دانلود پایان نامه ارشد:ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی کامپیوتر

گرایش :نرم افزار

عنوان : ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار(M.SC )

عنوان

ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای انتخاب ERP مناسب سازمان

استاد راهنما

دکتر همایون موتمنی

سال تحصیلی93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………….1

فصل اول.کلیات تحقیق………………………………………………………………………2

  • مقدمه……………………………………………………………………………..3
  • تعریف مساله…………………………………………………………………… 4
  • اهداف اساسی انجام تحقیق………………………………………………… 5

1-3-1 هدف اصلی…………………………………………………………………5

1-3-2 اهداف فرعی………………………………………………………………6

  • پرسش های تحقیق……………………………………………………………6

1-4-1 پرسش اصلی………………………………………………………………6

1-4-2 پرسش فرعی………………………………………………………………6

فصل دوم.ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………….8

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………….9

2-2 سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان………………………………………..9

2-3 بخش های مختلف یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان………………11

2-4 فرآیند انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان……………………………13

2-5 فرآیند شکل گیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان……………….15

2-5-1 فرآیند توسعه…………………………………………………………………..15

2-5-2 آماده سازی تسهیلات……………………………………………………….16

2-5-3 فروش…………………………………………………………………………….16

2-5-4 انجام سفارش………………………………………………………………….16

2-5-5 خدمات………………………………………………………………………….16

2-5-5-1 فرآیند مهندسی همزمان…………………………………………….17

2-5-5-2 تولید بهنگام…………………………………………………………….17

2-6 فاکتورهای موثر بر انتخاب سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان………..19

2-7 مفاهیم اولیه منطق فازی……………………………………………………………..21

2-8 کارهای مرتبط…………………………………………………………………………27

فصل سوم.روش تحقیق……………………………………………………………………….30

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………..31

3-2 فاکتورهای موثر بر انتخاب ERP ……………………………………………….31

3-3 مدل سازی معیارها………………………………………………………………….34

3-3-1معیارها……………………………………………………………………………37

3-3-2فازی سازی دسته معیارها…………………………………………………..37

3-3-3 پیاده سازی روش ارائه شده ………………………………………………41

فصل چهارم.محاسبات و یافته های تحقیق……………………………………………..51

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………52

4-2 نحوه محاسبه میزان مقبولیت یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان…….52

4-3 ارزیابی روش پیشنهادی……………………………………………………………..54

فصل پنجم.نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………..59

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………60

5-2 روش انجام کار………………………………………………………………………….61

5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………………….61

منابع………………………………………………………………………………………………….62

 

فهرست جداول

جدول 3-1 پرکاربردترین معیارها………………………………………………………..32

جدول 3-2 فاکتورها………………………………………………………………………….35

جدول 3-3 عبارات زبانی برای معیارPROC ………………………………………….38

جدول 3-4 عبارات زبانی برای معیارVENC ………………………………………….38

جدول3-5 عبارات زبانی برای معیار SYSC …………………………………………..39

جدول 3-6 عبارات زبانی برای معیار COSC ………………………………………..39

جدول 3-7 عبارات زبانی برای متغییر خروجی……………………………………….41

جدول3-8 کدهای مورد نیاز برای ایجاد سیستم فازی ممدانی جهت انتخاب

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان…………………………………………………………42

جدول 4-1 داده های مورد استفاده برای انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع

سازمان…………………………………………………………………………………………55

 

فهرست اشکال

شکل 3-1 بلوک دیاگرام مراحل انجام کار…………………………………………..36

شکل 3-2 توابع عضویت برای متغییر PROC ………………………………………46

شکل 3-3 توابع عضویت برای متغییر VENC ………………………………………46

شکل 3-4 توابع عضویت برای متغییر COSC ………………………………………47

شکل 3-5  توابع عضویت برای متغییر SYSC ………………………………………47

شکل 3-6 توابع عضویت برای متغییر خروجی………………………………………48

شکل 3-7 پایگاه قوانین در محیط نرم افزار مطلب…………………………………49

شکل 3-8 نمودار سطح سیستم استنتاج فازی………………………………………..50

شکل 4-1نمونه ای از نحوه محاسبه نرخ مقبولیت یک سیستم………………….53

شکل 4-2 نمونه ای از نحوه محاسبه نرخ مقبولیت یک سیستم………………..54

شکل 4-3 خطای پیش بینی روش فازی…………………………………………….55

شکل 4-4 خطای تخمین روش فازی……………………………………………….56

شکل 5-1 بلوک دیاگرام روش پیشنهادی برای انتخاب سیستم برنامه ریزی

منابع سازمانی به روش فازی ممدانی……………………………………………….60

 

چکیده:

سیستم های ERP[1] طی سال های گذشته توجه فراوانی را به خود جلب کرده­اند، چرا که تمامی ابعاد سازمان را پوشش داده و توانمندی تصمیم گیری مدیریتی را نیز به گونه ای چشمگیری افزایش داده اند. امروز مهم ترین دغدغه مدیران پیشرفت در یک محیط متلاطم و پویاست. با اینکه مدیران تمامی منابع چهار گانه نیروی انسانی مواد و تجهیرات و سرمایه دارند اما نمی توانند به یک انسجام و یکپارچگی در تمامی ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی برسند. پیاده سازی و انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان به علت پیچیدگی و هزینه بالا و ریسک های سازگاری، یکی از مشکل ترین پروژه های سرمایه گذاری است.

با وجود جذابیت های پروژه های فناوری اطلاعات از نظر قابلیت ایجاد تغییر و تحولات مثبت فراوان، ترس از عدم موفقیت و شکست و همراهی مانعی بر سر راه پیاده سازی آنها بوده است. در این پایان نامه با استفاده از منطق فازی روش برای انتخاب بهترین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر مبنای معیارهای انتخاب ارائه می­هیم.

نتایج پیاده سازی و آزمایشات نشان می داد خطاهای پیش بینی در انتخاب سیستم برنامه ریزی مناسب برای سازمان در روش ارائه شده نسبت به روش های مشابه کمتر می باشد.

 

      فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

برنامه ريزي يكپارچه منابع سازمان، مديريت ارتباط با مشتري و مديريت زنجيره تأمين از برجسته ترين سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه به شمار مي آيند كه از تلفيق مجموع آنها با فعاليت هاي تجاري، تشكيلات سازماني مبتني بر سيستم هاي اطلاعاتي يكپارچه شكل مي گيرد[1]. پژوهش هاي اخير نشان داده است، مهم ترين مشكلاتي كه در اين سيستم ها وجود دارد، ناشي از برآورده نشدن دو عامل نيازهاي كسب وكار و كيفيت پايين نرم افزارهاي كاربردي است. سيستم هاي نر م افزاري ERP حيطه وسيعي از محصولات نرم افزاري را شامل ميشوند كه عمليات تجاري روزانه سازمان و فرآيند تصميم گيري سازماني و عملياتي را پشتيباني مي كنند[2]. سيستم برنامه ريزي منابع سازماني در خدمت بسياري از صنايع و حوزه هاي كاري متعدد در مجتمع هاي سازماني بوده، سعي ميكند فعاليت ها را از مديريت زنجيره تأمين، كنترل انبار، ساخت، حسابداري مالي و هزينه ها، منابع انساني و تقريباً هر فرآيند مديريتي مبتني بر داده ديگر را دربر گيرد، به طوري كه امروزه سيستم هاي ERP به ابزاري مهم و لازم براي بهبود مزاياي رقابتي سازما ن ها تبديل شده است و در صورت موفقيت پياده سازي سيستم ERP  شركت ها مي توانند به سرعت، مزيت رقابتي در بازار جهاني كسب كند]3]. طي دهه گذشته بسياري از پروژه هاي  ERP به پيشرفت هاي عمده ملموس و ناملموسي در حوزه هاي گوناگون براي سازمان ها منجر شده اند ]4]. استقرار سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان از نظر كيفي به سه دليل، با استقرار ساير سيستم هاي اطلاعاتي تفاوت دارد: اول اين كه ERP بر كل سازمان  تأثيرگذار است. در ثاني، ممكن است كاركنان افزون بر نرم افزار جديد، فرآيندهاي تجاري نويني بياموزند. سوم اين كه ERP نه فقط سيستم اطلاعاتي بلكه يك سامانه تجاري است.

اما با وجود اين، استقرار سيستم هاي يادشده اغلب سازما نها را با چالش هاي جدي مواجه مي كند. شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد بسياري از پروژه هاي استقرار، در زمان مقرر و در محدوده بودجه تعيين شده خاتمه نيافته اند. نكته مهم اين است كه پياده سازي موفقيت آميز سيستم ERP در سازمان بسيار مشكل است. در واقع پروژه هاي تكنولوژي اطلاعات از جمله  ERP در زمره پروژه هاي پرريسك هستند. بنابراين، با وجود مزاياي بي شمار پياده سازيERP براي سازمان تا زماني كه توجيه لازم براي اجراي آن  وجود ندارد هيچ سازماني نبايد خود را درگير آن كند[ 4]. اما موضوعي كه زمينه ساز عدم موفقيت پياده سازي ERP است، اين واقعيت است كه بسياري از مديران پروژه پياده سازي سيستم تنها به جنبه هاي تكنيكي و مالي پروژه توجه داشته، از ساير جوانب غافل مانده اند[5]. انتخاب دقيق گزينه مناسب براي در اختيار گرفتن يك سيستم گسترده در سطح سازمان بسيار مهم است؛ زيرا تأثير شديدي بر مقبوليت، مفيد بودن و ايجاد همكاري در سازمان دارد. اين فرآيند بايد از سياست ها و روال سازمان براي رسيدن به تصميم نهايي پيروي كند. چنانچه سازمان قادر باشد تا پيش از آغاز فرايند پياده سازي، وضعيت جاري را ارزيابي كرده و نتايج حاصل از پروژه را تا حد امكان پيش بيني كند، بسياري از مشكلات پيشِ رو از قبل مشخص شده و براي اصلاح آنها اقدام خواهد شد. همچنين با وجود يك رويكرد پيش بيني كننده، سازمان سازوكاري را در اختيار دارد كه با استفاده از آن، فرايند پياده سازي را لحظه به لحظه رصد كرده و در صورت وجود انحراف و پيش از ورود پروژه به نقطه ي بحراني، نسبت به اصلاح آن اقدام مي كند. فرایند انتخاب ERP مناسب برای سازمان بسیار کار پر ریسک و دارای خطرات بالا می باشد. در این فرآیند مدیران سازمان، کارشناسان فناوری اطلاعات، خبرگان فن، کاربران سیستم و … باید به دقت گزینه های موجود را با فاکتورهای انتخاب سنجیده نهایتا بهترین انتخاب را انجام دهند.  در این پایان نامه قصد داریم به ارائه روشی برای انتخاب و پیاده سازی ERP مناسب برای سازمان با استفاده از منطق فازی بپردازیم.

 

1-2 تعریف مساله

سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان، طي سال هاي گذشته توجه فراواني را به خود جلب كرده اند؛ چراكه تمامي ابعاد سازمان را پوشش داده و توانمندي تصميم گيري مديريتي را نيز به گونه ي چشمگيري افزايش داده اند. امروزه مهمترين دغدغه مديران، پيشرفت در يك محيط متلاطم و پوياست. با اينكه مديران تمامي منابع چهارگانه نيروي انساني، مواد، تجهيزات و سرمايه را دارند اما نمي توانند به يك انسجام و يكپارچگي در تمامي ابعاد درون سازماني و برون سازماني برسند. با وجود اهميت به كارگيري فناوري اطلاعات، در بسياري از سازمان ها شاهد بروز مشكلاتي در رابطه با عدم برآورده شدن نيازهاي كسب وكار هستيم [6]. كليد حل اين مشكلات در محيط رقابتي امروز، سيستم برنامه ريزي منابع سازمان ERP است تا با حذف هرگونه  فعاليت بي ارزش، كسب و كار رونق یابد. پياده سازي و انتخاب سيستم ERP  به علت پيچيدگي، هزينه بالا و ريسك هاي سازگاري، يكي از مشكل ترين پروژه هاي سرمايه گذاري است. با وجود جذابيت هاي پروژه هاي فناوري اطلاعات از نظر قابليت ايجاد تغيير و تحولات مثبت فراوان، ترس از عدم موفقيت و شكست، همواره مانعي بر سر راه پياده سازي آنها بوده است. لازمه انتخاب بهترين سيستم ERP  ارزيابي عملكرد تأمين كنندگان است كه بايد به وسيله معيارهايي صورت گيرد كه متناسب با اهداف استراتژيك باشند. كاربرد گسترده سيستم برنامه ريزي منابع سازمان توسط سازمان هاي بزرگ و متوسط انقلاب ERP نامیده شده است. برنامه ريزي منابع سازمان براي اهداف مياني سازمان (فعاليت هاي داخلي سازمان) طراحي شده اند . بسياري از سازمان ها به ميزان قابل توجهي سيستم مزبور را جايگزين شماري از سيستم هاي اطلاعاتي قديمي كرده اند. چنين سيستم هايي نويدبخش ارائه يك پاسخ يكپارچه و منسجم به نيازهاي اطلاعاتي سازمان، در مورد جايگزيني سيستم هاي اطلاعاتي سنتي و جزيره اي است. اگر سيستم برنامه ريزي منابع سازمان به درستي و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادي و سازماني استقرار يابد، افزايش بهره وري سازمان قطعي است. شركت هايي كه در سيستم برنامه ملاحظات اقتصادي و سازماني استقرار يابد، افزايش بهره وري سازمان قطعي است. شركت هايي كه در سيستم برنامه ريزي منابع سازمان سرمايه گذاري مي كنند، از عملكرد قوي تر و مزيت هاي مالي بالاتري بهره مي جويند]7[. در واقع ERP  زيربناي يك نظام تجاري قدرتمند است كه موجب ژرفاي اطلاعات عملياتي و وسعت اطلاعات در مورد زنجيره ارزش مي شود. با وجود اين، استقرار اين سيستم ها اغلب سازمان ها را با چالش جدي مواجه ميكند. شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي دهد بسياري از پروژ ه هاي استقرار در زمان مقرر و در محدوده بودجه تعيين شده پايان نپذيرفته اند. از طرفی انتخاب يك سيستم سازماني، فرآيندي پيچيده و زمانگير است]9[. یکی از مخاطراتي كه سازمان پيش از آغاز پروژه ي پياده سازي و نصب با آن روبه روست، انتخاب سيستم نا مناسب است. اين تصور كه پياده سازي ERP  عملكرد سازمان را يك باره بهبود  مي بخشد، كاملاً نادرست است، بلكه بهبود عملكرد سازمان به شدت به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه انتخاب ERP مناسب براي سازمان، به درستي انجام پذيرفته و چه اندازه سيستم انتخابي با فرهنگ كسب و كار، راهبرد و ساختار سازمان همسو است]10[. ويژگي منحصربه فرد ERP  به منزله ي يك نوآوري سازماني پيچيده، اين است كه چگونه يك بسته ي نرم افزاري استاندارد مي تواند براي سازمان مزيت رقابتي ايجاد كند، در حالي كه شركت هاي رقيب نيز فرصت پياده سازي بسته هاي يكسان يا مشابه را دارند . در حقيقت، از آنجا كه شركت هاي متفاوت اهداف رقابتي متفاوتي دارند، انتظار آنها از ERP  نيز متفاوت است . بنابراين مدير ارشد سازمان مي بايست پيش از تصميم گيري در مورد يك سيستم ERP خاص، راهبرد رقابتي سازمان خود را بررسي كند. فرایند انتخاب ERP مناسب برای سازمان بسیار کار پر ریسک و دارای خطرات بالا می باشد. در این فرآیند مدیران سازمان، کارشناسان فناوری اطلاعات، خبرگان فن، کاربران سیستم و … باید به دقت گزینه های موجود را با فاکتورهای انتخاب سنجیده نهایتا بهترین انتخاب را انجام دهند. با توجه به توضیحات فوق سیستم خبره ای که در این تصمیم گیری مدیران را کمک کند و اطلاعات کیفی موجود از نظرات خبرگان را پردازش نماید می تواند در فرایند انتخاب ERP مناسب بسیار حائز اهمیت و مفید باشد. این سیستم باید بتواند تمامی جنبه های مختلف موجود را همزمان سنجیده و گزینه ای که دارای بالاترین درجه مقبولیت می باشد را نمایان سازد یا اینکه با توجه به فاکتورهای موجود برای انتخاب مجموعه قوانینی که وضع شده است را به صورت موازی نگاه کرده و فرآیند استنتاج از اطلاعات موجود را انجام دهد.

 

1-3 اهداف اساسی انجام تحقیق

اهداف تحقیق را به دو دسته‌ی هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم می‌کنیم. هدف اصلی ماهیت و موضوع تحقیق است و قصد ما این است که آن‌را مشخص نموده و بدان دست یابیم. اهداف فرعی راه دست یافتن به هدف اصلی را گام به گام مشخص می‌کنند.

 

1-3-1 هدف اصلی

ارائه مدلی بر پایه منطق فازی برای  انتخاب سیستم برنامه ریزی  مناسب سازمان

 

 

1-3-2 اهداف فرعی

شناسایی فاکتورهای مؤثر بر انتخاب سیستم برنامه ریزی  مناسب سازمان

ارائه روشی بر پایه منطق فازی برای  انتخاب سیستم برنامه ریزی  مناسب سازمان

 

1-4 پرسش های تحقیق

چگونگی دست‌یابی به اهداف تحقیق از طریق پاسخ به “پرسش‌های تحقیق” نمایانده می‌شود. پرسش‌های تحقیق نیز به مانند اهداف تحقیق، به دو دسته‌ی پرسش اصلی و پرسش‌های فرعی تقسیم می‌شوند. “پرسش اصلی” به دنبال پاسخی در راستای دست‌یابی به هدف اصلی است و “پرسش‌های فرعی” به‌دنبال چگونگی دست یافتن به اهداف فرعی تحقیق هستند.

 

1-4-1 پرسش اصلی

  • آیا می توان با استفاده از منطق فازی [2]انتخاب درستی در سیستم های برنامه ریزی سازمان داشت یا خیر؟    

 

1-4-2 پرسش های فرعی

  • چه فاکتورهای بر انتخاب سیستم برنامه ریزی مناسب سازمان تأثیرگذار هستند؟
  • آیا می‌توان روشی برای اندازه‌گیری قابلیت نگهداری نرم‌افزار مبتنی بر جنبه بر پایه‌ی منطق فازی ارائه نمود؟

1-5 فرضیه

  • روشی با استفاده از منطق فازی برای انتخاب سیستم برنامه ریزی مناسب سازمان قابل پیاده‌سازی است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 81

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --