دانلود پایان نامه ارشد:بررسي اثر آنتی اکسیدانی کروسین و ارتباط آن با افسردگي و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابوليک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : پزشکی

عنوان : بررسي اثر آنتی اکسیدانی کروسین و ارتباط آن با افسردگي و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابوليک

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشكدة پزشكي

پايان‌نامه جهت اخذ درجة کارشناسي ارشد رشتة علوم تغذيه

 

بررسي اثر آنتی اکسیدانی کروسین و ارتباط آن با افسردگي و اضطراب در افراد مبتلا به سندرم متابوليک

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

 

مقدمه: سندم متابولیک با افزايش استرس اکسيداتيو و توسعه افسردگي و اضطراب در افراد مبتلا همراه است. مطالعات گزارش نموده اند که ماده کروسين، يک ترکيب کاروتنوئيدي در کلاله زعفران، از خواص آنتي اکسيداني و ضد افسردگي برخوردار می باشد.

 

هدف: بررسي اثر کروسين بر تعادل پرو اکسيدان آنتي اکسيدان(PAB[1]) سرم در افراد مبتلا به سندرم متابوليک، و ارتباط آن با افسسردگی و اضطراب در آنها

 

روش: اين پژوهش، يک کارآزمايي باليني تصادفي کنترل شده بود که روي 60 فرد داوطلب مبتلا به سندرم متابوليک انجام شد. از معيار انجمن بين المللي ديابت براي تشخيص سندرم متابوليک در افراد استفاده شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفي به هر يک از گروه هاي 30 نفره دارو يا دارونما تخصيص يافتند. گروه دارو روزانه 30 ميلي گرم کروسين (2 قرص خوراکي 15 ميلي گرمي کروسين)، و گروه کنترل قرص هاي دارونما را براي مدت 8 هفته متوالي مصرف نمودند. پرسشنامه هاي افسردگي و اضطراب بک براي تمامي افراد در ابتدا و انتهاي مطالعه تکميل شدند. تعادل پرواکسيدان آنتي اکسيدان سرم به عنوان شاخصي از وضعيت استرس اکسيداتيو در ابتدا و انتهای دوره اندازه گيري گرديد.

 

نتايج: ميانگين PAB سرم پس از مداخله در گروه دارو به ميزان 7/11% کاهش يافت (006/0P=)، در حاليکه در گروه کنترل کاهش قابل توجهي در PAB سرم مشاهده نشد (05/0p>). کاهش بیشتر ميانگين PAB سرم در گروه دارو در مقايسه با گروه دارونما قابل توجه بود (014/0P=). درجه افسردگي افراد در گروه کروسين کاهش معني داري يافت (018/0P=) ولي در گروه دارونما اين چنين نبود (05/0p>). اما کاهش بیشتر درجه افسردگي در گروه دارو در مقایسه با گروه دارونما، در کل افرا د قابل توجه نبود (062/0P=) اما در زیر گروهی که دارای درجه خفیف به بالا از افسردگی بودند، تفاوت قابل توجه بود (013/0P=). هیچ تفاوت معني داري بين دو گروه دارو و دارونما از نظر تغيير درجه اضطراب مشاهده نگرديد (05/0p>). همچنین هیچ ارتباط معني داري بين تغيير مقادير PAB سرم با تغيير علائم افسردگي و اضطراب مشاهد نشد (05/0p>).

 

نتيجه گيري: کروسين با دوز 30 ميلي گرم/روز براي مدت 8 هفته منجر به کاهش معني دار PAB سرم در افراد مبتلا به سندرم متابوليک گرديد. همچنين کروسين با کاهش افسردگي در افراد همراه بود، اما تاثیری بر روی اضطراب آنها مشاهده نشد. اثر کروسين بر PAB سرم مستقل از اثر آن بر علائم افسردگي بود.

 

کلمات کليدي: استرس اکسيداتيو، PAB، سندرم متابوليک، افسردگي

 

(1) فصل اول.

(1-1) پيشگفتار. 1

(1-1-1) بيان مسئله. 1

(1-1-2) روش کار. 2

(1-1-3) اهداف و فرضيات.. 3

(1-2) كليات.. 4

(1-2-1) سندرم متابوليک… 4

(1-2-1-1) شيوع و اهميت.. 4

(1-2-1-2) روش هاي تشخيص….. 5

(1-2-1-3) سبب شناسي و آسيب شناسي.. 10

(1-2-1-4) روشهای درمانی.. 18

(1-2-2) افسردگي و اضطراب.. 23

(1-2-3) استرس اکسيداتيو. 25

(1-2-3-1) گونه هاي اکسيژن واکنش زا و نقش آنها 25

(1-2-3-2) استرس اکسيداتيو. 26

(1-2-3-3)اهمیت استرس اکسیداتیو در سندرم متابولیک… 27

(1-2-3-4) سنجش بالانس پرو اکسيدانت – آنتي اکسيدانت.. 28

(1-2-4) زعفران.. 29

(1-2-4-1) گياه زعفران.. 29

(1-2-4-2) تاريخچه زعفران و جايگاه ايران در توليد زعفران.. 29

(1-2-4-3) خصوصيات و ترکیبات زعفران.. 30

(1-2-4-4) خواص درماني زعفران.. 33

(1-2-4-5) خواص درماني کروسین.. 34

(1-2-4-6) خواص آنتي اکسيداني و ضد افسردگي کروسين.. 35

(2) فصل دوم: 37

(2-1) ارتباط سندرم متابوليک با استرس اکسيداتيو. 39

(2-2) ارتباط استرس اکسيداتيو با افسردگي.. 40

(2-3) ارتباط سندرم متابولیک با افسردگی.. 40

(2-4) اثرات آنتي اکسيداني زعفران و کروسين.. 41

(2-5) اثرات ضد افسردگي و اضطراب زعفران و کروسين.. 42

(3) فصل سوم: 47

(3-1-1) معرفي پژوهش…. 49

(3-1-2) روش اجراي پژوهش…. 49

(3-1-3) معیارهای ورود و خروج. 49

(3-1-4) تهيه دارو و دارونما 51

(3-1-5) تصادفي سازي.. 51

(3-1-6) داده هاي دموگرافيک، سابقه بالینی و دریافت های غذایی.. 51

(3-1-7) نمونه خون گيري و نگهداري نمونه ها 51

(3-1-8) مراحل ويزيت بيماران.. 51

(3-1-9) ارزيابي هاي باليني و تن سنجي.. 52

(3-1-10) ارزيابي تغذيه و مشاوره تغذيه اي.. 53

(3-1-11) سنجش افسردگی و اضطراب.. 54

(3-1-12) ارزيابي هاي بيوشيميايي.. 54

(3-1-13) سنجش بالانس پرو اکسيدان-آنتي اکسيدان.. 54

(3-1-14) روش تجزيه تحليل آماري.. 57

(3-1-15) ملاحظات اخلاقي.. 58

(4) فصل چهارم: 59

(4-1) مقايسه خصوصيات افراد بين دو گروه دارو و دارونما 61

(4-2) مقايسه دريافت های غذايي بين دو گروه دارو و دارونما 62

(4-2-1) مقايسه دريافت غذايي با يادآمد غذايي 24 ساعته. 62

(4-2-2) مقايسه دريافت غذايي با پرسشنامه بسامد خوراک… 65

(4-3) مقايسه تغییرات پارامترهای تن سنجی بین دو گروه. 67

(4-4) مقايسه مقادير PAB سرمي قبل و بعد از مداخله. 68

(4-5) مقايسه امتيازات افسردگي و اضطراب قبل و بعد از مداخله. 69

(4-6) بررسی زیر گروه های دارای حداقل امتیاز افسردگی و اضطراب.. 70

(4-7) بررسي ارتباط تغييرات PAB سرم با تغييرات افسردگي و اضطراب.. 72

(5) فصل پنجم: 75

(5-1) بحث و نتيجه‌گيري.. 77

(5-1-1) اثر کروسین بر PAB سرم. 77

(5-1-2) اثر کروسین بر افسردگی و اضطراب.. 78

(5-1-3) ارتباط بین تغییرات PAB سرم و تغییرات افسردگی واضطراب.. 80

(5-1-4) نتیجه گیری.. 80

(5-1-5) محدوديت ها 81

(5-1-6) پيشنهادات براي مطالعات آينده. 81

(6) مـنـابـع. 83

(7) پیوست ها 93

 

تصویر 1- خاصيت آنتي اکسيداني کروسين عليه سندرم متابوليک و افسردگی.. 2

تصویر 2- تشخيص سندرم متابوليک با معيار WHO… 6

تصویر 3- تشخيص سندرم متابوليک با معيار ATPIII. 6

تصویر 4- تشخيص سندرم متابوليک با معيار AHA/NHLBI. 7

تصویر 5- تشخيص سندرم متابوليک با معيار IDF.. 7

تصوير 6- چاقي زمينه ساز مقاومت به انسولين.. 11

تصوير 7- تشديد مقاومت به انسولين با افزايش اسيدهاي چرب آزاد خون.. 11

تصوير8 – عواقب مقاومت به انسولين.. 12

تصوير 9- ارتباط سندرم متابوليک با استرس اکسيداتيو. 27

تصوير 10- گياه زعفران.. 29

تصوير11- مهمترين اجزاي زعفران.. 31

تصوير 12- ساختار ترکيبات مهم زعفران.. 32

تصوير 13- خواص درماني زعفران و اجزاي آن.. 33

تصوير 14- خواص درماني کروسين زعفران.. 34

تصوير 15- فلوچارت مراحل اجراي طرح. 50

تصوير 16–روش سنجش پرو اکسيدان-آنتي اکسيدان (PAB) 55

تصوير 17- تغييرات PAB سرم قبل و بعد از مداخله. 68

تصوير 18- مقایسه تغييرات ميانگين PAB سرم بين دو گروه دارو و دارونما 69

تصوير 19- مقايسه فراواني هاي کاهش درجه هاي افسردگي و اضطراب بين گروه هاي دارو و دارونما 71

تصویر 20- خواص آنتی اکسیدانی گزارش شده برای کروسین.. 78

 

جدول1 – خلاصه آخرين اجماع نظرها معیار تشخيص باليني سندرم متابوليک… 8

جدول 2- توصيه هاي فعلي براي محيط دور کمر جهت تعيين چاقي شکمي.. 9

جدول3- اختلال عملکرد ارگانهاي بدن در سندرم متابوليک 17

جدول 4 – گیاهان دارویی مفید برای محافظت از قلب-عروق و سندرم متابولیک… 21

جدول 5- عمده ترين آنزيم هاي آنتي اکسيداني بدن.. 26

جدول 6- آنتي اکسيدانهاي غير آنزيمي مهم بدن.. 26

جدول 7- ترکيب زعفران.. 31

جدول 8- خلاصه یافته های مطالعات پیشین.. 44

جدول 9- توصيه هاي غذايي مطابق با توصیه های انجمن قلب امريکا 53

جدول 10 – وسايل مورد نياز براي سنجش PAB.. 56

جدول 11- دستگاه هاي مورد نياز براي سنجش PAB.. 56

جدول 12- مقايسه خصوصيات پایه بين دو گروه دارو و دارونما 61

جدول 13 – مقايسه دريافت های غذايي يادآمد غذايي 24 ساعته. 63

جدول 14– مقايسه دريافت های تعديل يافته يادآمد غذايي 24 ساعته (بر حسب هر 1000 کيلوکالري) 64

جدول 15 – مقايسه دريافت غذايي پرسشنامه بسامد خوراک… 65

جدول 16– مقايسه دريافت غذایی تعديل يافته پرسشنامه بسامد خوراک (بر حسب هر 1000 کيلوکالري) 66

جدول 17- مقایسه پارامترهای تن سنجی بین دو گروه. 67

جدول 18- مقايسه تغييرات PAB بين دو گروه دارو و دارونما 68

جدول 19- مقايسه امتيازات و درجه هاي افسردگي و اضطراب قبل و بعد از مداخله. 69

جدول 20- مقايسه خصوصيات اولیه بین دارو و دارونما در زیر گروه های دارای امتیاز خفیف به بالا. 70

جدول 21- مقايسه تغییرات امتيازات افسردگي و اضطراب در زیر گروه های دارای امتیاز خفیف به بالا. 71

جدول 22- بررسي همبستگي هاي ميان تغييرات امتيازات PAB با تغييرات امتيازات افسردگي و اضطراب.. 72

جدول 23- ارتباط تغببر درجه افسردگي و اضطراب با تغييرات PAB سرم. 73

جدول 24- بررسي ارتباط کاهش PAB و کاهش درجه افسردگي در کل افراد شرکت کننده. 94

جدول 25- بررسي ارتباط کاهش PAB با کاهش درجه افسردگي در افراد داراي علائم افسردگي.. 94

جدول 26- بررسي ارتباط کاهش PAB با کاهش درجه اضطراب در کل افراد شرکت کننده. 95

جدول 27- بررسي ارتباط کاهش PAB با کاهش درجه اضطراب در افراد داراي علائم اضطراب.. 95

 

 

(1) فصل اول:

مـقـدمـه

 

(1-1) پيشگفتار

(1-1-1) بيان مسئله

 

اصطلاح سندرم متابوليک به گروهي از عوامل خطر‌ساز اشاره دارد و با مجموعه اي از ريسک فاکتورهاي قلبي عروقي شامل: چاقي شکمي، پرفشاري خون ، گلوکز خون بالا، تري گليسيريد خون بالا، سطح پايين ليپوپروتئين با چگالي بالا (HDL[2]) شناسايي مي گردد. سندرم متابوليک با افزايش خطر بيماري هاي قلبي عروقي همراه است، که امروزه از علل اصلي مرگ و مير در بسياري از کشورها در سراسر جهان به شمار مي آيد (1). سندرم متابوليک با افزايش 2 برابري خطر بيماري قلبي عروقي و افزايش 5 برابري خطر بيماري ديابت همراه است (2). سندرم متابوليک همچنين با افزايش 2 برابري مرگ و مير ناشي از بيماري قلبي عروقي و افزايش 5/1 برابري مرگ و ميز ناشي از ديگر بيماري ها همراه است. متاسفانه شيوع سندرم متابوليک در جهان روند رو به رشدي را مي پيمايد (1). شيوع سندرم متابوليک در کشور ايران بالاست و در حدود 7/33% تخمين زده ميشود و اين شيوع با افزايش سن افزايش مي يابد و در زنان بيشتر از مردان (42% در مقابل 24%) است (3-5). طبق برخي گزارش ها شيوع سندرم متابوليک در زنان ايراني در مقايسه زنان کشورهاي ديگر بيشتر است، همچنین شیوع سندرم متابوليک در قشر جوان ايراني به ويژه نوجوانان چاق بسيار بالاست (5-7).

شواهد برخی مطالعات حاکی از آنند که سندرم متابوليک با افزايش احتمال ابتلا به علايم افسردگي مرتبط است (8, 9). این در حالیست که افسردگي يکي از رايج ترين عوارض سلامت رواني است و احتمال مي رود که تا سال 2020 به دومين عارضه وسيع در جهان مبدل گردد (10). شواهد اخير حاکي از آنند که يک ارتباط دو سويه و قابل توجه بين سندرم متابوليک و افسردگي وجود دارد، و نتايج بررسي ها به اهميت تشخيص زود هنگام و مديريت افسردگي در ميان بيماران مبتلا به سندرم متابوليک اشاره داشته اند (11).

استرس اکسيداتيو به معنای عدم تساوي بين توليد پرو اکسيدانها و آنتي اکسيدانها به نفع توليد پرو اکسيدانهاست، و تصور مي شود که نقش موثري در پاتوژنز و توسعه بيماري هاي مختلف به ويژه بيماري هاي قلبي-عروقي ايفا مي نمايد. شواهد علمي اخير پيشنهاد نموده اند که استرس اکسيداتيو که با اختلال توازن پرو اکسيدان- آنتي اکسيدان (PAB) همراهست، می تواند يک پيش گويي کننده خوب براي خطر بيماري هاي قلبي عروقي باشد و مطالعات اخيرا PAB را به عنوان يک ريسک فاکتور سودمند براي بيماري های قلبي عروقي پيشنهاد نموده اند (12, 13). سندرم متابوليک، عارضه ای است که با استرس اکسيداتيو مرتبط است و چاقي شکمي (تجمع چربي در شکم) که از ارکان مهم سندرم متابوليک است با افزايش استرس اکسيداتيو و اختلالات انسوليني در بدن مرتبط مي باشد (14, 15). بنابراین با توجه به اينکه شواهد علمي حاکي از آنند که استرس اکسيداتيو از ريسک فاکتورهاي مهم براي توسعه بيماري هاي قلبي-عروقي و فشار خون بالا به شمار مي آيد (16, 17)، لذا کاهش استرس اکسيداتيو مي تواند يکي از اهداف درماني مهم در درمان سندرم متابوليک به شمار آيد (15). از طرفي استرس اکسيداتيو مي تواند تاثيرات نامطلوبي روي سيستم عصبي گذاشته و در نتيجه با اضطراب يا افسردگي مرتبط باشد. شواهد علمی نشان داده اند که استرس اکسيداتيو مي تواند در اتيولوژي بيماري هاي رواني و عصبي سهيم باشد. چرا که استرس اکسيداتيو بسياري از عملکردهاي مهم سلولي را متاثر مي سازد و عواقبي دارد که به ويژه براي عملکرد مطلوب مغز مضر مي باشد. هريک از موارد: نقص عملکرد ميتوکندريايي، تغيير سيگنال دهي عصبي و ممانعت از توليد سلولهاي جديد عصبي مي توانند با استرس اکسيداتيو افزايش يابند و لذا در تحميل بار اضافي به مغز موثر باشند (18).

امروزه استفاده از گياهان دارويي براي اهداف درماني مورد توجه دانشمندان حوزه پزشکي سراسر جهان قرار دارد. زعفران يکي از گياهاني است که به دليل اثرات مفيدش از جمله کاهش کلسترول خون، خواص ضدالتهابي و خواص آنتي اکسيداني ممکن است يکي از بهترين مکمل هاي دارويي براي سلامت قلب و عروق باشد. یافته های برخی از پژوهش های علمی از اثرات آنتي اکسيداني و هايپوليپيدميک زعفران حمايت مي کنند (19)، و دانشمندان در مطالعات خود توانايي پاکسازي راديکالهاي آزاد توسط اجزاي زعفران را نشان داده اند (20, 21). همچنين برخي بررسي ها حاکي از آنندکه زعفران يا اجزاي فعال آن داراي خصوصياتي هستند که منجر به بهبود عملکرد مغزي و بهبود تحويل اکسيژن به بافت ها مي گردد (22). مطالعات اخير اثرات سودمند زعفران را در بهبود افسردگي و بيماري آلزايمر نشان داده اند (23, 24). در اين ميان يکي از اجزاي زعفران با نام کروسين، به عنوان يک عامل احتمالی موثر در کنترل و مقابله با آتروژنز و استرس اکسيداتيو شده مطرح شده است (25).

[1] Pro-oxidant Antioxidant Balance

[2] HDL; High-density lipoprotein

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --