دانلود پایان نامه ارشد:اثرسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با تاکید بر سطوح مختلف آموزشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم اقتصادی

عنوان : اثرسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با تاکید بر سطوح مختلف آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

 

“اثرسرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با تاکید بر سطوح مختلف آموزشی”

 

استاد راهنما

دکتر جاوید بهرامی

 

استاد مشاور

دکتر رضا طالبلو

استاد داور

دکتر تیمور محمدی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

امروزه اقتصاددانان به نقش قابل توجه آموزش نیروی کار و تاثیر آن بر رشد اقتصادی پی برده اند، از این رو در تحقیق پیش رو به بررسی اثر ترکیب تحصیلات نیروی کار بر رشد اقتصادی استان های ایران طی سال های 90-1384 پرداخته ایم. روش تجربی ما مبتنی بر داده های تابلویی است که با استفاده از تخمین پانل پویا و از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته صورت گرفته است.

نتایج برآوردها نشان می دهد که هر چند اثر تحصیلات نیروی کار بر رشد اقتصادی مثبت بوده اما با تفکیک

تحصیلات نیروی کار به دو سطح عالی و زیر دیپلم مشخص شد که اثر نیروی کار با تحصیلات عالی در استان های خدماتی که توسعه یافته تر نیز محسوب می شوند، مثبت است اما در استان های صنعتی که نیازمند نیروی کار غیرماهر بوده، نحوه اثرگذاری آن منفی است. نتیجه مهم دیگر آن است که نحوه اثرگذاری نیروی کار زن با تحصیلات عالی نیز در استان های خدماتی مثبت ارزیابی شده و اثرگذاری نیروی کار زن با تحصیلات زیر دیپلم در استان های کشاورزی بی معنی بوده است.

 

کلمات کلیدی: رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، ساختار سرمایه انسانی ، آموزش

 

فهرست مطالب:

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

بیان مساله: 12

1-2- ضرورت تحقیق: 12

1-3- متغیرهای در نظر گرفته شده در این تحقیق: 13

1-4- فرضیه های تحقیق: 13

فرضیه های اصلی: 13

فرضیه فرعی: 13

1-5- سوال های تحقیق: 13

1-6- اهداف تحقیق: 13

1-7- روش شناسی: 14

1-7-1- نوع روش تحقیق: 14

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها: 14

1-7-3- جامعه آماری: 14

1-8- تعریف واژگان و مفاهیم اساسی: 14

1-9- ساختار نگارش تحقیق: 15

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………….6

2-1- مقدمه: 17

2-2- مفهوم و اهمیت سرمایه‌انسانی: 17

2-2-1- آموزش و اهمیت سرمایه‌گذاری در آن: 21

2-2-2- دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک درباره اهمیت اقتصادی آموزش: 22

اسمیت: 23

مالتوس: 24

میل: 24

2-2-3- دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک درباره اهمیت اقتصادی آموزش: 25

تیونن: 25

مارشال: 25

والش: 26

2-2-4- دیدگاه اقتصاددانان معاصر درباره اهمیت اقتصادی آموزش: 27

کوزنتس: 27

شولتز: 27

مینسر: 28

بکر: 29

رومر: 30

ساخاروپولوس: 30

دنیسون: 30

2-3- انواع آموزش: 31

2-4- مروری بر مدل‌هاي رشد اقتصادي.. 32

2-4-1- مدل‌های رشد نئوکلاسیکی: 33

2-4-1- الف- مدل رشد سولو- سوآن.. 33

2-4-1- ب- الگوهای رشد دو بخشی نئوکلاسیک.. 35

2-5- دخالت پیشرفت فنی در الگوهای رشد. 35

2-6- الگوهای رشد درونزا 37

1-6-2- مدل AK.. 39

2-6-2- مدل R&D.. 40

7-2- نتیجه‌گیری: 42

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………..34

3-1 مقدمه : 45

3-2 مطالعات خارجی: 45

مطالعه شولتز (1961) 45

مطالعه لوین و رنلت(1992)………………………………………………………………………………………………..36

مطالعه بن حبیب و اشپیگل (1994): 46

مطالعه گمل 1995: 47

مطالعه برو و سالای- مارتین(1995)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

مطالعه برو و سالای-مارتین(1995) 48

مطالعه چن و فنگ (1999)        : 49

مطالعه سلف و گرابوسکی (2003): 50

مطالعه وی چی(2007): 50

مطالعه ژنگ و ژانگ (2010): 52

3-3 مطالعات داخلی. 53

3-4 نتیجه گیری.. 64

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………55

4-1 مقدمه. 66

4-2 نحوه گردآوری اطلاعات و داده ها 66

4-2-1 جامعه آماری و دوره مورد بررسی. 66

تولید ناخالص داخلی استانی (تولید ناخالص منطقه ای): 68

4-3 روش شناسی. 70

4-3-1 داده های تابلویی. 72

4-4 الگوی پنل پویا 72

4-4-1 روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM): 74

4-4-2 اعتبار ابزارها (فروض و آزمون‌ها) 77

4-5 مدل عمومی. 78

4-6 مدل، آزمون و تحلیل نتایج. 79

4-6-1 تحلیل ضرایب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

4-7 نتیجه گیری.. 87

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………..78

منابع:. 93

فهرست جداول:

جدول 4-2-1 استان‌ها بر اساس ارزش افزوده 67

جدول 4-2-2 استان‌ها بر اساس تولید‌ ناخالص‌ داخلی ‌سرانه 67

تولید ناخالص داخلی استانی (تولید ناخالص منطقه ای):.. 68

جدول 4-2-2-1 نماد متغیرها 70

جدول 4-3 تخمین‌زن سیستمی دو مرحله ای GMM – معادله رشد اقتصادی برای کل استان‌ها 82

جدول 4-4 تخمین‌زن سیستمی دو مرحله ای GMM – معادله رشد اقتصادی برای استان‌های کشاورزی 83

جدول 4-5 تخمین‌زن سیستمی دو مرحله ای GMM – معادله رشد اقتصادی برای استان‌های صنعتی 84

جدول 4-6 تخمین‌زن سیستمی دو مرحله ای GMM – معادله رشد اقتصادی برای استان‌های خدماتی 85

خلاصه نتایج تخمین 86

نیروی‌کار کل 86

نیروی‌کار زن 86

نیروی کار مرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

 

1-1.بیان مساله:

در چارچوب الگوهاي رشد،عوامل متعددي براي تبيين علل رشد و اختلاف رشد كشورها معرفي شده ‌است. امروزه اقتصاددانان، سرمایه انسانی را به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی کشورها می‌دانند و در بسیاری از پژوهش‌های تجربی صورت گرفته چه در ایران و چه در سایر کشورها به تاثیر مثبت سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی اشاره شده ‌است. در این تحقیق قصد داریم به اثر سرمایه انسانی با تاكيد بر آموزش در سطوح مختلف تحصیلی، بر رشد اقتصادی استان‌های ایران بپردازیم. از آنجایی که در مطالعات تجربی صورت گرفته درمورد سایر کشورها گاهی این اثر آموزش سرمایه انسانی مثبت و گاهی منفی برآورد شده ‌است و علت آن توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی کشورها و درنتیجه تفاوت در نیازمندی‌هایشان به سرمایه گذاری در سطوح مختلف تحصیلی بیان شده، لذا دراین تحقیق برآنیم که با توجه به ناهمگونی‌های اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی وغیره که بین استان‌های کشورمان حاکم است و سبب تفاوت در توسعه یافتگی بین استان‌ها شده، به بررسی تاثیر آموزش سرمایه انسانی در استان‌های مختلف کشور بپردازیم.

1-2- ضرورت تحقیق:

اغلب مطالعات انجام شده در ایران که به رابطه بین آموزش و رشد اقتصادی پرداخته‌اند، به صورت کلی و بدون توجه به سطوح مختلف آموزشی بوده و یا رابطه بین آموزش عالی و رشد اقتصادی را مورد ملاحظه قرار داده‌اند. در حالی که نیروی‌کار را نمی‌توان به عنوان یک عامل همگن و متجانس قلمداد کرد، زیرا نیروی‌کار بر اساس آموزشی که دریافت می‌کند از کیفیت، مهارت و تخصص متفاوتی بهره‌مند می‌شود که آن را نسبت به نیروی‌کار دیگر متمایز می‌سازد و بنابراین کیفیت نیروی‌کار نسبت به میزان آموزشی که در مراحل مختلف زندگی دریافت کرده، بسیار متفاوت است.(Akguc,2011) به عبارت دیگر، کیفیت نیروی‌کار با آموزش افزایش می‌یابد و توانایی‌ها و قابلیت‌های کسب شده همگنی و یکنواختی نیروی‌کار را از بین می‌برد.(متوسلی و آهنچیان، 1388 ) لذا تحقیق حاضر از این جهت که آموزش را به سطوح مختلفی تفکیک می‌کند و به بررسی اثرات مختلف این ناهمگنی سرمایه انسانی در استان‌های مختلف ایران می‌پردازد، اهمیت دارد. همچنین در این تحقیق به تفکیک استان‌های مختلف از نظر توسعه‌یافتگی پرداخته و سپس به دنبال اثرگذارترین شاخص‌ها در توسعه یافتگی استان‌ها در کنار آموزش سرمایه انسانی توجه شده است. که این امر نیز خود به تنهایی وجه اهمیت دیگر این تحقیق است.

 

1-3- متغیرهای در نظر گرفته شده در این تحقیق:

  • تولید ناخالص داخلی استانی
  • نیروی کار شاغل تحصیل کرده(به عنوان پروکسی ای برای سرمایه انسانی)
  • حجم اعتبارت عمرانی دولتی
  • جمعیت استانی
  • میزان زاد و ولد
  • میزان شکاف درآمدی بین استان‌های مختلف

1-4- فرضیه‌های تحقیق:

فرضیه های اصلی:

الف- ساختار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان‌های ایران اثر دارد

ب- علیرغم تفاوت‌های استانی تاثیر سطوح سرمایه انسانی بر رشد مشابه است.

فرضیه فرعی:

تاثیر ساختار سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان‌ها بر حسب جنسیت متفاوت است.

1-5- سوال های تحقیق:

این پایان نامه تلاش دارد تا به این سوال اصلی پاسخ دهد که آیا رشد استان‌های مختلف کشور از سرمایه انسانی و ساختار آن، تاثیر می‌پذیرند ؟ و در ضمن به دنبال پاسخگویی به این پرسش فرعی است که آیا ساختار سرمایه انسانی می‌تواند اثرمعکوس بر رشد اقتصادی استان‌ها داشته باشد؟

1-6- اهداف تحقیق:

هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی رابطه‌ی بین آموزش سرمایه انسانی در سطوح مختلف تحصیلی با رشد اقتصادی در استان‌های ایران می‌باشد.

 

1-7- روش شناسی:

1-7-1- نوع روش تحقیق:

اجرای مراحل تحقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از داده‌های پنلی استفاده شده است.

1-7-2- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها:

در این تحقیق، منابع اصلی مورد استفاده برای داده‌های کلان اقتصادی از سالنامه‌های آماری مربوط به سال‌های مختلف، منتشر شده توسط مرکز آمار ایران بدست آمد و سایر اطلاعات استانی از داده‌های منطقه‌ای که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده و در سایت این سازمان قابل دسترسی است، بدست آمده‌اند.

1-7-3- جامعه آماری:

در این مطالعه، جامعه آماری عبارت است از آمارهای کلان مربوط به تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی و نیروی کار به تفکیک سطوح مختلف تحصیلی، که کلیه آمارها مربوط به سی استان ایران در طی سال‌های 1386 الی 1390 هستند.

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --