دانلود پایان نامه ارشد:اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی¬های فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum Hort

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:گل های زینتی

عنوان:اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی¬های  فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum  Hort

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی (گرایش گیاهان زینتی)

 

 

اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی­های فیزیو مورفولوژیکی شمعدانی Pelargonium hortorum Hort

 

شهریور 92

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

اثرهای منابع کودی آهن و روی بر ویژگی­های فیزیومورفولوژیکی شمعدانی (.Pelargonium hortorum Hort)

 

به کوشش

عباس اتابکی

 

شمعدانی­ از لحاظ اقتصادی یکی از پراهمیت­ترین گیاهان بسترساز و گلدانی در دنیا می­باشد. یکی از دشواری­های عمده در پرورش گیاه شمعدانی، کم­سبزینگی در برگ­های آن، در دوران رشد می­باشد که به مرور زمان افزایش می­یابد. عناصر آهن و روی می­توانند برای رفع این دشواری، نقش بزرگی ایفا ­کنند. این پژوهش به منظور بررسی اثر تغذیه­ای محلولپاشی برگساره­ای غلظت­های مختلف منابع کودی آهن و روی بر ویژگی­های فیزیو مورفولوژیکی گل شمعدانی در آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح به طور کامل تصادفی در 7 تیمار و 5 تکرار در گلخانه باغ گیاهشناسی ارم دانشگاه شیراز انجام شد. داده­ها با نرم افزار SAS تجزیه و میانگین­ها با آزمون LSD در سطح 5% و 1% مقایسه شدند. در این پژوهش از دو رقم ‘Glacis’ با رنگ سفید و ‘Rosana’ با رنگ قرمز گل شمعدانی استفاده شد و با           انواع تیمارهای نانو و سولفات، عناصر آهن و روی در غلظت­های 1500، 2000 و 2500   میلی­گرم بر لیتر همراه با تیمار شاهد در دو سال محلولپاشی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که به غیر از ویژگی زمان گلدهی، اثر سال تاثیر معنی­داری را بر سایر ویژگی­ها نداشت. بنابراین میانگین داده­ های دو سال مورد استفاده تجزیه آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار کودی نانو آهن و نانو روی در غلظت 2500 میلی­گرم بر لیتر توانست بیشتر ویژگی­ها مانند وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، طول و قطر ساقه گلدهنده، میزان سطح برگ، سبزینه، نورساخت، تعرق، و غلظت عناصر آهن و روی موجود در برگ را به طور معنی­داری افزایش دهد. تعداد گل، زمان گلدهی و میزان هدایت روزنه­ای اگرچه نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان دادند، اما اختلاف معنی­داری بین تیمارها مشاهده نشد. در این پژوهش، همه ویژگی­های اندازه­گیری شده از نظر آماری در رقم ‘Rosana’ بهتر از رقم ‘Glacis’ بود.
 

فهرست مطالب

 

 

صفحه                            عنوان

 

فصل اول: مقدمه

1-1- تاریخچه کشت و پرورش گل شمعدانی……………………………………………………. ………………..3

2-1- گیاهشناسی شمعدانی…………………………………………………………………………………………………..3

3-1- ريخت‌شناسي…………………………………………………………………………………………………………………5

1-3-1- ریشه 5

2-3-1- ساقه 5

3-3-1- برگ……………………………………………………………………………………………………………………….6

4-3-1- گل 6

4-1- نیازهای رشدی شمعدانی………………………………………………………………………………………………6

1-4-1- دما 6

2-4-1- نور 7

3-4-1- آبياري……………………………………………………………………………………………………………………7

4-4-1- خاك 7

5-4-1- تغذیه 8

5-1- گلدهي…………………………………………………………………………………………………………………………..8

6-1- گیاه­افزایی………………………………………………………………………………………………………………………8

7-1- بيماري‌ها………………………………………………………………………………………………………………………..9

8-1- عارضه ­های فيزيولوژيك……………….………………………………9

9-1- نانو کودها……………………………………………………………………………………………………………………10

‫1-9-1- جایگاه و نقش نانوكودها در بهبود كارآیی مصرف عناصر غذایی 11

‫2-9-1- موارد کاربرد نانو کودها 12

10-1- اهميت و اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های پیشین

1-2- تغذیه برگساره­ای………………………………………………………………………………………………………..17

2-2- تاریخچه تغذیه برگساره­ای………………………………………………………………………………………….18

3-2- وضعیت آهن در خاک و نقش آن در گیاهان…………………………………………………………….19

1-3-2- آهن خاک 19

2-3-2- نقش­های زیست شیمیایی آهن 20

3-3-2- نشانه­های کمبود آهن 21

4-3-2- جذب و انتقال آهن از برگ 21

5-3-2- اثر آهن بر عملکرد و ویژگی­های رشدی گیاه 22

4-2- وضعیت روی در خاک و نقش آن در گیاهان…………………………………………………………….23

1-4-2- روی در خاک 23

2-4-2- تداخل روی با سایر عناصر و عوامل محیطی 24

3-4-2-نقش، جذب و انتقال روی در گیاه 25

4-4-2- نشانه­های کمبود و سمیت 25

5-4-2- اثر روی بر عملکرد و ویژگی­های رشدی گیاه 26

 

فصل سوم: مواد و روش­ها

1-3- مکان آزمايش………………………………………………………………………………………………………………30

2-3- مواد گياهي و کودی……………………………………………………………………………………………………30

3-3- محيط کشت……………………………………………………………………………………………………………….30

4-3- مراقبت‌هاي لازم پيش از کاربرد تيمارها در فصل رشد……………………………………………..31

5-3- تيمار‌ها و روش کار……………………………………………………………………………………………………..31

6-3- جمع‌آوري داده‌ها………………………………………………………………………………………………………..32

1-6-3- ويژگي‌هاي مورفولوژيکي 32

2-6-3- ويژگي‌هاي فيزيولوژيکي 33

7-3- اثر سال بر ویژگی­های گل شمعدانی………………………………………………………………………….36

8-3- طرح آزمايش و واکاوي داده‌ها……………………………………………………………………………………37

 

فصل چهارم: نتایج

‫1-4- وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ………………………………………………………………………………………………39

1-1-4- وزن تر و خشک شاخساره 41

2-1-4- وزن تر و خشک ریشه 43

3-1-4- تعداد گل و زمان گلدهی 46

4-1-4- سطح برگ 48

5-1-4- طول و قطر ساقه گلدهنده 49

‫2-4- وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ………………………………………………………………………………………………53

1-2-4- سبزینه 54

2-2-4- نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای 55

3-2-4- غلظت آهن و روی 59

 

فصل پنجم: بحث

1-5- ویژگی­های مورفولوژیک……………………………………………………………………………………………..63

1-1-5- وزن تر و خشک شاخساره……. 63

2-1-5- وزن تر و خشک ریشه 64

3-1-5- تعداد گل و زمان گلدهی 65

4-1-5- طول و قطر ساقه گلدهنده 67

5-1-5- سطح برگ 68

2-5- ویژگی­های فیزیولوژیک………………………………………………………………………………………………70                                                                          

1-2-5- سبزینه 70

2-2-5- نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای 72

3-2-5- غلظت عناصر آهن و روی 73

3-5- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………75

4-5- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………. 76

فهرست منابع

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                  صفحه

 

جدول 1-3- ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک 36

جدول 1-4- نتایج حاصل از تجزیه واریانس در تجزیه مرکب برای ویژگی­های مورفولوژيک و فيزيولوژيک گل شمعدانی…………………. 40

جدول 2-4- مقايسه ميانگين تاثير تيمار بر برخی از ویژگی­های مورفولوژیک گل شمعدانی 41

جدول 3-4- مقایسه میانگین برهمکنش غلظت­های منابع کودی و رقم بر وزن خشک شاخساره و ریشه در شمعدانی….. 45

جدول4-4- مقايسه ميانگين تاثير تيمار بر تعداد گل، زمان گلدهی و سطح برگ گل شمعدانی 46

جدول5-4- مقايسه ميانگين تاثير تيمار بر طول و قطر ساقه گلدهنده گل شمعدانی 50

جدول 6-4- نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای ویژگی­­های فيزيولوژيک گل شمعدانی 53

جدول7-4- مقايسه ميانگين تاثير تيمار بر نورساخت، تعرق و هدایت روزنه­ای گل شمعدانی 56

جدول8-4- مقايسه ميانگين تاثير تيمار بر غلظت آهن و روی در برگ گل شمعدانی 60

 

 

 

 

                 فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                             صفحه

 

نمودار 1- 4- مقايسه ميانگين تاثير رقم بر ميزان وزن تر و خشک شاخساره در گل‌های شمعدانی. 42

نمودار 2-4- مقايسه ميانگين تاثير رقم بر ميزان وزن تر و خشک ریشه در گل‌های شمعدانی. 44

نمودار 3-4- مقايسه ميانگين تاثير رقم بر تعداد گل در گل‌های شمعدانی. 47

نمودار 4-4- مقايسه ميانگين تاثير رقم بر زمان گلدهی در گل‌های شمعدانی. 48

نمودار 5-4- مقايسه ميانگين تاثير رقم بر سطح برگ در گل‌های شمعدانی. 49

نمودار 6-4- مقايسه ميانگين تاثير رقم بر طول و قطر ساقه گلدهنده در گل‌های شمعدانی. 51

نمودار 7-4- مقایسه میانگین برهمکنش غلظت­های منابع کودی و رقم بر طول ساقه گلدهنده در شمعدانی …………………………………. 52

نمودار 8-4- مقايسه ميانگين تاثير غلظت منابع کودی بر میزان سبزینه در گل‌های شمعدانی. 54

نمودار 9-4- مقايسه ميانگين تاثير رقم بر میزان سبزینه در گل‌های شمعدانی. 55

نمودار 10-4- مقايسه ميانگين تاثير رقم بر میزان نورساخت در گل‌های شمعدانی. 57

نمودار 11-4- مقايسه ميانگين تاثير رقم بر میزان تعرق در گل‌های شمعدانی. 58

نمودار 12-4- مقايسه ميانگين تاثير رقم بر میزان هدایت روزنه­ای در گل‌های شمعدانی. 59

نمودار 13-4- مقايسه ميانگين تاثير رقم بر میزان غلظت آهن و روی در گل‌های شمعدانی. 61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- مقدمه

 

 

با توجه به جهانی شدن باغبانی و اثرهای آن بر افزایش درآمدها در قسمت­های مختلف جهان، استفاده از گل­ها روز به روز افزایش می­یابد (Prasad, 2004).

‫ﻧﺎم ﮔﻞﻫﺎ در ادﺑﻴﺎت زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ، در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺮ و ﻧﺜﺮ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﻲآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺎﻏﭽﻪﻫﺎ کاشته می­شوند آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن از زﻣﺎنﻫﺎي ﻛﻬﻦ در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه­اﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﻓﺮدوﺳﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻌﻲ دارد اﻳﺮاﻧﻴﺎن را ﺑﻪ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﻲ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و اﻳﻦ آب و ﺧﺎك ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد، در ﺷﻌﺮﻫﺎي زﻳﺒﺎﻳﺶ از ﮔﻞﻫﺎ ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﮔﻞﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎنزﻳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻓﺮاوان ﺧﻮد در آراﻳﺶ و زﻳﺒﺎ ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ و ارﺿﺎي ﺣﺲ زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺸﺮ ﻧﻘﺶ بزرگی دارند (ﻋﻴﺪﻳﺎن، 1387). اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻔﺎﻫﻢ و رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺪﻳﻪ دادن ﮔﻞ، در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺸﻴنی اﻣﺮوزه اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻞﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﺟﻬﺎن، اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي رواﻧﻲ، ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮد زﻳﺎدي را ﻧﻴﺰ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲﻛﻨﺪ (ﺻﻔﺎ، 1377). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻞ (61 ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر) و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻛﺸﺎورزي و ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﻮﻳﺪ دﻫﻨﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦﺻﻨﻌﺖ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (ﻋﻴﺪﻳﺎن، 1387).

 

 

شمعدانی­ از لحاظ اقتصادی یکی از پراهمیت­ترین گیاهان بسترساز و گلدانی در دنیا     می­باشد. به طور معمول شمال آمریکا و اروپا مهمترین و بزرگترین تولیدکننده­ و             توزیع کننده­های این گل با فروش جهانی سالانه حدود 700 میلیون دلار می­باشند (Mithila et al., 2001 ).

 

 

1-1- تاریخچه کشت و پرورش گل شمعدانی

كشت و كار شمعداني در جهان سابقه طولاني دارد. گونه‌هاي وحشي آن نيز در ايران ديده مي‌شود. حدود 200 سال پيش، لينه گياه­شناس معروف، 35 گونه شمعداني را در جنس Geranium طبقه‌بندي كرد. اين گياهان همگي دائمي و مقاوم به سرما و سايه بودند و 5 گلبرگ مساوي و 10 پرچم داشتند (خلیقی، 1385).

صد سال بعد­­ ، Heritier گياه‌شناس فرانسوي، از اشتباهي در اين مورد پرده برداشت و آن اين­كه هزاران رقم شمعداني جدیدی كه تا آن روز افزايش يافته بودند، با ویژگی­های انواع شمعدانی که توسط لینه طبقه بندی شده بودند تفاوت داشتند. در اين شمعداني‌ها گلبرگ‌ها برابر نيستند و دو تاي آنها بزرگتر از بقيه هستند كه در كنار هم قرار دارند. تعداد پرچم‌هايشان 7 عدد است و گل­ها، كم و بيش شكل ديگري دارند. بنابراين آن­ها در جنس Pelargonium قرار گرفتند (خلیقی، 1385).

 

2-1- گیاهشناسی شمعدانی

گونه‌هاي اين جنس شامل انواع یک­ساله و چندساله­های علفی، درختچه­ای و انواع خزان­دار می­باشند. اما بیشتر گونه­های چندساله علفی دارای عادت رشد متنوع می­باشند. بر اساس تخمین­های انجام گرفته در تیره شمعدانی­سانان[1] تعداد گونه­ها و زیر گونه­های این جنس حدود 230 تا 300 عدد می­باشند که بیشتر آنها بومی آفریقای جنوبی هستند اما تعداد کمی از آنها نیز به طور طبیعی در استرالیا، شرق آفریقا، نیوزیلند، ایسلند و ماداگاسکار رشد می­یابند       (Miller, 1996).

از نظر كشت و پرورش و استفاده در گلكاري، انواع شمعداني‌ها را در چهار طبقه بزرگ به شرح زير تقسيم مي­شوند :

الف) شمعداني معمولي (Zonal hybrids) (Pelargonium zonal Willd. )

اين گونه براي تهيه دورگه­های شمعداني به­عنوان يكي از پايه‌هاي اصلي استفاده مي‌شود. از دورگه‌های شمعداني مي‌توان P. × hortorum را نام برد (دانشور، 1372).

شمعداني معمولي، گياهي است چندساله علفي كه ممكن است ابتداي ساقه آن نيمه چوبي شده باشد ولي استحكام چنداني ندارد. پهنك برگ گرد و در وسط برگ‌ها يك حلقه تيره رنگ وجود دارد بنابراین، اين دسته از شمعداني‌ها را گاهي حلقه‌دار نيز مي‌نامند. داراي رقم­های متعددي است كه در برخي برگ‌ها بزرگ و در برخي كوچك بوده و حلقه وسطي برگ نيز كم يا بيش نمايان است (دانشور، 1372).

ب) شمعداني پيچ يا شمعداني برگ عشقه‌اي (P. peltatum Ait. )

اين گونه كه گاهي به نام پيچ روسي نيز خوانده مي‌شود، به علت دارا بودن ساقه‌هاي آويزان نازك و زاويه‌دار و حالت رونده، به قيم نياز داشته و گاهي به­عنوان گياه آويز استفاده مي‌شود. برگ‌ها ضخيم، داراي 5 پارپهنک،‌ به­تقریب بدون كرك با حاشيه كامل و رگبرگ مركزي است. در اين نوع نيز بعضي برگ‌ها داراي حلقه وسطي تيره‌رنگي هستند (قاسمی قهساره و کافی، 1384).

 

ج) شمعداني اژدر ( شمعداني آلماني ) (.Willd ‍P. grandiflorum)

برگ‌ها به رنگ سبز تيره و چين‌دار با دمبرگ دراز، گل‌ها بسيار درشت، به رنگ‌هاي صورتي، قرمز و گاهي دو رنگ با رگه‌هاي ارغواني هستند (دانشور، 1372).

1Geraniaceae

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :124

قیمت : 14700 تومان

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --