دانلود پایان نامه ارشد:اثر اسكور بدني بر عمل‌کرد توليدي, برخی شاخص­ها و بيماري‌هاي تولیدمثلی در گاوهاي شيري

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دامپزشکی

عنوان :اثر اسكور بدني بر عمل‌کرد توليدي, برخی شاخص­ها و بيماري‌هاي تولیدمثلی در گاوهاي شيري

 

دانشگاه شهر کرد

دانشکده دامپزشکي

پایان نامه دکتری حرفه­ای رشته­ی دامپزشکی

اثر اسكور بدني بر عمل‌کرد توليدي, برخی شاخص­ها و بيماري‌هاي تولیدمثلی در گاوهاي شيري

 

استاد راهنما:

دکتر پژمان ميرشكرايي

 

استادان مشاور:

دکتراحمدرضا محمدنيا

دكتر عليرضا باهنر

خرداد ١۳۹١

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

يكي از بهترين ابزارهاي مديريتي، دادن اسكور بدني است كه براي توليد­كنندگان به عنوان عاملي براي توليد، ارزيابي سلامت و وضعيت غذايي قلمداد مي شود. اين روش كمك مي­كند تا يك گروه يا گله گاو از نظر ذخاير بدن به ويژه چربي و ماهيچه ارزيابي شود. اسكور بدني در تمام مراحل چرخه توليد، تغذيه و مديريت ممكن است تغيير كند. اسكور بدني هر گاو، نشان دهنده قابليت توليد شير، توليدمثل و طول عمر اقتصادي گاو در گله مي­باشد. تشخيص و اسكور بدني شاخصي براي بررسي مقدار انرژي ذخيره شده در بدن است و تغييرات آن در مراحل متفاوت شيرواري ديده مي­شود. به طور معمول گاوهاي تازه زا كه در اوج توليد شير هستند به دليل تعادل منفي انرژي دچار كاهش وزن مي شوند. اين در حالي است كه گاوهايي كه در اواخر دوره شيردهي هستند و گاوهاي خشك در تعادل مثبت انرژي بوده و وزن آنها افزايش مي يابد. اسكور بدني مناسب براي حفظ سلامت و بهبود توليد شير و توليدمثل ضروري است. توليد شير گاوهاي لاغري كه اسكور بدني آنها پايين است، بيش از اندازه كاهش مي يابد. گاوهاي بسيار چاق هم دچار سخت زايي، كبد چرب، مشكلات توليدمثلي و اختلالات متابوليكي مي شوند.در این بررسی سعی بر این شد که تاثیرات اسکور بدنی بر ميزان توليد شير، برخی فاکتور های تولید مثلی و بروز برخی بیماری های تولیدمثلی در گاوداری صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری ارزیابی شود. تمامی گاو های تحت بررسی در سه مرحله ی قبل از خشکی، بعد از زایش و تلقیح اول به روش اسکور دهي پنج نقطه اي اسكور داده شدند و شاخصهاي مورد مطالعه مورد آناليز و تحليل قرار گرفتند. بر اساس آزمايشات انجام شده متوجه شديم كه اسكور بدني در زمان خشكي بر تعداد تلقيح موثر، وضعيت رحم، شير تصحيح شده و… مي تواند تاثيرگذار باشد.

 

كلمات كليدي: اسكور بدني، گاو شيري، توليد شير

هشت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                           شماره صفحه

فصل اول- مقدمه                                                6

فصل دوم- کلیات                                                8

٢-١- نمره‌ي وضعيت بدني                                         8

٢- ١-١ تاريخچه ارزيابي نمره‌ي وضعيت بدني                      8

۲-١-۲ -نحوه‌ي ارزيابي نمره‌ي وضعيت بدني                          10

۲-۱-۳ -تاييد نمره‌ي وضعيت بدني با استفاده از اندازه گيري هاي اولتراسونيک                                                           17

2-2- نمره‌ي وضعيت بدني و تغذیه                                18

2-۳- تغييرات نمره‌ي وضعيت بدني در طول دوره ي شيردهي           19

٢- ۴- اثر نمره‌ي وضعيت بدني بر توليد شير                      21

٢- ۵- اثر نمره‌ي وضعيت بدني بر تركيبات شير                    25

٢- ۶- اثر نمره‌ي وضعيت بدني بر فاصله ي زايمان تا اولين تلقيح  26

٢- ٧- اثر نمره‌ي وضعيت بدني بر ميزان گيرايي از اولين تلقيح    26

٢- ٨- اثر نمره‌ي وضعيت بدني بر روز‌هاي باز                     ٢7

٢- ۹- اثر نمره‌ي وضعيت بدني بر تعداد تلقيح به ازاي هر آبستني  28

٢- ١٠- اثر نمره‌ي وضعيت بدني بر ناهنجاري هاي متابوليكي        29

فصل سوم مواد و روش کار                                     31

۳- ١- مشخصات گله تحت مطالعه                                  31

۳- ٢- جمع آوري اطلاعات                                        ۳2

۳- ۳- موارد تحت بررسي                                        34

۳- ۴- آناليز آماري                                           ۳5

فصل چهارم نتایج                                            36

۴- ١- بررسی یافته های (میانگین ± خطای معیار) در اسكور بدني در زمان خشكي    ۳7

۴- ٢- بررسی یافته های (میانگین ± خطای معیار) در اسكور بدني در زمان زايش         37

۴- ۳- بررسی یافته های (میانگین ± خطای معیار) در اسكور بدني در زمان تلقيح اول    37

۴- ۴- بررسي نتايج در زمان هاي مختلف                          40

۴- ۴- ١- بررسي اسكور بدني با اسكور حركتي                                  40

۴- ۴- ۲- بررسي اسكور بدني با شير 305 روز                      41

۴- ۴- ۳- بررسي اسكور بدني با وضعيت تخمدان                    42

۴- ۴- ۴- بررسي اسكور بدني با وضعيت رحم                       44

۴- ۴- ۵- بررسي اسكور بدني با طول دوره خشكي                   45

۴- ۴- ۶- بررسي اسكور بدني با روز شيردهي                      47

۴- ۴- ۷- بررسي اسكور بدني با تعداد تلقيح موثر                48

۴- ۴- ۸- بررسي اسكور بدني با روزهاي باز                      50

۴- ۴- ۹- بررسي اسكور بدني با فاصله زايش تا اولين تلقيح(DFS)  51

۴- ۴- ١٠- بررسي اسكور بدني با شير زمان خشكي                 53

۴- ۴- ١۱- بررسي اسكور بدني با میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري قبلي    54

۴- ۴- ۱۲- بررسي اسكور بدني با میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري فعلي    56

۴- ۴- ۱۳- بررسي اسكور بدني با تعداد شکم زایش                 57

فصل پنجم بحث                                                60

منابع                                                          65

 

 

فهرست شکل­ها و نمودارها

عنوان                                                           شماره صفحه

 

شکل ۲- ١: نواحي مشخص شده جهت اسكور دهي (سايتhttp://www.daneprairie.com) 9

شکل ۲- ٢: روش ارزيابي اسكور بدني در گاوهاي هولشتاين بر اساس مطالعاتEdmonson 10

شکل ۲- ۳: نشان دادن زاويه بين استخوانPinوhookالف ) به شكلU، ب) به شكلV 11

شکل ۲- ۴: تصوير زاويه استخوانPinوhook                     12

شکل ۲- ۵: تصوير اسكور بدني2 و اسكور بدني 25/2            13

شکل ۲- ۶: تصوير سكور بدني 25/3 و اسكور بدني 5/3           14

شکل ۲- ۷: تصوير اسكور بدني 75/3 و اسكور بدني 4           14

شکل ۲- ۸: تصوير اسكور بدني 25/4 و اسكور بدني 5/4          15

نمودار ۴- ١: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان خشکی ۳8

نمودار ۴- ٢: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان زايش 38

نمودار ۴- ۳: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان تلقيح اول  39

نمودار ۴- ۴: مقايسه شير استاندارد با اسكور بدني در زمان خشكي    ۳9

نمودار ۴- ۵: مقايسه شير استاندارد با اسكور بدني در زمان زايش    40

نمودار ۴- ۶: مقايسه شير استاندارد با اسكور بدني در زمان تلقيح اول    40

نمودار ۴- ۷: ارزيابي بين تخمدان در زمان clean test و اسكور بدني در زمان خشكي  41

نمودار ۴- ۸: ارزيابي بين تخمدان در زمان clean test و اسكور بدني در زمان زايش  41

نمودار ۴- ۹: ارزيابي بين تخمدان در زمان clean test و اسكور بدني در زمان تلقيح اول    42

نمودار ۴- ۱٠: ارزيابي بين وضعيت رحم در clean test با اسكور بدني در زمان خشكي  42

نمودار ۴- ۱۱: ارزيابي بين وضعيت رحم در clean test با اسكور بدني در زمان زايش  43

نمودار ۴- ۱۲: ارزيابي بين وضعيت رحم در clean test با اسكور بدني در زمان تلقيح اول    43

نمودار ۴- ۱۳: مقايسه بين دوره خشكي با اسكور بدني در زمان خشكي   44

نمودار ۴- ۱۴: مقايسه بين دوره خشكي با اسكور بدني در زمان زايش   44

نمودار ۴- ۱۵: مقايسه بين دوره خشكي با اسكور بدني در زمان تلقيح اول   45

نمودار ۴- ۱۶: مقايسه بين روزهاي شيردهي با اسكور بدني در زمان خشكي    45

نمودار ۴- ۱۷: مقايسه بين روزهاي شيردهي با اسكور بدني در زمان زايش    46

نمودار ۴- ۱۸: مقايسه بين روزهاي شيردهي با اسكور بدني در زمان تلقيح   46

نمودار ۴- ۱۹: مقايسه بين تعداد تلقيح منجر به آبستني با اسكور بدني زمان خشكي    47

نمودار ۴- ۲٠: مقايسه بين تعداد تلقيح منجر به آبستني با اسكور بدني زمان زايش    47

نمودار ۴- ۲۱: مقايسه بين تعداد تلقيح منجر به آبستني با اسكور بدني زمان تلقيح اول 48

نمودار ۴- ۲۲: مقايسه بين روزهاي باز با اسكور بدني در زمان خشكي  48

نمودار ۴- ۲۳: مقايسه بين روزهاي باز با اسكور بدني در زمان زايش  49

نمودار ۴- ۲۴: مقايسه بين روزهاي باز با اسكور بدني در زمان تلقيح اول  49

نمودار ۴- ۲۵: مقايسه بين DFS با اسكور بدني در زمان خشكي  50

نمودار ۴- ۲۶: مقايسه بين DFS با اسكور بدني در زمان زايش  50

نمودار ۴- ۲۷: مقايسه بين DFS با اسكور بدني در زمان تلقيح اول    51

نمودار ۴- ۲۸: مقايسه بين توليد شير در زمان خشكي با اسكور بدني زمان خشكي    51

نمودار ۴- ۲۹: مقايسه بين توليد شير در زمان خشكي با اسكور بدني زمان زايش    52

نمودار ۴- ۳٠: مقايسه بين توليد شير در زمان خشكي با اسكور بدني زمان تلقيح اول    52

نمودار ۴- ۳۱: مقايسه بين میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري قبلي با اسكور بدني در زمان خشكي                                        53

نمودار ۴- ۳۲: مقايسه بين میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري قبلي با اسكور بدني در زمان زايش                                        53

نمودار ۴- ۳۳: مقايسه بين میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري قبلي با اسكور بدني در زمان تلقيح اول                                   54

نمودار ۴- ۳۴: مقايسه بين میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري فعلي با اسكور بدني در زمان خشكي                                        54

نمودار ۴- ۳۵: مقايسه بين میزان وقوع ورم پستان در دوره شيرواري فعلي با اسكور بدني در زمان زايش                                        55

نمودار ۴- ۳۶: مقايسه بين ورم پستان در دوره شيرواري فعلي با اسكور بدني در زمان تلقيح اول                                                55

نمودار ۴- ۳۷: مقايسه بين تعداد شکم زایش با اسكور بدني در زمان خشكي   56

نمودار ۴- ۳۸: مقايسه بين تعداد شکم زایش با اسكور بدني در زمان زايش   56

نمودار ۴- ۳۹: مقايسه بين تعداد شکم زایش با اسكور بدني در زمان تلقيح اول    57

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                        شماره صفحه

 

جدول ۴- ١: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخص­های تولیدمثلی در زمان­های مختلف

در گاوهای نژاد هولشتاین                               36

جدول ۴- ٢: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخص­های تولیدمثلی در زمان­های مختلف

در گاوهای نژاد هولشتاین                              37

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

گاو شيري از ديرباز نقش مهمي در تامين برخي مواد مغذي مورد نياز انسان داشته است. ارزش غذايي بالاي شير براي انسان، قرن هاست كه شناخته شده و مورد تمجيد قرار گرفته است. امروزه بخش اعظم شير توليدي در جهان از گاو حاصل مي­شود. افزايش توليد شير هر گاو نتيجه­ي اصلاح نژاد، تغذيه صحيح­تر و مديريت بهينه است.

داشتن نمره‌ي وضعيت بدني مناسب در موقع خشك كردن، زايمان و مراحل مختلف شيردهي منجر به افزايش توليد شير خواهد شد. نمره وضعيت بدني يك روش ذهني و ديداري براي ارزيابي مقدار انرژي ذخيره شده به صورت چربي در بدن حيوان زنده مي­باشد (بدون توجه به اندازه و وزن بدن).

با افزايش سطح توليد شير، نمره‌ي وضعيت بدني اهميت بيشتري مي‌يابد. موقعي كه گاوها توليد شير بالايي دارند، بايد خوراك بيشتري در اوايل شيردهي مصرف كنند تا كل انرژي مورد نياز آن‌ها تامين شود اما به دليل كاهش مصرف ماده خشك در اوايل شيردهي، تامين اين نياز بالا از خوراك مصرفي ممكن نيست و بيان شده است كه نيازهاي انرژي گاوهاي شيري در طول اوايل شيردهي مي­تواند توسط مصرف خوراك و جابه­جايي ذخاير بدن تامين گردد[85]. اين ذخاير شامل چربي و پروتئين است كه به وسيله تجزيه آن­ها، چربي و پروتئين مورد نياز براي سنتز شير در دسترس دام قرار مي‌گيرد. به خصوص بافت چربي نقش مهمي در تنظيم انرژي مورد نياز دام ايفا مي‌كند. در گاوهاي شيري، قبل از زايمان بافت چربي به افزايش ميزان تجزيه ليپيد سازگار مي‌شود[64]. و بعد از زايمان، تجزيه ليپيد موجود در بافت چربي به صورت چشم­گير افزايش مي­يابد[67،64]. يك برنامه منظم ارزيابي نمره‌ي وضعيت بدني مي­تواند به تشخيص مشكلات سلامتي بالقوه قبل از آن كه بتوانند به طور معني­داري توليد شير را كاهش دهند كمك كند. كاهش زياد نمره‌ي وضعيت بدني بعد از زايمان ممكن است با وقوع بيماري‌هاي متابوليكي ارتباط داشته باشد[41].

افزايش توانايي ژنتيكي گاوها براي توليد شير در نتيجه بهبود تغذيه و مديريت، علي رغم افزايش توليد شير منجر به كاهش عملكرد توليدمثلي شده است. كاهش عملكرد توليدمثلي گاوهاي شيري بيش از چند دهه است كه به مسئله­ی جدي در صنعت پرورش گاوهاي شيري تبديل شده است[82،76،۱3]. تعدادي از مطالعات نشان داده‌اند كه بين نمره‌ي وضعيت بدني در موقع زايمان و اوايل شيردهي با عملكرد توليدمثلي ارتباط وجود دارد[63،58،54،42،41]. اهداف اين طرح شامل بررسي اثر نمره‌ي وضعيت بدني در زمان زايمان بر فاصله زايمان تا اولين تلقيح، ميزان گيرايي از اولين تلقيح، روزهاي باز، تعداد تلقيح منجر به ازاي هر آبستني و نسبت آبستني، ارزيابي اثر اسكور بدني بروز برخی بيماري‌هاي تولید­مثلی در گاوهای شیری، ارزيابي اثر اسكور بدني بر میزان توليد شير در گروه­هاي مذكور در زمان زايمان مي‌باشد.

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --