به تفکيک رشته تحصيلي…………………….. 60

 

فصل اول

کليات تحقيق

مقدمه

جهان امروز بيش از هر زمان ديگري به يک جهان سازماني مبدل شده است بدين ترتيب اهميت سازمان ها که بيشترين دوران زندگي انسان در آنها سپري مي شد روز به روز آشکار تر و نقش آنها در تحقق هدفهاي انساني روشن تر مي گردد (جاسبي، 1385، ص42). در واقع سازمانها در رهبردي دنياي معاصر نقش دارند و جايگاه والا و برجسته اي در ساختار فرهنگي و اجتماعي جوامع پيدا کرده اند و بسياري از فعاليتهاي اساسي و حياتي مربوط به زندگي مردم در سازمانها انجام مي گيرد و زندگي بدون وجود سازمانهاي گوناگون آموزشي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي، سياسي، نظامي و غيره تقريباً مقدور نيست با وجود اين، نيل به موفقيت و پيشرفت همه جانبه و تأمين رفاه و آسايش به صرف وجود سازمان ها تحقق نمي يايد، بلکه براي اين منظور به سازمان هاي کار آمد و اثر بخش نياز است ( کورمن، ترجمه شکر کن،1383). از مهمترين سازمانها مي توان به سازمان آموزش و پرورش اشاره کرد که اثر بخش و کارآمدي آن تأثير بسزايي در فعاليت و رشد سازمانهاي ديگر دارد. در بين عوامل مختلفي که در توسعه جامعه مطرح مي شود، آموزش و پرورش از مهمترين عوامل رشدي به حساب مي آيد. تعليم و تربيت سبب افزايش دانش، مهارت، درک و توانايي انسانها مي شود (مير کمالي،1383، ص160). بر اساس رويکرد سيستمي، هر جامعه به عنوان يک نظام کلي در نظر گرفته مي شود که در درون خود داراي سازمانهايي مي باشد، هريک از اين سازمانها به منزله يک خرده نظام مي بايست در کنار يکديگر همگام و هماهنگ، در جهت تحقق هدف نظام بزرگ تر گام بردارند. شرط اين همگامي و هماهنگي اين است که سازمان ها از ويژگي هاي لازم و کافي يک سازمان سالم برخوردار باشند (هوي و ميسکل، ترجمه عباس زاده،1383). مدرسه نيز که از خرده نظام هاي آموزش و پرورش سيستمي باز است که براي ادامه فعاليت و بقاي خود بايد شرايط متغير محيطي سازگار شود تا بتواند با اثر بخشي فعاليت کرده و در دراز مدت دوام بياورد (علاقه بند، 1377، ص184). و اين سازگاري با شرايط در جهت اثر بخشي از خصوصيات سازمانهاي سالم است. حال اين سؤال مطرح مي شود که سلامت سازماني چيست ؟

سازمانها مي توانند مانند افراد و خانواده ها سالم و بالنده يا نا سالم و پريشان باشند. وظيفه ي اساسي هر مدير موفق آن است که نشانه هاي سازمان سالم را بشناسد و بخشي از فعاليتهاي خود را معطوف ايجاد فضاي رواني که کارکنان تحت نظارت رشد يابند و با علاقه به کار خلاق بپردازند (ساعتچي، 1376، ص134). از مشخصات يک سازمان سالم آن است که سلامت جسمي و رواني کارکنان آن به جهان اندازه مورد توجه و علاقه اي مديريت سازمان قرار مي گيرد که توليد و بهره وري مورد تأکيد قرار گرفته است. مديريت اثر بخشي بدون توجه به اعتقاد به سلامت رواني کارکنان و در نتيجه توجه به سلامت سازماني کارکنان حاصل نمي شود (ساعتچي، 1376، ص33). به اعتقاد مايلز (1969)[1] دوام و پايداري سازمانها در محيط خود و رشد و گسترش توانايي خود جهت سازگاري با آن منوط به برخورداري از سلامت مي باشد. لايدن و کلينگل (2002)[2] نيز اظهار مي دارند که سازمان ها در صورتي مي توانند وظايف خود را به طور جداگانه انجام دهند و رشد يابند که از سلامت برخوردار باشند. با توجه به آنکه از سازمانآموزش و پرورش به عنوان صنعت رشد نام مي برند و منزلت اجتماعي آن افزايش يافته و شمار مؤسسات و خدمات آموزشي گسترش پيدا کرده است و اين صعود و رشد خدمات و بودجه  مستلزم بهبود کمي و کيفي اين سازمان به طور هماهنگ است (علاقه بند، 1378). به نظر مي رسد بايد به مدارس به عنوان تامين کننده نيروي انساني مورد نياز ساير سازمانها، توجه خاصي صورت بگيرد چون مدارس، جز معدود سازمانهايي هستند که بطور مستقيم و يا غير مستقيم بر سازمانهاي ديگر تأثير مي گذارند. براي اين منظور بايد بستر مناسب بهبود کمي و کيفي مدارس فراهم شود و اين امکان پذير نخواهد بود مگر با شناخت مشکلات و عوامل تأثير گذار بر جو مدارس. يکي از مفاهيمي که در نيمه ي دوم قرن بيستم براي شناخت مدارس در نتيجه تحقيقات توسعه داده شده ي مفهوم سلامت سازماني مدارس مي باشد. سلامت سازماني مدرسه چارچوب ديگري براي مفهوم سازي جو عمومي مدرسه است. مفهوم سلامت مثبت در يک سازمان توجه را به شرايطي جلب مي کند که رشد و توسعه ي سازمان را تسهيل کـرده يا مـــوجب پويايي هاي سازمــاني مي باشد (هوي و ميسکل، ترجمه عباس زاده، 1382، ص448). مدارس سالم معلمان متعهد و با روحيه اي دارند که به يکديگر و به مدير اعتماد دارند، داراي جوي باز هستند و معلمان و دانش آموزان موفقي دارند، در چنين مدارس پيشرفت و رشد دانش آموزان، معلمان و مديران، هدفهاي قابل تحقيقي به حساب آيند. مدارس سالم و پويا موجبات انگيزش و علاقه مندي به کار را در مدير  و معلمان فراهم آورده و باعث افزايش کارايي که به نوبه ي خود عامل مهمي در افزايش اثر بخش از جمله پيشرفت تحصيلي دانش آموزان که از جلوه هاي نمايان موفقيت نظام آموزشي مي باشد، مي گردد. مطالب عنوان شده که حاکي از اهميت سلامت سازماني در ايجاد بستري مناسب براي کارايي و اثر بخشي دارد، محقق را بر آن داشت که به بررسي سلامت سازماني و رابطه آن بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس راهنمايي، بپردازد.

[1] Miles

[2] Lyden & Klingle

تعداد صفحه :126

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --